PowerPoint - Draw and format flow chart shapes Tutorial

In this video, you will learn how to draw and format flowchart shapes in Microsoft 365. The video covers the process of inserting shapes, selecting the right shape for the purpose, and aligning and connecting the shapes.
It also demonstrates how to apply styles and formatting to the shapes.
This tutorial will help you create professional-looking flowcharts and improve your understanding of flowcharting in Microsoft 365.

  • 4:15
  • 2165 views
00:00:06
I've added a title and turned on the grid lines.
00:00:10
To insert the first shape, I'll click Insert, Shapes.
00:00:16
Under Flowchart, I'll find the Terminator shape and click it,
00:00:22
then I'll point to where I want the top left corner of the shape
00:00:25
and drag the crosshairs to draw it.
00:00:29
I'll keep the shape somewhat small because my process
00:00:32
will require about thirteen shapes.
00:00:35
The shape has a default color fill based on the current theme;
00:00:39
to choose a different color scheme,
00:00:42
I'll click Design and in the Variants group, click More and point to Colors.
00:00:50
I like the blues and greens in Blue 2.
00:00:53
I'll click it to apply it,
00:00:55
next I'll click the Drawing tools Format tab to apply a shape style and I'll zoom in a little.
00:01:03
When I type in text, it's white.
00:01:06
So the color style is light text on a dark fill, I like that.
00:01:10
I also want to emphasize shape edges so I'll click Shape outline
00:01:16
and I'll choose a very dark blue for the outline color.
00:01:21
I'll click Shape outline again, point to Weight
00:01:24
and choose a thicker outline style, 1.5 point.
00:01:29
So that all the shapes will have this outline style,
00:01:32
I'll now right click the shape and choose Set as default shape.
00:01:37
Next, let's think about color fills.
00:01:40
I'll choose a unique color for each shape type;
00:01:44
to quickly see the fill colors, right click the shape and click Fill.
00:01:49
For the Terminator shape, which starts and ends the flowchart,
00:01:52
I'll choose a dark blue, a shade lighter than the outline.
00:01:57
Now we'll need this same shape at the end of the chart,
00:02:01
so I'll press Ctrl-D to duplicate it and reproduce its exact size,
00:02:06
I'll zoom back out.
00:02:09
Then I'll drag the second shape over to about where the flowchart will end,
00:02:13
using the grid lines to help estimate
00:02:15
slide margins and type its text.
00:02:22
We've got the start of the chart.
00:02:24
For the next shape, I'll click Insert shapes
00:02:28
and this time choose the Document shape.
00:02:32
I'll draw the shape to an approximate size
00:02:35
referring to the grid to eyeball its position on the left,
00:02:39
then I'll drag the right side of the shape and look
00:02:42
for the smart guide which shows me when the shape edges are aligned on that side.
00:02:48
I'll check the left side as well.
00:02:51
Let's choose a fill for the Document shape.
00:02:55
I'll right-click, click Fill
00:02:57
and try a slightly different blue
00:03:01
and I'll type its text.
00:03:07
I've added a couple more shapes, a Preparation shape and
00:03:11
a Process shape and chosen their fill colors.
00:03:15
To get consistent shapes sizes, I've used the shape Height
00:03:19
and shape Width boxes on the Format tab, adjusting
00:03:22
each shape as needed.
00:03:24
For the process shape I'll need several copies, for the main steps.
00:03:28
So with the shape selected I'll press Ctrl-D multiple
00:03:32
times to make the copies.
00:03:34
Then I'll drag to arrange them top to bottom, left to right
00:03:38
as I position them, I'll watch for the smart guides
00:03:41
which show me both horizontal alignment
00:03:45
and vertical alignment.
00:03:48
I'll worry about perfect placement later,
00:03:52
but I can get the shapes very close to being aligned just
00:03:55
by using the smart guides.
00:04:03
The flowchart has all its shapes text and colors now,
00:04:07
the last shape we added was a decision shape with Yes and No text boxes.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:02
Voor mijn stroomdiagram zal ik beginnen met een dia met een lege layout.
00:00:06
Ik heb een titel toegevoegd en de rasterlijnen ingeschakeld.
00:00:10
Als u de eerste vorm wilt invoegen, klik op Invoegen, Vormen.
00:00:16
Onder Stroomdiagram, zal ik de Terminator vorm vinden en erop klikken,
00:00:22
dan zal ik wijzen naar waar ik de linker bovenhoek van de vorm wil
00:00:25
en sleep de kruisdraad om het te tekenen.
00:00:29
Ik zal de vorm enigszins klein houden omdat mijn proces
00:00:32
ongeveer dertien vormen zal vereisen.
00:00:35
De vorm heeft een standaardkleurvulling op basis van het huidige thema;
00:00:39
om een ​​ ander kleurschema te kiezen,
00:00:42
klik op Ontwerp en in de groep Varianten, klik op Meer en wijs naar Kleuren.
00:00:50
Ik vind blauw en groen leuk in Blauw 2.
00:00:53
Ik klik erop om het toe te passen,
00:00:55
daarna klik ik op het tabblad Tekenen tools Opmaak om een ​​vormstijl toe te passen en zoom ik een beetje in.
00:01:03
Wanneer ik tekst intyp, is deze wit.
00:01:06
Dus is de kleurstijl lichte tekst op een donkere vulling, dat vind ik leuk.
00:01:10
Ik wil ook vorm randen benadrukken, dus klik ik op Vorm omtrek
00:01:16
en kies ik heel donkerblauw voor de omtrekkleur.
00:01:21
Ik klik opnieuw op Vorm omtrek, wijs naar Weight
00:01:24
en kies een dikkere omtrek stijl, 1,5 punt.
00:01:29
Zodat alle vormen deze omtrekstijl zullen hebben,
00:01:32
zal ik nu met de rechtermuisknop op de vorm klikken en Instellen als standaardvorm kiezen.
00:01:37
Laten we vervolgens eens nadenken over kleurvullingen.
00:01:40
Ik kies een unieke kleur voor elk vormtype;
00:01:44
om snel de vulkleuren te zien, klikt u met de rechtermuisknop op de vorm en klik op Invullen.
00:01:49
Voor de vorm Terminator, die het stroomdiagram start en eindigt,
00:01:52
kies ik donker blauw, een tint lichter dan de omtrek.
00:01:57
Nu hebben we deze zelfde vorm nodig aan het einde van het diagram,
00:02:01
dus druk ik op Ctrl-D om het te dupliceren en de exacte grootte ervan te reproduceren.
00:02:06
Ik zoom uit.
00:02:09
Vervolgens sleep ik de tweede vorm naar ongeveer waar het stroomdiagram zal eindigen,
00:02:13
met behulp van de rasterlijnen om
00:02:15
dia marges in te schatten en de tekst te typen.
00:02:22
We hebben het begin van de diagram.
00:02:24
Voor de volgende vorm klik ik op Invoegen vormen
00:02:28
en deze keer kies ik de Document vorm.
00:02:32
Ik teken de vorm naar een geschatte grootte,
00:02:35
verwijzend naar het raster om te kijken naar zijn positie aan de linkerkant,
00:02:39
dan sleep ik de rechterkant van de vorm en kijk
00:02:42
naar de slimme hulplijnen die me laat zien wanneer de vormranden aan die kant zijn uitgelijnd.
00:02:48
Ik zal ook de linkerkant aanvinken.
00:02:51
Laten we een vulling kiezen voor de Document vorm.
00:02:55
Ik klik met de rechtermuisknop, klik op Vullen
00:02:57
en probeer een iets andere kleur blauw
00:03:01
en typ de tekst.
00:03:07
Ik heb wat meer vormen, een Voorbereiding vorm en
00:03:11
een Procesvorm toegevoegd en hun vulkleuren gekozen.
00:03:15
Om consistente vormen te krijgen, heb ik de Hoogte vorm
00:03:19
en Breedte vorm vakken gebruikt op het tabblad Opmaak en pas
00:03:22
elke vorm naar wens aan.
00:03:24
Voor de procesvorm heb ik meerdere kopieën nodig, voor de belangrijkste stappen.
00:03:28
Dus met de geselecteerde vorm zal ik meerdere keren op Ctrl-D drukken
00:03:32
om de kopieën te maken.
00:03:34
Daarna sleep ik om ze van boven naar beneden, van links naar rechts te rangschikken
00:03:38
terwijl ik ze positioneer, kijk ik naar de slimme hulplijnen
00:03:41
die me zowel horizontale uitlijning
00:03:45
als verticale uitlijning laten zien.
00:03:48
Ik zal me later zorgen maken over een perfecte plaatsing,
00:03:52
maar ik kan de vormen heel dicht bij elkaar krijgen, om correct uitgelijnd te zijn
00:03:55
gewoon door de slimme hulplijnen te gebruiken.
00:04:03
Het stroomdiagram heeft al zijn tekst vormen en kleuren,
00:04:07
de laatste vorm die we hebben toegevoegd, was een beslissingsvorm met Ja en Nee tekstvakken.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:02
Für mein Flussdiagramm beginne ich mit einer Folie mit leerem Layout.
00:00:06
Ich habe einen Titel hinzugefügt und die Gitternetzlinien eingeschaltet.
00:00:10
Um die erste Form einzufügen, klicke ich auf „Einfügen”, „Formen”.
00:00:16
Unter „Flussdiagramm” finde ich die Grenzstellen-Form und klicke sie an,
00:00:22
dann zeige ich dorthin, wo ich die obere, linke Ecke der Form haben will,
00:00:25
und ziehe das Fadenkreuz, um sie zu zeichnen.
00:00:29
Ich halte die Form einigermaßen klein, weil mein Prozess ungefähr
00:00:32
dreizehn Formen benötigt.
00:00:35
Die Form hat eine Standard-Füllfarbe, die vom aktuellen Design abhängig ist.
00:00:39
Um ein anderes Farbschema auszuwählen,
00:00:42
klicke ich auf „Entwurf” und in der Gruppe „Varianten” klicke ich auf „Weitere” und zeige auf „Farben”.
00:00:50
Ich mag die Blau- und Grüntöne in Blau II.
00:00:53
Ich klicke sie an, um sie anzuwenden,
00:00:55
als nächstes klicke ich auf den Format-Tab unter „Zeichentools”, wende eine Formenart an und zoome ein wenig hinein.
00:01:03
Wenn ich Text eingebe, ist dieser weiß.
00:01:06
Der Farbstil ist also heller Text auf dunklem Untergrund, das gefällt mir.
00:01:10
Ich möchte auch die Formenränder betonen, daher klicke ich auf „Formkontur”
00:01:16
und ich wähle ein sehr dunkles Blau als Konturfarbe.
00:01:21
Ich klicke erneut auf „Formkontur”, zeige auf „Stärke” und wähle
00:01:24
einen dickeren Randstil, 1 1/2 Punkte.
00:01:29
Damit alle Formen diese Rahmenkontur haben,
00:01:32
klicke ich jetzt mit rechts auf die Form und wähle „Als Standardform festlegen” aus.
00:01:37
Als nächstes nehmen wir die Füllfarben in Angriff.
00:01:40
Ich wähle eine einzigartige Farbe für jeden Formentyp.
00:01:44
Um die Füllfarben schnell zu sehen, klicken Sie mit rechts auf die Form und dann auf „Füllen”.
00:01:49
Für die Grenzstellen-Form, die am Anfang und am Ende des Flußdiagramms steht,
00:01:52
wähle ich ein dunkles Blau, einen Ton heller als die Kontur.
00:01:57
Nun benötigen wir dieselbe Form noch am Ende des Diagramms,
00:02:01
also drücke ich Strg-D, um sie zu duplizieren und ihre exakte Größe zu reproduzieren.
00:02:06
Ich zoome wieder heraus.
00:02:09
Dann ziehe ich die zweite Form ungefähr dahin, wo das Flussdiagramm endet,
00:02:13
wobei ich die Gitternetzlinien nutze, die mir dabei helfen,
00:02:15
die Folienränder abzuschätzen, und gebe den Text ein.
00:02:22
Wir haben nun den Anfang des Diagramms.
00:02:24
Für die nächste Form klicke ich auf „Formen einfügen” und wähle
00:02:28
diesmal die Dokument-Form aus.
00:02:32
Ich zeichne die Form in der ungefähren Größe,
00:02:35
wobei ich mich am Gitter orientiere, um die Position links nach Augenmaß abzuschätzen,
00:02:39
dann ziehe ich die rechte Seite der Form und achte
00:02:42
auf den Smart Guide, der mir anzeigt, wann die Ränder der Formen auf dieser Seite ausgerichtet sind.
00:02:48
Ich überprüfe auch die linke Seite.
00:02:51
Lassen Sie uns jetzt eine Füllung für die Dokument-Form auswählen.
00:02:55
Ich klicke mit rechts, klicke auf „Füllung”
00:02:57
und probiere ein etwas anderes Blau aus,
00:03:01
dann tippe ich den Text ein.
