PowerPoint - Work with a motion path Tutorial

  • 2:50
  • 1146 views
00:00:08
a wheel that rolls back and forth.
00:00:12
In this movie I'll focus on creating the Motion path for the effect
00:00:15
so you can see how to work with a path.
00:00:18
In Movie 3, I'll apply a spin and other effects
00:00:21
to the wheel to complete the rolling effect.
00:00:25
Here's the wheel image with no effects applied,
00:00:28
to apply the Motion path I select the wheel
00:00:31
and on the Animations tab I open the Effects Gallery
00:00:35
and scroll down to Motion paths.
00:00:39
There are these paths and down at the very bottom there's a link to more.
00:00:45
A Straight Line path is most common and that's what I want so I'll choose it.
00:00:50
The Path effect plays in the auto preview
00:00:53
and it's a downward path by default.
00:00:56
On the path, the green circle shows the starting point for the line,
00:01:01
the red circle shows the ending point.
00:01:04
This paler image of the wheel shows you where it will end up.
00:01:08
When you see the ghosted image and the start and end points are little circles,
00:01:12
you know the path is selected.
00:01:16
When I click anywhere that isn't on the path that deselects the path.
00:01:21
When the path isn't selected, the starting and ending points
00:01:24
are a green arrow and a red arrow.
00:01:27
For my wheel animation effect I want a right pointing path not a down one.
00:01:33
The easiest way to fix that is to first select the Path,
00:01:37
point to it and look for the 4 pointed cursor, then click,
00:01:42
then I'll open Effect Options
00:01:45
and here are more types of straight paths.
00:01:48
I'll choose Right, the wheel now moves to the right
00:01:52
and its arrows point to the right.
00:01:55
I want to make this path longer so I'm going to resize it.
00:01:59
First I select it,
00:02:02
then I'm going to press the Shift key to keep the line horizontal as I drag it.
00:02:08
With the Shift key down, I point to the end of the path
00:02:12
and when I see this 2 pointed sizing cursor I drag the mouse.
00:02:17
I want the wheel to stop about here so I'll let up the mouse button and Shift key.
00:02:24
Now let's preview the effect,
00:02:26
the path moves the wheel straight to the right to the end of the bar.
00:02:31
Note that when I'm dragging to size the path,
00:02:34
I can move it in any direction I want too.
00:02:37
Earlier I could have changed its direction by dragging it from down to right.
00:02:43
It's just a little trickier when you draw to get the line perfectly horizontal.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Om de basisprincipes van Bewegingspaden te dekken laten we beginnen met dit animatie effect:
00:00:08
een wiel dat heen en weer rolt.
00:00:12
In deze film concentreer ik me op het maken van het Bewegingspad voor het effect
00:00:15
zodat u kunt zien hoe u met een pad werkt.
00:00:18
In Film 3 zal ik een spin en andere effecten
00:00:21
aan het stuur toepassen om het rol effect te voltooien.
00:00:25
Hier is de afbeelding van het wiel zonder effecten toegepast
00:00:28
om het Bewegingspad toe te passen. Ik selecteer het wiel
00:00:31
en op het tabblad Animaties open ik de Effectengalerij
00:00:35
en scrol omlaag naar Bewegingspaden.
00:00:39
Er zijn deze paden en helemaal beneden is er een link naar meer.
00:00:45
Een Rechte Lijn is het meest gebruikelijk en dat is wat ik wil dus ik zal het kiezen.
00:00:50
Het Pad effect wordt afgespeeld in de automatische preview
00:00:53
en het is standaard een neerwaarts pad.
00:00:56
Op het pad toont de groene cirkel het startpunt voor de lijn,
00:01:01
de rode cirkel geeft het eindpunt aan.
00:01:04
Dit bleker beeld van het wiel laat zien waar het zal eindigen.
00:01:08
Wanneer u de ghosted afbeelding ziet en de begin- en eindpunten kleine cirkels zijn,
00:01:12
weet u dat het pad is geselecteerd.
00:01:16
Als ik ergens klik dat zich niet op het pad bevindt, wordt het pad gedeselecteerd.
00:01:21
Als het pad niet is geselecteerd, zijn de begin- en eindpunten
00:01:24
een groene pijl en een rode pijl.
00:01:27
Voor mijn wielanimatie effect wil ik dat een recht pad niet een neerwaarts pad is.
00:01:33
De makkelijkste manier om dit te verhelpen is om eerst het Pad te selecteren,
00:01:37
ernaar te wijzen en de 4 puntige cursor te zoeken, klik vervolgens,
00:01:42
dan zal ik Effectopties openen
00:01:45
en hier zijn meer soorten rechte paden.
00:01:48
Ik kies Rechts, het wiel beweegt nu naar rechts
00:01:52
en zijn pijlen wijzen naar rechts.
00:01:55
Ik wil dit pad langer maken, dus ik ga het wijzigen.
00:01:59
Eerst selecteer ik het
00:02:02
en dan druk ik op de Shift toets om de lijn horizontaal te houden terwijl ik hem sleep.
00:02:08
Met de Shift toets naar beneden wijs ik naar het einde van het pad
00:02:12
en wanneer ik deze cursor met de grootte van twee punten zie, sleep ik de muis.
00:02:17
Ik wil dat het wiel hier ongeveer stopt, dus ik laat de muisknop en de Shift toets los.
00:02:24
Laten we nu een voorbeeld van het effect bekijken,
00:02:26
het pad beweegt het wiel recht naar rechts tot het einde van de balk.
00:02:31
Merk op dat wanneer ik het pad versleep naar grootte,
00:02:34
ik het ook in elke gewenste richting kan verplaatsen.
00:02:37
Eerder had ik zijn richting kunnen veranderen door hem van beneden naar rechts te slepen.
00:02:43
Het is gewoon een beetje lastiger als u tekent om de lijn perfect horizontaal te krijgen

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Um die Grundlagen von Bewegungen abzudecken, beginnen wir mit diesem Animationseffekt:
00:00:08
ein Rad, das vor- und zurückrollt.
00:00:12
In diesem Film konzentriere ich mich darauf, den Bewegungsablauf für den Effekt zu erstellen,
00:00:15
damit Sie sehen können, wie Sie einen Bewegungsablauf erarbeiten können.
00:00:18
Im 3. Film werde ich eine Drehung und andere Effekte
00:00:21
auf das Rad anwenden, um den rollenden Effekt zu vervollständigen.
00:00:25
Hier ist das Bild des Rades ohne Effekte.
00:00:28
Um einen Bewegungsablauf hinzuzufügen, wähle ich das Rad aus
00:00:31
und öffne über den Animationstab die Effekte-Galerie
00:00:35
und gehe dann zu den Bewegungsabläufen.
00:00:39
Hier sind einige davon und ganz unten ist ein Link zu weiteren Möglichkeiten.
00:00:45
Eine gerade Bahn ist die üblichste und diese wähle ich aus.
00:00:50
Die Bewegungseffekte werden in der automatischen Vorschau angezeigt.
00:00:53
Dabei handelt es sich automatisch um eine Abwärtsbewegung.
00:00:56
Auf der Geraden zeigt der grüne Kreis den Startpunkt der Linie
00:01:01
und der rote Kreis zeigt den Schlusspunkt.
00:01:04
Das blassere Bild des Rades zeigt an, wo dieses enden wird.
00:01:08
Wenn Sie die Phantom-Darstellung sowie Start- und Schlusspunkt als kleine Kreise sehen,
00:01:12
wissen Sie, dass die Gerade ausgewählt ist.
00:01:16
Wenn ich nun auf irgendeinen Punkt klicke, der nicht auf der Gerade liegt, wird diese abgewählt.
00:01:21
Wenn die Gerade nicht ausgewählt ist, sind Start- und Schlusspunkt
00:01:24
ein grüner und ein roter Pfeil.
00:01:27
Für meinen Effekt eines rollenden Rades möchte ich eine horizontale Bahn und keine abfallende.
00:01:33
Der einfachste Weg, um dies zu beheben, ist, zunächst die Bahn auszuwählen,
00:01:37
gehen Sie auf die Gerade und warten Sie auf den Mauszeiger mit den vier Pfeilen, klicken Sie
00:01:42
und es öffnen sich die Effekt-Optionen,
00:01:45
wo Sie weitere Arten von horizontalen Geraden finden.
00:01:48
Ich wähle „Rechts”, das Rad bewegt sich nun nach rechts
00:01:52
und sein Pfeil zeigt nach rechts.
00:01:55
Nun möchte ich diese Bahn länger machen, also vergrößere ich sie.
00:01:59
Zunächst wähle ich sie aus,
00:02:02
dann drücke ich die Umschalttaste um die Gerade horizontal zu halten, während ich sie größer ziehe.
