PowerPoint - A closer look at the ribbon Tutorial

In this video, you will learn about the ribbon in Microsoft Outlook.
The ribbon is a collection of tabs that provide access to various commands and actions.
The main tabs include Home, Send/Receive, Folder, View, and File.
Each tab is specific to the module you are in, such as Mail or Calendar.
The ribbon can be customized to display only the tabs or both tabs and commands.
Additional options and features can be accessed through pop-up tabs or by hovering over buttons.
To customize the ribbon, go to the File tab and select Options.
This video provides a closer look at the ribbon and its functionality in Microsoft Outlook.
This knowledge will help you effectively manage your content and improve your productivity.

  • 4:20
  • 2041 views
00:00:07
We've already covered the Home tab,
00:00:09
these are the ribbon commands you will probably use most often as you work on a presentation
00:00:14
and we covered the Insert tab earlier as well,
00:00:17
this is where you insert stuff.
00:00:20
We pointed out Pictures, Charts and SmartArt earlier
00:00:26
but this is also where you work with headers and footers
00:00:30
and where you insert audio and video.
00:00:37
One quick note about extra tabs that appear for certain things;
00:00:41
with the video selected, we get the Video tools tabs.
00:00:45
These tabs here are used to work with the video,
00:00:48
we can adjust the brightness and color,
00:00:55
set a style,
00:01:02
click Playback and we can customize how the video plays.
00:01:06
For example, we could choose to play it full screen
00:01:10
or have it loop until stopped.
00:01:15
On the Design tab,
00:01:16
you have features that let you change the overall look of your presentation.
00:01:21
In PowerPoint 2003 you had designed templates but in this version you have themes.
00:01:28
A theme applies a professional looking set of fonts and colors to everything.
00:01:35
Select the one you like
00:01:38
and then choose a variant if you want.
00:01:42
The Design tab also has commands for working with Slide size
00:01:49
and the background.
00:01:52
The Transitions tab is great, we showed this to you earlier as well.
00:01:56
This is where you go to add transition effects in between slides.
00:02:01
Choose a transition
00:02:06
but remember to look over here on the right too,
00:02:08
you have Effect options, the Apply to all button
00:02:14
and other features to refine your transitions even further.
00:02:19
So if the Transitions tab is for animated effects between slides,
00:02:24
then the Animations tab is where you add animations to things on a slide
00:02:28
like text, shapes, charts and so on.
00:02:34
Select what you want to animate
00:02:36
and choose an animation
00:02:42
and again remember to look on the right, you can choose
00:02:44
Effect options to further customize the effect.
00:02:49
You might be asking yourself, where's the custom animation task pane?
00:02:54
Well open the Animation pane and you'll see.
00:02:58
This pane shows the animation timeline
00:03:01
and if you're looking for Effect and timing options, click this arrow.
00:03:08
The Slide show tab is all about the big moment,
00:03:11
actually presenting your slides to people.
00:03:14
This is where you start the show
00:03:16
either from the beginning or from the current slide.
00:03:20
If you're used to starting the show on PowerPoint 2003
00:03:22
using a button down here, you can still use that button
00:03:26
but now it's moved over here.
00:03:30
The next tab, the Review tab, is not to be overlooked.
00:03:34
This is where you go to check spelling, insert comments
00:03:42
and where you can compare your current presentation with another one.
00:03:48
And the last but not least tab, View.
00:03:51
This is the place for things that were on the old View menu,
00:03:54
Slides sorter view, the Ruler, Grid lines and Guides.
00:04:01
Your Zoom options are here too
00:04:04
and here's a tricky thing to remember, Outline view is here,
00:04:08
it's no longer a tab at the top of the thumbnails.
00:04:12
After you have worked hard on your slides,
00:04:15
it's time to Save, Export or Share your presentation.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Laten we beginnen met het nauwkeuriger bekijken van de opdrachten op het lint.
00:00:07
We hebben het tabblad Start al eerder besproken,
00:00:09
dit zijn de lintopdrachten die u waarschijnlijk het vaakst zult gebruiken terwijl u aan een presentatie werkt
00:00:14
en we hebben ook al eerder het tabblad Invoegen behandeld,
00:00:17
dit is waar u dingen invoegt.
00:00:20
We wezen eerder op Afbeeldingen, Grafieken en SmartArt
00:00:26
maar dit is ook waar u werkt met kop- en voetteksten
00:00:30
en waar u audio en video invoegt.
00:00:37
Een korte opmerking over extra tabbladen die voor bepaalde dingen verschijnen;
00:00:41
met de geselecteerde video krijgen we de tabbladen Video tools.
00:00:45
Deze tabbladen worden hier gebruikt om met de video te werken,
00:00:48
we kunnen de helderheid en kleur aanpassen,
00:00:55
een stijl instellen,
00:01:02
op Playback klikken en we kunnen aanpassen hoe de video wordt afgespeeld.
00:01:06
We kunnen er bijvoorbeeld voor kiezen om het op volledig scherm af te spelen
00:01:10
of het te laten herhalen tot het gestopt is.
00:01:15
Op het tabblad Ontwerp
00:01:16
hebt u functies waarmee u het algehele uiterlijk van uw presentatie kunt wijzigen.
00:01:21
In PowerPoint 2003 had u ontworpen sjablonen maar in deze versie hebt u thema's.
00:01:28
Een thema past een professioneel ogende reeks lettertypen en kleuren op alles toe.
00:01:35
Selecteer degene die u leuk vindt en
00:01:38
kies vervolgens een variant als u wilt.
00:01:42
Het tabblad Ontwerp bevat ook opdrachten voor het werken met Dia formaat
00:01:49
en de achtergrond.
00:01:52
Het tabblad Overgangen is geweldig, we hebben dit ook al eerder aan u laten zien.
00:01:56
Dit is waar u overgangseffecten tussen dia's kunt toevoegen.
00:02:01
Kies een overgang,
00:02:06
maar vergeet niet om hier ook rechts te kijken,
00:02:08
u hebt Effectopties, de de knop Toepassen op alles
00:02:14
en andere functies om uw overgangen nog verder te verfijnen.
00:02:19
Dus als het tabblad Overgangen voor geanimeerde effecten tussen dia's is,
00:02:24
dan is het tabblad Animaties waar u animaties aan dingen op een dia toevoegt,
00:02:28
zoals tekst, vormen, grafieken enzovoort.
00:02:34
Selecteer wat u wilt animeren
00:02:36
en kies een animatie
00:02:42
en vergeet niet om naar rechts te kijken, u kunt
00:02:44
Effect opties kiezen om het effect verder aan te passen.
00:02:49
U vraagt ​​zich misschien af, waar is het aangepaste animatie taakvenster?
00:02:54
Open het venster Animatie en u zult het zien.
00:02:58
Dit venster toont de animatie tijdlijn
00:03:01
en als u op zoek bent naar Effect- en timing opties, klikt u op deze pijl.
00:03:08
Het tabblad Diavoorstelling gaat over het grote moment,
00:03:11
uw dia's daadwerkelijk aan mensen presenteren.
00:03:14
Hier start u de show
00:03:16
vanaf het begin of vanaf de huidige dia.
00:03:20
Als u gewend bent om de voorstelling op PowerPoint 2003 te starten
00:03:22
met een knop hier beneden, kunt u nog steeds die knop gebruiken,
00:03:26
maar nu wordt deze hierheen verplaatst.
00:03:30
Het volgende tabblad, het tabblad Herziening, moet niet over het hoofd worden gezien.
00:03:34
Hier gaat u de spelling controleren, opmerkingen invoegen
00:03:42
en kunt u uw huidige presentatie vergelijken met een andere.
00:03:48
En de laatste maar niet het minste tabblad, Weergave.
00:03:51
Dit is de plaats voor dingen die zich in het oude menu Weergave,
00:03:54
Dia's sorteerweergave, de Liniaal, Rasterlijnen en Hulplijnen bevonden.
00:04:01
Uw Zoom opties zijn ook hier en
00:04:04
hier is het een lastige zaak om te onthouden, de Overzichtsweergave is hier,
00:04:08
het is niet langer een tabblad bovenaan de miniaturen.
00:04:12
Nadat u hard hebt gewerkt aan uw dia's,
00:04:15
is het tijd om te Opslaan, Exporteren of uw presentatie te Delen.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Sehen wir uns zuerst einmal die Befehle in der Multifunktionsleiste genauer an.
00:00:07
Wir haben uns bereits mit der Registerkarte „Start” beschäftigt.
00:00:09
Diese sind die Befehle der Multifunktionsleiste, die Sie wahrscheinlich am häufigsten bei der Arbeit an einer Präsentation verwenden,
00:00:14
und wir haben uns ebenfalls schon mit der Registerkarte „Einfügen” befasst,
00:00:17
mit der Sie Ihr Material einfügen können.
00:00:20
Wir haben uns an früherer Stelle mit Bildern, Diagrammen und SmartArt-Grafiken auseinandergesetzt,
00:00:26
aber es ist auch der Ort, an dem Sie mit Kopf- und Fußzeilen arbeiten
00:00:30
und an dem Sie Audio und Video einfügen.
00:00:37
Eine kurze Bemerkung zu den zusätzlichen Registerkarten, die für bestimmte Elemente auftauchen.
00:00:41
Bei der Auswahl des Videos erhalten wir die Registerkarte „Video-Tools”.
00:00:45
Diese Registerkarten hier werden zur Arbeit mit dem Video verwendet.
00:00:48
Wir können die Helligkeit und Farbe einstellen,
00:00:55
einen Stil festlegen etc.
00:01:02
Klicken Sie auf Wiedergabe und wir können anpassen, wie das Video abgespielt wird.
00:01:06
Beispielsweise könnten wir uns für eine Vollbild-Wiedergabe entscheiden
00:01:10
oder für die Wiederholung, bis es angehalten wird.
00:01:15
Auf der Registerkarte „Design”
00:01:16
finden Sie Funktionen, mit denen Sie das Gesamtbild Ihrer Präsentation verändern können.
00:01:21
In PowerPoint 2003 hatten Sie gestaltete Vorlagen, aber in dieser Version haben Sie Designs.
00:01:28
Ein Design wendet einen professionell aussehenden Satz von Schriften und Farben auf alles an.
00:01:35
Wählen Sie eines, was Ihnen gefällt,
00:01:38
und dann die gewünschte Variante.
00:01:42
Die Registerkarte „Design” verfügt auch über Befehle zum Bearbeiten der Foliengröße
00:01:49
und des Hintergrunds.
00:01:52
Die Registerkarte „Übergänge” ist großartig, wir haben Sie Ihnen bereits vorgestellt.
00:01:56
Hier ist der Ort zum Hinzufügen von Übergangseffekten zwischen Folien.
00:02:01
Wählen Sie einen Übergang,
00:02:06
aber denken Sie daran, auch hier rechts zu schauen,
00:02:08
da haben Sie die Effektoptionen, die Schaltfläche „Auf alle anwenden”
00:02:14
sowie andere Funktionen zur weiteren Verfeinerung Ihrer Übergänge.
00:02:19
Während die Registerkarte „Übergänge” für animierte Effekte zwischen Folien zuständig ist,
00:02:24
können Sie mit der Registerkarte „Animationen” Animationen zu Elementen einer Folie
00:02:28
wie Text, Formen, Diagramme usw. hinzufügen.
00:02:34
Wählen Sie aus, was Sie animieren möchten,
00:02:36
und entscheiden Sie sich für eine Animation.
00:02:42
Denken Sie wieder daran, einen Blick nach rechts zu werfen. Hier können Sie
00:02:44
Effektoptionen auswählen zur weiteren Anpassung des Effekts.
00:02:49
Vielleicht fragen Sie sich, wo sich der Aufgabenbereich mit benutzerdefinierten Animationen befindet?
00:02:54
Öffnen Sie dazu das Animationsfenster und Sie sehen ihn.