00:03:07
Ich habe einige weitere Formen hinzugefügt, eine Vorbereitungsform und
00:03:11
eine Prozessform und deren Füllfarben ausgewählt.
00:03:15
Um übereinstimmende Formgrößen zu bekommen, habe ich die Höhen- und Breitenboxen
00:03:19
für die Formen unter dem Tab „Format”, um jede Form
00:03:22
so anzupassen, wie es notwendig ist.
00:03:24
Von der Prozessform benötige ich mehrere Kopien, nämlich für die Hauptschritte.
00:03:28
Also drücke ich bei ausgewählter Form Strg-D mehrmals,
00:03:32
um die Kopien anzufertigen.
00:03:34
Dann ziehe ich sie so, dass sie von oben nach unten und von links nach rechts angeordnet sind.
00:03:38
Während ich sie anordne, achte ich auf die Smart Guides,
00:03:41
die mir sowohl die horizontale, wie auch die
00:03:45
vertikale Ausrichtung anzeigen.
00:03:48
Ich kümmere mich später um die perfekte Platzierung,
00:03:52
aber ich kann die Formen ziemlich gut vorausrichten, indem
00:03:55
ich einfach die Smart Guides nutze.
00:04:03
Das Flussdiagramm verfügt nun über alle seine Formen, Texte und Farben.
00:04:07
Die letzte Form, die wir hinzugefügt haben, war eine Entscheidungsform mit Ja- und Nein-Textboxen.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:02
Para mi diagrama de flujo, empezaré con una diapositiva que tiene el diseño en blanco.
00:00:06
He añadido un título y activado las líneas de cuadrícula.
00:00:10
Para insertar la primera forma, haré clic en Insertar, Formas.
00:00:16
Bajo Diagrama de flujo, encontraré la forma Terminador y haré clic sobre ella.
00:00:22
Después pongo el puntero donde quiero que esté la esquina superior izquierda de la forma
00:00:25
y arrastro la cruz para dibujarla.
00:00:29
Mantendré la forma más bien pequeña porque mi proceso
00:00:32
requerirá unas treinta formas.
00:00:35
La forma tiene un color de relleno predeterminado basado en el tema actual;
00:00:39
para elegir un esquema de color diferente,
00:00:42
haré clic en Diseño y en el grupo Temas; luego hago clic en Más y señalo Colores.
00:00:50
Me gusta el azul y verde en Azul 2.
00:00:53
Haré clic para aplicarlo.
00:00:55
Después haré clic en la pestaña Formato Herramientas de Dibujo para aplicar un estilo de forma y haré un poco de zoom.
00:01:03
Cuando escribo texto, es blanco.
00:01:06
El estilo de color es texto claro con relleno negro, me gusta así.
00:01:10
También quiero resaltar los bordes de la forma, por lo que haré clic en Contorno de forma
00:01:16
y elegiré un azul muy oscuro para el color de contorno.
00:01:21
Hago clic otra vez en Contorno de forma, marco Ancho
00:01:24
y elijo un estilo de línea más grueso, 1,5 puntos.
00:01:29
Así, todas las formas tendrán este estilo de contorno,
00:01:32
Ahora haré clic con el botón derecho en la forma y elegiré Establecer como predeterminada.
00:01:37
A continuación, vamos a pensar en los colores de relleno.
00:01:40
Elegiré un único color para cada tipo de forma;
00:01:44
para ver rápidamente los colores de relleno, hago clic con el botón derecho en la forma y clic en Relleno.
00:01:49
Para la forma Terminador, que empieza y termina el diagrama de flujo,
00:01:52
elegiré un azul oscuro, un tono más claro que el contorno.
00:01:57
Ahora necesitaremos esta misma forma al final del gráfico,
00:02:01
por lo que presiono Ctrl-D para duplicarla y reproducir su tamaño exacto.
00:02:06
Quitaré el zoom.
00:02:09
Después arrastro la segunda forma aproximadamente a donde quiero que termine el diagrama de flujo,
00:02:13
usando las líneas de cuadrícula para ayudar a calcular
00:02:15
los márgenes de la diapositiva, y escribo su texto.
00:02:22
Tenemos el inicio del gráfico.
00:02:24
Para la siguiente forma, haré clic en Insertar formas
00:02:28
y esta vez elijo la forma Documento.
00:02:32
Dibujaré la forma en un tamaño aproximado
00:02:35
guiándome con la cuadrícula para observar su posición a la izquierda;
00:02:39
después arrastraré el lado derecho de la forma y miraré
00:02:42
la guía inteligente que me muestra cuando están alineados los bordes de la forma en este lado.
00:02:48
También verificaré el lado izquierdo.
00:02:51
Vamos a elegir un relleno para la forma Documento.
00:02:55
Hago clic con el botón derecho, clic en Relleno,
00:02:57
pruebo un azul ligeramente diferente
00:03:01
y escribo el texto.
00:03:07
He añadido un par de formas mas, una forma Preparación y
00:03:11
una forma Proceso y he elegido sus colores de relleno.
00:03:15
Para conseguir tamaños de formas consistentes, he usado las casilla Altura
00:03:19
y Ancho de forma en la pestaña Formato, ajustando
00:03:22
cada forma lo necesario.
00:03:24
Para la forma de proceso necesitaré varias copias, para las etapas principales.
00:03:28
Así que, con la forma seleccionada, presionaré varias veces Ctrl-D
00:03:32
para hacer las copias.
00:03:34
Después las arrastraré para colocarlas arriba y abajo, a derecha e izquierda.
00:03:38
A medida que las posiciono miraré las guías inteligentes
00:03:41
que me muestran tanto la alineación horizontal
00:03:45
como la vertical.
00:03:48
Me ocuparé de la ubicación perfecta después,
00:03:52
pero puedo llegar a tener formas bastante alineadas usando
00:03:55
simplemente las guías inteligentes.
00:04:03
El diagrama de flujo tiene ahora todas sus formas, textos y colores.
00:04:07
La última forma que hemos añadido fue una forma de decisión con cuadros de texto Sí y No.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:02
Para o meu fluxograma, vou começar com um slide com layout em branco.
00:00:06
Adicionei um título e ativei as linhas de grade.
00:00:10
Para inserir a primeira forma, vou clicar em Inserir, Formas.
00:00:16
Sob Fluxograma, vou encontrar a forma Terminador e clicar nela,
00:00:22
vou então apontar para onde quero o canto superior esquerdo da forma
00:00:25
e arrastar a mira para desenhá-la.
00:00:29
Vou manter a forma pequena, pois o meu processo
00:00:32
vai requerer cerca de treze formas.
00:00:35
A forma tem uma cor de preenchimento padrão com base no tema atual;
00:00:39
Para escolher um esquema diferente de cor,
00:00:42
clico em Design e no grupo Variações, clico em Mais e em Cores.
00:00:50
Gosto do azul e do verde no Azul 2.
00:00:53
Clico nele e aplico.
00:00:55
Em seguida, clico na aba de formatação e em ferramentas de desenho para aplicar um estilo de forma e vou aumentar um pouco.
00:01:03
Quando digito o texto, ele é branco.
00:01:06
Então o estilo de cor é texto claro em um preenchimento escuro. Eu gosto.
00:01:10
Também quero enfatizar os cantos da forma, então vou clicar em contornos da forma
00:01:16
e escolher um azul bem escuro como cor de contorno.
00:01:21
Vou clicar novamente em Contornos da forma, apontar para Peso
00:01:24
e escolher uma espessura de 1,5 ponto.
00:01:29
Para que todas as formas tenham este estilo de contorno
00:01:32
vou clicar com o botão direito na forma e escolher Configurar como forma padrão.
00:01:37
Em seguida, vamos pensar sobre as cores de preenchimento.
00:01:40
Vou escolher uma único cor para cada tipo de forma;
00:01:44
Para ver rapidamente as cores de preenchimento, clico com o botão direito na forma e depois em Preenchimento.
00:01:49
Para a Forma Terminador, a qual inicia e finaliza o fluxograma,
00:01:52
vou escolher um azul escuro, mais claro que o contorno.
00:01:57
Agora vamos precisar desta mesma forma no final do gráfico,
00:02:01
então pressiono Ctrl D para duplicá-la e reproduzir seu tamanho exato.
00:02:06
Vou reduzir o zoom.
00:02:09
Agora vou arrastar a segunda forma para o lugar onde o fluxograma vai terminar,
00:02:13
usando as linhas de grade para me ajudar a estimar
00:02:15
as margens do slide e digitar seu texto.
00:02:22
Começamos o gráfico.
00:02:24
Para a próxima forma, vou clicar em Inserir formas
00:02:28
e, desta forma escolher Forma Documento.
00:02:32
Vou desenhar a forma em um tamanho aproximado
00:02:35
recorrendo à linha de grade para estimar sua posição à esquerda,
00:02:39
então vou arrastar o lado direito da forma e procurar
00:02:42
pela guia inteligente que me mostra quando os cantos da forma estão alinhados na lateral.
00:02:48
Vou conferir também o lado esquerdo.
00:02:51
Vamos escolher um preenchimento para a Forma Documento.
00:02:55
Clico com o botão direito, e depois em Preenchimento
00:02:57
e tento um azul um pouco diferente
00:03:01
e então digito o texto.
00:03:07
Adicionei algumas formas a mais, uma Forma Preparação e
00:03:11
uma Forma Processo e escolhi suas cores de preenchimento.
00:03:15
Para manter a consistência no tamanho das formas, usei as caixas de
00:03:19
Altura e Largura na aba Formatar, ajustando
00:03:22
cada forma conforme o necessário.
00:03:24
Para a forma Processo, vou precisar de diversas cópias para as etapas principais.
00:03:28
Assim, com a forma selecionada, pressiono Ctrl D diversas
00:03:32
vezes para fazer as cópias.
00:03:34
Em seguida as arrasto de cima para baixo e da esquerda para a direita
00:03:38
à medida que as ajusto, observando as guias inteligentes
00:03:41
que me mostram tanto o alinhamento horizontal
00:03:45
quanto vertical.
00:03:48
Vou me preocupar com a colocação perfeita depois,
00:03:52
mas posso colocar as formas bem perto, para estarem alinhadas apenas
00:03:55
usando as guias inteligentes.
00:04:03
Agora, o fluxograma tem todas essas formas, textos e cores.
00:04:07
A última forma que adicionamos foi uma Forma Decisão com caixas de texto Sim e Não.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:02
Per il diagramma di flusso, inizierò con una diapositiva con un layout vuoto..
00:00:06
Ho aggiunto un titolo e hanno attivato le linee della griglia..
00:00:10
Per inserire la prima forma, Cliccherò Inserisci, Forme..
00:00:16
In Diagramma di flusso, troverai la forma Terminator e fare clic su di essa, .
00:00:22
poi indicherò dove voglio nell'angolo superiore sinistro della forma.
00:00:25
e trascinare il mirino per disegnarlo.
00:00:29
Manterrò la forma un po 'piccolo perché il mio processo.
00:00:32
richiederanno circa tredici forme.
00:00:35
La forma ha un valore predefinito riempimento colore in base al tema corrente;.
00:00:39
per scegliere un combinazione di colori diversi,.
00:00:42
Farò clic su Design e nel menu Varianti , fare clic su Altro e scegliere Colori. .
00:00:50
Mi piacciono i blu e i verdi in Blue 2.
00:00:53
Farò clic su di esso per applicarlo,
00:00:55
successivo Farò clic sulla scheda Strumenti di disegno - Formato per applicare uno stile di forma e io zoomare un po' ..
00:01:03
Quando digito il testo, è bianco.
00:01:06
Quindi lo stile del colore è chiaro testo su un riempimento scuro, mi piace..
00:01:10
Voglio anche sottolineare bordi della forma in modo da fare clic su Contorno forma.
00:01:16
e scelgo un molto blu scuro per il colore del contorno..
00:01:21
Farò clic su Contorno forma ancora una volta, puntare a Peso .
00:01:24
e scegliere uno stile di contorno più spesso, 1,5 punti.
00:01:29
In modo che tutte le forme avrà questo stile di contorno, .
00:01:32
Ora faccio clic con il pulsante destro del mouse sul pulsante forma e scegliere Imposta come forma predefinita..
00:01:37
Successivamente, pensiamo ai riempimenti a colori.
00:01:40
Scelgo un unico colore per ogni tipo di forma; .
00:01:44
per vedere rapidamente i colori di riempimento, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla forma e scegliere Riempimento..
00:01:49
Per la forma Terminator, che inizia e termina il diagramma di flusso,.
00:01:52
Scelgo un buio blu, una tonalità più chiara del contorno..
00:01:57
Ora avremo bisogno di questo stesso alla fine del grafico,.
00:02:01
quindi premo Ctrl-D per duplicarlo e riprodurne le dimensioni esatte,.
00:02:06
Lo zoom indietro.