00:02:08
Mit gedrückter Umschalttaste gehe ich zum Ende der Gerade und
00:02:12
wenn ich diesen Zwei-Punkte-Mauszeiger sehe, ziehe ich die Maus.
00:02:17
Ich möchte, dass das Rad ungefähr hier aufhört, also lasse ich Mauszeiger und Umschalttaste los.
00:02:24
Nun sehen wir uns den Effekt in der Vorschau an,
00:02:26
die Gerade bewegt das Rad horizontal bis zum Ende.
00:02:31
Beachten Sie, dass wenn ich die Bahn ziehe, um sie zu vergrößern oder zu verkleinern,
00:02:34
ich sie in jede Richtung ziehen kann.
00:02:37
Ich hätte vorhin ebenso gut ihre abfallende Richtung aufheben können, indem ich sie von unten nach rechts geschoben hätte.
00:02:43
Es ist nur ein wenig schwieriger, wenn Sie so versuchen, eine perfekt horizontale Bahn zu erzielen.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Para cubrir lo básico de las Trayectorias de movimiento, empecemos con este efecto de animación:
00:00:08
una rueda que gira adelante y atrás.
00:00:12
En este vídeo, me centraré en crear la Trayectoria de este efecto
00:00:15
para que pueda ver cómo trabajar con trayectorias.
00:00:18
En el vídeo 3, aplicaré un efecto de giro y de otros tipos para
00:00:21
completar el efecto de rotación de la rueda.
00:00:25
Aquí está la imagen de la rueda sin ningún efecto;
00:00:28
para aplicar la Trayectoria de movimiento, selecciono la rueda
00:00:31
y, en la pestaña Animaciones, abro la galería de Efectos
00:00:35
y bajo hasta Trayectorias de movimiento.
00:00:39
Aquí tiene algunas trayectorias, pero al final hay un enlace con más opciones.
00:00:45
La trayectoria más común es la Línea recta, y es la que quiero, así que la elegiré.
00:00:50
Se reproduce en la vista previa automática
00:00:53
y es una trayectoria descendente por defecto.
00:00:56
En la trayectoria, el círculo verde señala el punto de origen de la línea,
00:01:01
y el círculo rojo señala el punto final.
00:01:04
Esta imagen más tenue de la rueda muestra dónde terminará.
00:01:08
Si en la imagen fantasma los puntos de origen y fin son pequeños círculos,
00:01:12
sabrá que la trayectoria está seleccionada.
00:01:16
Si hago clic en algún lugar fuera de la trayectoria, esta se deselecciona.
00:01:21
Si la trayectoria no está seleccionada, los puntos de origen y fin
00:01:24
serán una flecha verde y una roja.
00:01:27
Quiero que el efecto de animación de mi rueda se mueva hacia la derecha y no hacia abajo.
00:01:33
La forma más fácil de conseguirlo es seleccionar primero la Trayectoria,
00:01:37
señalarla con el ratón hasta ver el cursor de 4 puntas y hacer clic.
00:01:42
Abro las Opciones de efectos
00:01:45
y aquí tengo más tipos de trayectorias rectas.
00:01:48
Elijo Derecha; ahora la rueda se mueve hacia la derecha
00:01:52
y sus flechas apuntan hacia la derecha.
00:01:55
Quiero alargar esta trayectoria, así que voy a redimensionarla.
00:01:59
Primero, la selecciono
00:02:02
y pulso la tecla de Mayúsculas para mantener la línea horizontal mientras la arrastro.
00:02:08
Aún pulsando la tecla de Mayúsculas, señalo el extremo de la trayectoria
00:02:12
y, al aparecer el cursor de 2 puntas, arrastro para cambiar el tamaño.
00:02:17
Quiero que la rueda se detenga aquí, así que suelto el botón del ratón y la tecla de Mayúsculas.
00:02:24
Ahora vamos a previsualizar el efecto:
00:02:26
la trayectoria mueve la rueda hacia la derecha hasta el final de la barra.
00:02:31
Tenga en cuenta que, cuando arrastro para redimensionar la trayectoria,
00:02:34
puedo moverla en cualquier dirección.
00:02:37
Antes podría haber cambiado la dirección arrastrándola de abajo a la derecha.
00:02:43
Es un poco más difícil conseguir que quede perfectamente horizontal.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Para falar dos princípios básicos das trajetórias de animação, vamos começar com este efeito de animação:
00:00:08
uma roda que gira para a frente e para trás.
00:00:12
Neste vídeo vou me focar em criar a trajetória de animação para o efeito
00:00:15
para poder ver como trabalhar com uma trajetória.
00:00:18
No Vídeo 3 aplicarei um girar e outros efeitos
00:00:21
à roda para terminar o efeito de girar.
00:00:25
Aqui está a imagem da roda sem efeitos,
00:00:28
para aplicar a trajetória de animação, seleciono a roda
00:00:31
e no menu Animações abro a Galeria de Efeitos
00:00:35
e desço para as Trajetórias de animação.
00:00:39
Há estas trajetórias e no fundo há um link para mais.
00:00:45
Uma trajetória em Linha reta é a mais comum e é isso que quero, por isso, vou selecioná-la.
00:00:50
O efeito de Trajetória é reproduzido na pré-visualização automática
00:00:53
e é uma trajetória descendente por padrão.
00:00:56
Na trajetória, o círculo verde mostra o ponto inicial para a linha,
00:01:01
o círculo vermelho mostra o ponto final.
00:01:04
Esta imagem mais clara da roda mostra para você onde vai terminar.
00:01:08
Quando vir a imagem mais clara e os pontos de início e fim forem círculos pequenos,
00:01:12
saberá que a trajetória está selecionada.
00:01:16
Quando clico em qualquer parte que não esteja na trajetória, isso desmarca a trajetória.
00:01:21
Quando a trajetória não estiver selecionada, os pontos de início e fim
00:01:24
são uma seta verde e uma seta vermelha.
00:01:27
Para meu efeito de animação da roda quero uma trajetória que aponte para a direita e não uma descendente.
00:01:33
A forma mais fácil de resolver isto é selecionar primeiro a trajetória,
00:01:37
clicar nela e procurar pelo cursor de 4 pontos, depois clicar.
00:01:42
Abrirei as Opções de Efeito
00:01:45
e aqui estão mais tipos de trajetórias retas.
00:01:48
Vou escolher a direita, a roda se move agora para a direita
00:01:52
e suas setas apontam para a direita.
00:01:55
Quero tornar esta trajetória maior, por isso, vou redimensioná-la.
00:01:59
Primeiro, seleciono-a
00:02:02
depois, vou pressionar a tecla Shift para manter a linha na horizontal à medida que a arrasto.
00:02:08
Com a tecla Shift pressionada, aponto para o fim da trajetória
00:02:12
e quando vir este cursor dimensionador de 2 pontos, arrasto o mouse.
00:02:17
Quero que a roda pare mais ou menos aqui, por isso, vou soltar o botão do mouse e a tecla Shift.
00:02:24
Agora vamos pré-visualizar o efeito,
00:02:26
a trajetória move a roda em linha reta para a direita até ao fim da barra.
00:02:31
Atenção que quando arrasto para dimensionar a trajetória,
00:02:34
posso movê-la em qualquer direção.
00:02:37
Anteriormente, poderia ter mudado sua direção arrastando do fundo para a direita.
00:02:43
É só um pouco mais difícil quando você desenha para ter a linha perfeitamente na horizontal.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Per coprire le nozioni di base dei percorsi di movimento, iniziamo con questo effetto di animazione :.
00:00:08
una ruota che rotola avanti e indietro.
00:00:12
In questo film mi concentrerò su creazione del percorso di movimento per l'effetto .
00:00:15
in modo da poter vedere come lavorare con un percorso..
00:00:18
Nel film a film 3, applicherò un spin e altri effetti.
00:00:21
sulla ruota per completare l'effetto di rotolamento.
00:00:25
Ecco l'immagine della ruota senza effetti applicati,.
00:00:28
per applicare il percorso animazione Seleziono la ruota .
00:00:31
e nella scheda Animazioni Apro la Galleria effetti.
00:00:35
e scorrere verso il basso fino a Percorsi di movimento.
00:00:39
Ci sono questi sentieri e giù a in fondo c'è un link a più..
00:00:45
Un percorso di linea retta è il più comune e questo è quello che voglio così lo sceglierò..
00:00:50
L'effetto Tracciato viene riprodotto nell'anteprima automatica
00:00:53
ed è un percorso verso il basso per impostazione predefinita.
00:00:56
Sul sentiero, il verde cerchio mostra il punto di partenza per la linea, .
00:01:01
il cerchio rosso indica il punto finale.
00:01:04
Questa immagine più pallida della ruota ti mostra dove finirà..
00:01:08
Quando si vede l'immagine fantasma e i punti iniziale e finale sono piccoli cerchi,.