00:02:58
Dieser Bereich zeigt die Animations-Zeitleiste an
00:03:01
und wenn Sie Effekt und Timing-Optionen suchen, klicken Sie auf diesen Pfeil.
00:03:08
In der Registerkarte „Folienansicht” dreht sich alles um den großen Moment,
00:03:11
wenn Ihre Folien wirklichen Menschen präsentiert werden.
00:03:14
Hier starten Sie die Show,
00:03:16
entweder vom Anfang oder von der aktuellen Folie.
00:03:20
Wenn Sie es gewohnt sind, die Show in PowerPoint 2003
00:03:22
mit der Schaltfläche hier unten zu starten, können Sie diese Schaltfläche immer noch benutzen,
00:03:26
allerdings wurde sie inzwischen hierher verschoben.
00:03:30
Die nächste Registerkarte, die Registerkarte „Überprüfen”, ist nicht zu übersehen.
00:03:34
Hier führen Sie die Rechtschreibprüfung durch, fügen Kommentare ein
00:03:42
und vergleichen Ihre aktuelle Präsentation mit einer anderen.
00:03:48
Und – last but not least – die Registerkarte „Ansicht”.
00:03:51
Hier finden alle Elemente ihren Platz, die vorher im alten Menü „Ansicht” waren.
00:03:54
Foliensortieransicht, Lineal, Rasterlinien und Hilfslinien.
00:04:01
Ihre Zoom- Optionen befinden sich ebenfalls hier
00:04:04
sowie eine knifflige Sache, an die Sie denken sollten, die Gliederungsansicht ist jetzt hier.
00:04:08
Sie befindet sich nicht mehr als Registerkarte über den Vorschaubildern.
00:04:12
Nachdem Sie hart an Ihren Folien gearbeitet haben,
00:04:15
ist es Zeit zum Speichern, Exportieren oder Freigeben Ihrer Präsentation.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Vamos a empezar mirando los comandos de la barra de herramientas más detenidamente.
00:00:07
Ya hemos tratado la pestaña Inicio,
00:00:09
estos son los comandos de la barra de herramientas que probablemente usará más a menudo cuando trabaja en una presentación
00:00:14
y también abordamos antes la pestaña Insertar,
00:00:17
desde la que inserta elementos.
00:00:20
Mostramos antes Imágenes, Gráficos y SmartArt
00:00:26
pero aquí es también donde trabaja con encabezados y pies de página
00:00:30
y donde inserta audio y video.
00:00:37
Una nota rápida sobre pestañas adicionales que aparecen para ciertas cosas;
00:00:41
con el video seleccionado, accedemos a las pestañas Herramientas de video.
00:00:45
Estas pestañas se usan para trabajar con el video,
00:00:48
podemos ajustar el brillo y color,
00:00:55
establecer un estilo,
00:01:02
hacer clic en Reproducción y podemos personalizar cómo se reproduce el video.
00:01:06
Por ejemplo, podríamos elegir reproducción a pantalla completa
00:01:10
o reproducción en bucle hasta que lo paremos.
00:01:15
En la pestaña Diseño,
00:01:16
tiene funciones que le permiten cambiar el aspecto general de su presentación.
00:01:21
En PowePoint 2003 tiene plantillas diseñadas, pero en esta versión tiene temas.
00:01:28
Un tema aporta un conjunto profesional de fuentes y colores para todo.
00:01:35
Seleccione el que quiera
00:01:38
y elija una variante si quiere.
00:01:42
La pestaña Diseño también tiene comandos para trabajar con el tamaño de la Diapositiva
00:01:49
y con el fondo.
00:01:52
La pestaña Transición es genial, también abordamos esto antes.
00:01:56
Aquí es donde añadimos efectos de transición entre diapositivas.
00:02:01
Elija una transición
00:02:06
pero recuerde mirar también aquí a la derecha,
00:02:08
tiene opciones de Efecto, el botón Aplicar a todo
00:02:14
y otras funciones para afinar todavía más las transiciones.
00:02:19
Así, si la pestaña Transición es para efectos de animación entre diapositivas,
00:02:24
entonces las pestañas de Animaciones es donde añade animaciones a los elementos de la diapositiva
00:02:28
como texto, formas, gráficos, entre otros.
00:02:34
Seleccione lo que quiere animar
00:02:36
y elija una animación
00:02:42
y de nuevo recuerde mirar a la derecha, puede elegir
00:02:44
opciones de Efecto para personalizar más el efecto.
00:02:49
Tal vez se esté preguntando, ¿dónde está el panel personalizado de animación de tareas?
00:02:54
Bien, abra el panel de animación y lo verá.
00:02:58
Este panel muestra la cronología de la animación
00:03:01
y si busca las opciones de Efecto y tiempo, haga clic en esta flecha.
00:03:08
La pestaña Presentación de diapositivas es para el gran momento,
00:03:11
para presentar las diapositivas a la gente.
00:03:14
Aquí es donde empieza la presentación
00:03:16
bien desde el principio o desde la diapositiva actual.
00:03:20
Si está acostumbrado a empezar la presentación en PowerPoint 2003
00:03:22
usando el botón de aquí abajo, puede seguir usando ese botón
00:03:26
pero ahora se ha movido aquí.
00:03:30
La siguiente pestaña, la pestaña Revisar, no se debe pasar por alto.
00:03:34
Es donde va a comprobar la ortografía, insertar comentarios
00:03:42
y donde puede comparar su presentación actual con otra.
00:03:48
Y por último, pero no por ello menos importante, la pestaña Vista.
00:03:51
Es el lugar para las cosas que estaban, en el antiguo menú Vista,
00:03:54
Clasificador de diapositivas, la Regla, líneas de Cuadrícula y Guías.
00:04:01
Las opciones de zoom están también aquí
00:04:04
y hay una cosa delicada que recordar, la vista de Esquema está aquí,
00:04:08
ya no es una pestaña en la parte de arriba de las vistas miniatura.
00:04:12
Una vez que ha trabajado duro en las diapositivas,
00:04:15
es el momento de Guardar, Exportar o Compartir su presentación.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Vamos começar por dar uma olhada com mais atenção aos comandos na faixa de opções.
00:00:07
Já falamos sobre o menu Página Inicial,
00:00:09
estes são os comandos da faixa de opções que, provavelmente, você usará com mais frequência enquanto trabalha em uma apresentação
00:00:14
e também já falamos do menu Inserir,
00:00:17
e é aqui que você insere coisas.
00:00:20
Falamos de Imagens, Gráficos e SmartArt,
00:00:26
mas é aqui que também trabalha com cabeçalhos e rodapés
00:00:30
e onde insere áudio e vídeo.
00:00:37
Uma pequena nota sobre os menus extra que aparecem para determinadas coisas:
00:00:41
com o vídeo selecionado, temos os menus de ferramentas de Vídeo.
00:00:45
Estes menus são usados para trabalhar com o vídeo,
00:00:48
podemos ajustar o brilho e a cor,
00:00:55
definir um estilo,
00:01:02
clicar em Reproduzir e personalizar a reprodução do vídeo.
00:01:06
Por exemplo, podemos escolher reproduzi-lo em tela cheia
00:01:10
ou ter um ciclo até parar.
00:01:15
No menu Design,
00:01:16
tem funcionalidades que permitem mudar a aparência geral de sua apresentação.
00:01:21
No PowerPoint 2003 você criou modelos, mas nesta versão tem temas.
00:01:28
Um tema é o que aplica um conjunto de fontes e cores com aparência profissional a tudo.
00:01:35
Selecione o que você gosta
00:01:38
e, depois, escolha um modelo que queira.
00:01:42
O menu Design também tem comandos para você trabalhar com o tamanho do Slide
00:01:49
e o fundo.
00:01:52
O menu Transições é ótimo, também vimos isto antes.
00:01:56
É aqui que você vai para adicionar efeitos de transição entre os slides.
00:02:01
Escolha uma transição,
00:02:06
Mas lembre-se de olhar aqui para a direita,
00:02:08
tem as opções de Efeito, o botão Aplicar a todos
00:02:14
e outras funcionalidades para melhorar ainda mais suas transições.
00:02:19
Por isso, se o menu Transições for para efeitos animados entre slides,
00:02:24
o menu Animações é onde você adiciona animações a coisas em um slide
00:02:28
como texto, formas, gráficos, entre outros.
00:02:34
Selecione o que quer animar
00:02:36
e escolha uma animação
00:02:42
e lembrar novamente de olhar para a direita, você pode escolher
00:02:44
Opções de Efeito para personalizar ainda mais o efeito.
00:02:49
Você pode estar se perguntando onde está o grupo de tarefas para personalizar animações.
00:02:54
Bem, abra o Painel de Animação e verá.
00:02:58
Este painel mostra a cronologia da animação
00:03:01
e se você estiver procurando Opções de Efeito e temporização, clique nesta seta.
00:03:08
Este menu Apresentação de Slides está relacionado com o grande momento,
00:03:11
apresentar seus slides a outras pessoas.
00:03:14
E é aqui que começa a apresentação
00:03:16
do início ou a partir do slide atual.
00:03:20
Se você está habituado a começar a apresentação no PowerPoint 2003
00:03:22
usando um botão aqui em baixo, ainda pode usar esse botão,
00:03:26
mas agora mudou para aqui.
00:03:30
O próximo menu, menu Revisão, não será ignorado.
00:03:34
É aqui que você verifica a ortografia, insere comentários
00:03:42
e onde compara sua apresentação atual com outra.
00:03:48
E, por último, mas não menos importante, o menu Exibir.
00:03:51
Este é o local para coisas que estavam no antigo menu Exibir,
00:03:54
Organização de Slides, Régua, Linhas de Grade e Guias.
00:04:01
Suas opções de Zoom também estão aqui
00:04:04
e aqui fica uma coisa difícil de lembrar, a Visualização de Destaques está aqui,
00:04:08
já não está na parte de cima das miniaturas.
00:04:12
Depois de trabalhar muito em seus slides,
00:04:15
está na hora de Salvar, Exportar ou Compartilhar sua apresentação.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Iniziamo guardando il i comandi sulla barra multifunzione più da vicino..
00:00:07
Abbiamo già coperto la scheda Home,
00:00:09
questi sono i comandi della barra multifunzione che probabilmente utilizzare più spesso mentre si lavora su una presentazione .
00:00:14
e abbiamo coperto il Inserisci scheda anche in precedenza, .
00:00:17
questo è dove si inseriscono le cose.
00:00:20
Abbiamo sottolineato Immagini, Grafici e SmartArt in precedenza .
00:00:26
ma questo è anche dove si lavorare con intestazioni e piè di pagina.
00:00:30
e dove si inserire audio e video..
00:00:37
Una breve nota su extra schede che appaiono per determinate cose;.
00:00:41
con il video selezionato, otteniamo le schede Strumenti video..
00:00:45
Queste schede qui sono utilizzate per lavorare con il video,.
00:00:48
possiamo regolare la luminosità e il colore,
00:00:55
impostare uno stile,
00:01:02
fare clic su Riproduzione e possiamo personalizzare la modalità di riproduzione del video..
00:01:06
Per esempio, potremmo scegliere di riprodurlo a schermo intero .
00:01:10
o farlo loop fino a quando non si ferma.
00:01:15
Nella scheda Progettazione,
00:01:16
hai caratteristiche che ti permettono di cambiare l'aspetto generale della presentazione..
00:01:21
In PowerPoint 2003 è stato progettato modelli, ma in questa versione si hanno temi..
00:01:28
Un tema applica un aspetto professionale set di caratteri e colori a tutto. .
00:01:35
Seleziona quello che ti piace
00:01:38
e quindi scegliere una variante, se lo si desidera.
00:01:42
La scheda Progettazione ha anche comandi per lavorare con le dimensioni della diapositiva .
00:01:49
e lo sfondo.
00:01:52
La scheda Transizioni è grande, abbiamo ha mostrato questo anche prima..