00:02:09
Poi trascinerò la seconda forma verso il punto in cui terminerà il diagramma di flusso,.
00:02:13
utilizzando le linee della griglia per aiutare a stimare
00:02:15
scorrere i margini e digitarne il testo.
00:02:22
Abbiamo l'inizio del grafico.
00:02:24
Per la forma successiva, fare clic su Inserisci forme.
00:02:28
e questa volta scegliere la forma Documento.
00:02:32
Disegnerò la forma ad una dimensione approssimativa.
00:02:35
riferendosi alla griglia per bulbo oculare la sua posizione a sinistra, .
00:02:39
poi trascinerò il lato destro della forma e guardare.
00:02:42
per la guida intelligente che mi mostra quando i bordi della forma sono allineati su quel lato..
00:02:48
Controllerò anche il lato sinistro.
00:02:51
Scegliamo un riempire per la forma Documento..
00:02:55
Fare clic con il pulsante destro del mouse, scegliere Riempi
00:02:57
e provare un blu leggermente diverso
00:03:01
e digito il testo.
00:03:07
Ne ho aggiunti altri un paio forme, una forma Preparazione e.
00:03:11
una forma Processo e scegliere i colori di riempimento..
00:03:15
Per ottenere forme coerenti dimensioni, ho usato la forma Altezza.
00:03:19
e le caselle Larghezza forma nella scheda Formato, regolando.
00:03:22
ogni forma in base alle esigenze.
00:03:24
Per la forma del processo di cui ho bisogno diverse copie, per i passaggi principali..
00:03:28
Quindi, con la forma selezionata Premerò Ctrl-D multiplo.
00:03:32
volte per fare le copie.
00:03:34
Poi trascinerò per organizzare dall'alto verso il basso, da sinistra a destra .
00:03:38
mentre li posizioni, Guarderò per le guide intelligenti.
00:03:41
che mi mostrano sia allineamento orizzontale .
00:03:45
e l'allineamento verticale.
00:03:48
Mi preoccuperò di piazzamento perfetto più tardi,
00:03:52
ma posso ottenere le forme molto vicino ad essere allineato solo.
00:03:55
utilizzando le guide intelligenti.
00:04:03
Il diagramma di flusso ha tutte le sue forme il testo e i colori ora, .
00:04:07
l'ultima forma che abbiamo aggiunto è stata una decisione forma con caselle di testo Sì e No..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:02
對於我的流程圖,我先從 具有空白布局的幻燈片。.
00:00:06
我添加了標題和 打開格線。.
00:00:10
要插入第一個形狀, 我將按一下"插入,形狀"。.
00:00:16
在"流程圖"下,我會找到 終結者形狀並按一下它,.
00:00:22
然後我會指出我想要的地方 形狀的左上角.
00:00:25
並拖動十字游標以繪製它。
00:00:29
我會保持形狀 有點小,因為我的過程.
00:00:32
將需要大約13個形狀。
00:00:35
形狀具有預設值 基於當前主題的顏色填充;.
00:00:39
選擇 不同的色彩配置,.
00:00:42
我將按一下"設計"和"變體" 組,按一下"更多"並指向顏色。.
00:00:50
我喜歡藍色2中的藍色和綠色。
00:00:53
我會點擊它來應用它,
00:00:55
接下來,我將按一下"繪圖工具格式"選項卡 應用形狀樣式,我會放大一點。.
00:01:03
當我輸入文本時,它是白色的。
00:01:06
所以顏色風格是淺色的 文本在黑暗的填充,我喜歡。.
00:01:10
我也想強調 形狀邊緣,因此我將按一下"形狀輪廓".
00:01:16
我會選擇一個非常 深藍色為輪廓顏色。.
00:01:21
我將按一下"形狀輪廓" 再次,指向重量.
00:01:24
並選擇較厚的輪廓樣式,1.5 點。
00:01:29
使所有的形狀 將有這個大綱樣式,.
00:01:32
我現在按右鍵 形狀,然後選擇"設置為預設形狀"。.
00:01:37
接下來,讓我們考慮顏色填充。
00:01:40
我會選擇一個獨特的 每種形狀類型的顏色;.
00:01:44
快速查看填充顏色, 按右鍵形狀並按一下"填充"。.
00:01:49
對於終結者形狀, 開始和結束流程圖,.
00:01:52
我會選擇一個黑暗 藍色,比輪廓淺的陰影。.
00:01:57
現在我們需要同樣的 在圖表末尾的形狀,.
00:02:01
所以我按Ctrl-D 複製它並複製其確切大小,.
00:02:06
我將縮小。
00:02:09
然後,我將拖動第二個形狀 到流程圖將結束的地方,.
00:02:13
使用格線説明估計
00:02:15
滑動邊距並鍵入其文本。
00:02:22
我們已經有了圖表的開頭。
00:02:24
對於下一個形狀,我會 按一下"插入形狀".
00:02:28
這一次選擇"文檔"形狀。
00:02:32
我會畫的形狀 到近似大小.
00:02:35
將網格引用到 眼球在左邊的位置,.
00:02:39
然後我會拖動 形狀的右側和外觀.
00:02:42
聰明的指南,它顯示我 當形狀邊緣對齊時。.
00:02:48
我也檢查一下左邊。
00:02:51
讓我們選擇一個 填充"文檔"形狀。.
00:02:55
我將按右鍵,按一下"填充"
00:02:57
並嘗試一個稍微不同的藍色
00:03:01
我會輸入它的文本。
00:03:07
我又加了幾個 形狀、準備形狀和.
00:03:11
a 工藝形狀和 選擇了填充顏色。.
00:03:15
獲取一致的形狀 大小,我已經使用了形狀高度.
00:03:19
和形狀 寬度框 在"格式"選項卡上,調整.
00:03:22
根據需要,每個形狀。
00:03:24
對於過程形狀,我需要 幾個副本,用於主要步驟。.
00:03:28
因此,選擇的形狀 我按 Ctrl-D 多重.
00:03:32
時間使副本。
00:03:34
然後,我會拖動安排 他們從上到下,從左至右.
00:03:38
當我定位他們時 我會留意智慧導遊.
00:03:41
顯示我兩個 水準對齊.
00:03:45
和垂直對齊。
00:03:48
我會擔心完美的位置後,
00:03:52
但我可以得到的形狀 非常接近對齊只是.
00:03:55
使用智慧導軌。
00:04:03
流程圖具有其所有 現在塑造文本和顏色,.
00:04:07
我們添加的最後一個形狀是一個決定 形狀為"是"和"否"文字方塊。.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:02
フローチャートでは、まず最初に 空白のレイアウトを持つスライド。.
00:00:06
私はタイトルを追加し、 グリッド線をオンにします。.
00:00:10
最初の図形を挿入するには、 [挿入]、[図形]をクリックします。.
00:00:16
フローチャートの下で、私は見つけるでしょう ターミネータの形状をクリックすると、.
00:00:22
その後、私は私が望む場所を指し出します 図形の左上隅.
00:00:25
をドラッグして描画します。
00:00:29
形を保つよ 私のプロセスのでやや小さい.
00:00:32
約13の形状が必要になります。
00:00:35
図形に既定値があります。 現在のテーマに基づいて色の塗りつぶし。.
00:00:39
を選択するには、 異なる配色,.
00:00:42
[デザイン] と [バリアント] をクリックします。 [その他] をクリックし、[色] をクリックします。.
00:00:50
私はブルー2のブルースとグリーンが好きです。
00:00:53
クリックして適用します。
00:00:55
次に[描画ツールの書式設定]タブをクリックします。 図形スタイルを適用して、少し拡大します。.
00:01:03
テキストを入力すると、白です。
00:01:06
だから、色のスタイルは軽いです 暗い塗りつぶしのテキスト、私はそれを好きです。.
00:01:10
私も強調したい 図形のエッジを選択するので、[アウトラインの形状] をクリックします。.
00:01:16
そして、私は非常に選択します アウトラインの色には濃い青を使用します。.
00:01:21
[図形のアウトライン] をクリックします。 もう一度、重量を指す.
00:01:24
太いアウトライン スタイル、1.5 ポイントを選択します。
00:01:29
すべての図形が このアウトライン スタイルを持つ.
00:01:32
私は今すぐクリックします 図形を選択し、[既定の図形として設定] を選択します。.
00:01:37
次に、色の塗りつぶしについて考えてみましょう。
00:01:40
私はユニークを選択します 各図形の種類の色。.
00:01:44
塗りつぶしの色をすばやく確認するには、 図形を右クリックし、[塗りつぶし] をクリックします。.
00:01:49
ターミネーターの形状については、 フローチャートを開始および終了する.
00:01:52
私は暗闇を選ぶ 青、輪郭よりも明るい色合い。.
00:01:57
今、私たちはこれと同じが必要になります グラフの最後の図形、.
00:02:01
だから私はCtrl-Dを押します それを複製し、その正確なサイズを再現し、.
00:02:06
縮小する
00:02:09
次に、2 番目の図形をドラッグします。 フローチャートがどこで終わるかについて.
00:02:13
グリッド線を使用して見積もりを行う
00:02:15
余白をスライドさせてテキストを入力します。
00:02:22
チャートの始まりです。
00:02:24
次の形のために、私は [図形の挿入] をクリックします。.
00:02:28
そして、今回はドキュメント図形を選択します。
00:02:32
形を描く おおよその大きさに.
00:02:35
グリッドを参照して 眼球左の位置、.
00:02:39
その後、私はドラッグします 図形の右側と外観.
00:02:42
私を示すスマートガイドのために 図形のエッジがその側に揃っているとき。.
00:02:48
左側もチェックします。
00:02:51
を選択してみましょう。 ドキュメント図形の塗りつぶしを行います。.
00:02:55
右クリックして[塗りつぶし]をクリックします。
00:02:57
そして少し違う青を試してみる
00:03:01
テキストを入力します。
00:03:07
私はさらにカップルを追加しました 形状、準備形状および.
00:03:11
プロセス形状と 塗りつぶしの色を選択しました。.
00:03:15
一貫性のある図形を取得するには サイズ、私は形状の高さを使用しました.
00:03:19
および図形幅ボックス [書式] タブで、調整.
00:03:22
必要に応じて各図形を表示します。
00:03:24
プロセスの形状のために私は必要になります メインステップ用のコピーがいくつかあります。.
00:03:28
したがって、図形を選択した状態で Ctrl-D を複数押します.
00:03:32
コピーを作成する時間。
00:03:34
その後、私は手配するためにドラッグします 上から下、左から右.
00:03:38
私が彼らを配置するにつれて、 私はスマートガイドを見ます.
00:03:41
両方を示す 水平方向の位置合わせ.
00:03:45
および垂直方向の位置合わせ。
00:03:48
完璧な配置は後で心配だ
00:03:52
しかし、私は形を得ることができます ちょうど整列されるのに非常に近い.
00:03:55
スマートガイドを使用して。
00:04:03
フローチャートには、すべてのフローチャートがあります。 テキストと色を図形する.
00:04:07
私たちが追加した最後の形は決定だった [はい] と [いいえ] の図形を使用します。.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:02
Đối với Flowchart của tôi, tôi sẽ bắt đầu với một bản chiếu có bố cục trống..
00:00:06
Tôi đã thêm một tiêu đề và bật các đường lưới..
00:00:10
Để chèn hình đầu tiên, Tôi sẽ nhấp vào chèn, hình dạng..
00:00:16
Dưới flowchart, tôi sẽ tìm thấy hình dạng Terminator và nhấp vào nó, .
00:00:22
sau đó tôi sẽ trỏ đến nơi mà tôi muốn góc trên cùng bên trái của hình dạng.
00:00:25
và kéo crosshairs để vẽ nó.
00:00:29
Tôi sẽ giữ hình dạng này hơi nhỏ vì quá trình của tôi.
00:00:32
sẽ yêu cầu khoảng mười ba hình dạng.
00:00:35
Hình có mặc định màu fill dựa trên chủ đề hiện tại;.
00:00:39
để chọn một lược đồ màu khác nhau,.
00:00:42
Tôi sẽ nhấp vào thiết kế và trong các biến thể Nhóm, nhấp vào Thêm và trỏ tới màu sắc. .
00:00:50
Tôi thích Blues và xanh ở Blue 2.
00:00:53
Tôi sẽ nhấp vào nó để áp dụng nó,
00:00:55
tiếp theo tôi sẽ nhấp vào tab công cụ vẽ định dạng để áp dụng một phong cách hình dạng và tôi sẽ phóng to một chút..
00:01:03
Khi tôi gõ văn bản, nó là màu trắng.
00:01:06
Vì vậy, phong cách màu là ánh sáng văn bản trên một điền tối, tôi thích điều đó..
00:01:10
Tôi cũng muốn nhấn mạnh cạnh hình dạng vì vậy tôi sẽ nhấp vào hình dạng phác thảo.