00:01:12
si sa che il percorso è selezionato.
00:01:16
Quando faccio clic in un punto che non è sul percorso che deseleziona il tracciato..
00:01:21
Quando il percorso non è selezionato, i punti di partenza e di fine .
00:01:24
sono un verde freccia e una freccia rossa..
00:01:27
Per il mio effetto di animazione ruota voglio un percorso di puntamento a destra non uno verso il basso..
00:01:33
Il modo più semplice per risolvere il problema è quello di selezionare prima il Percorso,.
00:01:37
puntare ad esso e cercare il cursore a 4 punte, quindi fare clic,.
00:01:42
allora aprirò Opzioni Effetto
00:01:45
e qui ci sono più tipi di percorsi rettilinei.
00:01:48
Scelgo Giusto, il ruota ora si muove a destra.
00:01:52
e le sue frecce puntano a destra.
00:01:55
Voglio fare questo percorso più a lungo quindi ho intenzione di ridimensionarlo..
00:01:59
Per prima cosa lo seleziono,
00:02:02
poi ho intenzione di premere il tasto Shift per mantenere la linea orizzontale mentre la trascino..
00:02:08
Con il tasto Maiusc verso il basso, Indico alla fine del percorso.
00:02:12
e quando vedo questo 2 puntato cursore di ridimensionamento trascino il mouse..
00:02:17
Voglio che la ruota si fermi qui così Lascio il pulsante del mouse e il tasto Maiusc..
00:02:24
Ora diamo un'anteprima all'effetto,
00:02:26
il percorso muove la ruota dritta a destra fino alla fine della barra..
00:02:31
Si noti che quando sono trascinando per ridimensionare il percorso, .
00:02:34
Posso muoverla in qualsiasi direzione anch'io voglia.
00:02:37
In precedenza avrei potuto cambiare la sua direzione trascinandolo dal basso verso destra. .
00:02:43
E 'solo un po 'più complicato quando si disegnare per ottenere la linea perfettamente orizzontale..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
要涵蓋運動路徑的基礎知識, 讓我們從這個動畫效果開始:.
00:00:08
來回滾動的輪子。
00:00:12
在這部電影中,我將集中討論 為效果創建運動路徑.
00:00:15
所以你可以看到 如何使用路徑。.
00:00:18
在影片 3 中,我將應用 旋轉和其他效果.
00:00:21
到車輪完成滾動效果。
00:00:25
這是車輪圖像 沒有應用任何效果,.
00:00:28
應用運動路徑 我選擇輪子.
00:00:31
"動畫"選項卡上 我打開效果庫.
00:00:35
並向下滾動到"運動"路徑。
00:00:39
有這些路徑和向下 最底部有一個連結到更多。.
00:00:45
直線路徑最為常見 這就是我想要的,所以我會選擇它。.
00:00:50
路徑效果在自動預覽中播放
00:00:53
預設情況下,它是一個向下路徑。
00:00:56
在路徑上,綠色 圓圈顯示行的起點,.
00:01:01
紅色圓圈顯示結束點。
00:01:04
輪子的這個蒼白的圖像 顯示它將在哪裡結束。.
00:01:08
當你看到鬼影圖像和 起點和終點都是小圓圈,.
00:01:12
你知道路徑被選中了。
00:01:16
當我按一下任何不 在取消選擇路徑的路徑上。.
00:01:21
未選擇路徑時, 起點和終點.
00:01:24
是綠色 箭頭和紅色箭頭。.
00:01:27
對於我想要的車輪動畫效果 右指向路徑,而不是向下路徑。.
00:01:33
最簡單的方法來修復 是首先選擇路徑,.
00:01:37
指向它,並尋找 4 個指向游標,然後按一下,.
00:01:42
然後,我將打開效果選項
00:01:45
這裡是更多的類型的直線路徑。
00:01:48
我會選擇正確的 車輪現在向右移動.
00:01:52
它的箭頭指向右邊。
00:01:55
我想走這條路 長,所以我要調整它的大小。.
00:01:59
首先我選擇它,
00:02:02
然後我要按移位鍵 保持線水準,因為我拖動它。.
00:02:08
下移鍵後, 我指向路徑的盡頭.
00:02:12
當我看到這2個點 調整游標大小,我拖動滑鼠。.
00:02:17
我想讓輪子停在這裡,所以 我將鬆開滑鼠按鍵和移位鍵。.
00:02:24
現在讓我們預覽效果,
00:02:26
路徑使車輪筆直 到酒吧的末端。.
00:02:31
請注意,當我 拖動到路徑大小,.
00:02:34
我也可以把它移到任何我想要的方向。
00:02:37
早些時候,我本可以改變 其方向,從下拖動到右。.
00:02:43
只是有點棘手,當你 繪製,使線完全水準。.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
モーション パスの基本をカバーするには、 このアニメーション効果から始めましょう:.
00:00:08
前後に転がる車輪。
00:00:12
この映画では、私はに焦点を当てます エフェクトのモーション パスの作成.
00:00:15
を参照してください。 パスを使用する方法。.
00:00:18
ムービー 3 では、 スピンおよびその他の効果.
00:00:21
ホイールにしてローリングエフェクトを完了します。
00:00:25
ホイールイメージは次の通り 効果が適用されていない場合、.
00:00:28
モーション パスを適用するには 私は車輪を選択します.
00:00:31
[アニメーション] タブ エフェクトギャラリーを開く.
00:00:35
を押し下げて、モーション パスまでスクロールします。
00:00:39
これらのパスがあり、 一番下には、より多くのへのリンクがあります。.
00:00:45
直線パスが最も一般的です そして、それは私が欲しいので、私はそれを選択します。.
00:00:50
パスエフェクトは自動プレビューで再生されます。
00:00:53
デフォルトでは下向きのパスです。
00:00:56
パス上、緑 円は、ラインの開始点を示し、.
00:01:01
赤い円は終点を示します。
00:01:04
ホイールのこの淡いイメージ は、それが終わる場所を示しています。.
00:01:08
幽霊画像を見ると、 始点と終点は小さな円で、.
00:01:12
パスが選択されていることがわかります。
00:01:16
そうでない場所をクリックすると、 パスの選択を解除するパス上に表示されます。.
00:01:21
パスが選択されていない場合、 開始点と終了点.
00:01:24
緑色である 矢印と赤い矢印。.
00:01:27
私のホイールアニメーション効果のために私は欲しい 右のポインティング パスは下のパスではありません。.
00:01:33
それを修正する最も簡単な方法 最初にパスを選択するには、.
00:01:37
それを指し、探す 4 つの尖ったカーソルをクリックし、.
00:01:42
その後、エフェクトオプションを開きます
00:01:45
そして、ここにより多くのタイプの直線パスがあります。
00:01:48
私は右を選択します ホイールが右に移動するようになりました.
00:01:52
矢印は右を指します。
00:01:55
この道を作りたい 長いので、サイズを変更します。.
00:01:59
まず、私はそれを選択し、
00:02:02
その後、シフトキーを押します をクリックして、ドラッグ時に水平方向に行を維持します。.
00:02:08
Shift キーを押しながら、 私は道の終わりを指しわす.
00:02:12
そして、私はこの2が指摘されているのを見たとき サイズ変更カーソル マウスをドラッグします。.
00:02:17
車輪を止めて欲しい マウスボタンとShiftキーを押します。.
00:02:24
それでは、効果をプレビューしてみましょう。
00:02:26
道は車輪をまっすぐ動かす バーの最後の右に.
00:02:31
私がいるとき、注意してください ドラッグしてパスのサイズを大きにする.
00:02:34
私も私が望む任意の方向にそれを移動することができます。
00:02:37
以前は私は変わっていたかもしれない 下から右にドラッグして方向を押します。.
00:02:43
君が少しトリッキーな時 完全に水平線を取得するために描画します。.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Để trang trải các khái niệm cơ bản về đường dẫn Motion, Hãy bắt đầu với hiệu ứng hoạt hình này:.
00:00:08
một bánh xe cuộn qua lại.
00:00:12
Trong phim này tôi sẽ tập trung vào tạo đường dẫn Motion cho hiệu ứng .
00:00:15
để bạn có thể nhìn thấy làm thế nào để làm việc với một con đường..
00:00:18
Trong Movie 3, tôi sẽ áp dụng một spin và các hiệu ứng khác.
00:00:21
đến bánh xe để hoàn thành hiệu ứng lăn.
00:00:25
Đây là hình ảnh bánh xe không áp dụng hiệu ứng,.
00:00:28
để áp dụng đường dẫn chuyển động Tôi chọn bánh xe .
00:00:31
và trên tab hoạt ảnh Tôi mở thư viện Effects.
00:00:35
và cuộn xuống đến đường dẫn chuyển động.
00:00:39
Có những đường dẫn và xuống ở phía dưới rất có một liên kết đến nhiều hơn nữa..