00:01:56
Questo è dove si va per aggiungere effetti di transizione tra le diapositive..
00:02:01
Scegliere una transizione
00:02:06
ma ricordatevi di guardare qui a destra, .
00:02:08
avete le opzioni effetto, il Pulsante Applica a tutti .
00:02:14
e altre caratteristiche per perfezionare le transizioni ancora di più..
00:02:19
Quindi, se la scheda Transizioni è per gli effetti animati tra le diapositive, .
00:02:24
quindi la scheda Animazioni è dove si aggiungono animazioni alle cose in una diapositiva .
00:02:28
come testo, forme, grafici e così via.
00:02:34
Selezionare gli elementi da animare
00:02:36
e scegliere un'animazione
00:02:42
e ancora una volta ricordarsi di guardare a destra, è possibile scegliere.
00:02:44
Opzioni di effetto per personalizzare ulteriormente l'effetto..
00:02:49
Potreste chiedervi: dov'è il riquadro attività dell'animazione personalizzata?.
00:02:54
Beh, apri il Animazione e vedrete..
00:02:58
Questo riquadro mostra sequenza temporale dell'animazione.
00:03:01
e se siete alla ricerca di Effetto e opzioni di temporizzazione, fare clic su questa freccia..
00:03:08
La scheda Presentazione è sul grande momento, .
00:03:11
presentare effettivamente le diapositive alle persone.
00:03:14
Questo è dove si avvia lo spettacolo
00:03:16
sia dall'inizio o dalla diapositiva corrente..
00:03:20
Se sei abituato a iniziare lo spettacolo su PowerPoint 2003.
00:03:22
usando un pulsante qui sotto, è comunque possibile utilizzare quel pulsante.
00:03:26
ma ora si è spostato qui.
00:03:30
La scheda successiva, la scheda Revisione non deve essere trascurato..
00:03:34
Questo è dove si va a controllare l'ortografia, inserire commenti.
00:03:42
e dove è possibile confrontare il vostro presentazione corrente con un altro..
00:03:48
E l'ultima ma non meno importante scheda, Visualizza.
00:03:51
Questo è il posto per le cose che erano sul vecchio menu Vista, .
00:03:54
Visualizzazione Sequenza diapositive, righello, linee griglia e guide..
00:04:01
Il tuo zoom opzioni sono anche qui.
00:04:04
ed ecco una cosa difficile per ricordare, la vista Contorno è qui,.
00:04:08
non è più una scheda nella parte superiore delle miniature..
00:04:12
Dopo aver lavorato sodo sulle diapositive, .
00:04:15
è il momento di salvare, esportare o Condividere la presentazione..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
讓我們先看一下 功能區上的命令更緊密。.
00:00:07
我們已經覆蓋了"主頁"選項卡,
00:00:09
這些是功能區命令,你可能會 在演示文稿工作時使用頻率.
00:00:14
我們涵蓋了 更早插入選項卡,.
00:00:17
這是你插入的東西。
00:00:20
我們指出圖片, 圖表和智慧藝術早期.
00:00:26
但這也是你 使用頁眉和頁腳.
00:00:30
和你 插入音訊和視頻。.
00:00:37
關於額外的快速說明 為某些事物顯示的選項卡;.
00:00:41
選擇視頻後, 我們得到視頻工具選項卡。.
00:00:45
此處的這些選項卡用於 處理視頻,.
00:00:48
我們可以調整亮度和顏色,
00:00:55
設置樣式,
00:01:02
按一下"播放",我們可以 自訂視頻的播放方式。.
00:01:06
例如,我們可以 選擇全屏播放.
00:01:10
或讓它迴圈,直到停止。
00:01:15
在"設計"選項卡上,
00:01:16
你有功能,讓你改變 演示文稿的整體外觀。.
00:01:21
在 PowerPoint 2003 中,您設計了 範本,但在此版本中,您有主題。.
00:01:28
主題應用專業型式 字體和顏色的集。.
00:01:35
選擇您喜歡的
00:01:38
然後根據需要選擇一個變體。
00:01:42
"設計"選項卡還具有 使用幻燈片大小的命令.
00:01:49
和背景。
00:01:52
"過渡"選項卡很棒,我們 早些時候也向你展示了這一點。.
00:01:56
這是您要添加的位置 幻燈片之間的過渡效果。.
00:02:01
選擇過渡
00:02:06
但記得看 在右邊也.
00:02:08
您有效果選項, 應用於所有按鈕.
00:02:14
和其他功能,以細化 您的過渡甚至進一步。.
00:02:19
因此,如果"轉換"選項卡是 用於幻燈片之間的動畫效果,.
00:02:24
然後動畫選項卡是 向幻燈片上的東西添加動畫.
00:02:28
像文本,形狀,圖表等。
00:02:34
選擇要設置動畫的內容
00:02:36
並選擇動畫
00:02:42
再次記得看 在右邊,你可以選擇.
00:02:44
效果選項 進一步自訂效果。.
00:02:49
你可能會問自己 自訂動畫工作窗格在哪裡?.
00:02:54
好打開 動畫窗格,您將看到。.
00:02:58
此窗格顯示 動畫時間表.
00:03:01
如果你正在尋找效果和 計時選項,按一下此箭頭。.
00:03:08
"投影片放映"選項卡是所有 關於重大時刻,.
00:03:11
實際上,將幻燈片呈現給人們。
00:03:14
這是開始表演的地方
00:03:16
要麼從開始 或從當前幻燈片。.
00:03:20
如果您習慣于開始 在 PowerPoint 2003 上的節目.
00:03:22
在這裡使用按鈕 您仍可以使用該按鈕.
00:03:26
但現在它搬到了這裡了
00:03:30
下一個選項卡,審查 選項卡,是不容忽視的。.
00:03:34
這是你要去的地方 檢查拼寫,插入注釋.
00:03:42
和您可以比較您的 當前演示文稿與另一個演示文稿。.
00:03:48
最後但並非最不重要的選項卡,查看。
00:03:51
這是一個地方的東西, 在舊的視圖功能表,.
00:03:54
幻燈片分揀器視圖, 尺規、格線和輔助線。.
00:04:01
您的縮放 選項也在這裡.
00:04:04
這是一件棘手的事情 要記住,大綱視圖在這裡,.
00:04:08
它不再是一個標籤 在縮略圖的頂部。.
00:04:12
辛苦工作之後 在幻燈片上,.
00:04:15
是時候保存、匯出或 共用演示文稿。.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
から始めましょう。 リボン上のコマンドをより密接にします。.
00:00:07
すでにホームタブをカバーしました。
00:00:09
これらはおそらくあなたがするリボンコマンドです プレゼンテーションの作業時に最も頻繁に使用する.
00:00:14
と私たちはカバーしました タブも以前に挿入し、.
00:00:17
これは、ものを挿入する場所です。
00:00:20
私たちは写真を指摘し、 以前のチャートとスマートアート.
00:00:26
しかし、これもまた、あなたです ヘッダーとフッターを使用する.
00:00:30
そして、どこに オーディオとビデオを挿入します。.
00:00:37
余分に関する 1 つの簡単な注意事項 特定の事柄に表示されるタブ。.
00:00:41
ビデオを選択すると、 [ビデオ ツール] タブを取得します。.
00:00:45
これらのタブは、 ビデオを使用して、.
00:00:48
明るさと色を調整できます。
00:00:55
スタイルを設定する,
00:01:02
[再生] をクリックすると、次のことができます。 ビデオの再生方法をカスタマイズします。.
00:01:06
たとえば、次の操作を行うことができます。 フルスクリーンで再生することを選択します.
00:01:10
または停止するまでループします。
00:01:15
[デザイン] タブでは、
00:01:16
変更できる機能がある プレゼンテーションの全体的な外観。.
00:01:21
PowerPoint 2003 では、設計した テンプレートが、このバージョンでは、テーマを持っています。.
00:01:28
テーマは、プロの探して適用されます すべてにフォントと色のセット。.
00:01:35
お好きなものを選択
00:01:38
必要に応じてバリアントを選択します。
00:01:42
[デザイン] タブには、 スライド サイズを操作するためのコマンド.
00:01:49
と背景。
00:01:52
[トランジション] タブは素晴らしいです。 これも以前にあなたに示しました。.
00:01:56
これは、追加する場所です スライド間のトランジション効果。.
00:02:01
トランジションを選択する
00:02:06
しかし、見ることを忘れないでください こちらも右に.
00:02:08
エフェクトオプションがあります。 すべてのボタンに適用.
00:02:14
そして洗練するその他の機能 あなたの移行はさらに。.
00:02:19
したがって、[遷移] タブが スライド間のアニメーション効果のために、.
00:02:24
その後、[アニメーション]タブは スライド上の内容にアニメーションを追加する.
00:02:28
テキスト、図形、グラフなどです。
00:02:34
アニメートする項目を選択する
00:02:36
アニメーションを選択する
00:02:42
そして再び見ることを忘れないでください 右側では、.
00:02:44
効果オプション 効果をさらにカスタマイズします。.
00:02:49
自分に問い求めるかもしれないが カスタム アニメーション の作業ウィンドウはどこにありますか?.
00:02:54
よく開く アニメーション ペインが表示されます。.
00:02:58
このペインには、 アニメーションタイムライン.
00:03:01
効果を探しているなら タイミング オプションをクリックし、この矢印をクリックします。.
00:03:08
[スライド ショー] タブがすべて 大きな瞬間について、.
00:03:11
実際にスライドをユーザーに提示します。
00:03:14
ここがショーを始める場所です
00:03:16
最初からどちらか または現在のスライドから。.
00:03:20
あなたが開始することに慣っている場合 パワーポイント2003のショー.
00:03:22
ここにボタンを使用して、 あなたはまだそのボタンを使用することができます.
00:03:26
しかし、今はこっちへ移動しています。
00:03:30
次のタブ、レビュー タブは見落とされがちです。.
00:03:34
ここはあなたが行く場所です スペルチェック、コメントの挿入.
00:03:42
そして、どこで比較できるか 別のプレゼンテーションとの現在のプレゼンテーション。.
00:03:48
そして、最後のタブではなく、少なくともタブ、表示します。
00:03:51
ここは 古いビューメニューにあった、.
00:03:54
スライドソータービュー, ルーラー、グリッド線、ガイド。.
00:04:01
ズーム オプションもここにあります.
00:04:04
そして、ここでトリッキーなことです 覚えておいて、アウトラインビューはこちら.
00:04:08
それはもはやタブではありません サムネイルの上部に表示されます。.
00:04:12
一生懸命働いた後 スライド上で、.
00:04:15
保存、エクスポート、または プレゼンテーションを共有します。.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Hãy bắt đầu bằng việc nhìn vào Các lệnh trên ruy băng chặt chẽ hơn..
00:00:07
Chúng tôi đã bao phủ tab Trang chủ,
00:00:09
đây là các lệnh Ribbon bạn có thể sẽ sử dụng thường xuyên nhất khi bạn làm việc trên một bản trình bày .
00:00:14
và chúng ta bảo vệ Chèn tab trước đó là tốt, .
00:00:17
đây là nơi bạn chèn công cụ.
00:00:20
Chúng tôi chỉ ra hình ảnh, Biểu đồ và SmartArt trước đó .
00:00:26
nhưng đây cũng là nơi bạn làm việc với header và chân trang.
00:00:30
và nơi bạn chèn âm thanh và video..
00:00:37
Một lưu ý nhanh về phụ các tab xuất hiện cho những thứ nhất định;.
00:00:41
với video được chọn, chúng tôi nhận được các tab công cụ video..
00:00:45
Các tab này được sử dụng để làm việc với video,.
00:00:48
chúng ta có thể điều chỉnh độ sáng và màu,
00:00:55
thiết lập một phong cách,
00:01:02
nhấp vào phát lại và chúng tôi có thể tùy chỉnh cách phát video..
00:01:06
Ví dụ, chúng tôi có thể chọn để chơi toàn màn hình .
00:01:10
hoặc có nó vòng lặp cho đến khi dừng lại.
00:01:15
Trên tab thiết kế,
00:01:16
bạn có các tính năng cho phép bạn thay đổi giao diện tổng thể của bản trình bày của bạn..
00:01:21
Trong PowerPoint 2003 bạn đã thiết kế mẫu nhưng trong phiên bản này bạn có chủ đề..
00:01:28
Một chủ đề áp dụng một chuyên nghiệp đang tìm kiếm thiết lập phông chữ và màu sắc cho tất cả mọi thứ. .
00:01:35
Chọn một trong những bạn thích
00:01:38
và sau đó chọn một biến thể nếu bạn muốn.
00:01:42
The Design tab cũng có lệnh để làm việc với kích thước slide .
00:01:49
và nền.
00:01:52
Tab chuyển tiếp là rất tốt, chúng tôi cho thấy điều này cho bạn sớm hơn là tốt..
00:01:56
Đây là nơi bạn đi thêm hiệu ứng chuyển tiếp giữa các slide..
00:02:01
Chọn một chuyển tiếp
00:02:06
nhưng nhớ để xem xét trên đây bên phải quá, .
00:02:08
bạn có các tùy chọn hiệu ứng, Áp dụng cho tất cả các nút .
00:02:14
và các tính năng khác để tinh chỉnh quá trình chuyển tiếp của bạn hơn nữa..
00:02:19
Vì vậy, nếu Tab chuyển tiếp là cho các hiệu ứng hoạt hình giữa các slide, .
00:02:24
sau đó tab hình ảnh động là nơi bạn thêm hình ảnh động vào những thứ trên một slide .
00:02:28
như văn bản, hình dạng, biểu đồ và như vậy.
00:02:34
Chọn những gì bạn muốn animate
00:02:36
và chọn một hình ảnh động
00:02:42
và một lần nữa nhớ để xem xét ở bên phải, bạn có thể chọn.
00:02:44
Các tùy chọn hiệu ứng để tùy chỉnh thêm hiệu ứng..
00:02:49
Bạn có thể tự hỏi, nơi của cửa sổ tác vụ hoạt hình tùy chỉnh?.
00:02:54
Cũng mở Cửa sổ Animation và bạn sẽ thấy..
00:02:58
Ngăn này hiển thị thời gian hoạt hình.
00:03:01
và nếu bạn đang tìm kiếm hiệu lực và tùy chọn thời gian, bấm vào mũi tên này..
00:03:08
Tab trình chiếu là tất cả về thời điểm lớn, .
00:03:11
thực sự trình bày slide của bạn cho người dân.
00:03:14
Đây là nơi bạn bắt đầu hiển thị
00:03:16
hoặc từ đầu hoặc từ slide hiện tại..
00:03:20
Nếu bạn đang sử dụng để bắt đầu Hiển thị trên PowerPoint 2003.
00:03:22
bằng cách sử dụng một nút ở đây, bạn vẫn có thể sử dụng nút đó.
00:03:26
nhưng bây giờ nó di chuyển trên đây.
00:03:30
Tab tiếp theo, đánh giá không được bỏ qua..
00:03:34
Đây là nơi bạn đi đến kiểm tra chính tả, chèn ý kiến.
00:03:42
và nơi bạn có thể so sánh trình bày hiện tại với một..
00:03:48
Và cuối cùng nhưng không kém tab, xem.
00:03:51
Đây là nơi dành cho những được trên menu View cũ, .
00:03:54
Slide sorter xem, Thước, đường lưới và hướng dẫn..
00:04:01
Thu phóng của bạn tùy chọn đang ở đây quá.
00:04:04
và đây là một điều khôn lanh để nhớ, xem Outline là ở đây,.
00:04:08
nó không còn là một tab ở đầu hình thu nhỏ..
00:04:12
Sau khi bạn đã làm việc chăm chỉ trên trang trình bày của bạn, .
00:04:15
đó là thời gian để lưu, xuất khẩu hoặc Chia sẻ bản trình bày của bạn..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Mari kita mulai dengan melihat perintah pada pita lebih dekat..
00:00:07
Kita telah meliput tab Home,
00:00:09
ini adalah perintah pita Anda mungkin akan Gunakan paling sering saat Anda mengerjakan presentasi .
00:00:14
dan kami meliput Sisipkan tab sebelumnya juga, .
00:00:17
ini adalah di mana Anda memasukkan barang.
00:00:20
Kami menunjukkan gambar, Charts dan SmartArt sebelumnya .
00:00:26
Tapi ini juga di mana Anda bekerja dengan header dan footer.
00:00:30
dan di mana Anda memasukkan audio dan video..
00:00:37
Satu catatan singkat tentang ekstra tab yang muncul untuk beberapa hal;.
00:00:41
dengan video yang dipilih, kita mendapatkan alat video tab..
00:00:45
Tab ini digunakan untuk bekerja dengan video,.
00:00:48
kita dapat mengatur kecerahan dan warna,
00:00:55
menetapkan gaya,
00:01:02
Klik playback dan kita bisa menyesuaikan cara pemutaran video..
00:01:06
Sebagai contoh, kita dapat memilih untuk bermain layar penuh .
00:01:10
atau memilikinya loop sampai berhenti.
00:01:15
Pada tab Desain,
00:01:16
Anda memiliki fitur yang memungkinkan Anda mengubah tampilan keseluruhan presentasi Anda..
00:01:21
Dalam PowerPoint 2003 Anda telah merancang template tetapi dalam versi ini Anda memiliki tema..
00:01:28
Tema menerapkan profesional mencari set font dan warna untuk segala sesuatu. .
00:01:35
Pilih salah satu yang Anda suka
00:01:38
dan kemudian memilih varian jika Anda ingin.
00:01:42
Tab desain juga memiliki perintah untuk bekerja dengan ukuran slide .
00:01:49
dan latar belakang.
00:01:52
Tab Transitions sangat bagus, kita menunjukkan hal ini kepada Anda sebelumnya juga..
00:01:56
Ini adalah di mana Anda pergi untuk menambahkan efek transisi di antara slide..
00:02:01
Pilih transisi
00:02:06
Tapi ingat untuk melihat di sini di sebelah kanan juga, .
00:02:08
Anda memiliki opsi Effect, Berlaku untuk semua tombol .
00:02:14
dan fitur lainnya untuk menyempurnakan transisi Anda lebih jauh lagi..
00:02:19
Jadi jika tab Transitions untuk efek animasi antara slide, .
00:02:24
kemudian tab animations adalah tempat Anda menambahkan animasi untuk sesuatu pada slide .
00:02:28
seperti teks, bentuk, grafik dan sebagainya.
00:02:34
Memilih apa yang ingin Anda Animasikan
00:02:36
dan memilih animasi
00:02:42
dan lagi ingat untuk melihat di sebelah kanan, Anda dapat memilih.
00:02:44
Opsi efek untuk lebih menyesuaikan efeknya..
00:02:49
Anda mungkin bertanya pada diri sendiri, di mana panel tugas animasi kustom?.
00:02:54
Yah buka Panel animasi dan Anda akan melihat..
00:02:58
Panel ini menunjukkan Timeline animasi.
00:03:01
dan jika Anda sedang mencari Effect dan pilihan waktu, klik tanda panah ini..
00:03:08
Tab tayangan slide adalah semua tentang momen besar, .
00:03:11
sebenarnya menyajikan slide Anda kepada orang.
00:03:14
Ini adalah di mana Anda memulai pertunjukan
00:03:16
baik dari awal atau dari slide saat ini..
00:03:20
Jika Anda terbiasa memulai acara di PowerPoint 2003.
00:03:22
menggunakan tombol di sini, Anda masih dapat menggunakan tombol yang.
00:03:26
Tapi sekarang itu pindah ke sini.
00:03:30
Tab berikutnya, ulasan tab, tidak harus diabaikan..
00:03:34
Ini adalah di mana Anda pergi ke Periksa ejaan, masukkan komentar.
00:03:42
dan di mana Anda dapat membandingkan presentasi saat ini dengan yang lain..
00:03:48
Dan yang terakhir tapi tidak sedikit tab, lihat.
00:03:51
Ini adalah tempat untuk hal yang pada menu Tampilan lama, .
00:03:54
Slide Sorter tampilan, Ruler, garis grid dan Guides..
00:04:01
Zoom Anda pilihan di sini juga.
00:04:04
dan inilah hal yang rumit Ingat, Outline View ada di sini,.
00:04:08
itu bukan lagi tab di bagian atas thumbnail..
00:04:12
Setelah Anda bekerja keras pada slide Anda, .
00:04:15
saatnya untuk Simpan, ekspor atau Bagikan presentasi Anda..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Давайте начнем с того, что посмотрим на команды на ленте более тесно..
00:00:07
Мы уже рассмотрели вкладку «Домой»,
00:00:09
это лента команды вы, вероятно, использовать чаще всего при работе над презентацией .
00:00:14
и мы покрыли Вставьте вкладку раньше, а также, .
00:00:17
это где вы вставляете вещи.
00:00:20
Мы указали на картинки, Диаграммы и SmartArt ранее .
00:00:26
но это также, где вы работа с заготовщиками и лакеями.
00:00:30
и где вы вставить аудио и видео..
00:00:37
Одно быстрое примечание о дополнительных вкладки, которые появляются для определенных вещей;.
00:00:41
с выбранным видео, мы получаем вкладки видеоинструментов..
00:00:45
Эти вкладки здесь используются для работать с видео,.
00:00:48
мы можем настроить яркость и цвет,
00:00:55
установить стиль,
00:01:02
нажмите Воспроизведение, и мы можем настроить воспроизведение видео..
00:01:06
Например, мы могли бы решили играть на полном экране .
00:01:10
или иметь его цикл, пока не остановился.
00:01:15
На вкладке Дизайн,
00:01:16
у вас есть функции, которые позволяют изменить общий вид презентации..
00:01:21
В PowerPoint 2003 вы разработали шаблоны, но в этой версии у вас есть темы..
00:01:28
Тема применяется профессиональный вид набор шрифтов и цветов для всего. .
00:01:35
Выберите тот, который вам нравится
00:01:38
а затем выбрать вариант, если вы хотите.
00:01:42
Вкладка Дизайн также имеет команды для работы с размером слайда .
00:01:49
и фон.
00:01:52
Вкладка Переходы велика, мы показал это вам раньше, как хорошо..
00:01:56
Это где вы идете, чтобы добавить эффекты перехода между слайдами..
00:02:01
Выбрать переход
00:02:06
но не забудьте посмотреть здесь, справа тоже, .
00:02:08
у вас есть варианты эффекта, Применить ко всем кнопкам .
00:02:14
и другие функции для уточнения ваши переходы еще больше..
00:02:19
Так что, если вкладка Переходы для анимированных эффектов между слайдами, .
00:02:24
то вкладка Анимации, где вы добавляете анимацию к вещам на слайде .
00:02:28
как текст, формы, диаграммы и так далее.
00:02:34
Выберите то, что вы хотите, чтобы оживить
00:02:36
и выбрать анимацию
00:02:42
и снова не забудьте посмотреть справа, вы можете выбрать.
00:02:44
Параметры эффекта для дальнейшей настройки эффекта..
00:02:49
Вы можете спросить себя, где пользовательские задачи анимации панели?.
00:02:54
Ну открыть Анимация панели, и вы увидите..
00:02:58
На этом стекле показано, Анимация Хронология.
00:03:01
и если вы ищете эффект и варианты синхронизации, нажмите эту стрелку..
00:03:08
Вкладка Слайд-шоу - это все о большом моменте, .
00:03:11
на самом деле представляя ваши слайды для людей.
00:03:14
Это где вы начинаете шоу
00:03:16
либо с самого начала или с текущего слайда..
00:03:20
Если вы привыкли начинать шоу на PowerPoint 2003.
00:03:22
с помощью кнопки здесь, Вы все еще можете использовать эту кнопку.
00:03:26
но теперь он переехал сюда.
00:03:30
Следующая вкладка, Обзор вкладка, не следует упускать из виду..
00:03:34
Это где вы идете в проверить орфографию, вставить комментарии.
00:03:42
и где вы можете сравнить текущая презентация с другой..
00:03:48
И последняя, но не в последнюю очередь вкладка, Вид.
00:03:51
Это место для вещей, которые были в старом меню View, .
00:03:54
Вид сортировки слайдов, Правитель, Сетка линий и гидов..
00:04:01
Ваш Увеличить варианты здесь тоже.
00:04:04
и вот сложная вещь чтобы помнить, Обзор зрения здесь,.
00:04:08
это больше не вкладка в верхней части эскизов..
00:04:12
После того, как вы упорно трудились на слайдах, .
00:04:15
пришло время сохранить, экспортировать или Поделитесь своей презентацией..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Нека започнем с командите на лентата..
00:00:07
Вече проверихме раздела "Начало".
00:00:09
това са командите на лентата, които вероятно ще използвате най-често, докато работите върху презентация .
00:00:14
и ние обхванахме Вмъкване на подпрозореца по-рано, .
00:00:17
Това е мястото, където можете да вмъкнете неща.
00:00:20
Посочихме снимки, Диаграми и SmartArt по-рано .
00:00:26
но това е и мястото, където работа с горни и долни колонтитули.
00:00:30
и къде аудио и видео..
00:00:37
Една бърза бележка за екстра разделите, които се появяват за определени неща;.
00:00:41
с избрания видеоклип, ние получаваме видео инструменти раздели..
00:00:45
Тези раздели тук се използват за работа с видеото,.
00:00:48
можем да регулираме яркостта и цвета,
00:00:55
задаване на стил,
00:01:02
кликнете възпроизвеждане и ние можем да персонализирате начина, по който се възпроизвежда видеоклипът..
00:01:06
Например бихме могли да изберете да го играе на цял екран .
00:01:10
или да го примка, докато спре.
00:01:15
В раздела Проектиране
00:01:16
имате функции, които ви позволяват да променяте цялостната визия на презентацията..
00:01:21
В PowerPoint 2003 сте в тази версия имате теми..
00:01:28
Темата се прилага професионално набор от шрифтове и цветове към всичко. .
00:01:35
Изберете този, който харесвате
00:01:38
и след това изберете вариант, ако искате.
00:01:42
В раздела Дизайн също има команди за работа с размер на слайд .
00:01:49
и фона.
00:01:52
Разделът "Преходи" е страхотен, ние това ви показах и по-рано..
00:01:56
Тук ще добавите ефекти на преход между слайдовете..
00:02:01
Изберете преход
00:02:06
но не забравяйте да погледнете тук, отдясно. .
00:02:08
имате опции за ефекти, Приложи към всички бутони .
00:02:14
и други характеристики, за да преходите ви..
00:02:19
Така че, ако разделът Преходи е за анимирани ефекти между слайдовете, .
00:02:24
след това раздела анимации е мястото, където добавяте анимации към нещата от слайд .
00:02:28
Като текст, форми, диаграми и т.н.
00:02:34
Изберете какво искате да анимирате
00:02:36
и изберете анимация
00:02:42
и отново не забравяйте да погледнете отдясно можете да изберете.
00:02:44
Опции за ефекта върху допълнително да персонализирате ефекта..
00:02:49
Може би се питате, къде е прозореца на задачите за анимация по избор?.
00:02:54
Добре отворете Екран за анимация и ще видите..
00:02:58
Този екран показва времева линия на анимацията.
00:03:01
и ако търсите ефект и опции за време, щракнете върху тази стрелка..
00:03:08
Разделът "Слайдшоу" е за големия момент, .
00:03:11
всъщност представяте вашите слайдове на хората.
00:03:14
Тук започваш шоуто.
00:03:16
или от началото на или от текущия слайд..
00:03:20
Ако сте свикнали да показването на PowerPoint 2003.
00:03:22
с помощта на бутон тук, можете да използвате този бутон.
00:03:26
но сега е преместен тук.
00:03:30
Следващият раздел , не се пренебрегва..
00:03:34
Тук ще отидеш. проверка на правописа, вмъкване на коментари.
00:03:42
и където можете да сравните презентация с друга..
00:03:48
И последната, но не на последно място, вижте.
00:03:51
Това е мястото за неща, които са в старото меню "Изглед", .
00:03:54
Изглед за сортиране на слайдове, в линийката, линиите на мрежата и водачите..
00:04:01
Вашето увеличение опции са и тук.
00:04:04
и ето нещо сложно. да запомните, структурен изглед е тук,.
00:04:08
вече не е раздел в горната част на миниатюрите..
00:04:12
След като сте работили здраво на вашите слайдове, .
00:04:15
време е да запишете, експортирате или Споделете вашата презентация..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Să începem prin a ne uita la comenzile de pe panglică mai îndeaproape..
00:00:07
Am acoperit deja fila Acasă,
00:00:09
acestea sunt comenzile panglică va fi, probabil, utilizați cel mai des în timp ce lucrați la o prezentare .
00:00:14
și am acoperit Inserare fila mai devreme, de asemenea, .
00:00:17
aici introduceți lucruri.
00:00:20
Am subliniat Imagini, Diagrame și SmartArt anterioare .
00:00:26
dar acest lucru este, de asemenea, în cazul în care lucrul cu anteturi și subsoluri.
00:00:30
și în cazul în care vă introduceți audio și video..
00:00:37
O notă rapidă despre extra file care apar pentru anumite lucruri;.
00:00:41
cu videoclipul selectat, primim filele instrumentelor video..
00:00:45
Aceste file de aici sunt utilizate pentru a lucrul cu videoclipul,.
00:00:48
putem regla luminozitatea și culoarea,
00:00:55
setați un stil,
00:01:02
faceți clic pe Redare și putem personaliza modul în care se redă videoclipul..
00:01:06
De exemplu, am putea alege să-l joace pe ecran complet .
00:01:10
sau au bucla până când sa oprit.
00:01:15
Pe fila Proiectare,
00:01:16
aveți caracteristici care vă permit să modificați aspectul general al prezentării..
00:01:21
În PowerPoint 2003 ați proiectat template-uri, dar în această versiune aveți teme..
00:01:28
O temă aplică un aspect profesional set de fonturi și culori pentru tot. .
00:01:35
Selectați-l pe cel care vă place
00:01:38
și apoi alegeți o variantă, dacă doriți.
00:01:42
Fila Proiectare are, de asemenea, comenzi pentru lucrul cu dimensiunea diapozitivului .
00:01:49
și fundal.
00:01:52
Fila Tranziții este minunată, ți-a arătat asta mai devreme..
00:01:56
Acest lucru este în cazul în care te duci pentru a adăuga efecte de tranziție între diapozitive..
00:02:01
Alegeți o tranziție
00:02:06
dar amintiți-vă să se uite aici, pe dreapta prea, .
00:02:08
aveți opțiuni de efect, Se aplică la toate butoanele .
00:02:14
și alte caracteristici pentru a rafina tranzițiile și mai mult..
00:02:19
Deci, dacă fila Tranziții este pentru efecte animate între diapozitive, .
00:02:24
apoi fila Animații este locul unde adăugați animații la lucruri dintr-un diapozitiv .
00:02:28
ar fi text, forme, diagrame și așa mai departe.
00:02:34
Selectați ce doriți să animați
00:02:36
și alegeți o animație
00:02:42
și din nou amintiți-vă să se uite în dreapta, puteți alege.
00:02:44
Opțiuni de efect pentru personaliza în continuare efectul..
00:02:49
S-ar putea să te întrebi, unde este panoul de activitate animație particularizat?.
00:02:54
Ei bine, deschideți Panoul de animație și veți vedea..
00:02:58
Acest panou afișează cronologie animație.
00:03:01
și dacă sunteți în căutarea pentru efect și opțiuni de temporizare, faceți clic pe această săgeată..
00:03:08
Fila Expunere diapozitive este tot despre marele moment, .
00:03:11
de fapt, prezentarea diapozitivelor pentru oameni.
00:03:14
Aici începi spectacolul.
00:03:16
fie de la început sau din diapozitivul curent..
00:03:20
Dacă sunteți obișnuit să începeți emisiunea din PowerPoint 2003.
00:03:22
folosind un buton aici jos, puteți utiliza în continuare acel buton.
00:03:26
Dar acum s-a mutat aici.
00:03:30
Următoarea filă, Revizuirea fila, nu este de a fi trecute cu vederea..
00:03:34
Aici te duci la. verificare ortografică, inserare comentarii.
00:03:42
și în cazul în care vă puteți compara dvs. prezentarea curentă cu alta..
00:03:48
Și ultima, dar nu cel din urmă fila, Vezi.
00:03:51
Acesta este locul pentru lucruri care au fost în vechiul meniu Vizualizare, .
00:03:54
Vizualizare sortare diapozitive, riglă, linii grilă și ghidaje..
00:04:01
Zoom-ul dvs. opțiunile sunt aici prea.
00:04:04
și aici e un lucru complicat de reținut, vizualizarea schiță este aici,.
00:04:08
nu mai este o filă în partea de sus a miniaturilor..
00:04:12
După ce ați muncit din greu pe diapozitive, .
00:04:15
este timpul să salvați, să exportați sau să Partajați prezentarea..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Давайте почнемо з дивлячись на на стрічці більш тісно..
00:00:07
Ми вже розглянули вкладку "Основне",
00:00:09
Це команди стрічки, ймовірно, найчастіше під час роботи над презентацією .
00:00:14
і ми розглянули Вставити вкладку раніше, а також, .
00:00:17
Тут ви вставляєте речі.
00:00:20
Ми вказали на картинки, Діаграми та рисунки SmartArt раніше .
00:00:26
але це також де ви робота з колонтитулами.
00:00:30
і де ви вставлення аудіо та відео..
00:00:37
Одна швидка примітка про додаткові вкладки, які з' являються для певних речей;.
00:00:41
з вибраним відео, ми отримуємо вкладки Інструментів відео..
00:00:45
Ці вкладки використовуються для працювати з відео,.
00:00:48
ми можемо налаштувати яскравість і колір,
00:00:55
встановити стиль,
00:01:02
натисніть Кнопку Відтворення, і ми можемо настроїти спосіб відтворення відео..
00:01:06
Наприклад, ми могли б вибрати відтворення в повноекранному режимі .
00:01:10
або його петлю до зупинки.
00:01:15
На вкладці Конструктор
00:01:16
у вас є функції, які дають змогу змінювати загальний вигляд презентації..
00:01:21
У програмі PowerPoint 2003 розроблено але в цій версії у вас є теми..
00:01:28
Тема застосовує професійний вигляд набір шрифтів і кольорів на все. .
00:01:35
Виберіть потрібний
00:01:38
а потім виберіть варіант, якщо хочете.
00:01:42
Вкладка Конструктор також має команди для роботи з розміром слайда .
00:01:49
і тло.
00:01:52
Вкладка Переходи чудова, ми показав це вам раніше, а також..
00:01:56
Тут ви йдете, щоб додати переходу між слайдами..
00:02:01
Вибір переходу
00:02:06
але не забудьте подивитися тут праворуч теж, .
00:02:08
у вас є параметри ефектів, Кнопка Застосувати до всіх .
00:02:14
та інші функції для уточнення переходи ще далі..
00:02:19
Отже, якщо вкладка Переходи анімаційні ефекти між слайдами, .
00:02:24
Потім на вкладці Анімація додавання анімації до даних на слайді .
00:02:28
як текст, фігури, діаграми й так далі.
00:02:34
Виберіть елементи, які потрібно додати до анімації
00:02:36
і виберіть анімацію
00:02:42
і знову не забудьте подивитися праворуч можна вибрати.
00:02:44
Параметри ефекту для подальшого налаштування ефекту..
00:02:49
Ви можете запитати себе, де область завдань настроювання анімації?.
00:02:54
Добре відкрийте Область анімації, і ви побачите..
00:02:58
У цій області анімація часова шкала.
00:03:01
і якщо ви шукаєте ефект і параметри часу, клацніть цю стрілку..
00:03:08
Вкладка Показ слайдів – це все про великий момент, .
00:03:11
насправді представляє слайди для людей.
00:03:14
Тут ви починаєте шоу
00:03:16
або з самого початку або з поточного слайда..
00:03:20
Якщо ви звикли до запуску показ у програмі PowerPoint 2003.
00:03:22
за допомогою кнопки вниз тут, ви все ще можете використовувати цю кнопку.
00:03:26
але тепер він переїхав сюди.
00:03:30
Наступна вкладка , рецензування не слід забувати про те, що ви не помітите..
00:03:34
Тут ви йдете до перевірка орфографії, вставлення приміток.
00:03:42
і де ви можете порівняти ваші поточної презентації з іншою..
00:03:48
І остання, але не менша вкладка, Вид.
00:03:51
Це місце для речей, які були в меню старий вигляд, .
00:03:54
Подання сорту слайдів, лінійки та напрямні лінійки сітки..
00:04:01
Ваш масштаб параметри тут теж.
00:04:04
і ось складна річ щоб запам'ятати, режим структури знаходиться тут,.
00:04:08
це вже не вкладка у верхній частині мініатюр..
00:04:12
Після того як ви працювали важко на слайдах, .
00:04:15
настав час зберегти, експортувати або Надання спільного доступу до презентації..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Bakalım bakalım. şerit üzerindeki komutları daha yakından..
00:00:07
Ana Sayfa sekmesini çoktan kapattık.
00:00:09
bu muhtemelen olacak şerit komutları vardır sunu üzerinde çalışırken en sık kullanın .
00:00:14
ve biz kaplı Sekmeyi daha önce de ekle, .
00:00:17
Burası bir şeyler yerleştirdiğiniz yer.
00:00:20
Resimler'i işaret ettik. Önceki Grafikler ve SmartArt .
00:00:26
ama bu da nerede üstbilgi ve altbilgi ile çalışma.
00:00:30
ve nerede ses ve video ekleyin..
00:00:37
Ekstra hakkında hızlı bir not belirli şeyler için görünen sekmeler;.
00:00:41
seçilen video ile, Video araçları sekmelerini alıyoruz..
00:00:45
Buradaki sekmeler, video ile çalışmak,.
00:00:48
parlaklık ve rengi ayarlayabiliriz,
00:00:55
bir stil ayarlamak,
00:01:02
Oynatma'yı tıklatın ve biz videonun nasıl yürütülüyor olduğunu özelleştirin..
00:01:06
Örneğin, biz olabilir tam ekran oynamayı seçin .
00:01:10
veya durdurulana kadar döngü var.
00:01:15
Tasarım sekmesinde,
00:01:16
değiştirmenize izin veren özelliklere sahipsiniz sununuzun genel görünümü..
00:01:21
PowerPoint 2003'te şablonlar ama bu sürümde temalar var..
00:01:28
Bir tema profesyonel görünümlü geçerlidir her şey için yazı tipleri ve renkler kümesi. .
00:01:35
Beğendiğinizi seçin
00:01:38
ve sonra isterseniz bir varyant seçin.
00:01:42
Tasarım sekmesi de Slayt boyutuyla çalışmak için komutlar .
00:01:49
ve arka plan.
00:01:52
Geçişler sekmesi harika, biz bunu daha önce de gösterdi..
00:01:56
Burası eklemek için gittiğiniz yerdir slaytlar arasında geçiş efektleri..
00:02:01
Geçiş seçin
00:02:06
ama bakmak için hatırlıyorum Burada da sağda, .
00:02:08
Etki seçeneklerine sahipseniz, Tüm düğmeye uygulayın .
00:02:14
ve rafine etmek için diğer özellikler geçişleriniz daha da ileri..
00:02:19
Bu nedenle, Geçişler sekmesi slaytlar arasındaki animasyonefektleri için, .
00:02:24
sonra Animasyonlar sekmesi nerede slayttaki şeylere animasyon eklersiniz .
00:02:28
metin, şekiller, grafikler ve benzeri gibi.
00:02:34
Canlandırmak istediğiniz şeyi seçin
00:02:36
ve bir animasyon seçin
00:02:42
ve tekrar bakmak için hatırlıyorum sağda, seçebilirsiniz.
00:02:44
Etki seçenekleri efekti daha da özelleştirin..
00:02:49
Kendine soruyor olabilirsin. Özel animasyon görev bölmesi nerede?.
00:02:54
Peki açık Animasyon bölmesi ve göreceksiniz..
00:02:58
Bu bölme, animasyon zaman çizelgesi.
00:03:01
ve Eğer Effect arıyorsanız ve zamanlama seçenekleri, bu ok tıklatın..
00:03:08
Slayt gösterisi sekmesi tüm büyük an hakkında, .
00:03:11
aslında slaytlarınızı insanlara sunuyor.
00:03:14
Gösteriye burada başlıyorsun.
00:03:16
ya başından itibaren veya geçerli slayttan..
00:03:20
Başlamaya alışkınsanız PowerPoint 2003 üzerinde göstermek.
00:03:22
burada bir düğme kullanarak, hala bu düğmeyi kullanabilirsiniz.
00:03:26
Ama şimdi buraya taşındı.
00:03:30
Sonraki sekme, Gözden Geçirme sekmesi, göz ardı edilmemelidir..
00:03:34
Burası senin gittiğin yer. yazım denetimi, ekleme açıklamaları.
00:03:42
ve nerede karşılaştırabilirsiniz başka bir sunum ile geçerli..
00:03:48
Ve son ama en az değil sekme, Görünüm.
00:03:51
Burası bazı şeylerin yeri. eski Görünüm menüsünde ydi, .
00:03:54
Slaytlar sıralayıcı görünümü, Cetvel, Izgara çizgileri ve Kılavuzlar..
00:04:01
Sizin Zoom seçenekler de burada.
00:04:04
Ve burada zor bir şey hatırlamak için, Anahat görünümü burada,.
00:04:08
artık bir sekme değil küçük resimlerin üst kısmında..
00:04:12
Çok çalıştıktan sonra slaytlarınızda, .
00:04:15
kaydetme, Verme veya Sununuzu paylaşın..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Vamos começar por olhar para o comandos na fita mais de perto..
00:00:07
Nós já cobrimos a conta de casa,
00:00:09
estes são os comandos de fita que provavelmente vai usar mais frequentemente como você trabalha em uma apresentação .
00:00:14
e cobrimos o Insira o separador mais cedo também, .
00:00:17
é aqui que se insere coisas.
00:00:20
Nós apontamos imagens, Gráficos e SmartArt mais cedo .
00:00:26
mas este é também o lugar onde trabalhar com cabeçalhos e rodapés.
00:00:30
e onde inserir áudio e vídeo..
00:00:37
Uma nota rápida sobre extra separadores que aparecem para certas coisas;.
00:00:41
com o vídeo selecionado, obtemos os separadores de ferramentas de vídeo..
00:00:45
Estes separadores aqui estão usados para trabalhar com o vídeo,.
00:00:48
podemos ajustar o brilho e a cor,
00:00:55
definir um estilo,
00:01:02
clique em Reprodução e podemos personalizar como o vídeo reproduz..
00:01:06
Por exemplo, poderíamos optar por jogá-lo ecrã completo .
00:01:10
ou tê-lo loop até parar.
00:01:15
No separador Design,
00:01:16
você tem características que lhe permitem mudar o aspeto geral da sua apresentação..
00:01:21
No PowerPoint 2003 você tinha projetado modelos, mas nesta versão você tem temas..
00:01:28
Um tema aplica um aspeto profissional conjunto de fontes e cores para tudo. .
00:01:35
Selecione o que quiser
00:01:38
e, em seguida, escolher uma variante, se quiser.
00:01:42
O separador Design também tem comandos para trabalhar com o tamanho slide .
00:01:49
e o fundo.
00:01:52
O separador Transições é ótimo, nós mostrou-lhe isso mais cedo também..
00:01:56
É aqui que se vai adicionar efeitos de transição entre slides..
00:02:01
Escolha uma transição
00:02:06
mas lembre-se de olhar aqui à direita também, .
00:02:08
você tem opções Effect, o Aplicar a todos os botões .
00:02:14
e outras características para refinar suas transições ainda mais..
00:02:19
Então, se o separador Transições é para efeitos animados entre slides, .
00:02:24
em seguida, o separador Animações é onde adiciona-se animações às coisas num slide .
00:02:28
como texto, formas, gráficos e assim por diante.
00:02:34
Selecione o que pretende animar
00:02:36
e escolher uma animação
00:02:42
e lembre-se novamente de olhar à direita, pode escolher.
00:02:44
Opções de efeito para personalizar ainda o efeito..
00:02:49
Pode estar a perguntar-se: onde está o painel de tarefas de animação personalizada?.
00:02:54
Bem abrir o Painel de animação e verá..
00:02:58
Este painel mostra o linha do tempo de animação.
00:03:01
e se você está procurando por Effect e opções de tempo, clique nesta seta..
00:03:08
O separador slide show é tudo sobre o grande momento, .
00:03:11
na verdade, apresentando os seus slides para as pessoas.
00:03:14
É aqui que começas o espetáculo.
00:03:16
quer desde o início ou a partir do diapositivo de corrente..
00:03:20
Se está habituado a começar o programa no PowerPoint 2003.
00:03:22
usando um botão aqui em baixo, ainda pode usar este botão.
00:03:26
mas agora mudou-se para cá.
00:03:30
O próximo separador, o Review tab, não deve ser negligenciado..
00:03:34
É para aqui que vais. verificar ortografia, inserir comentários.
00:03:42
e onde pode comparar o seu apresentação atual com outro..
00:03:48
E o último, mas não menos importante, o separador, View.
00:03:51
Este é o lugar para coisas que estavam no menu View antigo, .
00:03:54
Slides sorter vista, a Régua, as linhas de grelha e os guias..
00:04:01
O seu Zoom opções estão aqui também.
00:04:04
e aqui está uma coisa complicada para lembrar, a vista de contorno está aqui,.
00:04:08
já não é uma conta no topo das miniaturas..
00:04:12
Depois de ter trabalhado duro nos seus slides, .
00:04:15
é hora de poupar, exportar ou Partilhe a sua apresentação..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Poиnimo tako љto жemo da gledamo u. komande na glavnoj traci pažljivije..
00:00:07
Veж smo pokrili raиun "Kuжa".
00:00:09
Ovo su komande na traci koje ćete verovatno najčešće koristite dok radite na prezentaciji .
00:00:14
i pokrili smo Umetni karticu i ranije, .
00:00:17
Ovde ubacuješ stvari.
00:00:20
Istakli smo slike, Grafikoni i SmartArt grafika ranije .
00:00:26
Ali ovde takođe rad sa zaglavljima i podnožjima stranice.
00:00:30
I gde ti ubacite audio i video zapis..
00:00:37
Jedna brza napomena o dodatnom kartice koje se pojavljuju za određene stvari;.
00:00:41
sa izabranim video zapisom, Dobijamo kartice video alata..
00:00:45
Ovi kartice ovde su navikle na rad sa video zapisom,.
00:00:48
Možemo da prilagodimo svetlinu i boju,
00:00:55
postavite stil,
00:01:02
kliknite na dugme Reprodukcija i možemo prilagodite način reprodukuje video zapis..
00:01:06
Na primer, mogli bismo odaberite da ga reprodukujete preko celog ekrana .
00:01:10
ili da se petlja dok se ne zaustavi.