00:01:16
và tôi sẽ chọn một màu xanh đậm để có nét viền..
00:01:21
Tôi sẽ nhấp vào hình dạng phác thảo một lần nữa, điểm đến trọng lượng .
00:01:24
và chọn một phong cách phác thảo dày hơn, 1,5 điểm.
00:01:29
Để tất cả các hình dạng sẽ có phong cách phác thảo này, .
00:01:32
Bây giờ tôi sẽ nhấp chuột phải vào hình dạng và chọn đặt làm hình dạng mặc định..
00:01:37
Tiếp theo, hãy suy nghĩ về màu tô đầy.
00:01:40
Tôi sẽ chọn một độc đáo màu cho mỗi loại hình dạng; .
00:01:44
để nhanh chóng xem các màu tô, nhấp chuột phải vào hình dạng và nhấp vào fill..
00:01:49
Đối với hình dạng kẻ hủy diệt, bắt đầu và kết thúc lưu đồ,.
00:01:52
Tôi sẽ chọn một tối màu xanh, nhẹ hơn so với đường viền..
00:01:57
Bây giờ chúng ta sẽ cần điều này giống nhau hình dạng ở cuối biểu đồ,.
00:02:01
Vì vậy tôi sẽ nhấn Ctrl-D để sao chép nó và tái tạo kích thước chính xác của nó,.
00:02:06
Tôi sẽ phóng to trở lại.
00:02:09
Sau đó, tôi sẽ kéo hình dạng thứ hai về nơi lưu đồ sẽ kết thúc,.
00:02:13
sử dụng các đường lưới để giúp ước tính
00:02:15
lề slide và nhập văn bản của nó.
00:02:22
Chúng tôi đã có sự khởi đầu của biểu đồ.
00:02:24
Đối với hình dạng tiếp theo, tôi sẽ nhấp vào chèn hình dạng.
00:02:28
và lần này chọn hình dạng tài liệu.
00:02:32
Tôi sẽ vẽ hình đến một kích thước xấp xỉ.
00:02:35
đề cập đến lưới để nhãn cầu vị trí của nó ở bên trái, .
00:02:39
sau đó tôi sẽ kéo bên phải của hình dạng và nhìn.
00:02:42
cho hướng dẫn thông minh cho thấy tôi Khi các cạnh hình dạng được căn chỉnh ở phía bên đó..
00:02:48
Tôi sẽ kiểm tra bên trái là tốt.
00:02:51
Hãy chọn một điền vào hình dạng tài liệu..
00:02:55
Tôi sẽ nhấp chuột phải, nhấp vào fill
00:02:57
và thử một màu xanh hơi khác
00:03:01
và tôi sẽ nhập văn bản của nó.
00:03:07
Tôi đã thêm một vài chi hình dạng, một hình dạng chuẩn bị và.
00:03:11
một hình dạng quy trình và chọn màu tô của họ..
00:03:15
Để có được hình dạng phù hợp Kích thước, tôi đã sử dụng hình dạng chiều cao.
00:03:19
và hình dạng chiều rộng hộp trên tab định dạng, điều chỉnh.
00:03:22
mỗi hình dạng cần thiết.
00:03:24
Đối với hình dạng quá trình tôi sẽ cần một số bản sao, cho các bước chính..
00:03:28
Vì vậy, với hình dạng được chọn Tôi sẽ nhấn Ctrl-D nhiều.
00:03:32
lần để thực hiện các bản sao.
00:03:34
Sau đó, tôi sẽ kéo để sắp xếp từ trên xuống dưới, từ trái sang phải .
00:03:38
như tôi vị trí cho họ, Tôi sẽ xem cho các hướng dẫn thông minh.
00:03:41
trong đó cho tôi thấy cả hai canh lề ngang .
00:03:45
và thẳng đứng.
00:03:48
Tôi sẽ lo lắng về vị trí hoàn hảo sau này,
00:03:52
nhưng tôi có thể nhận được các hình dạng rất gần để được liên kết chỉ.
00:03:55
bằng cách sử dụng hướng dẫn thông minh.
00:04:03
Flowchart có tất cả các hình dạng văn bản và màu sắc bây giờ, .
00:04:07
hình dạng cuối cùng chúng tôi thêm vào là một quyết định hình với hộp văn bản có và không..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:02
Untuk Flowchart saya, saya akan mulai dengan slide yang memiliki tata letak kosong..
00:00:06
Saya telah menambahkan judul dan diaktifkan pada garis grid..
00:00:10
Untuk memasukkan bentuk pertama, Saya akan klik sisipkan, bentuk..
00:00:16
Di bawah Flowchart, saya akan menemukan Terminator bentuk dan klik, .
00:00:22
maka saya akan menunjuk ke mana saya ingin sudut kiri atas bentuk.
00:00:25
dan tarik crosshmengudara untuk menariknya.
00:00:29
Aku akan menjaga bentuk agak kecil karena proses saya.
00:00:32
akan membutuhkan sekitar tiga belas bentuk.
00:00:35
Bentuknya memiliki standar mengisi warna berdasarkan tema saat ini;.
00:00:39
untuk memilih skema warna yang berbeda,.
00:00:42
Saya akan klik desain dan dalam varian Grup, klik selengkapnya dan arahkan ke warna. .
00:00:50
Saya suka Blues dan hijau di Blue 2.
00:00:53
Saya akan mengkliknya untuk menerapkannya,
00:00:55
Selanjutnya saya akan klik tab drawing tools format untuk menerapkan gaya bentuk dan saya akan memperbesar sedikit..
00:01:03
Ketika saya mengetikkan teks, itu putih.
00:01:06
Jadi gaya warnanya ringan teks pada FILL gelap, aku seperti itu..
00:01:10
Saya juga ingin menekankan bentuk tepi jadi saya akan klik bentuk garis besar.
00:01:16
dan aku akan memilih yang sangat berwarna biru tua untuk warna garis..
00:01:21
Saya akan klik bentuk garis besar lagi, arahkan ke berat .
00:01:24
dan memilih gaya garis tebal, titik 1,5.
00:01:29
Sehingga semua bentuk akan memiliki gaya garis ini, .
00:01:32
Sekarang saya akan klik kanan bentuk dan pilih Atur sebagai bentuk default..
00:01:37
Selanjutnya, mari kita berpikir tentang mengisi warna.
00:01:40
Aku akan memilih yang unik warna untuk setiap jenis bentuk; .
00:01:44
untuk dengan cepat melihat isi warna, Klik kanan bentuknya dan klik FILL..
00:01:49
Untuk bentuk Terminator, yang dimulai dan mengakhiri Flowchart,.
00:01:52
Aku akan memilih gelap biru, warna lebih terang daripada garis luar..
00:01:57
Sekarang kita akan membutuhkan ini bentuk pada akhir grafik,.
00:02:01
Jadi saya akan menekan Ctrl-D untuk duplikasi dan mereproduksi ukurannya yang tepat,.
00:02:06
Aku akan tampilannya kembali.
00:02:09
Kemudian saya akan menyeret bentuk kedua ke arah mana Flowchart akan berakhir,.
00:02:13
menggunakan garis grid untuk membantu memperkirakan
00:02:15
margin slide dan ketik teksnya.
00:02:22
Kami punya awal grafik.
00:02:24
Untuk bentuk berikutnya, saya akan Klik sisipkan bentuk.
00:02:28
dan kali ini pilih bentuk dokumen.
00:02:32
Saya akan menggambar bentuknya ukuran perkiraan.
00:02:35
mengacu pada grid untuk bola mata posisinya di sebelah kiri, .
00:02:39
maka saya akan menyeret sisi kanan bentuk dan terlihat.
00:02:42
untuk Smart Guide yang menunjukkan saya Ketika tepi bentuk sejajar pada sisi itu..
00:02:48
Aku akan memeriksa sisi kiri juga.
00:02:51
Mari kita pilih mengisi formulir dokumen..
00:02:55
Saya akan klik kanan, klik FILL
00:02:57
dan coba warna biru yang sedikit berbeda
00:03:01
dan saya akan mengetikkan teksnya.
00:03:07
Saya telah menambahkan beberapa lebih bentuk preparasi dan.
00:03:11
bentuk proses dan memilih warna FILL mereka..
00:03:15
Untuk mendapatkan bentuk yang konsisten ukuran, saya telah menggunakan bentuk tinggi.
00:03:19
dan bentuk kotak lebar pada tab format, menyesuaikan.
00:03:22
setiap bentuk yang diperlukan.
00:03:24
Untuk bentuk proses yang saya perlukan beberapa salinan, untuk langkah utama..
00:03:28
Jadi dengan bentuk yang dipilih Saya akan menekan Ctrl-D beberapa.
00:03:32
kali untuk membuat salinan.
00:03:34
Lalu aku akan menyeret untuk mengatur mereka atas ke bawah, kiri ke kanan .
00:03:38
saat aku memposisikan mereka, Aku akan menonton untuk panduan cerdas.
00:03:41
yang menunjukkan saya berdua perataan horisontal .
00:03:45
dan keselarasan vertikal.
00:03:48
Aku akan khawatir tentang penempatan yang sempurna nanti,
00:03:52
tapi aku bisa mendapatkan bentuk sangat dekat dengan sejajar hanya.
00:03:55
dengan menggunakan panduan cerdas.
00:04:03
Flowchart ini memiliki semua bentuk teks dan warna sekarang, .
00:04:07
bentuk terakhir yang kami tambahkan adalah keputusan bentuk dengan kotak teks Yes dan No..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:02
Для моего flowchart, я начну с слайд, который имеет пустой макет..
00:00:06
Я добавил название и включены линии сетки..
00:00:10
Чтобы вставить первую форму, Я накахаю вставки, формы..
00:00:16
Под Flowchart, я найду Терминатор формы и нажмите на него, .
00:00:22
то я указать, где я хочу верхний левый угол формы.
00:00:25
и перетащите перекрестие, чтобы нарисовать его.
00:00:29
Я оставлю форму несколько мала, потому что мой процесс.
00:00:32
потребуется около тринадцати форм.
00:00:35
Форма имеет значение по умолчанию цвет заполнения на основе текущей темы;.
00:00:39
выбрать разная цветовая гамма,.
00:00:42
Я нажимаю Дизайн и в вариантах группы, нажмите Подробнее и указать на цвета. .
00:00:50
Мне нравится блюз и зелень в Blue 2.
00:00:53
Я найму его, чтобы применить его,
00:00:55
Далее я накахаю на вкладку Формат инструментов рисования, чтобы применить стиль формы, и я буду увеличить немного..
00:01:03
Когда я ваю текст, он белый.
00:01:06
Таким образом, цветовой стиль светлый текст на темной заполнить, мне это нравится..
00:01:10
Я также хочу подчеркнуть, края формы, поэтому я нажимаю контур формы.
00:01:16
и я выберу очень темно-синий для цвета контура..
00:01:21
Я нажимаю на контур формы опять же, указывают на вес .
00:01:24
и выбрать более толстый стиль контура, 1,5 точки.
00:01:29
Так что все формы будет иметь этот стиль контура, .
00:01:32
Теперь я право нажмите форму и выбрать набор в качестве формы по умолчанию..
00:01:37
Далее, давайте подумаем о цветовых наполнителях.
00:01:40
Я выберу уникальный цвет для каждого типа формы; .
00:01:44
чтобы быстро увидеть цвета заполнения, право нажмите на форму и нажмите Заполнить..
00:01:49
Для формы Терминатора, который начинается и заканчивается flowchart,.
00:01:52
Я выберу темный синий, оттенок светлее, чем контур..
00:01:57
Теперь нам понадобится то же самое формы в конце диаграммы,.
00:02:01
так что я буду нажимать Ctrl-D дублировать его и воспроизвести его точный размер,.
00:02:06
Я увеличу масштаб.
00:02:09
Тогда я буду тащить вторую форму к о том, где flowchart закончится,.
00:02:13
с помощью линий сетки, чтобы помочь оценить
00:02:15
слайд поля и ввет его текст.
00:02:22
У нас есть начало диаграммы.
00:02:24
Для следующей формы, я буду нажмите Вставить формы.
00:02:28
и на этот раз выберите форму документа.
00:02:32
Я нарисую форму к приблизительному размеру.
00:02:35
ссылаясь на сетку, глазное яблоко его положение слева, .
00:02:39
тогда я буду тащить правая сторона формы и внешний вид.
00:02:42
для смарт-гида, который показывает мне когда края формы выровнены на этой стороне..
00:02:48
Я проверю и левую сторону.
00:02:51
Давайте выберем заполнить форму документа..
00:02:55
Я право-нажмите кнопку, нажмите Заполнить
00:02:57
и попробуйте немного другой синий
00:03:01
и я наберу его текст.
00:03:07
Я добавил еще пару формы, форма подготовки и.
00:03:11
форма процесса и выбрали свои цвета заполнения..
00:03:15
Чтобы получить согласованные формы размеров, я использовал форму Высота.