00:00:45
Đường dẫn thẳng là phổ biến nhất và đó là những gì tôi muốn vì vậy tôi sẽ chọn nó..
00:00:50
Hiệu ứng Path phát trong phần xem trước tự động
00:00:53
và đó là một con đường xuống theo mặc định.
00:00:56
Trên con đường, màu xanh lá cây vòng tròn Hiển thị điểm bắt đầu cho dòng, .
00:01:01
vòng tròn màu đỏ cho thấy điểm kết thúc.
00:01:04
Điều này hình ảnh nhạt màu của bánh xe cho bạn thấy nơi nó sẽ kết thúc..
00:01:08
Khi bạn nhìn thấy hình ảnh ghosted và điểm bắt đầu và kết thúc là những vòng tròn nhỏ,.
00:01:12
bạn biết đường dẫn được chọn.
00:01:16
Khi tôi nhấp vào bất cứ nơi nào không trên con đường mà bỏ đường dẫn..
00:01:21
Khi đường dẫn không được chọn, điểm bắt đầu và kết thúc .
00:01:24
là một màu xanh lá cây mũi tên và mũi tên màu đỏ..
00:01:27
Đối với hiệu ứng hoạt hình bánh xe của tôi tôi muốn một con đường trỏ đúng không phải là một xuống..
00:01:33
Cách dễ nhất để khắc phục là đầu tiên chọn Path,.
00:01:37
trỏ đến nó và tìm kiếm 4 con trỏ nhọn, sau đó nhấp vào,.
00:01:42
sau đó tôi sẽ mở tùy chọn Effect
00:01:45
và đây là nhiều loại đường dẫn thẳng.
00:01:48
Tôi sẽ chọn right, bánh xe bây giờ di chuyển sang phải.
00:01:52
và mũi tên của nó trỏ đến bên phải.
00:01:55
Tôi muốn làm cho con đường này lâu hơn vì vậy tôi sẽ thay đổi kích thước nó..
00:01:59
Trước tiên tôi chọn nó,
00:02:02
sau đó tôi sẽ nhấn phím Shift để giữ cho dòng ngang như tôi kéo nó..
00:02:08
Với phím Shift, Tôi trỏ đến cuối con đường.
00:02:12
và khi tôi nhìn thấy 2 nhọn này định cỡ con trỏ tôi kéo chuột..
00:02:17
Tôi muốn bánh xe dừng lại ở đây Tôi sẽ cho nút chuột và phím Shift..
00:02:24
Bây giờ hãy xem trước hiệu ứng,
00:02:26
con đường di chuyển bánh xe thẳng ở bên phải đến cuối quầy Bar..
00:02:31
Lưu ý rằng khi tôi kéo để kích thước đường dẫn, .
00:02:34
Tôi có thể di chuyển nó trong bất kỳ hướng tôi muốn quá.
00:02:37
Trước đó tôi có thể đã thay đổi hướng của nó bằng cách kéo nó từ xuống bên phải. .
00:02:43
Nó chỉ là một chút trickier khi bạn vẽ để có được dòng hoàn toàn ngang..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Untuk menutupi dasar jalur gerak, Mari kita mulai dengan efek animasi ini:.
00:00:08
roda yang gulungan bolak-balik.
00:00:12
Dalam film ini saya akan fokus pada menciptakan jalur gerak untuk efek .
00:00:15
sehingga Anda dapat melihat Bagaimana bekerja dengan jalan..
00:00:18
Dalam film 3, saya akan menerapkan Spin dan efek lainnya.
00:00:21
ke roda untuk menyelesaikan efek bergulir.
00:00:25
Berikut adalah gambar roda tanpa efek yang diterapkan,.
00:00:28
untuk menerapkan jalur gerak Saya memilih roda .
00:00:31
dan pada tab animations Saya membuka galeri efek.
00:00:35
dan gulir ke bawah ke jalur gerak.
00:00:39
Ada jalan ini dan turun di Bagian paling bawah ada link ke lebih..
00:00:45
Jalur garis lurus paling umum dan itulah yang saya inginkan jadi saya akan memilihnya..
00:00:50
Efek jalur diputar di pratinjau otomatis
00:00:53
dan itu adalah jalur ke bawah secara default.
00:00:56
Di jalan, hijau lingkaran menunjukkan titik awal untuk baris, .
00:01:01
lingkaran merah menunjukkan titik akhir.
00:01:04
Ini gambar pucat roda menunjukkan di mana ia akan berakhir..
00:01:08
Bila Anda melihat gambar dan titik awal dan akhir adalah lingkaran kecil,.
00:01:12
Anda tahu jalan yang dipilih.
00:01:16
Ketika saya klik di manapun yang tidak pada jalur yang tidak memilih jalur..
00:01:21
Bila jalur tidak dipilih, titik awal dan akhir .
00:01:24
adalah hijau panah dan panah merah..
00:01:27
Untuk efek animasi roda saya saya ingin jalan penunjuk kanan bukan satu..
00:01:33
Cara termudah untuk memperbaikinya pertama adalah memilih path,.
00:01:37
menunjuk ke sana dan mencari 4 kursor runcing, kemudian klik,.
00:01:42
maka saya akan membuka Effect Options
00:01:45
dan di sini ada lebih banyak jenis jalur lurus.
00:01:48
Aku akan memilih kanan, roda sekarang bergerak ke kanan.
00:01:52
dan panah menunjuk ke kanan.
00:01:55
Saya ingin membuat jalan ini lagi jadi saya akan mengubah ukurannya..
00:01:59
Pertama saya memilihnya,
00:02:02
kemudian saya akan menekan tombol Shift untuk menjaga garis horizontal saat saya menyeretnya..
00:02:08
Dengan tombol Shift, Aku menunjuk ke ujung jalan.
00:02:12
dan ketika saya melihat 2 ini menunjuk ukuran kursor saya tarik mouse..
00:02:17
Saya ingin roda untuk berhenti di sini begitu Aku akan membiarkan tombol mouse dan tombol Shift..
00:02:24
Sekarang mari kita lihat efeknya,
00:02:26
jalan menggerakkan roda lurus ke kanan ke ujung Bar..
00:02:31
Perhatikan bahwa ketika saya menyeret untuk ukuran jalan, .
00:02:34
Aku bisa memindahkannya ke segala arah yang saya inginkan juga.
00:02:37
Sebelumnya saya bisa berubah arahnya dengan menyeretnya dari bawah ke kanan. .
00:02:43
Ini hanya sedikit rumit ketika Anda Menggambar untuk mendapatkan garis sempurna horisontal..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Чтобы охватить основы путей движения, Давайте начнем с этого эффекта анимации:.
00:00:08
колесо, которое катится вперед и назад.
00:00:12
В этом фильме я софокусюсь на создание пути движения для эффекта .
00:00:15
так что вы можете видеть как работать с тропинкой..
00:00:18
В фильме 3, я буду применять спина и другие эффекты.
00:00:21
к колесу, чтобы завершить эффект прокатки.
00:00:25
Вот изображение колеса без применения эффектов,.
00:00:28
применять путь движения Я выбираю колесо .
00:00:31
и на вкладке Анимация Я открываю галерею эффектов.
00:00:35
и прокрутите вниз к путям движения.
00:00:39
Есть эти пути и вниз на в самом низу есть ссылка на более..
00:00:45
Путь прямой линии является наиболее распространенным и это то, что я хочу, поэтому я выберу его..
00:00:50
Эффект Пути воспроизводится в автоматическом предварительном просмотре
00:00:53
и это нисходящий путь по умолчанию.
00:00:56
На пути, зеленый круг показывает отправную точку для линии, .
00:01:01
красный круг показывает точку окончания.
00:01:04
Это бледнее изображение колеса показывает вам, где он будет в конечном итоге..
00:01:08
Когда вы видите призрачное изображение и точки старта и конца - это маленькие круги,.
00:01:12
вы знаете, что путь выбран.
00:01:16
Когда я нажимаю в любом месте, что не на пути, который отбирает путь..
00:01:21
Если путь не выбран, отправная и окончание точек .
00:01:24
являются зелеными стрелка и красная стрелка..
00:01:27
Для моего эффекта анимации колес я хочу правый указывающий путь, а не вниз..
00:01:33
Самый простой способ исправить это заключается в том, чтобы сначала выбрать Путь,.
00:01:37
указать на него и искать 4 указал курсор, а затем нажмите,.
00:01:42
тогда я открою варианты эффекта
00:01:45
и вот еще несколько типов прямых путей.
00:01:48
Я выберу Право, колесо теперь движется вправо.
00:01:52
и его стрелки указывают вправо.
00:01:55
Я хочу сделать этот путь дольше, так что я собираюсь хотите, чтобы хотите его..