00:01:15
Na kartici "Dizajn",
00:01:16
imate funkcije koje vam omogućava da se promenite opšti izgled vaše prezentacije..
00:01:21
U programu PowerPoint 2003 dizajnirali ste predloške, ali u ovoj verziji imate tema..
00:01:28
Tema primenjuje profesionalni skup fontova i boja za sve. .
00:01:35
Izaberite onaj koji vam se dopada
00:01:38
a zatim odaberite varijantu ako želite.
00:01:42
Kartica "Dizajn" takođe ima komande za rad sa veličinom slajda .
00:01:49
I pozadinu.
00:01:52
Kartica "Tranzicija" je sjajna, mi Pokazao sam i ovo ranije..
00:01:56
Ovde ideš da dodaš prelazne efekte između slajdova..
00:02:01
Izbor prelaza
00:02:06
Ali zapamti da pogledaš I ovde desno, .
00:02:08
imate opcije efekta, Primeni na sve dugme .
00:02:14
i druge funkcije za preradu Vaše tranzicije još više..
00:02:19
Dakle, ako je kartica "Prelazi" za animirane efekte između slajdova, .
00:02:24
onda je kartica "Animacije" mesto gde dodajete animacije stvarima na slajdu .
00:02:28
kao tekst, oblici, grafikoni i tako dalje.
00:02:34
Izaberite ono što želite da animirate
00:02:36
i odaberite animaciju
00:02:42
I ponovo zapamti da pogledaš sa desne strane, možete da birate.
00:02:44
Opcije efekta za dodatno prilagoditi efekat..
00:02:49
Moћda se pitaљ, gde se tačno okno zadataka animacije?.
00:02:54
Pa, otvori Okno za animaciju i videćeš..
00:02:58
Ovo okno prikazuje vremenska osa animacije.
00:03:01
i ako tražite Efekat i kliknite na ovu strelicu..
00:03:08
Kartica projekcije slajdova je sve O velikom trenutku, .
00:03:11
Zapravo predstavljam slajdove ljudima.
00:03:14
Ovde započinješ šou
00:03:16
ili od početka ili sa trenutnog slajda..
00:03:20
Ako ste navikli da započinjete emisija na PowerPoint 2003.
00:03:22
Koristeći dugme ovde dole, Još uvek možeš da koristiš to dugme.
00:03:26
Ali sada se preselio ovde.
00:03:30
Sledeća kartica, pregled tab, ne treba zanemariti..
00:03:34
Ovde ideš provera pravopisa, umetanje komentara.
00:03:42
i gde možete da uporedite trenutna prezentacija sa drugom..
00:03:48
I poslednja, ali ne i najmanje opcija, View.
00:03:51
Ovo je mesto za stvari koje bili su na starom meniju "Prikaz" .
00:03:54
Prikaz sortiranja slajdova, Lenjir, koordinatne linije i vodiči..
00:04:01
Zumiranje opcije su takođe ovde.
00:04:04
I evo nezgodne stvari Da zapamtim, prikaz strukture je ovde,.
00:04:08
To više nije račun na vrhu sličica..
00:04:12
Nakon љto naporno radiљ. na slajdovima, .
00:04:15
vreme je za čuvanje, izvoz ili Podelite prezentaciju..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:07
لقد غطينا علامة التبويب الصفحة الرئيسية بالفعل،
00:00:09
هذه هي أوامر الشريط الذي ربما استخدام في أغلب الأحيان أثناء العمل على عرض تقديمي .
00:00:14
وغطينا إدراج علامة التبويب في وقت سابق أيضا، .
00:00:17
هذا هو المكان الذي إدراج الاشياء.
00:00:20
أشرنا إلى صور، المخططات و SmartArt سابقا .
00:00:26
ولكن هذا هو أيضا حيث كنت العمل مع رؤوس وتذييلات.
00:00:30
وأين أنت إدراج الصوت والفيديو..
00:00:37
ملاحظة سريعة واحدة حول إضافية علامات التبويب التي تظهر لأشياء معينة؛.
00:00:41
مع الفيديو المحدد، نحصل على علامات التبويب أدوات الفيديو..
00:00:45
تستخدم علامات التبويب هذه هنا ل العمل مع الفيديو،.
00:00:48
يمكننا ضبط السطوع واللون،
00:00:55
تعيين نمط،
00:01:02
انقر فوق تشغيل ويمكننا تخصيص كيفية تشغيل الفيديو..
00:01:06
على سبيل المثال، يمكننا اختيار لتشغيله ملء الشاشة .
00:01:10
أو يكون حلقة حتى توقفت.
00:01:15
في علامة التبويب تصميم،
00:01:16
لديك ميزات تمكنك من تغيير المظهر العام للعرض التقديمي..
00:01:21
في PowerPoint 2003 كنت قد صممت قوالب ولكن في هذا الإصدار لديك المواضيع..
00:01:28
موضوع ينطبق على يبحث المهنية مجموعة من الخطوط والألوان إلى كل شيء. .
00:01:35
اختر الشخص الذي يعجبك
00:01:38
ثم اختر متغير إذا أردت.
00:01:42
علامة التبويب تصميم أيضا أوامر للعمل مع حجم الشريحة .
00:01:49
والخلفية.
00:01:52
علامة التبويب التحولات كبيرة، ونحن أظهر هذا لك في وقت سابق أيضا..
00:01:56
هذا هو المكان الذي تذهب إلى إضافة تأثيرات الانتقال بين الشرائح..
00:02:01
اختيار انتقال
00:02:06
ولكن تذكر أن ننظر هنا على اليمين أيضا، .
00:02:08
لديك خيارات التأثير، تطبيق على كل زر .
00:02:14
وميزات أخرى لتحسين التحولات الخاصة بك أبعد من ذلك..
00:02:19
حتى إذا كانت علامة التبويب الانتقالات للآثار المتحركة بين الشرائح، .
00:02:24
ثم علامة التبويب "حركات" حيث إضافة حركات إلى أشياء على شريحة .
00:02:28
مثل النص والأشكال والرسوم البيانية وهلم جرا.
00:02:34
تحديد ما تريد تحريكه
00:02:36
واختيار الرسوم المتحركة
00:02:42
وتذكر مرة أخرى أن ننظر على اليمين، يمكنك اختيار.
00:02:44
خيارات التأثير إلى مزيد من تخصيص التأثير..
00:02:49
ربما تسأل نفسك أين جزء المهام المخصص للرسوم المتحركة؟.
00:02:54
فتح جيدا جزء الحركة وسترى..
00:02:58
يعرض هذا الجزء المخطط الزمني للرسوم المتحركة.
00:03:01
وإذا كنت تبحث عن تأثير و خيارات التوقيت، انقر فوق هذا السهم..
00:03:08
علامة التبويب عرض الشرائح هي كل عن اللحظة الكبيرة .
00:03:11
في الواقع تقديم الشرائح الخاصة بك إلى الناس.
00:03:14
هذا هو المكان الذي تبدأ فيه العرض
00:03:16
إما من البداية أو من الشريحة الحالية..
00:03:20
إذا كنت معتادا على البدء العرض على PowerPoint 2003.
00:03:22
باستخدام زر هنا، لا يزال بإمكانك استخدام هذا الزر.
00:03:26
لكن الآن انتقلت إلى هنا
00:03:30
علامة التبويب التالية، المراجعة علامة التبويب، لا ينبغي إغفالها..
00:03:34
هذا هو المكان الذي تذهب إليه التدقيق الإملائي وإدراج التعليقات.
00:03:42
وحيث يمكنك مقارنة الخاص بك العرض التقديمي الحالي مع آخر..
00:03:48
وأخيرا وليس آخر علامة التبويب، عرض.
00:03:51
هذا هو المكان المناسب للأشياء التي كانت على القائمة القديمة عرض، .
00:03:54
عرض فرز الشرائح، المسطرة وخطوط الشبكة وخطوط الإرشاد..
00:04:01
التكبير/التصغير الخيارات هنا أيضا.
00:04:04
وهنا شيء صعب لنتذكر، عرض المخطط التفصيلي هنا،.
00:04:08
لم يعد علامة تبويب في أعلى الصور المصغرة..
00:04:12
بعد أن كنت قد عملت بجد على الشرائح الخاصة بك، .
00:04:15
حان الوقت لحفظ أو تصدير أو مشاركة العرض التقديمي..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:07
우리는 이미 홈 탭을 커버했습니다,
00:00:09
이들은 당신이 아마 것 이다 리본 명령 프레젠테이션에서 작업할 때 가장 자주 사용 .
00:00:14
그리고 우리는 탭을 일찍 삽입하고, .
00:00:17
이것은 당신이 물건을 삽입하는 곳입니다.
00:00:20
우리는 그림을 지적, 앞서 차트 및 스마트아트 .
00:00:26
그러나 이것은 또한 당신이 어디에 있습니다 헤더 및 풋터작업.
00:00:30
그리고 귀하가 어디에 있는지 오디오 및 비디오를 삽입합니다..
00:00:37
추가에 대한 한 가지 빠른 참고 사항 특정 사물에 표시되는 탭;.
00:00:41
비디오를 선택하여 우리는 비디오 도구 탭을 얻을..
00:00:45
이 탭은 다음과 같습니다. 비디오와 함께 작업,.
00:00:48
밝기와 색상을 조정할 수 있습니다만,
00:00:55
스타일을 설정하고,
00:01:02
재생을 클릭하면 동영상재생 방식을 사용자 지정합니다..
00:01:06
예를 들어, 전체 화면을 재생하도록 선택 .
00:01:10
또는 중지 될 때까지 루프를 해야합니다.
00:01:15
디자인 탭에서,
00:01:16
변경할 수 있는 기능이 있습니다. 프레젠테이션의 전체적인 모습입니다..
00:01:21
파워 포인트 2003에서 당신은 설계했다 템플릿하지만이 버전에는 테마가 있습니다..
00:01:28
테마는 전문가 찾고 적용 모든 글꼴및 색상 세트. .
00:01:35
원하는 것을 선택합니다.
00:01:38
원하는 경우 변형을 선택합니다.
00:01:42
디자인 탭에도 슬라이드 크기로 작업하기 위한 명령 .
00:01:49
그리고 배경.
00:01:52
전환 탭은 훌륭합니다, 우리는 이전에도 보여 주었다..
00:01:56
이곳은 추가로 이동합니다. 슬라이드 사이에 있는 전환 효과입니다..
00:02:01
전환 선택
00:02:06
하지만 보고 기억 오른쪽에 여기도, .
00:02:08
효과 옵션이 있습니다. 모든 버튼에 적용 .
00:02:14
및 기타 기능으로 개선 전환은 더욱 강화됩니다..
00:02:19
따라서 전환 탭이 슬라이드 간의 애니메이션 효과를 보려면 .
00:02:24
그런 다음 애니메이션 탭이 있는 곳입니다. 슬라이드에서 사물에 애니메이션을 추가합니다. .
00:02:28
텍스트, 모양, 차트 등처럼.
00:02:34
애니메이션할 내용 선택
00:02:36
애니메이션을 선택
00:02:42
다시 보고 기억 오른쪽에, 당신은 선택할 수 있습니다.
00:02:44
효과 옵션은 또한 효과를 사용자 정의할 수 있습니다..
00:02:49
당신은 자신에게 물어 볼 수 있습니다, 사용자 지정 애니메이션 작업 창은 어디에 있습니까?.
00:02:54
잘 열어 애니메이션 창이 표시됩니다..
00:02:58
이 창은 애니메이션 타임라인.
00:03:01
그리고 효과 및 타이밍 옵션을 클릭합니다..
00:03:08
슬라이드 쇼 탭이 모두 큰 순간에 대해, .
00:03:11
실제로 사람들에게 슬라이드를 제시합니다.
00:03:14
이 곳에서 쇼를 시작하는 곳입니다.
00:03:16
처음부터 어느 쪽이든 또는 현재 슬라이드에서..
00:03:20
시작하는 데 익숙한 경우 파워 포인트 2003의 쇼.
00:03:22
버튼 아래로 사용 하 여 여기, 해당 버튼을 계속 사용할 수 있습니다..
00:03:26
하지만 지금은 여기로 이동.
00:03:30
다음 탭인 리뷰 탭, 간과 할 수 없습니다..
00:03:34
이것은 당신이 가는 곳입니다 맞춤법 확인, 주석 삽입.
00:03:42
그리고 당신은 당신의 를 비교할 수있는 곳 다른 프리젠 테이션..
00:03:48
그리고 마지막하지만 적어도 탭, 보기.
00:03:51
이것은 사물의 장소입니다. 이전 보기 메뉴에 있었다, .
00:03:54
슬라이드 선별기 보기, 눈금자, 그리드 선 및 가이드입니다..
00:04:01
확대/축소 옵션도 여기에 있습니다..
00:04:04
그리고 여기에 까다로운 일이있다 기억해야 할 개요 보기는 다음과 같습니다..
00:04:08
더 이상 탭이 아닙니다. 미리보기 이미지의 상단에 있습니다..
00:04:12
열심히 일한 후 슬라이드에서, .
00:04:15
저장, 내보내기 또는 프레젠테이션을 공유합니다..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:07
我们已经介绍了"主页"选项卡,
00:00:09
这些是功能区命令,您可能会 在处理演示文稿时最常使用.
00:00:14
我们覆盖了 更早地插入选项卡,.
00:00:17
这是您插入内容的位置。
00:00:20
我们指出图片, 图表和 SmartArt 更早.
00:00:26
但这也是你的地方 使用页眉和页脚.
00:00:30
以及您在哪里 插入音频和视频。.
00:00:37
关于额外内容的一个快速说明 为某些事物显示的选项卡;.
00:00:41
选择视频后, 我们得到了视频工具选项卡。.
00:00:45
此处的这些选项卡用于 处理视频,.
00:00:48
我们可以调整亮度和颜色,
00:00:55
设置样式,
00:01:02
点击播放,我们可以 自定义视频的播放方式。.
00:01:06
例如,我们可以 选择全屏播放.
00:01:10
或者让它循环直到停止。
00:01:15
在"设计"选项卡上,
00:01:16
您拥有允许您更改的功能 演示文稿的整体外观。.
00:01:21
在 PowerPoint 2003 中,您设计了 模板,但在此版本中,您有主题。.
00:01:28
主题应用专业外观 一组字体和颜色到一切。.
00:01:35
选择您喜欢的那个
00:01:38
,然后根据需要选择一个变体。
00:01:42
"设计"选项卡还具有 用于处理幻灯片大小的命令.
00:01:49
和背景。
00:01:52
"过渡"选项卡很棒,我们 之前也向你展示了这一点。.
00:01:56
这是您要添加的位置 幻灯片之间的过渡效果。.
00:02:01
选择过渡
00:02:06
但记得看 在右边的这边,.
00:02:08
你有效果选项, "应用于所有"按钮.
00:02:14
和其他要优化的功能 您的过渡甚至更进一步。.
00:02:19
因此,如果"过渡"选项卡为 对于幻灯片之间的动画效果,.
00:02:24
然后"动画"选项卡位于 向幻灯片上的内容添加动画.
00:02:28
如文本,形状,图表等。
00:02:34
选择要制作动画的内容
00:02:36
,然后选择动画
00:02:42
再记得看 在右侧,您可以选择.
00:02:44
效果选项 进一步自定义效果。.
00:02:49
你可能会问自己, 自定义动画任务窗格在哪里?.
00:02:54
好吧,打开 动画窗格,您将看到。.
00:02:58
此窗格显示 动画时间轴.
00:03:01
如果您正在寻找效果和 计时选项,单击此箭头。.
00:03:08
幻灯片放映选项卡全部 关于重要时刻,.
00:03:11
实际上向人们展示您的幻灯片。
00:03:14
这是您开始表演的地方
00:03:16
从一开始就 或从当前幻灯片。.
00:03:20
如果您习惯于开始 PowerPoint 2003上的节目.
00:03:22
使用一个按钮, 您仍然可以使用该按钮.
00:03:26
但现在它被移到了这里。
00:03:30
下一个选项卡,查看 选项卡,不容忽视。.
00:03:34
这是您要去的地方 检查拼写,插入注释.
00:03:42
以及您可以在哪里比较您的 当前演示文稿与另一个演示文稿。.
00:03:48
最后但并非最不重要的选项卡是"查看"。
00:03:51
这是事情的地方 在旧的"视图"菜单上,.
00:03:54
幻灯片排序器视图, 标尺、网格线和参考线。.
00:04:01
您的缩放 选项也在这里.
00:04:04
这是一件棘手的事情 要记住,大纲视图在这里,.
00:04:08
它不再是一个标签 在缩略图的顶部。.
00:04:12
在你努力工作之后 在幻灯片上,.
00:04:15
是时候保存,导出或 共享演示文稿。.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:07
เราได้ครอบคลุมแท็บหน้าแรกแล้ว
00:00:09
นี่คือคําสั่ง Ribbon ที่คุณอาจ ใช้บ่อยที่สุดขณะที่คุณทํางานบนงานนําเสนอ .
00:00:14
และเราครอบคลุมถึง แทรกแท็บก่อนหน้านี้ด้วย .
00:00:17
นี่คือที่ที่คุณแทรกสิ่งของ
00:00:20
เราชี้ให้เห็นภาพ แผนภูมิและ SmartArt รุ่นก่อนหน้า .
00:00:26
แต่นี่คือที่ที่คุณ การทํางานกับหัวกระดาษและท้ายกระดาษ.
00:00:30
และที่ที่คุณ แทรกเสียงและวิดีโอ.
00:00:37
หมายเหตุด่วนหนึ่งฉบับเกี่ยวกับพิเศษ แท็บที่ปรากฏสําหรับบางสิ่ง.
00:00:41
เมื่อเลือกวิดีโอไว้ เราได้รับแท็บเครื่องมือวิดีโอ.
00:00:45
แท็บเหล่านี้ที่นี่ใช้เพื่อ ทํางานกับวิดีโอ.
00:00:48
เราสามารถปรับความสว่างและสี,
00:00:55
กําหนดสไตล์
00:01:02
คลิกเล่นและเราสามารถ กําหนดวิธีการเล่นวิดีโอเอง.
00:01:06
ตัวอย่างเช่น เราสามารถ เลือกเล่นแบบเต็มหน้าจอ .
00:01:10
หรือให้วนซ้ําจนกว่าจะหยุด
00:01:15
บนแท็บ ออกแบบ
00:01:16
คุณมีคุณสมบัติที่ช่วยให้คุณเปลี่ยนแปลงได้ ลักษณะโดยรวมของงานนําเสนอของคุณ.
00:01:21
ใน PowerPoint 2003 คุณได้ออกแบบ แม่แบบ แต่ในรุ่นนี้คุณมีชุดรูปแบบ.
00:01:28
ชุดรูปแบบใช้รูปลักษณ์ที่ดูเป็นมืออาชีพ ชุดของแบบอักษรและสีให้กับทุกอย่าง .
00:01:35
เลือกอันที่คุณชอบ
00:01:38
แล้วเลือกตัวแปรถ้าคุณต้องการ
00:01:42
แท็บ ออกแบบ ยังมี คําสั่งสําหรับการทํางานกับขนาดสไลด์ .
00:01:49
และพื้นหลัง
00:01:52
แท็บการเปลี่ยนภาพนั้นยอดเยี่ยมมากเรา แสดงสิ่งนี้ให้คุณดูก่อนหน้านี้เช่นกัน.
00:01:56
นี่คือที่ที่คุณเพิ่ม เอฟเฟ็กต์การเปลี่ยนระหว่างภาพนิ่ง.
00:02:01
เลือกช่วงการเปลี่ยนภาพ
00:02:06
แต่อย่าลืมมอง ตรงนี้ทางขวามือด้วย .
00:02:08
คุณมีตัวเลือกเอฟเฟ็กต์ นําไปใช้กับปุ่มทั้งหมด .
00:02:14
และคุณสมบัติอื่น ๆ เพื่อปรับแต่ง ช่วงการเปลี่ยนภาพของคุณมากยิ่งขึ้น.
00:02:19
ดังนั้นถ้าแท็บ การเปลี่ยน เป็น สําหรับเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวระหว่างภาพนิ่ง .
00:02:24
จากนั้นแท็บ ภาพเคลื่อนไหว คือตําแหน่ง คุณเพิ่มภาพเคลื่อนไหวลงในสิ่งต่างๆ บนสไลด์ .
00:02:28
เช่น ข้อความ รูปร่าง แผนภูมิ และอื่นๆ
00:02:34
เลือกสิ่งที่คุณต้องการทําให้เคลื่อนไหว
00:02:36
และเลือกภาพเคลื่อนไหว
00:02:42
และอีกครั้งอย่าลืมมอง ทางด้านขวาคุณสามารถเลือก.
00:02:44
ตัวเลือกลักษณะพิเศษไปยัง ปรับแต่งเอฟเฟกต์เพิ่มเติม.
00:02:49
คุณอาจกําลังถามตัวเองว่า บานหน้าต่างงานการเคลื่อนไหวแบบกําหนดเองอยู่ที่ใด.
00:02:54
ดีเปิด บานหน้าต่างภาพเคลื่อนไหว แล้วคุณจะเห็น.
00:02:58
บานหน้าต่างนี้แสดง เส้นเวลาภาพเคลื่อนไหว.
00:03:01
และหากคุณกําลังมองหาเอฟเฟกต์และ ตัวเลือกการกําหนดเวลา ให้คลิกลูกศรนี้.
00:03:08
แท็บ การนําเสนอสไลด์ เป็นทั้งหมด เกี่ยวกับช่วงเวลาสําคัญ .
00:03:11
ที่จริงแล้วการนําเสนอสไลด์ของคุณให้กับผู้อื่น
00:03:14
นี่คือที่ที่คุณเริ่มการแสดง
00:03:16
ทั้งจากจุดเริ่มต้น หรือจากสไลด์ปัจจุบัน.
00:03:20
หากคุณคุ้นเคยกับการเริ่มต้น การแสดงบน PowerPoint 2003.
00:03:22
ใช้ปุ่มข้างล่างนี่ คุณยังคงสามารถใช้ปุ่มนั้นได้.
00:03:26
แต่ตอนนี้มันถูกย้ายมาทางนี้แล้ว
00:03:30
แท็บถัดไป คือ รีวิว แท็บ ที่ไม่ควรมองข้าม.
00:03:34
นี่คือที่ที่คุณไป ตรวจการสะกด แทรกข้อคิดเห็น.
00:03:42
และที่คุณสามารถเปรียบเทียบ งานนําเสนอปัจจุบันกับอีกงานนําเสนอหนึ่ง.
00:03:48
และแท็บสุดท้าย แต่ไม่ท้ายสุดวิว
00:03:51
นี่คือสถานที่สําหรับสิ่งที่ อยู่ในเมนูวิวเก่า .
00:03:54
มุมมองตัวเรียงลําดับภาพนิ่ง ไม้บรรทัด เส้นตาราง และเส้นบอกแนว.
00:04:01
การซูมของคุณ ตัวเลือกอยู่ที่นี่ด้วย.
00:04:04
และนี่คือสิ่งที่ยุ่งยาก เพื่อระลึกถึง, มุมมองเค้าร่างอยู่ที่นี่,.
00:04:08
ไม่ใช่แท็บอีกต่อไป ที่ด้านบนของรูปขนาดย่อ.
00:04:12
หลังจากที่คุณได้ทํางานหนัก บนภาพนิ่งของคุณ .
00:04:15
ถึงเวลาบันทึกส่งออกหรือ แชร์งานนําเสนอของคุณ.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

DiLeaP AI: THIS MIGHT BE HELPFUL

Reminder

Show