00:03:19
и формы Ширина коробки на вкладке Формат, регулировка.
00:03:22
каждая форма по мере необходимости.
00:03:24
Для формы процесса мне нужно несколько копий, для основных шагов..
00:03:28
Так что с выбранной формой Я нажимаю Ctrl-D несколько.
00:03:32
раз, чтобы сделать копии.
00:03:34
Тогда я буду тащить, чтобы организовать их сверху вниз, слева направо .
00:03:38
как я позиционю их, Я буду следить за смарт-гидов.
00:03:41
которые показывают мне, как горизонтальное выравнивание .
00:03:45
и вертикальное выравнивание.
00:03:48
Я буду беспокоиться об идеальном размещении позже,
00:03:52
но я могу получить формы очень близко к выравнивается просто.
00:03:55
с помощью интеллектуальных руководств.
00:04:03
Flowchart имеет все свои формирует текст и цвета сейчас, .
00:04:07
Последняя форма, которую мы добавили, было решение форму с да и без текстовых коробок..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:02
За блоксхемата ми ще започна с слайд, който има празно оформление..
00:00:06
Добавих заглавие и включите линиите на мрежата..
00:00:10
За да вмъкнете първата фигура, Ще кликна върху Вмъкване, Фигури..
00:00:16
Под блоксхема ще намеря формата на терминатора и щракнете върху него, .
00:00:22
тогава ще посоча къде искам в горния ляв ъгъл на.
00:00:25
и плъзнете кръстосаните визии, за да го нарисувате.
00:00:29
Ще държа формата малко по-малък, защото моят процес.
00:00:32
ще изисква около тринадесет форми.
00:00:35
Фигурата е по подразбиране цвят запълване на базата на текущата тема;.
00:00:39
за да изберете различна цветова схема,.
00:00:42
Ще кликна върху Дизайн и в Варианти щракнете върху "Още" и посочете Цветове. .
00:00:50
Харесвам блус и зелени в Синьо 2.
00:00:53
Ще го щракна, за да го прилагам,
00:00:55
следващия ще кликнете върху Раздела Рисуване инструменти Format да нанесете стил форма и ще увеличите малко..
00:01:03
Когато пиша текст, е бял.
00:01:06
Така че стилът на цвета е лек текст на тъмно запълване, харесва ми..
00:01:10
Искам да подчертая също оформяне на ръбовете, така че да кликна върху фигура контур.
00:01:16
и аз ще избера много тъмно синьо за цвета на очертанията..
00:01:21
Ще кликна върху фигурата отново, посочете към тегло .
00:01:24
и изберете по-дебел стил на контура, 1.5 точка.
00:01:29
така че всички форми ще има този стил на контура, .
00:01:32
Сега ще щракнете с десния бутон фигура и изберете Задаване като фигура по подразбиране..
00:01:37
След това нека да помислим за запълване на цветовете.
00:01:40
Ще избера уникален цвят за всеки тип форма; .
00:01:44
за да видите бързо цветовете за запълване, кликнете с десния бутон върху формата и кликнете върху Напълнете..
00:01:49
За формата на терминатора, която започва и завършва блоксхемата,.
00:01:52
Ще избера тъмно синьо, сянка по-лек от очертанията..
00:01:57
Сега ще се нуждаем от същото оформяне в края на графиката,.
00:02:01
така че ще натиснете Ctrl-D за да го дублира и да възпроизведе точния му размер,.
00:02:06
Ще отдалеча от мащаба.
00:02:09
След това ще влача втората форма до мястото, където ще завърши графиката,.
00:02:13
с помощта на линиите на мрежата, за да
00:02:15
слайда и въведете неговия текст.
00:02:22
Имаме началото на схемата.
00:02:24
За следващата форма ще щракнете върху Вмъкване на фигури.
00:02:28
и този път изберете формата на документа.
00:02:32
Ще нарисувам формата приблизителен размер.
00:02:35
на мрежата, за да се очната ябълка, позицията му в ляво, .
00:02:39
след това ще влача от дясната страна на формата и.
00:02:42
за интелигентен водач, който ми показва когато краищата на формата са подравнени от тази страна..
00:02:48
Ще проверя и лявата страна.
00:02:51
Нека изберем запълнете формата на документа..
00:02:55
Ще кликна с десния бутон, кликнете върху "Напълнете"
00:02:57
и опитайте малко по-различно синьо
00:03:01
и ще пиша текста му.
00:03:07
Добавих още няколко форми, форма на подготовка и.
00:03:11
форма на процеса и избран техните цветове за запълване..
00:03:15
За да получите последователни фигури размери, използвах формата Височина.
00:03:19
и форма Ширина кутии в раздела Формат,.
00:03:22
всяка форма, ако е необходимо.
00:03:24
За формата на процеса ще ми трябва няколко копия за основните стъпки..
00:03:28
Така че с избраната форма Ще натисна Ctrl-D няколко.
00:03:32
копията.
00:03:34
Тогава ще се влачим, за да подредя ги отгоре надолу, отляво надясно .
00:03:38
докато ги позиционирам, Ще следя за умните водачи.
00:03:41
които ми показват и двете хоризонтално подравняване .
00:03:45
и вертикално подравняване.
00:03:48
Ще се тревожа за перфектното поставяне по-късно,
00:03:52
но мога да получа формите много близо до.
00:03:55
с помощта на умните водачи.
00:04:03
Блоксхемата има цялата си фигури текст и цветове сега, .
00:04:07
Последната форма, която добавихме, беше решение форма с да и без текстови полета..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:02
Pentru schemă logică, voi începe cu un diapozitiv care are un aspect necompletat..
00:00:06
Am adăugat un titlu și a pornit liniile grilei..
00:00:10
Pentru a insera prima formă, Voi face clic pe Inserare, Forme..
00:00:16
Sub Schemă logică, voi găsi forma Terminator și faceți clic pe ea, .
00:00:22
atunci voi indica unde vreau colțul din stânga sus al formei.
00:00:25
și trageți de crosshairs să-l atragă.
00:00:29
O să-mi păstrez forma. oarecum mici, deoarece procesul meu.
00:00:32
va necesita aproximativ treisprezece forme.
00:00:35
Forma are o valoare implicită umplere a culorilor pe baza temei curente;.
00:00:39
pentru a alege un schemă de culori diferită;.
00:00:42
Voi face clic pe Design și în Variante grup, faceți clic pe Mai multe și indicați spre Culori. .
00:00:50
Îmi place blues și verde în Albastru 2.
00:00:53
Voi face clic pe ea să-l aplice,
00:00:55
în continuare voi face clic pe fila Formatare instrumente de desen pentru a aplica un stil de formă și voi mări un pic..
00:01:03
Când tastez text, e alb.
00:01:06
Deci, stilul de culoare este lumina text pe o umplere întuneric, îmi place asta..
00:01:10
De asemenea, vreau să subliniez muchii formă, astfel încât să fac clic pe Contur formă.
00:01:16
și voi alege un foarte albastru închis pentru culoarea conturului..
00:01:21
Voi face clic pe Contur formă din nou, indicați spre Greutate .
00:01:24
și alegeți un stil mai gros contur, 1.5 punct.
00:01:29
Astfel încât toate formele va avea acest stil de contur, .
00:01:32
Voi face clic dreapta acum pe și alegeți Setare ca formă implicită..
00:01:37
În continuare, să ne gândim la umplerile de culori.
00:01:40
Voi alege un unic culoare pentru fiecare tip de formă; .
00:01:44
pentru a vedea rapid culorile de umplere, faceți clic dreapta pe formă și faceți clic pe Umplere..
00:01:49
Pentru forma Terminator, care începe și termină schemă logică,.
00:01:52
Voi alege un întuneric albastru, o nuanta mai deschisa decat conturul..
00:01:57
Acum vom avea nevoie de același lucru. forma de la sfârșitul diagramei,.
00:02:01
așa că voi apăsa Ctrl-D pentru a să o duplice și să reproducă dimensiunea exactă a acesteia;.
00:02:06
O să mă retrag.
00:02:09
Atunci voi trage a doua formă. până la locul unde se va termina schemă logică,.
00:02:13
utilizarea liniilor de grilă pentru a ajuta la estimarea
00:02:15
marginile diapozitivului și tastați textul acestuia.
00:02:22
Avem începutul graficului.
00:02:24
Pentru următoarea formă, voi faceți clic pe Inserare forme.
00:02:28
și de data aceasta alegeți forma Document.
00:02:32
Voi desena forma la o dimensiune aproximativă.
00:02:35
referindu-se la grila de globul ocular poziția sa pe stânga, .
00:02:39
atunci voi trage partea dreaptă a formei și uite.
00:02:42
pentru ghidul inteligent care îmi arată când muchiile formei sunt aliniate pe acea parte..
00:02:48
Voi verifica și partea stângă.
00:02:51
Să alegem un pentru forma Document..
00:02:55
Voi face clic cu dreapta, faceți clic pe Umplere
00:02:57
și încercați un albastru ușor diferite
00:03:01
și voi tasta textul său.
00:03:07
Am adăugat câteva mai mult forme, o formă de pregătire și.
00:03:11
o formă de proces și ales culorile lor de umplere..
00:03:15
Pentru a obține forme consecvente dimensiuni, am folosit forma Înălțime.
00:03:19
și casetele Lățime formă pe fila Format, ajustare.
00:03:22
fiecare formă, după este necesar.
00:03:24
Pentru forma procesului voi avea nevoie mai multe copii, pentru pașii principali..
00:03:28
Deci, cu forma selectată Voi apăsa ctrl-d multiplu.
00:03:32
ori pentru a face copii.
00:03:34
Apoi voi trage pentru a aranja le de sus în jos, de la stânga la dreapta .
00:03:38
așa le-am poziția, Voi urmări ghidurile inteligente..
00:03:41
care îmi arată atât aliniere orizontală .
00:03:45
și alinierea verticală.
00:03:48
O să-mi fac griji pentru plasarea perfectă mai târziu.
00:03:52
dar eu pot obține forme foarte aproape de a fi aliniat doar.
00:03:55
utilizând ghidajele inteligente.
00:04:03
Schemă logică are toate modelează textul și culorile acum, .
00:04:07
ultima formă pe care am adăugat-o a fost o decizie cu casetele text Da și Nu..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:02
Для моєї блок-вантажу я почну з слайд із пустим макетом..
00:00:06
Я додав назву та увімкнуто лінії сітки..
00:00:10
Щоб вставити першу фігуру, Я натиму кнопку Вставити, фігури..
00:00:16
У розділі Блок-схема я знайду форма Термінатора та клацніть її, .
00:00:22
тоді я вказати, де я хочу верхній лівий кут фігури.
00:00:25
і перетягніть перехрестя, щоб намалювати його.
00:00:29
Я буду тримати форму трохи невеликий, тому що мій процес.
00:00:32
знадобиться близько тринадцяти форм.
00:00:35
Фігура має за промовчанням заливка кольорів на основі поточної теми;.
00:00:39
вибрати різної колірної схеми,.
00:00:42
Я натиму кнопку Конструктор і в варіантах згрупування, натисніть кнопку Більше та наведіть вказівник на пункт Кольори. .
00:00:50
Мені подобається блюз і зелень в Синій 2.
00:00:53
Я натисш її, щоб застосувати його,
00:00:55
далі я на вкладці Засоби креслення Формат, щоб застосуйте стиль фігури, і я трохи збільшую масштаб..
00:01:03
Коли я вводиш текст, він білий.
00:01:06
Таким чином, колірний стиль світлий текст на темній заливки, мені це подобається..
00:01:10
Я також хочу підкреслити Краї фігур, щоб клацнути контур фігури.
00:01:16
і я вибираю дуже темно-синій колір контуру..
00:01:21
Я натиму кнопку Контур фігури знову ж таки, наведіть вказівник на вагу .
00:01:24
і виберіть більш товстий стиль контуру, 1,5 бала.
00:01:29
Так що всі фігури матиме такий стиль структури, .
00:01:32
Тепер я зараз клацну правою кнопкою миші на фігури та виберіть "Установити як фігуру за промовчанням"..
00:01:37
Далі давайте подумати про заливку кольору.
00:01:40
Я вибираю унікальний колір для кожного типу фігури; .
00:01:44
щоб швидко побачити кольори заливки, клацніть фігуру правою кнопкою миші та виберіть команду Заливка..
00:01:49
Для фігури Термінатора яка починається і закінчує блок-схема,.
00:01:52
Я вибираю темряву синій, відтінок світліший за контур..
00:01:57
Тепер нам знадобиться це ж фігури в кінці діаграми,.
00:02:01
так що я натискаю Ctrl-D, щоб дублювати його і відтворити його точний розмір,.
00:02:06
Я зменшув масштаб.
00:02:09
Потім я перетягну другу фігуру до того, де закінчиться блок-схема,.
00:02:13
використання ліній сітки для оцінки
00:02:15
поля слайдів і введіть його текст.