00:01:59
Сначала я выбираю его,
00:02:02
то я собираюсь нажать клавишу Shift держать линию горизонтальной, как я перетащить его..
00:02:08
С ключом Shift вниз, Я указать на конец пути.
00:02:12
и когда я вижу это 2 указал размер курсора я перетащить мышь..
00:02:17
Я хочу, чтобы колесо остановилось здесь так Я подниму кнопку мыши и клавишу Shift..
00:02:24
Теперь давайте просмотреть эффект,
00:02:26
путь перемещает колесо прямо справа до конца бара..
00:02:31
Обратите внимание, что когда я перетаскивание для размера пути, .
00:02:34
Я могу переместить его в любом направлении я хочу тоже.
00:02:37
Раньше я мог измениться его направление, перетаскивая его вниз направо. .
00:02:43
Это просто немного сложнее, когда вы рисовать, чтобы получить линию совершенно горизонтальной..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
За да покрие основите на пътеките за движение, нека започнем с този анимационен ефект:.
00:00:08
колело, което се върти напред-назад.
00:00:12
В този филм ще се фокусирам върху създаване на траекторията на движението за ефекта .
00:00:15
за да можете да видите как да работите с път..
00:00:18
В Movie 3 ще спин и други ефекти.
00:00:21
към колелото, за да завършите ефекта на търкаляне.
00:00:25
Ето го и изображението на колелото без приложени ефекти,.
00:00:28
за прилагане на траекторията на движението Избирам колелото .
00:00:31
и в раздела "Анимации" Отварям галерията за ефекти.
00:00:35
и превъртете надолу до Траектории на движението.
00:00:39
Има тези пътища и надолу по най-отдолу има връзка към повече..
00:00:45
Най-често срещан път на права линия и това е, което искам, така че аз ще го изберете..
00:00:50
Ефектът Path се възпроизвежда в автоматичния преглед
00:00:53
и това е по подразбиране низходящ път.
00:00:56
По пътя зеленият тата на линията, .
00:01:01
червената окръжност показва крайната точка.
00:01:04
Този по-блед образ на колелото показва къде ще се получи..
00:01:08
Когато видите призрачния образ и стартови и крайни точки са малки кръгове,.
00:01:12
знаете, че пътят е избран.
00:01:16
Когато кликна на място, което не е по пътеката, която отметва пътя..
00:01:21
Когато пътят не е избран, началните и крайните точки .
00:01:24
са зелени стрелка и червена стрелка..
00:01:27
За анимационния ефект на колелото ми искам дясно сочеща пътека не е надолу..
00:01:33
Най-лесният начин да се определи това е да изберете първо пътя,.
00:01:37
точка към него и да потърсите курсора 4, след това щракнете,.
00:01:42
след това ще се отвори Опции за ефект
00:01:45
и тук има повече видове прави пътища.
00:01:48
Аз ще избера Правилното, колелото сега се движи надясно.
00:01:52
и стрелките му сочат надясно.
00:01:55
Искам да направя този път по-дълго, така че ще го преоразмеря..
00:01:59
Първо го избирам.
00:02:02
след това ще натисна клавиша Shift да поддържам линията хоризонтално, докато я плъзгам..
00:02:08
С натискане на клавиша Shift надолу, Аз посочвам края на пътя.
00:02:12
и когато видя този 2 посочи оразмеряване курсор плъзнете мишката..
00:02:17
Искам колелото да спре тук, така че Аз ще пусна бутона на мишката и Shift ключ..
00:02:24
Сега нека да прегледаме ефекта,
00:02:26
по пътя се движи колелото право до края на бара..
00:02:31
Имайте предвид, че когато се плъзгане, за да оразмери пътя, .
00:02:34
Мога да го движа в каквато си искам.
00:02:37
По-рано можех да се променя. посоката му, като го плъзнете отдясно надясно. .
00:02:43
Просто е малко по-сложно, когато ти се обади. да се направи, за да получите линията перфектно хоризонтална..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Pentru a acoperi elementele de bază ale căilor de mișcare, să începem cu acest efect de animație:.
00:00:08
o roată care se rostogolește înainte și înapoi.
00:00:12
În acest film mă voi concentra pe crearea căii Mișcare pentru efect .
00:00:15
astfel încât să puteți vedea să lucreze cu o cale..
00:00:18
În Filmul 3, voi aplica un spin și alte efecte.
00:00:21
la roată pentru a finaliza efectul de rulare.
00:00:25
Iată imaginea roții fără efecte aplicate,.
00:00:28
pentru a aplica calea Mișcare Am selectați roata .
00:00:31
și pe fila Animații Deschid Galeria de efecte.
00:00:35
și defilați în jos la căi de mișcare.
00:00:39
Există aceste căi și în jos la în partea de jos există o legătură cu mai mult..
00:00:45
O cale linie dreaptă este cea mai frecventă Și asta vreau, așa că o voi alege..
00:00:50
Efectul Cale se redă în examinarea automată
00:00:53
și este o cale descendentă în mod implicit.
00:00:56
Pe cale, verde cercul arată punctul de plecare al liniei, .
00:01:01
cercul roșu afișează punctul final.
00:01:04
Această imagine mai palidă a roții vă arată unde va ajunge..
00:01:08
Când vedeți imaginea fantomă și punctele de început și de sfârșit sunt cercuri mici,.
00:01:12
știți că este selectată calea.
00:01:16
Când fac clic oriunde care nu este pe calea care deselectează calea..
00:01:21
Când calea nu este selectată, punctele de început și de sfârșit .
00:01:24
sunt un verde săgeată și o săgeată roșie..
00:01:27
Pentru efectul meu de animație a roții vreau o cale de indicare dreapta nu una în jos..
00:01:33
Cel mai simplu mod de a remedia această problemă este de a selecta mai întâi Calea,.
00:01:37
indicați spre ea și căutați cursorul cu 4 vârfuri, apoi faceți clic pe,.
00:01:42
atunci voi deschide Opțiuni efect
00:01:45
și aici sunt mai multe tipuri de căi drepte.
00:01:48
Voi alege dreapta, roata se mută acum la dreapta.
00:01:52
și săgețile sale indică spre dreapta.
00:01:55
Vreau să fac această cale mai mult, așa că am de gând să-l redimensiona..
00:01:59
Mai întâi îl aleg,
00:02:02
apoi voi apăsa tasta Shift pentru a menține linia orizontală în timp ce o trag..
00:02:08
Cu tasta Shift apăsată, Arăt spre capătul căii..
00:02:12
și când am văzut acest 2 a subliniat cursor de dimensionare am glisați mouse-ul..
00:02:17
Vreau ca roata să se oprească aici, așa că. Voi lăsa butonul mouse-ului și tasta Shift..
00:02:24
Acum să previzualizați efectul,
00:02:26
calea mută roata drept la dreapta la capătul barului..
00:02:31
Rețineți că, atunci când eu sunt glisarea pentru a dimensiona calea, .
00:02:34
Pot să-l mișc în orice direcție vreau.
00:02:37
Mai devreme m-aș fi putut schimba. direcția sa prin glisarea-l de la dreapta la dreapta. .
00:02:43
E doar un pic mai complicat când. trage pentru a obține linia perfect orizontală..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Щоб охопити основи шляхів руху, почнемо з цього анімаційного ефекту:.
00:00:08
колесо, яке відкочує вперед і назад.
00:00:12
У цьому фільмі я зосереджуюся на створення шляху переміщення для ефекту .
00:00:15
так що ви можете бачити як працювати зі шляхом..
00:00:18
У фільмі 3 я понесу заявку на спина та інші ефекти.
00:00:21
для завершення дії прокатки.
00:00:25
Ось зображення колеса без застосованих ефектів,.
00:00:28
, щоб застосувати шлях руху Я вибив колесо .
00:00:31
і на вкладці Анімація Я відкриваю колекцію ефектів.
00:00:35
і прокрутіть униз до пункту Шляхи руху.
00:00:39
Є ці шляхи і вниз на в самому низу є посилання на більше..
00:00:45
Найпоширеніший шлях прямої лінії і ось що я хочу, щоб я вибирати його..
00:00:50
Ефект Шлях відтворюється в автоматичному перегляді
00:00:53
і це шлях вниз за замовчуванням.
00:00:56
На шляху зелений коло показує початкову точку для лінії, .
00:01:01
у червоному колі буде показано кінцеву точку.
00:01:04
Це блідіше зображення колеса показує вам, де він буде в кінцевому підсумку..
00:01:08
Коли ви побачите примарний образ і початкові та кінцеві точки – маленькі кола,.
00:01:12
Ви знаєте, шлях вибрано.
00:01:16
Коли я натиснаю де завгодно, що не на шляху, який знищує вибір шляху..
00:01:21
Якщо шлях не вибрано, початкові та кінцеві точки .
00:01:24
зелений стрілка і червона стрілка..
00:01:27
Для мого потрібного анімаційного ефекту колеса правильний шлях, що вказує, а не вниз..
00:01:33
Найпростіший спосіб виправити це спочатку вибрати контур,.
00:01:37
наведіть на нього і знайдіть 4-й вказівний курсор, а потім натисніть кнопку,.
00:01:42
потім я відкрию Параметри ефекту
00:01:45
і ось більше типів прямих шляхів.
00:01:48
Я вибираю праворуч, колесо тепер рухається вправо.
00:01:52
і його стрілки вказують праворуч.
00:01:55
Я хочу зробити цей шлях довше, так що я збираюся змінити його розмір..
00:01:59
Спочатку я вибив його,
00:02:02
тоді я збираюся натиснути клавішу Shift , щоб під час перетягування лінії..
00:02:08
За допомогою клавіші Shift вниз, Я вмію на кінець шляху.
00:02:12
і коли я бачу це 2 вказав розмір курсора, який я перетягнув вказівник миші..
00:02:17
Я хочу, щоб колесо зупинилося тут так Я дозволю кнопку миші і клавішу Shift..
00:02:24
Тепер давайте попереднього перегляду ефекту,
00:02:26
шлях рухається колесом прямо праворуч від кінця панелі..
00:02:31
Зверніть увагу, що коли я перетягування до розміру контуру, .
00:02:34
Я можу перемістити його в будь-якому напрямку я хочу теж.
00:02:37
Раніше я міг би змінитися його напрямок, перетягнувши його зниз направо. .
00:02:43
Це просто трохи складніше, коли ви намалювати, щоб отримати лінію ідеально горизонтально..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Hareket yollarının temellerini karşılamak için, Bu animasyon efekti ile başlayalım:.
00:00:08
ileri geri yuvarlanan bir tekerlek.
00:00:12
Bu filmde odaklanacağım. efekt için Hareket yolunu oluşturma .
00:00:15
böylece görebilirsiniz nasıl bir yol ile çalışmak..
00:00:18
Film 3'te, bir spin ve diğer etkileri.
00:00:21
yuvarlanma efektini tamamlamak için tekerleğe.
00:00:25
İşte tekerlek görüntüsü hiçbir etkisi uygulanmadan,.
00:00:28
Hareket yolunu uygulamak için Tekerleği ben seçerim. .
00:00:31
ve Animasyonlar sekmesinde Efekt Galerisi'ni açıyorum.
00:00:35
ve Hareket yollarına doğru ilerleyin.
00:00:39
Bu yollar ve aşağı vardır çok alt daha bir bağlantı var..
00:00:45
Düz Çizgi yolu en yaygın Ve ben de bunu istiyorum, o yüzden onu seçeceğim..
00:00:50
Yol efekti otomatik önizlemede yürüt
00:00:53
ve varsayılan olarak aşağı doğru bir yoldur.
00:00:56
Yolda, yeşil daire, çizginin başlangıç noktasını gösterir .
00:01:01
kırmızı daire bitiş noktasını gösterir.
00:01:04
Tekerleğin bu soluk görüntüsü nerede sona ereceğini gösterir..
00:01:08
Hayalet li görüntüyü gördüğünüzde ve başlangıç ve bitiş noktaları küçük dairelerdir,.
00:01:12
yolun seçildiğini biliyorsunuz.
00:01:16
Olmayan herhangi bir yere tıkladığımda yolu seçen yolda..
00:01:21
Yol seçilmediğinde, başlangıç ve bitiş noktaları .
00:01:24
bir yeşil ok ve kırmızı bir ok..
00:01:27
Benim tekerlek animasyon etkisi için istiyorum doğru bir işaret yolu aşağı bir değil..
00:01:33
Bunu düzeltmenin en kolay yolu önce Yolu seçmektir,.
00:01:37
işaret ve bakmak 4 sivri imleç, sonra tıklayın,.
00:01:42
sonra Efekt Seçenekleri'ni açacağım
00:01:45
ve burada düz yolların daha türleri vardır.
00:01:48
Ben Sağ seçeceğim, tekerlek şimdi sağa hareket eder.
00:01:52
ve okları sağa işaret ediyor.
00:01:55
Bu yolu yapmak istiyorum. daha uzun, o yüzden yeniden boyutlandıracağım..
00:01:59
Önce ben seçeceğim.
00:02:02
Sonra Shift tuşuna basacağım. ben sürükleyin gibi çizgi yatay tutmak için..
00:02:08
Shift tuşu aşağıda, Yolun sonuna işaret ediyorum..
00:02:12
ve ben bu 2 sivri görünce boyutlandırma imleci fareyi sürüklüyorum..
00:02:17
Tekerleğin burada durmasını istiyorum. Fare düğmesini ve Shift tuşunu açacağım..
00:02:24
Şimdi efekti önizleyelim.
00:02:26
yol tekerleği düz hareket ettirir çubuğun sonuna kadar sağa..
00:02:31
Dikkat edin, yolu boyutlandırma, .
00:02:34
Ben de istediğim yöne doğru hareket ettirebilirim.
00:02:37
Daha önce değişebilirdim. yönünü aşağı doğru sürükleyerek. .
00:02:43
Sadece biraz daha zor. çizgi mükemmel yatay almak için çizin..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Para cobrir os fundamentos dos caminhos de movimento, vamos começar com este efeito de animação:.
00:00:08
uma roda que rola para trás e para a frente.
00:00:12
Neste filme vou focar-me em criando o caminho do movimento para o efeito .
00:00:15
para que possa ver como trabalhar com um caminho..
00:00:18
No Filme 3, vou aplicar um spin e outros efeitos.
00:00:21
à roda para completar o efeito de rolamento.
00:00:25
Aqui está a imagem da roda sem efeitos aplicados,.
00:00:28
para aplicar o caminho do movimento Eu escolho a roda .
00:00:31
e no separador Animações Abro a Galeria dos Efeitos.
00:00:35
e rolar para baixo para os caminhos do movimento.
00:00:39
Há estes caminhos e para baixo em o fundo há uma ligação com mais..
00:00:45
Um caminho em linha reta é mais comum e é isso que quero, por isso vou escolhê-lo..
00:00:50
O efeito Caminho reproduz-se na pré-visualização automática
00:00:53
e é um caminho descendente por defeito.
00:00:56
No caminho, o verde círculo mostra o ponto de partida para a linha, .
00:01:01
o círculo vermelho mostra o ponto final.
00:01:04
Esta imagem mais pálida da roda mostra onde vai acabar..
00:01:08
Quando vires a imagem fantasmagórica e os pontos de partida e de fim são pequenos círculos,.
00:01:12
sabe que o caminho está selecionado.
00:01:16
Quando clico em qualquer lugar que não esteja no caminho que desmarca o caminho..
00:01:21
Quando o caminho não é selecionado, os pontos de partida e final .
00:01:24
são um verde seta e uma seta vermelha..
00:01:27
Para o meu efeito de animação de roda eu quero um caminho de apontamento certo não um para baixo..
00:01:33
A maneira mais fácil de corrigir isto é primeiro selecionar o Caminho,.
00:01:37
apontar para ele e procurar por o cursor de 4 pontiagudos, em seguida, clique,.
00:01:42
então vou abrir opções de efeito
00:01:45
e aqui há mais tipos de caminhos retos.
00:01:48
Eu vou escolher Right, o roda agora move-se para a direita.
00:01:52
e as suas setas apontam para a direita.
00:01:55
Quero fazer este caminho. por mais tempo, por isso vou redimensioná-lo..
00:01:59
Primeiro, escolho-o,
00:02:02
então vou pressionar a tecla Shift para manter a linha horizontal à medida que a arrasto..
00:02:08
Com a chave Shift para baixo, Aponto para o fim do caminho.
00:02:12
e quando vejo este 2 pontiagudo cursor de tamanho eu arrasto o rato..
00:02:17
Quero que a roda pare por aqui, por isso. Vou deixar o botão do rato e a chave de turno..
00:02:24
Agora vamos visualizar o efeito,
00:02:26
o caminho move a roda reta para a direita para o fim do bar..
00:02:31
Note que quando eu sou arrastando para o tamanho do caminho, .
00:02:34
Posso movê-lo na direção que quiser também.
00:02:37
Mais cedo podia ter mudado. sua direção, arrastando-o de baixo para a direita. .
00:02:43
É só um pouco mais complicado quando desenhar para obter a linha perfeitamente horizontal..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Da bi pokrio osnove putanja pokreta, Poиnimo sa ovim efektom animacije:.
00:00:08
Točak koji se kotrlja napred-nazad.
00:00:12
U ovom filmu жu se fokusirati na. kreiranje putanje kretanja za efekat .
00:00:15
Tako da možeš da vidiš kako raditi sa putanjom..
00:00:18
U filmu 3, primeniжu. spinovanje i drugi efekti.