00:02:22
У нас є початок діаграми.
00:02:24
Для наступної форми я Натисніть кнопку Вставити фігури.
00:02:28
і цього разу виберіть фігуру Документа.
00:02:32
Я малюю форму до приблизний розмір.
00:02:35
посилаючись на сітку, щоб очного яблука його положення зліва, .
00:02:39
потім я перетягну праворуч від фігури та вигляду.
00:02:42
для розумного керівництва, який показує мені коли краї фігури вирівнюються з цього боку..
00:02:48
Я також перевірю ліву сторону.
00:02:51
Давайте обирати заливки фігури Документа..
00:02:55
Я кнопкою миші, натисніть кнопку Заливка
00:02:57
і спробуйте трохи інший синій
00:03:01
і я введу його текст.
00:03:07
Я додав ще пару фігури, форма підготовки та.
00:03:11
Фігура процесу та вибрали кольори заливки..
00:03:15
Отримання узгоджених фігур розміри, я використав форму Висота.
00:03:19
і фігури Ширина полів на вкладці Формат, настроювання.
00:03:22
кожну форму в необхідності.
00:03:24
Для фігури процесу мені знадобиться кілька копій, для основних кроків..
00:03:28
Отже, з вибраною фігурою Я натискаю ctrl-D кілька.
00:03:32
час, щоб зробити копії.
00:03:34
Потім я перетягну, щоб організувати їх зверху вниз, зліва направо .
00:03:38
як я їх позиціоную, Я буду спостерігати за розумними гідами.
00:03:41
які показують мені обидва горизонтальне вирівнювання .
00:03:45
вертикального вирівнювання.
00:03:48
Я буду турбуватися про ідеальне розміщення пізніше,
00:03:52
але я можу отримати фігури дуже близько до вирівнювання тільки.
00:03:55
за допомогою смарт-напрямних.
00:04:03
Блок-схема має всі свої фігури тексту і кольорів зараз, .
00:04:07
останньої форми, яку ми додали, було рішення фігури з текстовими полями "Так" і "Ні"..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:02
Akış haritam için, boş bir düzene sahip bir slayt..
00:00:06
Bir başlık ekledim ve ızgara hatlarını açtı..
00:00:10
İlk şekli eklemek için, Ekle, Şekiller'i tıklatacağım..
00:00:16
Flowchart altında, ben bulacaksınız Terminatör şekli ve tıklayın, .
00:00:22
o zaman istediğim yeri işaret edeceğim. şeklin sol üst köşesi.
00:00:25
ve çizmek için artı çizin.
00:00:29
Şekli koruyacağım. biraz küçük çünkü benim süreç.
00:00:32
yaklaşık on üç şekil gerektirir.
00:00:35
Şeklin varsayılan bir geçerli teme göre renk dolgusu;.
00:00:39
bir seçim yapmak için farklı renk düzeni,.
00:00:42
Tasarım'a ve Varyantlar'a tıklayacağım grup, Daha fazla tıklatın ve Renkler'e işaret edin. .
00:00:50
Mavi 2'deki mavi leri ve yeşilleri seviyorum.
00:00:53
Uygulamak için tıklatacağım.
00:00:55
sonraki ben Çizim araçları Biçim sekmesini tıklatacağım bir şekil stili uygulayın ve ben biraz yakınlaştırmak olacak..
00:01:03
Mesaj yazdığım zaman, beyaz oluyor.
00:01:06
Yani renk stili hafiftir koyu bir dolgu metin, bu gibi..
00:01:10
Ben de vurgulamak istiyorum şekil kenarları, böylece Şekil anahattını tıklatacağım.
00:01:16
ve ben çok seçeceğim anahat rengi için koyu mavi..
00:01:21
Şekil anahattını tıklatacağım yine, Ağırlık noktası .
00:01:24
ve kalın bir anahat tarzı, 1,5 nokta seçin.
00:01:29
Böylece tüm şekiller bu anahat stiliolacak, .
00:01:32
Şimdi sağ tıklayın şekil ve varsayılan şekil olarak Ayarla'yı seçin..
00:01:37
Sonra, renk dolguları hakkında düşünelim.
00:01:40
Eşsiz bir seçim yapacağım. her şekil türü için renk; .
00:01:44
dolgu renklerini hızlı bir şekilde görmek için, şekli sağ tıklatın ve Doldur'u tıklatın..
00:01:49
Terminatör şekli için, akış şemasını başlatan ve bitiren,.
00:01:52
Bir karanlık seçeceğim. mavi, anahat daha hafif bir gölge..
00:01:57
Şimdi aynısına ihtiyacımız olacak. grafiğin sonundaki şekil,.
00:02:01
bu yüzden Ctrl-D tuşuna basacağım kopyalayıp tam boyutunu yeniden üretmek,.
00:02:06
Uzaklaştıracağım.
00:02:09
Sonra ikinci şekli sürüklüyorum. akış şemasının nerede biteceği konusunda,.
00:02:13
tahmin e-cigara çizgilerini kullanarak
00:02:15
kenar boşluklarını kaydırın ve metnini yazın.
00:02:22
Grafiğin başlangıcını bulduk.
00:02:24
Bir sonraki şekil için, ben şekilleri Ekle'yi tıklatın.
00:02:28
ve bu kez Belge şeklini seçin.
00:02:32
Şekli çizeceğim. yaklaşık bir boyuta.
00:02:35
için ızgara atıfta eyeball soldaki konumu, .
00:02:39
sonra sürükleyeceğim şeklin sağ tarafı ve görünüm.
00:02:42
bana gösterir akıllı rehber için şekil kenarları o tarafta hizalandığında..
00:02:48
Sol tarafı da kontrol edeceğim.
00:02:51
Bir seçelim. Belge şekli için doldurun..
00:02:55
Sağ tıklatacağım, Doldur'u tıklatın
00:02:57
ve biraz farklı bir mavi deneyin
00:03:01
ve metnini yazacağım.
00:03:07
Birkaç tane daha ekledim. şekiller, bir Hazırlık şekli ve.
00:03:11
bir İşlem şekli ve onların dolgu renkleri seçti..
00:03:15
Tutarlı şekiller elde etmek için boyutları, ben şekil Yükseklik kullandım.
00:03:19
ve şekil Genişlik kutuları Biçim sekmesinde,.
00:03:22
gerektiği gibi her şekil.
00:03:24
İhtiyacım olan işlem şekli için ana adımlar için birkaç kopya..
00:03:28
Yani seçilen şekil ile Ctrl-D tuşuna basacağım.
00:03:32
kopyaları yapmak için zaman.
00:03:34
O zaman ben de ayarlayacağım. yukarıdan aşağıya, soldan sağa .
00:03:38
onları konumlandırırken, Akıllı rehberleri izleyeceğim..
00:03:41
bana her ikisini de gösterir yatay hizalama .
00:03:45
ve dikey hizalama.
00:03:48
Daha sonra mükemmel bir yer için endişelenirim.
00:03:52
ama şekilleri alabilirim. sadece hizalanmış olmaya çok yakın.
00:03:55
akıllı kılavuzları kullanarak.
00:04:03
Akış şeması tüm şimdi metin ve renkleri şekillendirir, .
00:04:07
eklediğimiz son şekil bir karardı Evet ve Hayır metin kutuları ile şekil..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:02
Para o meu fluxograma, vou começar com um slide que tem um layout em branco..
00:00:06
Adicionei um título e ligou as linhas da grelha..
00:00:10
Para inserir a primeira forma, Vou clicar em Inserir, Formas..
00:00:16
Sob Flowchart, vou encontrar a forma do Exterminador e clicá-lo, .
00:00:22
então vou apontar para onde quero o canto superior esquerdo da forma.
00:00:25
e arrastar a mira para desenhá-la.
00:00:29
Vou manter a forma. um pouco pequeno, porque o meu processo.
00:00:32
vai exigir cerca de treze formas.
00:00:35
A forma tem um padrão preenchimento de cores com base no tema atual;.
00:00:39
para escolher um esquema de cores diferentes,.
00:00:42
Vou clicar em Design e nas Variantes grupo, clique mais e aponte para Cores. .
00:00:50
Gosto dos azuis e verdes em Blue 2.
00:00:53
Vou clicar nele para aplicá-lo,
00:00:55
em seguida, clicarei no separador formato de ferramentas de desenho para aplicar um estilo de forma e eu vou ampliar um pouco..
00:01:03
Quando escrevo texto, é branco.
00:01:06
Assim, o estilo de cor é leve texto em uma preenchimento escuro, eu gosto disso..
00:01:10
Também quero enfatizar bordas de forma para que eu vou clicar em contorno de forma.
00:01:16
e eu vou escolher um muito azul escuro para a cor do contorno..
00:01:21
Vou clicar no contorno de forma novamente, apontar para o peso .
00:01:24
e escolher um estilo de contorno mais grosso, 1,5 pontos.
00:01:29
Para que todas as formas terá este estilo de contorno, .
00:01:32
Vou agora clicar agora o moldar e escolher Definir como forma padrão..
00:01:37
Em seguida, vamos pensar em preenchimentos de cores.
00:01:40
Vou escolher um único cor para cada tipo de forma; .
00:01:44
para ver rapidamente as cores de preenchimento, clique na forma e clique em Preenchimento..
00:01:49
Para a forma do Exterminador, que começa e termina o fluxograma,.
00:01:52
Vou escolher um escuro azul, uma sombra mais clara do que o contorno..
00:01:57
Agora vamos precisar deste mesmo forma no final do gráfico,.
00:02:01
então vou pressionar Ctrl-D para duplicar e reproduzir o seu tamanho exato,.
00:02:06
Vou voltar a fazer zoom.
00:02:09
Então vou arrastar a segunda forma sobre onde o fluxograma vai acabar,.
00:02:13
usando as linhas de grelha para ajudar a estimar
00:02:15
deslizar margens e escrever o seu texto.
00:02:22
Temos o início da tabela.
00:02:24
Para a próxima forma, vou clique em Inserir formas.
00:02:28
e desta vez escolha a forma do Documento.
00:02:32
Vou desenhar a forma a um tamanho aproximado.
00:02:35
referindo-se à grelha para olho a sua posição à esquerda, .
00:02:39
então vou arrastar o lado direito da forma e olhar.
00:02:42
para o guia inteligente que me mostra quando as bordas da forma estão alinhadas desse lado..
00:02:48
Vou verificar o lado esquerdo também.
00:02:51
Vamos escolher um preencha para a forma do documento..
00:02:55
Vou clicar à direita, clicar Em Preenchimento
00:02:57
e tentar um azul ligeiramente diferente
00:03:01
e vou escrever o seu texto.
00:03:07
Adicionei mais um par. formas, uma forma de preparação e.
00:03:11
uma forma de processo e escolheu as suas cores de preenchimento..
00:03:15
Para obter formas consistentes tamanhos, eu usei a altura forma.
00:03:19
e forma caixas de largura no separador Formato, ajustando.
00:03:22
cada forma, conforme necessário.
00:03:24
Para a forma do processo que vou precisar várias cópias, para os passos principais..
00:03:28
Assim, com a forma selecionada Vou pressionar ctrl-D múltiplo.
00:03:32
vezes para fazer as cópias.
00:03:34
Então vou arrastar-me para arranjar los de cima para baixo, da esquerda para a direita .
00:03:38
à medida que os posiciono, Vou ver os guias inteligentes..
00:03:41
que me mostram ambos alinhamento horizontal .
00:03:45
e alinhamento vertical.
00:03:48
Vou preocupar-me com a colocação perfeita mais tarde,
00:03:52
mas posso obter as formas muito perto de estar alinhado apenas.
00:03:55
usando os guias inteligentes.
00:04:03
O fluxograma tem todos os seus formas texto e cores agora, .
00:04:07
a última forma que adicionámos foi uma decisão forma com Sim e Sem caixas de texto..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:02
Za moj dijagram toka, poиeжu sa. slajd koji ima prazan raspored..
00:00:06
Dodao sam naslov i. uključio koordinatne linije..
00:00:10
Da biste umetnuli prvi oblik, Izabrati ću stavku "Umetni, oblikuj"..
00:00:16
Ispod dijagrama toka, naжi жu. Terminator oblik i kliknite na njega, .
00:00:22
Onda жu uperiti gde ћelim. gornji levi ugao oblika.
00:00:25
I povucite nišane da biste ga nacrtali.
00:00:29
Zauиiжu oblik. Donekle mali zato što je moj proces.
00:00:32
zahtevaжe oko trinaest oblika.
00:00:35
Oblik ima podrazumevanu vrednost popuna boje na osnovu trenutne tema;.
00:00:39
da biste odabrali različita šema boja,.
00:00:42
Kliknuću na "Dizajn" i u varijantama. grupisao, izaberite stavku Više i postavite pokazivač na stavku Boje. .