00:00:21
na volan da bi se dovršio efekat kotrljanja.
00:00:25
Evo slike točka bez primenjenih efekata,.
00:00:28
da biste primenili putanju kretanja Ja biram točak .
00:00:31
i na kartici "Animacije" Otvaram galeriju efekata.
00:00:35
i pomerite se nadole do putanja kretanja.
00:00:39
Postoje te staze i dole u Na samom dnu postoji veza sa viљe..
00:00:45
Putanja "Prava linija" je najčešća I to je ono љto ћelim, pa жu izabrati..
00:00:50
Efekat putanje se reprodukuje u automatskom pregledu
00:00:53
I to je po podrazumevanoj vrednosti silazni put.
00:00:56
Na putu, zelena krug prikazuje početnu tačku za liniju, .
00:01:01
Crveni krug prikazuje krajnja tačka.
00:01:04
Ova lagana slika točka Pokazuje ti gde жe zavrљiti..
00:01:08
Kada vidite sablasnu sliku i Početne i krajnja tačke su mali krugovi,.
00:01:12
Znaљ da je putanja izabrana.
00:01:16
Kada kliknem bilo gde to nije na putu koji osnaћuje put..
00:01:21
Kada putanja nije izabrana, početne i završne tačke .
00:01:24
su zelene strela i crvena strela..
00:01:27
Za moj efekat animacije točka želim Desna putkaиka putanja, a ne dole..
00:01:33
Najlakši način da to popraviš je da biste prvo izabrali Putanju,.
00:01:37
uperite na njega i potražite 4 šiljata kursora, a zatim kliknite,.
00:01:42
Onda ću otvoriti opciju efekta.
00:01:45
A ovde ima viљe vrsta strejt staza.
00:01:48
Ja жu izabrati.. Točak se sada pomera nadesno.
00:01:52
I njegove strele ukazuju nadesno.
00:01:55
Želim da napravim ovaj put Duћe, pa жu da mu preрem na veličinu..
00:01:59
Prvo ga izaberem.
00:02:02
Onda ću pritisnuti taster Shift da bi linija bila horizontalna dok je vučem..
00:02:08
Sa smenom tastera, Ukaћem na kraj puta..
00:02:12
I kada vidim da su ova dva uperena kursor veličine prevlačim miša..
00:02:17
Hoжu da se toиak zaustavi ovde. Pustiću taster miša i taster za pomeranje..
00:02:24
Hajde da pregledamo efekat,
00:02:26
Staza pomera točak pravo desno do kraja bara..
00:02:31
Imajte to u vidu kada sam. prevlačenje na veličinu putanje, .
00:02:34
Mogu da ga pomerim u bilo kom pravcu.
00:02:37
Ranije sam mogao da se presvučem njegov pravac tako što ga vučeš od nadole do desno. .
00:02:43
Samo je malo komplikovanije kada. nacrtati da bi linija bila savršeno horizontalna..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:08
عجلة تتحرك ذهابا وإيابا.
00:00:12
في هذا الفيلم سأركز على إنشاء مسار الحركة للتأثير .
00:00:15
حتى تتمكن من رؤية كيفية العمل مع مسار..
00:00:18
في فيلم 3، سأطبق تدور وغيرها من الآثار.
00:00:21
إلى العجلة لإكمال تأثير المتداول.
00:00:25
هنا صورة عجلة القيادة مع عدم تطبيق أي آثار،.
00:00:28
لتطبيق مسار الحركة أنا حدد العجلة .
00:00:31
وفي علامة التبويب "حركات" أفتح معرض التأثيرات.
00:00:35
والتمرير لأسفل إلى مسارات الحركة.
00:00:39
هناك هذه المسارات و أسفل في في أسفل جدا هناك صلة لأكثر من ذلك..
00:00:45
مسار الخط المستقيم هو الأكثر شيوعا وهذا ما أريده لذا سأختاره.
00:00:50
تأثير المسار يلعب في المعاينة التلقائية
00:00:53
وهو مسار تنازلي بشكل افتراضي.
00:00:56
على الطريق، والأخضر دائرة تعرض نقطة البداية للخط، .
00:01:01
تظهر الدائرة الحمراء نقطة النهاية.
00:01:04
هذه الصورة أكثر شحوبا من العجلة يظهر لك أين سينتهي به المطاف..
00:01:08
عندما ترى الصورة الخفية و نقاط البداية والنهاية هي دوائر صغيرة،.
00:01:12
أنت تعرف أن المسار محدد.
00:01:16
عندما انقر فوق أي مكان غير موجود على المسار الذي يشطب المسار..
00:01:21
عندما لا يتم تحديد المسار، نقاط البداية والنهاية .
00:01:24
هي خضراء السهم و السهم الأحمر..
00:01:27
لتأثير الحركة عجلة بلدي أريد مسار توجيه صحيح وليس مسارا لأسفل..
00:01:33
أسهل طريقة لإصلاح ذلك هو أولا تحديد المسار،.
00:01:37
أشر إليه وابحث عن المؤشر 4 مدببة، ثم انقر فوق،.
00:01:42
ثم سأفتح خيارات التأثير
00:01:45
وهنا المزيد من أنواع المسارات المستقيمة.
00:01:48
سأختار الحق، العجلة تتحرك الآن إلى اليمين.
00:01:52
وسهامها تشير إلى اليمين
00:01:55
أريد أن أسلك هذا الطريق أطول لذلك أنا ذاهب لتغيير حجمها..
00:01:59
أولا أختاره
00:02:02
ثم سأضغط على مفتاح Shift للحفاظ على الخط الأفقي وأنا اسحبه..
00:02:08
مع مفتاح Shift لأسفل، أشير إلى نهاية الطريق.
00:02:12
وعندما أرى هذا 2 وأشار مؤشر تغيير الحجم أقوم بسحب الماوس..
00:02:17
أريد أن تتوقف العجلة هنا لذا سأترك زر الماوس ومفتاح Shift..
00:02:24
الآن دعونا معاينة تأثير،
00:02:26
المسار يتحرك عجلة على التوالي إلى اليمين إلى نهاية الحانة..
00:02:31
لاحظ أنه عندما أكون سحب إلى حجم المسار، .
00:02:34
يمكنني تحريكه في أي اتجاه أريده أيضا
00:02:37
في وقت سابق كان يمكن أن تتغير اتجاهها عن طريق سحبها من أسفل إلى اليمين. .
00:02:43
انها مجرد أصعب قليلا عندما كنت رسم للحصول على خط أفقي تماما..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:08
앞뒤로 굴러가는 바퀴.
00:00:12
이 영화에서 나는 에 초점을 맞출 것이다 효과에 대한 모션 경로 만들기 .
00:00:15
그래서 당신은 볼 수 있습니다 경로로 작업하는 방법..
00:00:18
영화 3에서는 스핀 및 기타 효과.
00:00:21
롤링 효과를 완료하기 위해 휠에.
00:00:25
휠 이미지는 다음과 같습니다. 효과가 적용되지 않고,.
00:00:28
모션 경로를 적용하려면 휠을 선택 .
00:00:31
애니메이션 탭에서 효과 갤러리를 엽니다..
00:00:35
아래로 스크롤하여 모션 경로로 이동합니다.
00:00:39
이러한 경로가 있으며 아래경로가 있습니다. 맨 아래에는 더 많은 링크가 있습니다..
00:00:45
직선 경로가 가장 일반적입니다. 그리고 그게 내가 원하는 거야 그래서 나는 그것을 선택할 수 있습니다..
00:00:50
자동 미리 보기에서 경로 효과가 재생됩니다.
00:00:53
기본적으로 하향 경로입니다.
00:00:56
경로에, 녹색 원은 선의 시작점을 표시하며, .
00:01:01
빨간색 원은 끝점을 표시합니다.
00:01:04
휠의 이 창백한 이미지 그것이 끝날 곳을 보여줍니다..
00:01:08
유령의 이미지를 볼 때 시작 점과 끝점은 작은 원,.
00:01:12
경로가 선택됨을 알고 있습니다.
00:01:16
그렇지 않은 곳을 클릭할 때 경로를 선택 해제하는 경로에서..
00:01:21
경로를 선택하지 않으면 시작 점 및 종료 점 .
00:01:24
녹색 화살표와 빨간색 화살표..
00:01:27
휠 애니메이션 효과를 위해 원하는 경우 오른쪽 가리키는 경로가 아닙니다..
00:01:33
이를 해결하는 가장 쉬운 방법 먼저 경로를 선택하는 것입니다..
00:01:37
그것을 가리키고 뾰족한 커서 4개, 클릭,.
00:01:42
그런 다음 효과 옵션을 엽니다.
00:01:45
여기에 더 많은 유형의 직선 경로가 있습니다.
00:01:48
내가 바로 선택합니다, 휠이 오른쪽으로 이동합니다..