00:00:50
Sviрaju mi se bluz i zeleniљ u Plavom 2.
00:00:53
Kliknuжu da ga primenim.
00:00:55
sledeće kartice "Oblikovanje alatki za crtanje" da bih Primenite stil oblika i malo ću uvećati..
00:01:03
Kada kucam tekst, beo je.
00:01:06
Znači, stil boje je lagan Tekst na tamnoj popuni, sviрa mi se to..
00:01:10
Takođe želim da naglasim ivice oblika tako da ću kliknuti na prikaz strukture oblika.
00:01:16
I ja жu izabrati veoma. tamno plava boja za obrise..
00:01:21
Kliknuću na prikaz strukture oblika. ponovo, uperite pokazivač na težinu .
00:01:24
i odaberite deblji stil prikaza strukture, 1,5 poena.
00:01:29
Tako da svi oblici imaće ovaj stil prikaza strukture, .
00:01:32
Sada жu kliknuti. oblikujte i odaberite stavku Postavi kao podrazumevani oblik..
00:01:37
Sledeжe, razmislimo o popuni boja.
00:01:40
Odabraжu jedinstvenu. boje za svaki tip oblika; .
00:01:44
da biste brzo videli boje popune, kliknite desnim tasterom miša na oblik i izaberite stavku Popuni..
00:01:49
Za oblik Terminatora, koji pokreće i završava dijagram toka,.
00:01:52
Odabraжu mrak. plava, nijansa svetlija od obrisa..
00:01:57
Sada жe nam trebati isto. oblik na kraju grafikona,.
00:02:01
Tako da ću pritisnuti Ctrl-D da bih duplirajte ga i reprodukujte njegovu tačnu veličinu,.
00:02:06
Zumiraжu.
00:02:09
Onda жu povuжi drugi oblik. do mesta gde će se dijagram toka završiti,.
00:02:13
korišćenje koordinatnih linija za procenu
00:02:15
margine slajda i otkucajte njegov tekst.
00:02:22
Imamo poиetak grafikona.
00:02:24
Za sledeжi oblik, ja жu. kliknite na dugme Umetni oblike.
00:02:28
i ovog puta odaberite oblik dokumenta.
00:02:32
Ja жu da nacrtam oblik. približne veličine.
00:02:35
aludirajući na koordinatnu mrežu na Oиi njegove pozicije sa leve strane, .
00:02:39
Onda жu povuжi. desna strana oblika i izgled.
00:02:42
za pametnog vodiča koji mi pokazuje kada su ivice oblika poravnate sa te strane..
00:02:48
Proveriću i levu stranu.
00:02:51
Hajde da izaberemo popunite oblik dokumenta..
00:02:55
Kliknuću desnim tasterom miša, kliknuti na dugme "Popuni".
00:02:57
I probaj malo drugaиije plave.
00:03:01
I otkucaжu njegov tekst.
00:03:07
Dodao sam još nekoliko oblika, oblik pripreme i.
00:03:11
oblik procesa i odabrane boje za popunjavanje..
00:03:15
Da biste dobili dosledne oblike veličine, koristio sam oblik visine.
00:03:19
i okviri širine oblika na kartici "Oblikovanje", podešavanje.
00:03:22
svaki oblik po potrebi.
00:03:24
Za oblik procesa koji жe mi trebati. nekoliko kopija, za glavne korake..
00:03:28
Dakle, sa izabranim oblikom Pritisnuću ctrl-D više.
00:03:32
vreme za kopiranje.
00:03:34
Onda жu se povuжi da sredim. od vrha do dna, sleva nadesno .
00:03:38
Dok ih pozicioniram, Ja жu paziti na pametne vodiиe..
00:03:41
koji mi pokazuju oboje horizontalno poravnavanje .
00:03:45
vertikalno poravnavanje.
00:03:48
Brinuću o savršenom plasmanu kasnije.
00:03:52
Ali mogu da dobijem oblike veoma blizu da bude poravnat samo.
00:03:55
korišćenjem pametnih vodiča.
00:04:03
Dijagram toka ima sve svoje oblikuje tekst i boje sada, .
00:04:07
Poslednji oblik koji smo dodali je bila odluka oblik sa okvirima za tekst "Da" i "Bez"..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:06
لقد أضفت عنوانا و تم تشغيل خطوط الشبكة..
00:00:10
لإدراج الشكل الأول، سأضغط على إدراج، أشكال..
00:00:16
تحت المخطط الانسيابي، سأجد شكل المنهي وانقر فوقه، .
00:00:22
ثم سأشير إلى المكان الذي أريد الزاوية اليسرى العليا من الشكل.
00:00:25
واسحب الشعيرات المتصالبة لرسمها.
00:00:29
سأحافظ على الشكل صغيرة بعض الشيء لأن عملي.
00:00:32
سيتطلب حوالي ثلاثة عشر أشكال.
00:00:35
الشكل له افتراضي تعبئة الألوان استنادا إلى السمة الحالية؛.
00:00:39
لاختيار نظام ألوان مختلف،.
00:00:42
سأضغط على التصميم وفي المتغيرات المجموعة، انقر فوق المزيد ثم أشر إلى ألوان. .
00:00:50
أحب البلوز والخضر في الأزرق 2.
00:00:53
سأضغط عليه لتطبيقه،
00:00:55
بعد ذلك سوف انقر فوق علامة التبويب تنسيق أدوات الرسم إلى تطبيق نمط الشكل وأنا في التكبير قليلا..
00:01:03
عندما أكتب في النص، انها بيضاء.
00:01:06
لذلك نمط اللون هو الضوء النص على ملء الظلام ، وأنا أحب ذلك..
00:01:10
وأود أيضا أن أؤكد حواف الشكل بحيث أقوم بالنقر فوق مخطط الشكل.
00:01:16
و سأختار أزرق داكن للون المخطط التفصيلي..
00:01:21
سأضغط على مخطط الشكل مرة أخرى، أشر إلى الوزن .
00:01:24
واختيار نمط مخطط أكثر سمكا، 1.5 نقطة.
00:01:29
بحيث جميع الأشكال سيكون هذا النمط المخطط التفصيلي، .
00:01:32
سأضغط الآن على زر شكل وشكل اختيار تعيين كشكل افتراضي..
00:01:37
بعد ذلك ، دعونا نفكر في تعبئة اللون.
00:01:40
سأختار فريدة من نوعها لون لكل نوع شكل؛ .
00:01:44
لرؤية ألوان التعبئة بسرعة، انقر بزر الماوس الأيمن فوق الشكل وانقر فوق تعبئة..
00:01:49
لشكل المنهي، الذي يبدأ وينتهي المخطط الانسيابي،.
00:01:52
سأختار الظلام أزرق، ظل أخف من المخطط التفصيلي..
00:01:57
الآن سنحتاج نفس الشكل في نهاية المخطط،.
00:02:01
لذا سأضغط على Ctrl-D تكراره وإعادة إنتاج حجمه بالضبط،.
00:02:06
سأعود للتصغير
00:02:09
ثم سأسحب الشكل الثاني إلى حيث سينتهي المخطط الانسيابي.
00:02:13
استخدام خطوط الشبكة للمساعدة في التقدير
00:02:15
هوامش الشرائح واكتب نصها.
00:02:22
لدينا بداية الرسم البياني
00:02:24
بالنسبة للشكل التالي، سوف انقر فوق إدراج الأشكال.
00:02:28
وهذه المرة اختر شكل المستند.
00:02:32
سأرسم الشكل إلى حجم تقريبي.
00:02:35
في اشارة الى الشبكة الى مقلة العين موقعها على اليسار، .
00:02:39
ثم سأسحب الجانب الأيمن من الشكل وننظر.
00:02:42
للدليل الذكي الذي يظهر لي عندما تكون حواف الشكل متوائمة على هذا الجانب..
00:02:48
سأتفقد الجانب الأيسر أيضا
00:02:51
دعونا نختار تعبئة شكل المستند..
00:02:55
سأضغط بزر الماوس الأيمن، انقر فوق تعبئة
00:02:57
وجرب أزرق مختلف قليلا
00:03:01
وسأكتب نصه.
00:03:07
لقد أضفت بضعة أكثر الأشكال وشكل التحضير و.
00:03:11
شكل عملية و اختار ألوان التعبئة الخاصة بهم..
00:03:15
للحصول على أشكال متناسقة الأحجام، لقد استعملت ارتفاع الشكل.
00:03:19
ومربعات عرض الشكل في علامة التبويب تنسيق، ضبط.
00:03:22
كل شكل حسب الحاجة.
00:03:24
لشكل العملية سأحتاج عدة نسخ، للخطوات الرئيسية..
00:03:28
حتى مع الشكل المحدد سأضغط على عدة Ctrl-D.
00:03:32
مرات لجعل النسخ.
00:03:34
ثم سأسحب لترتيب لهم من أعلى إلى أسفل، من اليسار إلى اليمين .
00:03:38
كما أنا موقفهم، سأراقب المرشدين الأذكياء.
00:03:41
والتي تبين لي على حد سواء المحاذاة الأفقية .
00:03:45
والمحاذاة العمودية.
00:03:48
سأقلق بشأن الوضع المثالي لاحقا
00:03:52
ولكن يمكنني الحصول على الأشكال قريب جدا من المحاذاة فقط.
00:03:55
باستخدام الأدلة الذكية.
00:04:03
يحتوي المخطط الانسيابي على كل ما لديه الأشكال النص والألوان الآن، .
00:04:07
الشكل الأخير الذي أضفناه كان قرارا شكل مع مربعات النص نعم و لا..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:06
제목을 추가했습니다. 그리드 선을 켜고 있습니다..
00:00:10
첫 번째 셰이프를 삽입하려면 삽입, 셰이프를 클릭합니다..
00:00:16
순서도에서, 나는 찾을 수 있습니다 터미네이터 모양을 클릭하고 클릭합니다. .
00:00:22
그런 다음 내가 원하는 곳을 가리킬 것입니다. 셰이프의 왼쪽 상단 모서리.
00:00:25
십자선을 드래그하여 그립니다.
00:00:29
모양을 유지합니다. 내 과정 때문에 다소 작기 때문에.
00:00:32
약 13개의 모양이 필요합니다.
00:00:35
셰이프에 기본값이 있습니다. 현재 테마에 따라 색상 채우기;.
00:00:39
색 구성표가 다르고,.
00:00:42
디자인과 변형을 클릭합니다. 그룹, 더 많은 클릭 및 색상을 가리킵니다. .
00:00:50
나는 블루 2의 블루스와 그린을 좋아한다.
00:00:53
나는 그것을 적용하기 위해 그것을 클릭합니다,
00:00:55
다음으로 그리기 도구 형식 탭을 클릭합니다. 모양 스타일을 적용하면 조금 확대하겠습니다..
00:01:03
텍스트를 입력하면 흰색입니다.
00:01:06
그래서 색상 스타일은 빛입니다 어두운 채우기에 텍스트, 나는 그것을 좋아한다..
00:01:10
또한 강조하고 싶습니다. 모양 모서리를 클릭하여 모양 윤곽선을 클릭합니다..
00:01:16
그리고 나는 매우 선택합니다 윤곽선 색상에 대한 진한 파란색입니다..
00:01:21
모양 윤곽선을 클릭합니다. 다시, 무게를 가리킵니다 .
00:01:24
더 두꺼운 윤곽선 스타일, 1.5 점을 선택합니다.
00:01:29
모든 모양이 되도록 이 개요 스타일은 .
00:01:32
이제 마우스 오른쪽 을 클릭합니다. 기본 셰이프로 설정을 선택합니다..
00:01:37
다음으로, 색상 채우기에 대해 생각해 봅시다.
00:01:40
나는 독특한 을 선택합니다 각 셰이프 유형에 대한 색상; .
00:01:44
채우기 색상을 빠르게 볼 수 있습니다. 셰이프를 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 채우기를 클릭합니다..
00:01:49
터미네이터 셰이프의 경우 순서도를 시작하고 종료하는 경우,.
00:01:52
나는 어두운 선택합니다 파란색, 윤곽선보다 밝은 그늘..
00:01:57
이제 우리는 이것과 같은 것이 필요합니다. 차트 의 끝에 있는 셰이프,.
00:02:01
그래서 Ctrl-D를 누르겠습니다. 복제하고 정확한 크기를 재현,.
00:02:06
다시 축소하겠습니다.
00:02:09
그런 다음 두 번째 모양을 드래그합니다. 순서도가 끝나는 지점까지,.
00:02:13
그리드 선을 사용하여 추정을 돕습니다.
00:02:15
여백을 슬라이드하고 텍스트를 입력합니다.
00:02:22
차트의 시작을 했습니다.
00:02:24
다음 셰이프를 보려면 셰이프 삽입을 클릭합니다..
00:02:28
이번에는 문서 모양을 선택합니다.
00:02:32
모양을 그릴거야 대략적인 크기로.
00:02:35
그리드를 참조하여 왼쪽에 위치, .
00:02:39
그런 다음 드래그합니다. 모양의 오른쪽과 모양.
00:02:42
나를 보여주는 스마트 가이드용 셰이프 가장자리가 해당 쪽에 정렬될 때..
00:02:48
왼쪽도 확인하겠습니다.
00:02:55
마우스 오른쪽 클릭, 채우기 를 클릭합니다
00:02:57
약간 다른 파란색을 시도
00:03:01
그리고 나는 그 텍스트를 입력합니다.
00:03:07
몇 가지를 더 추가했습니다. 모양, 준비 모양 및.
00:03:11
프로세스 모양 및 채우기 색상을 선택했습니다..
00:03:15
일관된 모양을 얻으려면 크기, 나는 모양 높이를 사용했습니다.
00:03:19
및 모양 너비 상자 형식 탭에서 조정.
00:03:22
필요에 따라 각 셰이프.
00:03:24
프로세스 셰이프의 경우 주요 단계에 대한 여러 복사본..
00:03:28
그래서 선택 된 모양과 Ctrl-D 여러 번 누릅니다..
00:03:32
사본을 만드는 시간입니다.
00:03:34
그런 다음 드래그하여 정렬합니다. 위쪽에서 아래쪽, 왼쪽에서 오른쪽으로 .
00:03:38
내가 그들을 배치로, 스마트 가이드를 살펴보겠습니다..
00:03:41
어느 날 모두 보여 수평 정렬 .
00:03:45
및 수직 정렬.
00:03:48
나중에 완벽한 배치에 대해 걱정할 것입니다.
00:03:52
그러나 나는 모양을 얻을 수 있습니다 정렬에 매우 가깝습니다..
00:03:55
스마트 가이드를 사용하여.
00:04:03
순서도에는 모든 것이 있습니다. 지금 텍스트와 색상을 셰이프, .
00:04:07
우리가 추가 한 마지막 모양은 결정이었다 예 및 텍스트 상자가 없는 모양입니다..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:06
我添加了一个标题,并且 已打开网格线。.
00:00:10
要插入第一个形状, 我将单击"插入","形状"。.
00:00:16
在流程图下,我会找到 终结者形状并单击它,.
00:00:22
然后我会指向我想要的地方 形状的左上角.
00:00:25
并拖动十字准线进行绘制。
00:00:29
我会保持形状 有点小,因为我的过程.
00:00:32
将需要大约十三个形状。
00:00:35
形状具有默认值 基于当前主题的颜色填充;.
00:00:39
以选择 不同的配色方案,.
00:00:42
我将单击"设计",然后在"变体"中 组中,单击"更多",然后指向"颜色"。.
00:00:50
我喜欢Blue 2中的蓝色和绿色。
00:00:53
我会点击它来应用它,
00:00:55
接下来,我将单击绘图工具格式选项卡以 应用形状样式,我将放大一点。.
00:01:03
当我输入文本时,它是白色的。
00:01:06
所以颜色风格是浅色的 深色填充上的文字,我喜欢这样。.
00:01:10
我还想强调一下 形状边缘,因此我将单击"形状轮廓".
00:01:16
我会选择一个非常 深蓝色表示轮廓颜色。.
00:01:21
我将单击"形状轮廓" 再次,指向"重量".
00:01:24
,然后选择较粗的轮廓样式,1.5 磅。
00:01:29
使所有的形状 将具有此大纲样式,.
00:01:32
我现在将右键单击 形状,然后选择设置为默认形状。.
00:01:37
接下来,让我们考虑颜色填充。
00:01:40
我会选择一个独特的 每种形状类型的颜色;.
00:01:44
要快速查看填充颜色, 右键单击该形状,然后单击"填充"。.
00:01:49
对于终结者形状, 开始和结束流程图,.
00:01:52
我会选择一个黑暗 蓝色,比轮廓浅的阴影。.
00:01:57
现在我们需要同样的东西 图表末尾的形状,.
00:02:01
所以我将按Ctrl-D到 复制它并重现其确切大小,.
00:02:06
我会缩小回来。
00:02:09
然后,我将拖动第二个形状 到流程图将结束的地方,.
00:02:13
使用网格线帮助估算
00:02:15
滑动边距并键入其文本。
00:02:22
我们已经有了图表的开始。
00:02:24
对于下一个形状,我将 点击"插入形状"图标.
00:02:28
,这次选择"文档"形状。
00:02:32
我将绘制形状 到近似大小.
00:02:35
将网格引用到 眼球它在左边的位置,.
00:02:39
然后我会拖动 形状和外观的右侧.
00:02:42
对于向我展示的智能指南 当形状边缘在该侧对齐时。.
00:02:48
我也会检查左侧。
00:02:51
让我们选择一个 填充"文档"形状。.
00:02:55
我将右键单击,单击"填充"
00:02:57
并尝试稍微不同的蓝色
00:03:01
我将键入其文本。
00:03:07
我又添加了几个 形状、"准备"形状和.
00:03:11
a 工艺形状和 选择它们的填充颜色。.
00:03:15
获得一致的形状 大小,我使用了形状高度.
00:03:19
和形状宽度框 在"格式"选项卡上,调整.
00:03:22
根据需要使用每个形状。
00:03:24
对于我需要的工艺形状 几个副本,用于主要步骤。.
00:03:28
因此,在选择了形状的情况下 我将按 Ctrl-D 倍数.
00:03:32
时间制作副本。
00:03:34
然后我会拖动以安排 它们从上到下,从左到右.
00:03:38
当我定位它们时, 我会注意智能指南.
00:03:41
它向我展示了两者 水平对齐.
00:03:45
和垂直对齐。
00:03:48
我稍后会担心完美的位置,
00:03:52
但我可以得到形状 非常接近对齐.
00:03:55
通过使用智能参考线。
00:04:03
流程图包含其全部内容 现在形状文本和颜色,.
00:04:07
我们添加的最后一个形状是一个决定 具有"是"和"否"文本框的形状。.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:06
ฉันได้เพิ่มชื่อเรื่องและ เปิดเส้นตาราง.
00:00:10
เมื่อต้องการแทรกรูปร่างแรก ฉันจะคลิก แทรก, รูปร่าง.
00:00:16
ภายใต้ ผังงาน ฉันจะค้นหา รูปร่าง สิ้นสุด แล้วคลิกที่รูปร่าง .
00:00:22
แล้วผมจะชี้ไปยังที่ที่ผมต้องการ มุมบนซ้ายของรูปร่าง.
00:00:25
และลากกากบาทเพื่อวาด
00:00:29
ฉันจะรักษารูปร่าง ค่อนข้างเล็กเพราะกระบวนการของฉัน.
00:00:32
จะต้องมีรูปร่างประมาณสิบสาม
00:00:35
รูปร่างมีค่าเริ่มต้น สีเติมตามธีมปัจจุบัน.
00:00:39
เพื่อเลือก โครงร่างสีที่แตกต่างกัน.
00:00:42
ฉันจะคลิก ออกแบบ และในตัวเลือกสินค้า คลิก เพิ่มเติม แล้วชี้ไปที่ สี .
00:00:50
ฉันชอบสีฟ้าและสีเขียวใน Blue 2
00:00:53
ฉันจะคลิกเพื่อนําไปใช้
00:00:55
ต่อไปฉันจะคลิกแท็บ รูปแบบ ของ เครื่องมือการวาด ไปยัง ใช้สไตล์รูปร่างและฉันจะซูมเข้าเล็กน้อย.
00:01:03
เมื่อฉันพิมพ์ข้อความ มันเป็นสีขาว
00:01:06
ดังนั้นสไตล์สีจึงเบา ข้อความบนสีเข้มฉันชอบที่.
00:01:10
ฉันยังต้องการที่จะเน้น ขอบรูปร่าง ดังนั้นฉันจะคลิก เส้นกรอบรูปร่าง.
00:01:16
และฉันจะเลือกมาก สีน้ําเงินเข้มสําหรับสีเค้าร่าง.
00:01:21
ฉันจะคลิก รูปร่างเค้าร่าง อีกครั้งชี้ไปที่น้ําหนัก .
00:01:24
และเลือกลักษณะเค้าร่างที่หนาขึ้น 1.5 พอยท์
00:01:29
เพื่อให้รูปร่างทั้งหมด จะมีลักษณะเค้าร่างนี้ .
00:01:32
ตอนนี้ฉันจะคลิกขวาที่ รูปร่าง แล้วเลือก ตั้งเป็นรูปร่างเริ่มต้น.
00:01:37
ต่อไปลองคิดถึงสีเติม
00:01:40
ฉันจะเลือกแบบไม่ซ้ําใคร สีสําหรับรูปร่างแต่ละชนิด .
00:01:44
เพื่อดูสีเติมอย่างรวดเร็ว คลิกขวาที่รูปร่าง แล้วคลิก เติม.
00:01:49
สําหรับรูปร่างสิ้นสุด, ซึ่งเริ่มต้นและสิ้นสุดผังงาน.
00:01:52
ฉันจะเลือกความมืด สีฟ้า, สีอ่อนกว่าเค้าร่างของ.
00:01:57
ตอนนี้เราต้องการสิ่งนี้เหมือนกัน รูปร่างที่ส่วนท้ายของแผนภูมิ.
00:02:01
ดังนั้นฉันจะกด Ctrl-D เพื่อ ทําซ้ําและทําซ้ําขนาดที่แน่นอน.
00:02:06
ฉันจะซูมกลับออกมา
00:02:09
แล้วผมจะลากรูปร่างที่สอง ไปยังจุดที่ผังงานจะสิ้นสุดลง.
00:02:13
การใช้เส้นตารางเพื่อช่วยประเมิน
00:02:15
ระยะขอบภาพนิ่งและพิมพ์ข้อความ
00:02:22
เราได้เริ่มจากแผนภูมิแล้ว
00:02:24
สําหรับรูปร่างต่อไปฉันจะ คลิก แทรกรูปร่าง.
00:02:28
และคราวนี้เลือกรูปร่างเอกสาร
00:02:32
ผมจะวาดรูปร่าง ขนาดโดยประมาณ.
00:02:35
อ้างถึงกริดเพื่อ ลูกตาตําแหน่งทางด้านซ้าย .
00:02:39
แล้วฉันจะลาก ด้านขวาของรูปร่างและรูปลักษณ์.
00:02:42
สําหรับคู่มืออัจฉริยะที่แสดงให้ฉันดู เมื่อขอบรูปร่างอยู่ในแนวเดียวกับด้านนั้น.
00:02:48
ผมจะเช็คทางซ้ายด้วย
00:02:51
ลองเลือก เติมสําหรับรูปร่าง เอกสาร.
00:02:55
ฉันจะคลิกขวา คลิก เติม
00:02:57
และลองสีฟ้าที่แตกต่างกันเล็กน้อย
00:03:01
และฉันจะพิมพ์ข้อความของมัน
00:03:07
ฉันได้เพิ่มอีกสองสาม รูปร่าง, รูปร่างการเตรียมการและ.
00:03:11
รูปร่างกระบวนการและ เลือกสีเติม.
00:03:15
เมื่อต้องการรับรูปร่างที่สอดคล้องกัน ขนาด, ฉันได้ใช้รูปร่างความสูง.
00:03:19
และรูปร่าง กล่องความกว้าง บนแท็บ รูปแบบ การปรับ.
00:03:22
แต่ละรูปร่างตามต้องการของ
00:03:24
สําหรับรูปร่างกระบวนการที่ฉันต้องการ สําเนาหลายชุดสําหรับขั้นตอนหลัก.
00:03:28
ดังนั้นเมื่อรูปร่างถูกเลือก ฉันจะกด Ctrl-D หลายตัว.
00:03:32
เวลาที่จะทําสําเนา
00:03:34
แล้วฉันจะลากไปจัดเรียง พวกเขาจากบนลงล่างจากซ้ายไปขวา .
00:03:38
ขณะที่ฉันวางตําแหน่งพวกเขา ฉันจะดูคู่มืออัจฉริยะ.
00:03:41
ซึ่งแสดงให้ฉันทั้งสอง การจัดแนวตามแนวนอน .
00:03:45
และการจัดตําแหน่งแนวตั้ง
00:03:48
ฉันจะกังวลเกี่ยวกับตําแหน่งที่สมบูรณ์แบบในภายหลัง
00:03:52
แต่ฉันจะได้รูปร่าง ใกล้จะถึงความสอดคล้องกันมาก.
00:03:55
โดยใช้คู่มืออัจฉริยะ
00:04:03
ผังงานมีทั้งหมด รูปร่างข้อความและสีในขณะนี้, .
00:04:07
รูปร่างสุดท้ายที่เราเพิ่มคือการตัดสินใจ รูปร่างที่มีกล่องข้อความ ใช่ และ ไม่ใช่.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

DiLeaP AI: THIS MIGHT BE HELPFUL

Reminder

Show