00:01:52
화살표는 오른쪽을 가리킵니다.
00:01:55
나는이 경로를 만들고 싶습니다 더 이상 그래서 나는 그것을 크기를 조정거할 거야..
00:01:59
먼저 선택해,
00:02:02
그런 다음 시프트 키를 누릅니다. 선을 드래그할 때 수평으로 유지합니다..
00:02:08
시프트 키를 아래로, 경로의 끝을 가리킵니다..
00:02:12
이 2가리개 참조 크기 조정 커서 나는 마우스를 드래그합니다..
00:02:17
나는 바퀴가 여기에 대해 중지할 수 있기를 바랍니다. 마우스 버튼과 시프트 키를 내다보겠습니다..
00:02:24
이제 효과를 미리 살펴보겠습니다.
00:02:26
패스가 휠을 똑바로 이동합니다. 바 의 끝에 오른쪽에..
00:02:31
내가 있을 때는 주의하십시오. 경로 크기로 드래그, .
00:02:34
나는 너무 원하는 방향으로 이동할 수 있습니다.
00:02:37
일찍 변경될 수 있었습니다. 방향을 아래에서 오른쪽으로 드래그합니다. .
00:02:43
그것은 단지 조금 까다로워때 선을 완벽하게 수평으로 얻으려면 그립니다..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:08
一个来回滚动的轮子。
00:00:12
在这部电影中,我将重点介绍 为效果创建运动路径.
00:00:15
所以你可以看到 如何使用路径。.
00:00:18
在电影3中,我将应用一个 旋转和其他效果.
00:00:21
到轮子完成滚动效果。
00:00:25
这是车轮图像 不应用任何效果,.
00:00:28
以应用运动路径 我选择轮子.
00:00:31
,然后在"动画"选项卡上 我打开效果库.
00:00:35
,然后向下滚动到"运动路径"。
00:00:39
有这些路径,在 最底部有一个链接到更多。.
00:00:45
直线路径是最常见的 这就是我想要的,所以我会选择它。.
00:00:50
"路径"效果在自动预览中播放
00:00:53
默认情况下,这是一条向下的路径。
00:00:56
在小路上,绿色 圆表示线条的起点,.
00:01:01
红色圆圈显示终点。
00:01:04
这个更苍白的车轮形象 显示它将在哪里结束。.
00:01:08
当您看到重影图像和 起点和终点都是小圆圈,.
00:01:12
您知道路径已被选中。
00:01:16
当我单击不是 在取消选择路径的路径上。.
00:01:21
如果未选择路径, 起点和终点.
00:01:24
是绿色的 箭头和红色箭头。.
00:01:27
对于我想要的车轮动画效果 正确的指向路径而不是向下的路径。.
00:01:33
解决此问题的最简单方法 是首先选择路径,.
00:01:37
指向它并寻找 4 点光标,然后单击,.
00:01:42
然后我会打开效果选项
00:01:45
这里还有更多类型的直线路径。
00:01:48
我会选择"对", 轮子现在向右移动.
00:01:52
它的箭头指向右侧。
00:01:55
我想走这条路 更长的时间,所以我要调整它的大小。.
00:01:59
首先我选择它,
00:02:02
然后我要按Shift键 以在我拖动时保持线条水平。.
00:02:08
关闭 Shift 键后, 我指向路径的尽头.
00:02:12
当我看到这个2点 调整光标大小 我拖动鼠标。.
00:02:17
我希望车轮在这里停止,所以 我会松开鼠标按钮和Shift键。.
00:02:24
现在让我们预览效果,
00:02:26
路径将车轮移直 在酒吧尽头的右边。.
00:02:31
请注意,当我 拖动以调整路径大小,.
00:02:34
我也可以把它移动到我想要的任何方向。
00:02:37
早些时候我可以改变 通过将其从下向右拖动来指示方向。.
00:02:43
当你有点棘手时 绘制以使线条完全水平。.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:08
ล้อที่กลิ้งไปมา
00:00:12
ในหนังเรื่องนี้ ผมจะโฟกัสไปที่ การสร้างเส้นทางการเคลื่อนไหวสําหรับเอฟเฟ็กต์ .
00:00:15
เพื่อให้คุณสามารถเห็น วิธีการทํางานกับเส้นทาง.
00:00:18
ในภาพยนตร์ 3 ฉันจะใช้ หมุนและผลกระทบอื่น ๆ.
00:00:21
ไปยังล้อเพื่อให้ผลกลิ้งของ
00:00:25
นี่คือภาพวงล้อ ไม่มีการใช้เอฟเฟกต์.
00:00:28
เพื่อใช้เส้นทางการเคลื่อนไหว ฉันเลือกวงล้อ .
00:00:31
และบนแท็บ ภาพเคลื่อนไหว ฉันเปิดแกลเลอรีเอฟเฟ็กต์.
00:00:35
และเลื่อนลงไปที่เส้นทางการเคลื่อนไหว
00:00:39
มีเส้นทางเหล่านี้และลงที่ ด้านล่างสุดมีลิงก์ไปยังเพิ่มเติม.
00:00:45
เส้นทางเส้นตรงเป็นเรื่องธรรมดาที่สุด และนั่นคือสิ่งที่ฉันต้องการ ดังนั้นฉันจะเลือกมัน.
00:00:50
เอฟเฟ็กต์เส้นทางจะเล่นในการแสดงตัวอย่างอัตโนมัติ
00:00:53
และมันเป็นเส้นทางลงตามค่าเริ่มต้น
00:00:56
บนเส้นทางสีเขียว วงกลมแสดงจุดเริ่มต้นสําหรับเส้น .
00:01:01
วงกลมสีแดงแสดงจุดสิ้นสุด
00:01:04
ภาพที่ซีดกว่าของวงล้อนี้ แสดงให้คุณเห็นว่ามันจะจบลงที่ใด.
00:01:08
เมื่อคุณเห็นภาพผีและ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดเป็นวงกลมเล็ก ๆ.
00:01:12
คุณรู้ว่าเส้นทางถูกเลือก
00:01:16
เมื่อฉันคลิกที่ใดก็ได้ที่ไม่ใช่ บนเส้นทางที่ยกเลิกการเลือกเส้นทาง.
00:01:21
เมื่อเส้นทางไม่ได้ถูกเลือก จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด .
00:01:24
เป็นสีเขียว ลูกศรและลูกศรสีแดง.
00:01:27
สําหรับเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวแบบวงล้อของฉันที่ฉันต้องการ เส้นทางชี้ขวาไม่ใช่เส้นทางลง.
00:01:33
วิธีที่ง่ายที่สุดในการแก้ไขสิ่งนั้น คือก่อนอื่นคือการเลือกเส้นทาง.
00:01:37
ชี้ไปที่มันและมองหา เคอร์เซอร์ 4 แฉก แล้วคลิก.
00:01:42
จากนั้นฉันจะเปิดตัวเลือกเอฟเฟ็กต์
00:01:45
และนี่คือประเภทของเส้นทางตรงมากขึ้น
00:01:48
ฉันจะเลือกขวา ตอนนี้ล้อย้ายไปทางขวา.
00:01:52
และลูกศรของมันชี้ไปทางขวา
00:01:55
ฉันต้องการสร้างเส้นทางนี้ ยาวขึ้นผมจะปรับขนาดมัน.
00:01:59
ตอนแรกฉันเลือกมัน
00:02:02
แล้วฉันจะกดปุ่ม Shift เพื่อให้เส้นเป็นแนวนอนขณะที่ฉันลาก.
00:02:08
เมื่อปุ่ม Shift ถูกกดลง ฉันชี้ไปที่จุดสิ้นสุดของเส้นทาง.
00:02:12
และเมื่อผมเห็น 2 แฉกนี้ เคอร์เซอร์ปรับขนาด ฉันลากเมาส์.
00:02:17
ฉันต้องการให้ล้อหยุดเกี่ยวกับที่นี่ดังนั้น ฉันจะปล่อยปุ่มเมาส์และปุ่ม Shift.
00:02:24
ทีนี้ลองมาดูตัวอย่างเอฟเฟ็กต์กัน
00:02:26
เส้นทางย้ายล้อตรง ไปทางขวาสุดของบาร์.
00:02:31
โปรดทราบว่าเมื่อฉัน การลากเพื่อปรับขนาดเส้นทาง .
00:02:34
ผมสามารถเลื่อนไปในทิศทางใดก็ได้ที่ผมต้องการด้วย
00:02:37
ก่อนหน้านี้ฉันอาจจะเปลี่ยน ทิศทางของมันโดยการลากจากลงขวา .
00:02:43
มันแค่ยุ่งยากกว่านิดหน่อย วาดเพื่อให้ได้เส้นในแนวนอนอย่างสมบูรณ์แบบ.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !