PowerPoint - Trigger an animation effect Tutorial

  • 2:29
  • 895 views
00:00:07
like each arrow shape here to start an animation effect, use a trigger.
00:00:13
On this slide, each green arrow triggers a text effect when I click it.
00:00:18
Here's the sequence again.
00:00:20
Arrow 1 triggers the first text animation which has a Wipe entrance effect.
00:00:25
Arrow 2 triggers the second effect and Arrow 3 triggers the third.
00:00:30
Compare this with a typical list animation where I click
00:00:34
to play each effect but I don't click anything specific to do it.
00:00:39
In the first example, the effect starts only when I click an arrow
00:00:43
which is the trigger for the effect,
00:00:46
so triggers let me specify click points for effects.
00:00:51
I can create as many triggers as I need.
00:00:54
For example, I could make this text banner be a trigger also,
00:00:57
starting a picture effect.
00:01:01
To set up a trigger, you first apply an animation effect
00:01:04
to the thing you want to trigger.
00:01:06
For this slide, I want to trigger a text effect on this banner shape;
00:01:10
I'll select the shape and apply a Wipe entrance effect.
00:01:15
Now I specify a trigger for the effect.
00:01:18
In the animation pane, I select the effect
00:01:21
which activates the trigger command.
00:01:24
I click Trigger, point to On click of and select Arrow 1
00:01:30
which is my arrow shape over here.
00:01:34
Now the arrow is a trigger.
00:01:39
Triggers are useful for starting sound files and videos,
00:01:42
which PowerPoint views as animation effects.
00:01:46
Instead of clicking the sound media on this slide to play it,
00:01:50
I can pull it off the slide so it never appears
00:01:53
and set up a trigger to play it, namely this button shape.
00:01:58
On the slide, when I click the button, it triggers the sound effect.
00:02:04
On a slide with a video, I can do the same thing.
00:02:07
Pull the video media off the slide, set it to play full screen
00:02:12
and create a trigger to start it, this big green arrow.
00:02:20
On the slide, when I click the big green arrow,
00:02:23
it triggers the video to play.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Als u iets specifieks op de dia wilt klikken,
00:00:07
zoals elke pijlvorm hier om een ​​animatie effect te starten, gebruikt u een trigger.
00:00:13
Op deze dia, triggers elke groene pijl een teksteffect wanneer ik erop klik.
00:00:18
Hier is de volgorde opnieuw.
00:00:20
Pijl 1 triggers de eerste tekst animatie met een Wipe ingangseffect.
00:00:25
Pijl 2 triggers het tweede effect en Pijl 3 triggers de derde.
00:00:30
Vergelijk dit met een typische lijstanimatie waar ik klik
00:00:34
om elk effect te spelen, maar ik klik niet op iets specifieks om het te doen.
00:00:39
In het eerste voorbeeld, begint het effect pas als ik op een pijl klik
00:00:43
die de trigger is voor het effect,
00:00:46
dus met triggers kan ik klikpunten voor effecten specificeren.
00:00:51
Ik kan zoveel triggers maken als ik nodig heb.
00:00:54
Ik zou bijvoorbeeld deze tekst banner ook een trigger kunnen maken
00:00:57
door een afbeeldingseffect te starten.
00:01:01
Als u een trigger wilt instellen, past u eerst een animatie effect toe
00:01:04
op het item dat u wilt triggeren.
00:01:06
Voor deze dia wil ik een teksteffect triggeren op deze banner vorm;
00:01:10
Ik selecteer de vorm en pas een Wipe ingangseffect toe.
00:01:15
Nu specificeer ik een trigger voor het effect.
00:01:18
In het animatievenster selecteer ik het effect
00:01:21
dat de trigger opdracht activeert.
00:01:24
Ik klik op Trigger, wijs naar Aan klik en kies Pijl 1
00:01:30
die hier mijn pijlvorm is.
00:01:34
Nu is de pijl een trigger.
00:01:39
Triggers zijn handig voor het starten van geluidsbestanden en video's,
00:01:42
welke PowerPoint weergeven als animatie effecten.
00:01:46
In plaats van op de geluidsmedia op deze dia te klikken om het af te spelen,
00:01:50
kan ik het van de dia halen zodat het nooit verschijnt
00:01:53
en een trigger instellen om het af te spelen, namelijk deze knopvorm.
00:01:58
Op de dia, wanneer ik op de knop klik, wordt het geluidseffect getriggerd.
00:02:04
Op een dia met een video kan ik hetzelfde doen.
00:02:07
Trek het videomateriaal van de dia, stel het in op volledig scherm
00:02:12
en maak een trigger om het te starten, deze grote groene pijl.
00:02:20
Op de dia, wanneer ik op de grote groene pijl klik,
00:02:23
wordt de video gestart die moet worden getriggerd.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Wenn Sie auf etwas Spezielles auf der Folie klicken wollen, wie etwa
00:00:07
auf eine der Pfeilformen hier, um einen Animationseffekt zu starten, nutzen Sie einen Trigger.
00:00:13
Auf dieser Folie löst jeder grüne Pfeil einen Texteffekt aus, wenn ich ihn anklicke.
00:00:18
Hier ist die Sequenz noch einmal.
00:00:20
Pfeil 1 löst die erste Textanimation aus, die über einen Wischeffekt verfügt.
00:00:25
Pfeil 2 löst den zweiten Effekt aus und Pfeil 3 den dritten.
00:00:30
Vergleichen Sie das mit einer typischen Listenanimation, bei der ich
00:00:34
klicke, um jeden Effekt zu starten, bei der ich jedoch nichts Spezielles anklicke, um dies zu tun.
00:00:39
Im ersten Beispiel startet der Effekt nur, wenn ich auf einen Pfeil klicke,
00:00:43
der der Trigger für den Effekt ist.
00:00:46
Mit Triggern kann ich also Klickpunkte für Effekte festlegen.
00:00:51
Ich kann so viele Trigger erstellen, wie ich brauche.
00:00:54
Zum Beispeil könnte ich dieses Textbanner auch zu einem Trigger machen, der
00:00:57
einen Bildeffekt auslöst.
00:01:01
Um einen Trigger einzurichten, wenden Sie zuerst einen Animationseffekt auf
00:01:04
das Element an, das Sie auslösen wollen.
00:01:06
Auf dieser Folie möchte ich einen Texteffekt auf dieser Banner-Form auslösen.
00:01:10
Ich wähle die Form und ordne ihr einen Wischeffekt zu.
00:01:15
Nun spezifiziere ich einen Trigger für den Effekt.
00:01:18
Im Animationsbereich wähle ich den Effekt aus,
00:01:21
der den Triggerbefehl aktiviert.
00:01:24
Ich klicke auf Trigger, zeige auf „Beim Klicken von” und wähle Pfeil 1 aus,
00:01:30
der meine Pfeilform hier drüben ist.
00:01:34
Nun ist der Pfeil ein Trigger.
00:01:39
Trigger sind nützlich, um Sounddateien und Videos zu starten,
00:01:42
die PowerPoint als Animationseffekte ansieht.
00:01:46
Statt das Soundmedium auf der Folie anzuklicken, um es abzuspielen,
00:01:50
kann ich es von der Folie herunterziehen, sodass es nie erscheint
00:01:53
und einen Trigger einrichten, um es abzuspielen, nämlich diese Schaltflächenform.
00:01:58
Wenn ich auf der Folie diese Schaltfläche klicke, löst sie den Soundeffekt aus.
00:02:04
Auf dieser Folie mit einem Video kann ich dasselbe tun.
00:02:07
Ziehen Sie das Videomedium von der Folie herunter, stellen Sie „Abspielen im Vollbildmodus” ein
00:02:12
und erstellen Sie einen Trigger, um es zu starten, diesen großen, grünen Pfeil.
00:02:20
Wenn ich auf der Folie den großen, grünen Pfeil anklicke,
00:02:23
löst dies das Abspielen des Videos aus.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Si quiere hacer clic en algún elemento concreto de la diapositiva (como estas
00:00:07
formas de flecha) para iniciar un efecto de animación, use un desencadenador.
00:00:13
En esta diapositiva, cada flecha verde desencadena un efecto de texto al hacer clic.
00:00:18
Vamos a repetir la secuencia.
00:00:20
La flecha 1 desencadena la primera animación de texto, que presenta un efecto de entrada con barrido.
00:00:25
La flecha 2 desencadena el segundo efecto y la flecha 3 desencadena el tercero.
00:00:30
En una lista de animación clásica, también hay que hacer clic para
00:00:34
reproducir cada efecto, pero no tiene que ser en ningún punto específico.
00:00:39
En el primer ejemplo, el efecto no empieza hasta que hago clic
00:00:43
en una flecha (que sería el desencadenador del efecto), de forma que
00:00:46
los desencadenadores me permiten especificar puntos de clic para los efectos.
00:00:51
Puedo crear tantos desencadenadores como quiera.
00:00:54
Por ejemplo, esta pancarta de texto podría convertirla también en un desencadenador
00:00:57
que inicie un efecto de imagen.
00:01:01
Para establecer un desencadenador, primero aplicamos un efecto de animación
00:01:04
en el elemento que queramos desencadenar.
00:01:06
En esta diapositiva, quiero desencadenar un efecto de texto en esta pancarta de texto.
00:01:10
Selecciono la forma y le aplico un efecto de entrada con barrido.
00:01:15
Ahora voy a asignar un desencadenador para el efecto.
00:01:18
En el panel de animación selecciono el efecto que activa
00:01:21
el comando desencadenador.
00:01:24
Hago clic en Desencadenar, apunto a Al hacer clic en y selecciono Flecha 1,
00:01:30
que es esta forma de flecha.
00:01:34
Ahora la flecha es un desencadenador.
00:01:39
Los desencadenadores son muy prácticos para iniciar archivos de sonido y vídeos,
00:01:42
que PowerPoint considera como efectos de animación.
00:01:46
En vez de hacer clic en el icono del altavoz de esta diapositiva para reproducirlos,
00:01:50
puedo arrastrarlo fuera de la diapositiva para que no se vea y establecer
00:01:53
un desencadenador que los reproduzca, como puede ser esta forma de botón.
00:01:58
En la diapositiva, hacer clic en el botón desencadena el efecto de sonido.
00:02:04
En una diapositiva con vídeo se puede hacer lo mismo también.
00:02:07
Arrastraríamos el vídeo fuera de la diapositiva para reproducirlo a pantalla completa
00:02:12
y crearíamos un desencadenador que lo inicie: esta gran flecha verde.
00:02:20
En la diapositiva, al hacer clic en la gran flecha verde,
00:02:23
desencadenamos la reproducción del vídeo.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Quando quiser clicar em algo específico no slide,
00:00:07
como cada forma de seta aqui, para começar o efeito de animação, use um disparar.
00:00:13
Neste slide, cada seta verde aciona um efeito de texto quando clica nele.
00:00:18
Aqui fica a sequência novamente.
00:00:20
A Seta 1 aciona a primeira animação de texto que tem um efeito de entrada Limpar.
00:00:25
A Seta 2 aciona o segundo efeito e a Seta 3 aciona o terceiro.
00:00:30
Compare isto a uma animação de lista normal onde clico
00:00:34
para reproduzir cada efeito, mas não clico em nada específico para fazê-lo.
00:00:39
No primeiro exemplo, o efeito começa somente quando clico em uma seta
00:00:43
que é o disparar para o efeito,
00:00:46
assim, os gatilhos me deixam especificar pontos de clique para os efeitos.
00:00:51
Posso criar quantos gatilhos eu quiser.
00:00:54
Por exemplo, posso tornar esta faixa de texto em um disparar,
00:00:57
para iniciar um efeito da imagem.
00:01:01
Para definir um disparar, comece aplicando um efeito de animação
00:01:04
ao que quer acionar.
00:01:06
Para este slide, quero acionar um efeito de texto nesta forma de faixa;
00:01:10
Selecionarei a forma e aplicarei um efeito de entrada Limpar.
00:01:15
Agora, especifico um disparar para o efeito.
00:01:18
No grupo animação, seleciono o efeito
00:01:21
que ativa o comando do disparar.
00:01:24
Clico em Disparar, coloco o mouse em Ao clicar em e seleciono Seta 1
00:01:30
que é minha forma de seta aqui.
00:01:34
Agora, a seta é um disparar.
00:01:39
Os gatilhos são úteis para iniciar arquivos de áudio e vídeos,
00:01:42
que o PowerPoint vê como efeitos de animação.
00:01:46
Em vez de clicar na multimídia neste slide para reproduzi-la,
00:01:50
posso retirá-la do slide para que nunca apareça
00:01:53
e configurar um disparar para acioná-la, particularmente esta forma de botão.
00:01:58
No slide, quando clico no botão, este aciona o efeito de áudio.
00:02:04
Em um slide com um vídeo, posso fazer o mesmo.
00:02:07
Retirar o vídeo do slide, defini-lo para reproduzir com tela cheia
00:02:12
e criar um disparar para começá-lo, esta seta verde grande.
00:02:20
No slide, quando clico na seta verde grande,
00:02:23
aciono o vídeo que quero reproduzir.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Quando si desidera fare clic su qualcosa di specifico sulla diapositiva,.
00:00:07
come ogni forma di freccia qui per iniziare un effetto di animazione, utilizzare un trigger..
00:00:13
In questa diapositiva, ogni freccia verde attiva un effetto di testo quando clicco su di esso..
00:00:18
Ecco di nuovo la sequenza.
00:00:20
Freccia 1 attiva il primo testo un'animazione che ha un effetto di ingresso Wipe..
00:00:25
La freccia 2 attiva il secondo effetto freccia 3 attiva il terzo..
00:00:30
Confrontare questo con un tipico elencare l'animazione in cui si fa clic.
00:00:34
per giocare ogni effetto, ma io non fare clic su qualsiasi cosa specifica per farlo..
00:00:39
Nel primo esempio, il l'effetto inizia solo quando faccio clic su una freccia.
00:00:43
che è il per l'effetto, .
00:00:46
così trigger mi permettono di specificare fare clic sui punti per gli effetti..
00:00:51
Posso creare il maggior numero di innesca di cui ho bisogno..
00:00:54
Per esempio, potrei fare questo banner di testo è anche un trigger, .
00:00:57
l'avvio di un effetto immagine.
00:01:01
Per impostare un trigger, è prima di tutto applicare un effetto di animazione.
00:01:04
alla cosa che si desidera attivare.
00:01:06
Per questa diapositiva, voglio attivare un effetto di testo su questa forma banner;.
00:01:10
Seleziono la forma e applicare un effetto di entrata Wipe..
00:01:15
Ora specificherò un per l'effetto..
00:01:18
Nel riquadro animazione, Seleziono l'effetto.
00:01:21
che attiva il comando trigger.
00:01:24
Faccio clic su Trigger, punto Su fare clic su e selezionare Freccia 1 .
00:01:30
che è la mia forma a freccia qui.
00:01:34
Ora la freccia è un grilletto.
00:01:39
I trigger sono utili per l'avvio di file audio e video,.
00:01:42
quali visualizzazioni di PowerPoint come effetti di animazione..
00:01:46
Invece di fare clic sul pulsante audio in questa diapositiva per riprodurlo, .
00:01:50
Posso tirarlo fuori dal scivolare in modo che non appare mai .
00:01:53
e impostare un grilletto per giocare esso, vale a dire questa forma pulsante..
00:01:58
Nella diapositiva, quando si fa clic sul pulsante , attiva l'effetto sonoro..
00:02:04
In una diapositiva con un video, Posso fare la stessa cosa..
00:02:07
Togliere il supporto video la diapositiva, impostarla per la riproduzione a schermo intero.
00:02:12
e creare un trigger per avviarlo, questa grande freccia verde..
00:02:20
Sulla diapositiva, quando fare clic sulla grande freccia verde,.
00:02:23
attiva la riproduzione del video.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
當您想要按一下 幻燈片上的具體內容,.
00:00:07
像每個箭頭形狀在這裡開始 動畫效果,使用觸發器。.
00:00:13
在此幻燈片上,每個綠色箭頭 按一下文字效果時觸發它。.
00:00:18
這裡是再次序列。
00:00:20
箭頭 1 觸發第一個文本 具有擦除入口效果的動畫。.
00:00:25
箭頭 2 觸發第二個 效果和箭頭 3 觸發第三個。.
00:00:30
將此與典型 列出按一下其中的動畫.
00:00:34
發揮每個效果,但我不 按一下任何特定操作。.
00:00:39
在第一個示例中, 僅當按一下箭頭時,效果才會啟動.
00:00:43
這是 觸發效果,.
00:00:46
所以觸發器讓我指定 按一下效果的點。.
00:00:51
我可以創建盡可能多的 觸發,因為我需要。.
00:00:54
例如,我可以 此文本橫幅也是觸發器,.
00:00:57
啟動圖片效果。
00:01:01
要設置觸發器,您需要 首先應用動畫效果.
00:01:04
要觸發的事情。
00:01:06
對於此幻燈片,我想 在此橫幅形狀上觸發文字效果;.
00:01:10
我會選擇形狀和 應用擦除入口效果。.
00:01:15
現在,我指定一個 效果的觸發器。.
00:01:18
在動畫窗格中, 我選擇效果.
00:01:21
啟動觸發器命令。
00:01:24
我按一下"觸發",指向"打開" 按一下 並選擇箭頭 1.
00:01:30
這是我的箭頭形狀在這裡。
00:01:34
現在箭頭是一個觸發器。
00:01:39
觸發器對於 啟動音效檔和視頻,.
00:01:42
哪些 PowerPoint 視圖 作為動畫效果。.
00:01:46
而不是按一下 此幻燈片上的聲音媒體播放它,.
00:01:50
我可以把它從 幻燈片,使其永遠不會出現.
00:01:53
並設置一個觸發器來播放 它,即這個按鈕形狀。.
00:01:58
在幻燈片上,當我按一下 按鈕,它會觸發聲音效果。.
00:02:04
在帶有視頻的幻燈片上, 我可以做同樣的事情。.
00:02:07
關閉視頻媒體 幻燈片,將其設置為全屏播放.
00:02:12
並創建觸發器 啟動它,這個大綠色箭頭。.
00:02:20
在幻燈片上,當我 點擊大綠箭頭,.
00:02:23
它觸發視頻播放。

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
クリックする場合 スライド上の特定の何か、.
00:00:07
ここから始めるために、各矢印の形のように アニメーション効果を使用して、トリガーを使用します。.
00:00:13
このスライドでは、各緑色の矢印 をクリックすると、テキスト効果がトリガーされます。.
00:00:18
ここでもう一度シーケンスがあります。
00:00:20
矢印 1 は最初のテキストをトリガーします。 ワイプエントランス効果を持つアニメーション。.
00:00:25
矢印 2 は 2 番目のトリガーをトリガーします。 効果と矢印3は、3番目をトリガします。.
00:00:30
これを一般的な方法と比較する クリックしたアニメーションを一覧表示する.
00:00:34
各効果を再生するが、私はしない 特定の項目をクリックします。.
00:00:39
最初の例では、 効果は、矢印をクリックした場合にのみ開始されます.
00:00:43
これは、 効果のトリガー,.
00:00:46
だからトリガーは私が指定してみましょう 効果のポイントをクリックします。.
00:00:51
私はできるだけ多くを作成することができます 必要になるようにトリガします。.
00:00:54
例えば、私は このテキストバナーもトリガーになり、.
00:00:57
ピクチャ効果を開始します。
00:01:01
トリガーを設定するには、 最初にアニメーション効果を適用する.
00:01:04
あなたがトリガしたいものに。
00:01:06
このスライドでは、 このバナー図形にテキスト効果をトリガーします。.
00:01:10
図形を選択し、 ワイプエントランスエフェクトを適用します。.
00:01:15
今、私は指定します 効果のトリガー。.
00:01:18
アニメーション ペインでは、 効果を選択する.
00:01:21
トリガー・コマンドをアクティブにします。
00:01:24
[トリガー] をクリックし、[オン] をクリックします。 をクリックして矢印 1 を選択します。.
00:01:30
これはこっちの私の矢の形です。
00:01:34
これで矢印がトリガーになりました。
00:01:39
トリガは、 サウンド ファイルとビデオを起動する,.
00:01:42
どの PowerPoint ビュー アニメーション効果として。.
00:01:46
をクリックする代わりに、 このスライドのサウンドメディアを再生するには、.
00:01:50
私はそれを引き抜くことができます 表示されないようにスライドする.
00:01:53
そして再生するトリガーを設定する つまり、このボタン図形です。.
00:01:58
スライド上で、 ボタンを押すと、サウンドエフェクトがトリガーされます。.
00:02:04
ビデオ付きのスライドで、 私も同じことができます。.
00:02:07
ビデオ メディアを取り外す スライドを、全画面表示に設定する.
00:02:12
トリガを作成し、 それを開始し、この大きな緑色の矢印。.
00:02:20
スライド上で、 大きな緑色の矢印をクリックします。.
00:02:23
再生するビデオがトリガーされます。

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Khi bạn muốn nhấp vào một cái gì đó cụ thể trên slide,.
00:00:07
giống như mỗi hình mũi tên ở đây để bắt đầu một hiệu ứng hoạt hình, sử dụng một kích hoạt..
00:00:13
Trên slide này, mỗi mũi tên màu xanh lá cây kích hoạt một hiệu ứng văn bản khi tôi nhấp vào nó..
00:00:18
Đây là trình tự một lần nữa.
00:00:20
Mũi tên 1 kích hoạt văn bản đầu tiên hoạt ảnh có hiệu ứng xóa lối vào..
00:00:25
Arrow 2 kích hoạt thứ hai hiệu ứng và mũi tên 3 kích hoạt thứ ba..
00:00:30
So sánh điều này với một điển hình danh sách hoạt hình mà tôi nhấp vào.
00:00:34
để chơi mỗi hiệu ứng nhưng tôi không nhấp vào bất cứ điều gì cụ thể để làm điều đó..
00:00:39
Trong ví dụ đầu tiên, hiệu ứng bắt đầu chỉ khi tôi nhấp vào một mũi tên.
00:00:43
đó là kích hoạt cho hiệu ứng, .
00:00:46
Vì vậy kích hoạt cho tôi chỉ định nhấp vào điểm cho các hiệu ứng..
00:00:51
Tôi có thể tạo bao nhiêu gây nên như tôi cần..
00:00:54
Ví dụ, tôi có thể làm cho biểu ngữ văn bản này cũng là một kích hoạt, .
00:00:57
bắt đầu một hiệu ứng hình ảnh.
00:01:01
Để thiết lập một bộ kích hoạt, bạn đầu tiên áp dụng một hiệu ứng hoạt hình.
00:01:04
đến điều bạn muốn kích hoạt.
00:01:06
Đối với slide này, tôi muốn kích hoạt một hiệu ứng văn bản trên hình dạng biểu ngữ này;.
00:01:10
Tôi sẽ chọn hình dạng và áp dụng một hiệu ứng xóa vào..
00:01:15
Bây giờ tôi chỉ định một kích hoạt cho hiệu ứng..
00:01:18
Trong cửa sổ hoạt hình, Tôi chọn hiệu ứng.
00:01:21
kích hoạt lệnh kích hoạt.
00:01:24
Tôi nhấp vào Trigger, trỏ đến on nhấp vào và chọn mũi tên 1 .
00:01:30
đó là hình mũi tên của tôi trên đây.
00:01:34
Bây giờ mũi tên là một kích hoạt.
00:01:39
Kích hoạt rất hữu ích cho bắt đầu tập tin âm thanh và video,.
00:01:42
mà PowerPoint xem như hiệu ứng hoạt hình..
00:01:46
Thay vì nhấp vào phương tiện truyền thông âm thanh trên slide này để chơi nó, .
00:01:50
Tôi có thể kéo nó ra khỏi trượt để nó không bao giờ xuất hiện .
00:01:53
và thiết lập một kích hoạt để chơi nó, cụ thể là nút hình này..
00:01:58
Trên trang trình bày, khi tôi nhấp vào nút, nó gây ra hiệu ứng âm thanh..
00:02:04
Trên một slide với một video, Tôi có thể làm điều tương tự..
00:02:07
Kéo phương tiện video ra trượt, đặt nó để chơi toàn màn hình.
00:02:12
và tạo một kích hoạt để bắt đầu nó, mũi tên lớn màu xanh lá cây..
00:02:20
Trên slide, khi tôi bấm vào mũi tên lớn màu xanh lá cây,.
00:02:23
nó gây nên video để chơi.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Bila Anda ingin mengklik sesuatu yang spesifik pada slide,.
00:00:07
seperti setiap bentuk panah di sini untuk memulai efek animasi, gunakan pemicu..
00:00:13
Pada slide ini, setiap panah hijau memicu efek teks ketika saya mengkliknya..
00:00:18
Inilah urutannya lagi.
00:00:20
Panah 1 memicu teks pertama animasi yang memiliki efek masuk wipe..
00:00:25
Arrow 2 memicu kedua efek dan Arrow 3 memicu ketiga..
00:00:30
Bandingkan ini dengan tipikal Daftar animasi di mana saya klik.
00:00:34
untuk memainkan setiap efek tapi saya tidak Klik sesuatu yang spesifik untuk melakukannya..
00:00:39
Dalam contoh pertama, Efek dimulai hanya ketika saya klik Panah.
00:00:43
yang merupakan pemicu efek, .
00:00:46
Jadi memicu biarkan aku menentukan Klik poin untuk efek..
00:00:51
Saya dapat membuat banyak pemicu yang saya butuhkan..
00:00:54
Sebagai contoh, saya dapat membuat Banner teks ini menjadi pemicu juga, .
00:00:57
memulai efek gambar.
00:01:01
Untuk menyiapkan pemicu, Anda pertama menerapkan efek animasi.
00:01:04
ke hal yang ingin Anda Picu.
00:01:06
Untuk slide ini, saya ingin memicu efek teks pada bentuk banner ini;.
00:01:10
Saya akan memilih bentuk dan menerapkan Hapus efek masuk..
00:01:15
Sekarang saya menentukan pemicu efek..
00:01:18
Di panel animasi, Saya memilih efeknya.
00:01:21
yang mengaktifkan perintah pemicu.
00:01:24
Saya klik pemicu, arahkan ke on Klik dan pilih panah 1 .
00:01:30
yang merupakan bentuk panah saya di sini.
00:01:34
Sekarang panah adalah pemicu.
00:01:39
Pemicu berguna untuk mulai file suara dan video,.
00:01:42
Tampilan PowerPoint yang sebagai efek animasi..
00:01:46
Daripada mengklik Media suara pada slide ini untuk memainkannya, .
00:01:50
Aku bisa menariknya dari slide sehingga tidak pernah muncul .
00:01:53
dan mengatur pemicu untuk bermain itu, yaitu bentuk tombol ini..
00:01:58
Pada slide, ketika saya klik tombol, itu memicu efek suara..
00:02:04
Pada slide dengan video, Aku bisa melakukan hal yang sama..
00:02:07
Menarik media video dari slide, atur untuk memutar layar penuh.
00:02:12
dan membuat pemicu untuk mulai, panah hijau besar ini..
00:02:20
Pada slide, ketika saya Klik panah hijau besar,.
00:02:23
memicu video untuk bermain.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Если вы хотите нажать что-то конкретное на слайде,.
00:00:07
как каждая форма стрелки здесь, чтобы начать эффект анимации, используйте триггер..
00:00:13
На этом слайде каждая зеленая стрелка вызывает текстовый эффект, когда я нажимаю на него..
00:00:18
Вот последовательность еще раз.
00:00:20
Стрелка 1 запускает первый текст анимация, которая имеет эффект входа Wipe..
00:00:25
Стрелка 2 запускает второй эффект и стрелка 3 вызывает третий..
00:00:30
Сравните это с типичным список анимации, где я нажимаю.
00:00:34
играть каждый эффект, но я не нажмите что-нибудь конкретное, чтобы сделать это..
00:00:39
В первом примере эффект начинается только при нажатии стрелки.
00:00:43
который является триггер для эффекта, .
00:00:46
так триггеры позвольте мне указать нажмите точки для эффектов..
00:00:51
Я могу создать как можно больше триггеры, как мне нужно..
00:00:54
Например, я мог бы этот текстовый баннер будет триггером также, .
00:00:57
начиная эффект изображения.
00:01:01
Чтобы настроить триггер, вы сначала применить эффект анимации.
00:01:04
к вещи, которую вы хотите вызвать.
00:01:06
Для этого слайда, я хочу вызвать текстовое воздействие на эту форму баннера;.
00:01:10
Я выберу форму и применить эффект входа протрите..
00:01:15
Теперь я указать триггер для эффекта..
00:01:18
В анимационном стекле, Я выбираю эффект.
00:01:21
активирует команду триггера.
00:01:24
Я нажимаю триггер, указать на On нажмите кнопку и выберите Стрелка 1 .
00:01:30
которая моя форма стрелки здесь.
00:01:34
Теперь стрелка является триггером.
00:01:39
Триггеры полезны для начиная звуковые файлы и видео,.
00:01:42
какие виды PowerPoint как эффекты анимации..
00:01:46
Вместо того, чтобы нажать на звуковые средства массовой информации на этом слайде, чтобы играть, .
00:01:50
Я могу вытащить его из слайд, чтобы он никогда не появляется .
00:01:53
и настроить триггер, чтобы играть именно эта форма кнопки..
00:01:58
На слайде, когда я нажимаю на кнопка, он вызывает звуковой эффект..
00:02:04
На слайде с видео, Я могу сделать то же самое..
00:02:07
Вытяните видео-медиа с слайд, установить его, чтобы играть на полном экране.
00:02:12
и создать триггер для начать его, эта большая зеленая стрелка..
00:02:20
На слайде, когда я нажмите большую зеленую стрелку,.
00:02:23
он запускает видео для воспроизведения.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Когато искате да щракнете върху нещо конкретно в слайда,.
00:00:07
като всяка форма на стрелка тук, за да започнете анимационен ефект, използвайте превключвател..
00:00:13
На този слайд всяка зелена стрелка когато щракна върху него..
00:00:18
Ето я последователността отново.
00:00:20
Стрелка 1 задейства първия текст анимация, която има входен ефект на Избърсвайте..
00:00:25
Стрелка 2 задейства втората и стрелка 3 задейства третата..
00:00:30
Сравнете това с типичното списък анимация, където кликвам.
00:00:34
за да играя всеки ефект, но аз не щракнете върху нещо конкретно, за да го направите..
00:00:39
В първия пример ефектът започва само когато щракна върху стрелка.
00:00:43
която е задействане на ефекта, .
00:00:46
така задейства ме нека да се уточни кликвания за ефекти..
00:00:51
Мога да създам колкото се може повече задейства, колкото ми е необходимо..
00:00:54
Например, мога да този текст банер е и задействане, .
00:00:57
за да започнете ефект на картината.
00:01:01
За да настроите спусък, можете да първо приложи анимационен ефект.
00:01:04
към това, което искате да задействате.
00:01:06
За този слайд, искам да задействане на текст ефект върху тази форма на банер;.
00:01:10
Ще избера формата и ще да приложите входен ефект на Изтриване..
00:01:15
Сега определям задействане на ефекта..
00:01:18
В прозореца за анимации Избирам ефекта.
00:01:21
който активира командата за задействане.
00:01:24
Аз щракнете върху Превключвател, посочете В щракнете върху и изберете Стрелка 1 .
00:01:30
която е моята форма на стрелка тук.
00:01:34
Сега стрелката е спусък.
00:01:39
Превключвателите са полезни за стартиране на звукови файлове и видео,.
00:01:42
кои изгледи на PowerPoint като анимационни ефекти..
00:01:46
Вместо да звукова медия на този слайд, за да го .
00:01:50
Мога да го издърпам. слайд, така че никога да не се появява .
00:01:53
и да настроите превключвател за възпроизвеждане именно тази форма на бутона..
00:01:58
В слайда, когато щракна върху , той задейства звуковия ефект..
00:02:04
На слайд с видеоклип И аз мога да направя същото..
00:02:07
Издърпайте видеото на екрана, настройте го да възпроизвежда.
00:02:12
и да се създаде спусък, за да Започнете, тази голяма зелена стрела..
00:02:20
На слайда, когато кликнете върху голямата зелена стрелка,.
00:02:23
тя активира видеото да се възпроизвежда.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Când doriți să faceți clic pe ceva specific pe diapozitiv,.
00:00:07
ca fiecare formă săgeată aici pentru a începe un efect de animație, utilizați un trigger..
00:00:13
Pe acest diapozitiv, fiecare săgeată verde declanșează un efect text când fac clic pe el..
00:00:18
Iată secvența din nou.
00:00:20
Săgeata 1 declanșează primul text animație care are un efect de intrare Ștergeți..
00:00:25
Săgeata 2 declanșează a doua și Săgeata 3 declanșează al treilea..
00:00:30
Comparați acest lucru cu un tipic listă animație unde fac clic.
00:00:34
pentru a juca fiecare efect, dar eu nu faceți clic pe ceva specific pentru a face acest lucru..
00:00:39
În primul exemplu, efectul pornește numai când fac clic pe o săgeată.
00:00:43
care este declanșator pentru efect, .
00:00:46
astfel încât declanșează permiteți-mi să specifice faceți clic pe puncte pentru efecte..
00:00:51
Pot crea cât mai multe declanșează după am nevoie..
00:00:54
De exemplu, aș putea face acest banner text să fie un declanșator, de asemenea, .
00:00:57
pornirea unui efect de imagine.
00:01:01
Pentru a configura un trigger, aplică mai întâi un efect de animație.
00:01:04
la lucrul pe care vrei să-l declanșezi.
00:01:06
Pentru acest diapozitiv, vreau să declanșează un efect text asupra acestei forme de banner;.
00:01:10
Voi selecta forma și aplică un efect de intrare Ștergere..
00:01:15
Acum am specifica un declanșator pentru efect..
00:01:18
În panoul de animație, Am selectat efectul.
00:01:21
care activează comanda de declanșare.
00:01:24
Fac clic pe Trigger, indicați spre Activat faceți clic pe și selectați Săgeată 1 .
00:01:30
care este forma mea săgeată aici.
00:01:34
Acum săgeata e un declanșator.
00:01:39
Triggerele sunt utile pentru pornirea fișierelor de sunet și a videoclipurilor;.
00:01:42
ce vizualizări PowerPoint ca efecte de animație..
00:01:46
În loc să faceți clic pe suport de sunet pe acest diapozitiv pentru a-l reda, .
00:01:50
Pot să-l scot de pe. glisați astfel încât să nu apară niciodată .
00:01:53
și a configura un declanșator pentru a juca ea, și anume această formă buton..
00:01:58
În diapozitiv, când fac clic pe declanșează efectul de sunet..
00:02:04
Pe un diapozitiv cu un videoclip, Și eu pot face la fel..
00:02:07
Scoateți suportul video diapozitivul, setați-l să redea pe ecran complet.
00:02:12
și de a crea un declanșator pentru a Începe, săgeata asta mare și verde..
00:02:20
Pe diapozitiv, când am faceți clic pe săgeata mare verde,.
00:02:23
declanșează video pentru a juca.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Якщо потрібно натиснути кнопку щось конкретне на слайді,.
00:00:07
як кожна фігура стрілки тут, щоб почати анімаційний ефект, використовуйте тригер..
00:00:13
На цьому слайді кожна зелена стрілка запускає текстовий ефект, якщо клацнути його..
00:00:18
Ось послідовність знову.
00:00:20
Стрілка 1 запускає перший текст анімація, яка має ефект входу "Стерти"..
00:00:25
Стрілка 2 запускає другий ефект і стрілка 3 викликає третє..
00:00:30
Порівняйте це з типовим анімацію списку, на якій я натисш.
00:00:34
грати кожен ефект, але я не клацніть будь-який специфічний для цього..
00:00:39
У першому прикладі ефект починається лише після натискання стрілки.
00:00:43
який є тригер для ефекту, .
00:00:46
так що тригери дозвольте мені вказати натисніть очки для ефектів..
00:00:51
Я можу створити стільки тригери, як мені потрібно..
00:00:54
Наприклад, я міг би зробити цей текстовий банер буде тригером також, .
00:00:57
почати ефект рисунка.
00:01:01
Щоб настроїти тригер, спочатку застосувати анімаційний ефект.
00:01:04
до того, що ви хочете, щоб викликати.
00:01:06
Для цього слайда я хочу викликати текстовий ефект на цю форму банера;.
00:01:10
Я виокую форму і застосувати ефект входу в стерти..
00:01:15
Тепер я вказую для ефекту..
00:01:18
В області анімації Я вибиваю ефект.
00:01:21
, яка активує команду тригера.
00:01:24
Я натискач Тригер, наведіть вказівник на пункт Укаох. натисніть кнопку і виберіть Стрілка 1 .
00:01:30
яка моя стрілка форма тут.
00:01:34
Тепер стрілка тригер.
00:01:39
Тригери корисні для запуск звукових файлів і відео,.
00:01:42
які подання у програмі PowerPoint як анімаційні ефекти..
00:01:46
Замість того, щоб натиснути на кнопку звуковий носій на цьому слайді, щоб відтворити його, .
00:01:50
Я можу зняти його з слайд, щоб він ніколи не з'являвся .
00:01:53
і налаштувати тригер для відтворення це, а саме ця форма кнопки..
00:01:58
На слайді, якщо клацнути , це викликає звуковий ефект..
00:02:04
На слайді з відео, Я можу зробити те ж саме..
00:02:07
Витягніть відеознімки слайд, встановити його для відтворення в повноекранному режимі.
00:02:12
і створити тригер для почніть його, ця велика зелена стрілка..
00:02:20
На слайді, коли я натисніть велику зелену стрілку,.
00:02:23
він запускає відео для відтворення.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Ne zaman tıklatmak istediğinizde slaytta belirli bir şey,.
00:00:07
başlatmak için burada her ok şekli gibi bir animasyon efekti, bir tetikleyici kullanın..
00:00:13
Bu slaytta, her yeşil ok tıklattığınızda metin efektini tetikler..
00:00:18
İşte yine sıra.
00:00:20
Ok 1 ilk metni tetikler silme giriş efekti olan animasyon..
00:00:25
Ok 2 ikinci tetikler etkisi ve Ok 3 üçüncü tetikler..
00:00:30
Bunu tipik bir tıkladığım liste animasyonu.
00:00:34
her etki oynamak için ama yok yapmak için özel bir şeyi tıklatın..
00:00:39
İlk örnekte, efekt yalnızca bir oku tıklattığınızda başlar.
00:00:43
hangi etkisi için tetikleme, .
00:00:46
bu yüzden tetikler bana belirteyim efektler için noktaları tıklatın..
00:00:51
Ben kadar oluşturabilirsiniz ihtiyacım olduğu kadar tetikler..
00:00:54
Örneğin, ben yapabilirim bu metin afiş de bir tetikleyici olmak, .
00:00:57
resim efekti başlatın.
00:01:01
Bir tetikleyici kurmak için, önce animasyon efekti uygulayın.
00:01:04
Tetiklemek istediğin şeye.
00:01:06
Bu slayt için, ben istiyorum bu başlık şeklinde bir metin efekti tetikler;.
00:01:10
Şekli seçeceğim ve. Silme giriş efekti uygulayın..
00:01:15
Şimdi bir belirtin etkisi için tetikleme..
00:01:18
Animasyon bölmesinde, Efekti seçiyorum.
00:01:21
tetikleme komutunu etkinleştirir.
00:01:24
Tetikle'yi tıklatıyorum, On'a işaret edin tıklayın ve Ok 1'i seçin .
00:01:30
Şuraya benim ok şeklim.
00:01:34
Şimdi ok bir tetikleyici.
00:01:39
Tetikleyiciler, ses dosyaları nın ve videolarının başlatılması,.
00:01:42
hangi PowerPoint görünümleri animasyon efektleri olarak..
00:01:46
Yerine tıklayarak oynamak için bu slaytta ses ortamı, .
00:01:50
Bunu başarabilirim. slayt böylece hiç görünmez .
00:01:53
ve oynamak için bir tetikleyici kurmak yani bu düğme şekli..
00:01:58
Slaytta, düğmesini tetikler, ses efektini tetikler..
00:02:04
Videoiçeren bir slaytta, Ben de aynı şeyi yapabilirim..
00:02:07
Video ortamını çekme slayt, tam ekran oynamak için ayarlayın.
00:02:12
ve bir tetikleyici oluşturmak Başlat, bu büyük yeşil ok..
00:02:20
Slaytta, ne zaman büyük yeşil ok tıklayın,.
00:02:23
videoyu oynatmak için tetikler.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Quando quiser clicar algo específico no slide,.
00:00:07
como cada forma de seta aqui para começar um efeito de animação, use um gatilho..
00:00:13
Neste slide, cada seta verde aciona um efeito de texto quando clico nele..
00:00:18
Aqui está a sequência de novo.
00:00:20
Seta 1 aciona o primeiro texto animação que tem um efeito de entrada Wipe..
00:00:25
Seta 2 dispara a segunda efeito e seta 3 dispara o terceiro..
00:00:30
Compare isto com um típico animação lista onde clico.
00:00:34
para jogar cada efeito, mas eu não clique em qualquer coisa específica para fazê-lo..
00:00:39
No primeiro exemplo, o efeito começa apenas quando clico numa seta.
00:00:43
que é o gatilho para o efeito, .
00:00:46
de modo que os gatilhos deixe-me especificar clique em pontos para efeitos..
00:00:51
Posso criar tantos gatilhos como preciso..
00:00:54
Por exemplo, posso fazer este banner de texto também é um gatilho, .
00:00:57
iniciando um efeito de imagem.
00:01:01
Para configurar um gatilho, primeiro aplicar um efeito de animação.
00:01:04
para a coisa que quer desencadear.
00:01:06
Para este slide, quero desencadear um efeito de texto nesta forma de banner;.
00:01:10
Vou selecionar a forma e aplicar um efeito de entrada Wipe..
00:01:15
Agora eu especifico um gatilho para o efeito..
00:01:18
No painel de animação, Eu seleciono o efeito.
00:01:21
que ativa o comando do gatilho.
00:01:24
Clico no Trigger, aponto para On clique e selecione Seta 1 .
00:01:30
que é a minha forma de flecha aqui.
00:01:34
Agora a flecha é um gatilho.
00:01:39
Os gatilhos são úteis para iniciar ficheiros de som e vídeos,.
00:01:42
que vistas powerPoint como efeitos de animação..
00:01:46
Em vez de clicar no meios de som neste slide para tocá-lo, .
00:01:50
Eu posso fazê-lo fora o deslizar para que nunca apareça .
00:01:53
e configurar um gatilho para jogar ele, nomeadamente esta forma de botão..
00:01:58
No slide, quando clico no botão, dispara o efeito sonoro..
00:02:04
Em um slide com um vídeo, Posso fazer a mesma coisa..
00:02:07
Puxe os meios de vídeo para fora o slide, defini-lo para reproduzir o ecrã completo.
00:02:12
e criar um gatilho para começar, esta grande seta verde..
00:02:20
No slide, quando eu clique na grande seta verde,.
00:02:23
desencadeia o vídeo para ser reproduzo.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Kada želite da kliknete Neљto odreрeno na slajdu,.
00:00:07
Kao svaki oblik strelice ovde za početak efekat animacije, koristite okidač..
00:00:13
Na ovom slajdu, svaka zelena strelica pokreće efekat teksta kada kliknem na njega..
00:00:18
Evo opet sekvence.
00:00:20
Strelica 1 pokreće prvi tekst animacija koja ima efekat brisanja ulaza..
00:00:25
Strelica 2 pokreće drugi efekat i Strelica 3 pokreće treći..
00:00:30
Uporedi ovo sa tipičnim lista animacija na mesto na koje kliknem.
00:00:34
da reprodukujem svaki efekat, ali ja ne kliknite na bilo šta specifično da biste to uradili..
00:00:39
U prvom primeru, efekat počinje samo kada kliknem na strelicu.
00:00:43
koji je okidač za efekat, .
00:00:46
Pa okidači, dozvolite mi da navedem kliknite na tačke za efekte..
00:00:51
Mogu da stvorim onoliko Okidaиi po potrebi..
00:00:54
Na primer, mogao bih da ovaj reklamni natpis za tekst takođe, .
00:00:57
započinjanje efekta slike.
00:01:01
Da bi postavio okidač, ti prvo primena efekta animacije.
00:01:04
Na stvar koju ћeliљ da pokreneљ.
00:01:06
Za ovaj slajd, želim aktiviranje efekta teksta na ovaj oblik reklamnog natpisa;.
00:01:10
Ja жu izabrati oblik i. primeni efekat ulaza brisanja..
00:01:15
Sada navedite okidač za efekat..
00:01:18
U oknu za animaciju, Biram efekat.
00:01:21
koji aktivira komandu okidaиa.
00:01:24
Kliknem na dugme Okidač, postavite pokazivač na stavku "On" kliknite i izaberite strelicu 1 .
00:01:30
Što je moj oblik strele ovde.
00:01:34
Sada je strela okidaи.
00:01:39
Okidači su korisni za pokretanje zvučnih datoteka i video zapisa,.
00:01:42
powerPoint prikazi kao efekte animacije..
00:01:46
Umesto da kliknete na zvučni medij na ovom slajdu da biste ga resito, .
00:01:50
Mogu to da izvedem sa. slajd tako da se nikada ne pojavi .
00:01:53
i podesi okidač za reprodukciju to, naime ovaj oblik dugmeta..
00:01:58
Na slajdu, kada kliknem na dugme, pokreće zvučni efekat..
00:02:04
Na slajdu sa video zapisom, I ja mogu da uradim isto..
00:02:07
Skini video medije slajd, podesite ga da se reprodukuje preko celog ekrana.
00:02:12
i da napravite okidač za Poиni, ova velika zelena strela..
00:02:20
Na slajdu, kada sam kliknite na veliku zelenu strelu,.
00:02:23
Pokreće video da se reprodukuje.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:07
مثل كل شكل سهم هنا لبدء تأثير الحركة ، واستخدام الزناد..
00:00:13
على هذه الشريحة، كل سهم أخضر يؤدي إلى تأثير النص عند النقر فوقه..
00:00:18
هنا التسلسل مرة أخرى.
00:00:20
السهم 1 يؤدي إلى تشغيل النص الأول الرسوم المتحركة التي لديها تأثير مدخل مسح..
00:00:25
السهم 2 يؤدي إلى الثانية تأثير والسهم 3 مشغلات الثالث..
00:00:30
قارن هذا مع نموذجي قائمة الرسوم المتحركة حيث انقر فوق.
00:00:34
للعب كل تأثير ولكن أنا لا انقر فوق أي شيء محدد للقيام بذلك..
00:00:39
في المثال الأول، يبدأ التأثير فقط عند النقر فوق سهم.
00:00:43
وهو الزناد للتأثير، .
00:00:46
لذلك triggers اسمحوا لي أن تحديد انقر فوق نقاط للآثار..
00:00:51
يمكنني إنشاء أكبر عدد ممكن مشغلات كما أحتاج..
00:00:54
على سبيل المثال، يمكنني أن أصنع هذا الشعار النص يكون الزناد أيضا ، .
00:00:57
بدء تشغيل تأثير صورة.
00:01:01
لإعداد مشغل، يمكنك أولا تطبيق تأثير الحركة.
00:01:04
إلى الشيء الذي تريد أن تثير.
00:01:06
لهذه الشريحة، أريد تشغيل تأثير نص على شكل الشعار هذا؛.
00:01:10
سأختار الشكل و تطبيق تأثير مدخل مسح..
00:01:15
الآن أنا تحديد الزناد للتأثير..
00:01:18
في جزء الحركة، أنا حدد تأثير.
00:01:21
الذي ينشط الأمر الزناد.
00:01:24
انقر فوق المشغل، أشر إلى تشغيل انقر فوق وحدد السهم 1 .
00:01:30
وهو شكل سهمي هنا
00:01:34
الآن السهم هو الزناد.
00:01:39
المشغلات مفيدة ل بدء تشغيل ملفات الصوت ومقاطع الفيديو،.
00:01:42
الذي طرق العرض PowerPoint كمؤثرات حركة..
00:01:46
بدلا من النقر فوق وسائط الصوت على هذه الشريحة لتشغيله، .
00:01:50
يمكنني سحبه من الشريحة بحيث لا يظهر أبدا .
00:01:53
وإعداد مشغل للعب هو، أي شكل الزر هذا..
00:01:58
على الشريحة، عند النقر فوق ، فإنه يؤدي إلى تأثير الصوت..
00:02:04
على شريحة مع فيديو، يمكنني أن أفعل نفس الشيء..
00:02:07
سحب وسائط الفيديو إيقاف الشريحة، تعيينها لتشغيل ملء الشاشة.
00:02:12
وإنشاء مشغل إلى بدء تشغيل ذلك، هذا السهم الأخضر الكبير..
00:02:20
على الشريحة، عندما انقر فوق السهم الأخضر الكبير،.
00:02:23
فإنه يؤدي الفيديو للعب.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:07
시작하려면 각 화살표 모양처럼 애니메이션 효과를 사용하여 트리거를 사용합니다..
00:00:13
이 슬라이드에서 각 녹색 화살표 클릭하면 텍스트 효과가 트리거됩니다..
00:00:18
시퀀스는 다시 한 번 있습니다.
00:00:20
화살표 1은 첫 번째 텍스트를 트리거합니다. 와이프 입구 효과가 있는 애니메이션입니다..
00:00:25
화살표 2는 두 번째 트리거 효과 및 화살표 3은 세 번째 트리거합니다..
00:00:30
이 것을 일반적인 것과 비교합니다. 클릭하는 애니메이션 목록.
00:00:34
각 효과를 재생하지만 난하지 않습니다 특정 한 것을 클릭합니다..
00:00:39
첫 번째 예제에서 화살표를 클릭할 때만 효과가 시작됩니다..
00:00:43
이는 효과에 대한 트리거, .
00:00:46
그래서 트리거는 내가 지정 할 수 있습니다 효과를 위해 포인트를 클릭합니다..
00:00:51
나는 많은 만들 수 있습니다 필요에 따라 트리거됩니다..
00:00:54
예를 들어, 내가 할 수 이 텍스트 배너도 트리거가 될 수 있습니다. .
00:00:57
그림 효과를 시작합니다.
00:01:01
트리거를 설정하려면 먼저 애니메이션 효과를 적용.
00:01:04
트리거하려는 것.
00:01:06
이 슬라이드의 경우 이 배너 모양에 텍스트 효과를 트리거합니다..
00:01:10
셰이프를 선택하고 지우기 입구 효과를 적용합니다..
00:01:15
이제 효과에 대한 트리거입니다..
00:01:18
애니메이션 창에서, 효과를 선택합니다.
00:01:21
트리거 명령을 활성화합니다.
00:01:24
트리거를 클릭하고, 켜기를 가리킵니다. 클릭하고 화살표 1을 선택 .
00:01:30
여기 내 화살표 모양입니다.
00:01:34
이제 화살표가 트리거입니다.
00:01:39
트리거는 사운드 파일 및 비디오 시작,.
00:01:42
어떤 파워포인트 가 보이는가 애니메이션 효과로..
00:01:46
클릭 대신 이 슬라이드에서 사운드 미디어를 재생, .
00:01:50
그것을 끌어낼 수 있습니다. 슬라이드가 나타나지 않도록 .
00:01:53
재생할 트리거를 설정합니다. 즉이 버튼 모양입니다..
00:01:58
슬라이드에서, 내가 클릭 할 때 버튼, 그것은 소리 효과를 트리거합니다..
00:02:04
비디오가있는 슬라이드에서, 나는 같은 일을 할 수 있습니다..
00:02:07
비디오 미디어를 끄기 슬라이드, 전체 화면을 재생하도록 설정.
00:02:12
트리거를 만들고 시작,이 큰 녹색 화살표..
00:02:20
슬라이드에, 때 나는 큰 녹색 화살표를 클릭,.
00:02:23
재생할 비디오가 트리거됩니다.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:07
喜欢每个箭头形状在这里开始 动画效果,使用触发器。.
00:00:13
在此幻灯片上,每个绿色箭头 当我单击它时触发文本效果。.
00:00:18
这又是序列。
00:00:20
箭头 1 触发第一个文本 具有擦除入口效果的动画。.
00:00:25
箭头 2 触发第二个 效果和箭头 3 触发第三个。.
00:00:30
将此与典型值进行比较 列表动画,我单击.
00:00:34
播放每种效果,但我不 单击任何特定内容来执行此操作。.
00:00:39
在第一个示例中, 效果仅在我单击箭头时开始.
00:00:43
这是 触发效果,.
00:00:46
所以触发器让我指定 单击效果点。.
00:00:51
我可以创建尽可能多的 触发器,因为我需要。.
00:00:54
例如,我可以使 这个文本横幅也是一个触发器,.
00:00:57
启动图片效果。
00:01:01
要设置触发器,您需要 首先应用动画效果.
00:01:04
到您要触发的事物。
00:01:06
对于这张幻灯片,我想 在此横幅形状上触发文本效果;.
00:01:10
我将选择形状和 应用擦除入口效果。.
00:01:15
现在我指定了一个 触发效果。.
00:01:18
在动画窗格中, 选择效果.
00:01:21
这将激活触发器命令。
00:01:24
我单击"触发器",指向"开" 单击并选择箭头 1.
00:01:30
这是我的箭头形状。
00:01:34
现在箭头是一个触发器。
00:01:39
触发器可用于 启动声音文件和视频,.
00:01:42
哪些 PowerPoint 视图 作为动画效果。.
00:01:46
而不是单击 播放此幻灯片上的声音媒体,.
00:01:50
我可以把它从 滑动,使其永远不会出现.
00:01:53
并设置触发器进行播放 它,即这个按钮形状。.
00:01:58
在幻灯片上,当我单击 按钮,它会触发声音效果。.
00:02:04
在带有视频的幻灯片上, 我可以做同样的事情。.
00:02:07
拉出视频媒体 幻灯片,将其设置为全屏播放.
00:02:12
并创建一个触发器 启动它,这个绿色的大箭头。.
00:02:20
在幻灯片上,当我 单击绿色大箭头,.
00:02:23
它触发视频播放。

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:07
เหมือนรูปร่างลูกศรแต่ละรูปที่นี่เพื่อเริ่มต้น เอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหว ให้ใช้ทริกเกอร์.
00:00:13
บนภาพนิ่งนี้ ลูกศรสีเขียวแต่ละอัน ทริกเกอร์ลักษณะพิเศษของข้อความเมื่อฉันคลิก.
00:00:18
นี่คือลําดับอีกครั้ง
00:00:20
ลูกศร 1 ทริกเกอร์ข้อความแรก ภาพเคลื่อนไหวที่มีลักษณะพิเศษเข้าของ Wipe.
00:00:25
ลูกศร 2 ทริกเกอร์ที่สอง ผลและลูกศร 3 ทริกเกอร์ที่สาม.
00:00:30
เปรียบเทียบสิ่งนี้กับทั่วไป แสดงรายการภาพเคลื่อนไหวที่ฉันคลิก.
00:00:34
เล่นแต่ละเอฟเฟกต์ แต่ฉันไม่เล่น คลิกสิ่งที่เฉพาะเจาะจงเพื่อทํา.
00:00:39
ในตัวอย่างแรก ลักษณะพิเศษจะเริ่มต้นเฉพาะเมื่อฉันคลิกลูกศรเท่านั้น.
00:00:43
ซึ่งเป็น ทริกเกอร์สําหรับผล, .
00:00:46
ดังนั้นทริกเกอร์ให้ฉันระบุ คลิกจุดสําหรับเอฟเฟ็กต์.
00:00:51
ฉันสามารถสร้างได้มากเท่านี้ ทริกเกอร์ตามที่ฉันต้องการ.
00:00:54
ตัวอย่างเช่น ฉันทําได้ แบนเนอร์ข้อความนี้เป็นทริกเกอร์ด้วย .
00:00:57
เริ่มเอฟเฟ็กต์รูปภาพ
00:01:01
เมื่อต้องการตั้งค่าทริกเกอร์ นําเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวไปใช้ก่อน.
00:01:04
กับสิ่งที่คุณต้องการจะกระตุ้น
00:01:06
สําหรับภาพนิ่งนี้ ทริกเกอร์ลักษณะพิเศษของข้อความบนรูปร่างแบนเนอร์นี้.
00:01:10
ฉันจะเลือกรูปร่างและ ใช้ลักษณะพิเศษเข้าของเช็ด.
00:01:15
ตอนนี้ผมระบุ ทริกเกอร์สําหรับผลกระทบ.
00:01:18
ในบานหน้าต่างภาพเคลื่อนไหว ฉันเลือกลักษณะพิเศษ.
00:01:21
ซึ่งเปิดใช้งานคําสั่งทริกเกอร์
00:01:24
ฉันคลิก ทริกเกอร์ ชี้ไปที่ เปิด คลิก แล้วเลือก ลูกศร 1 .
00:01:30
ซึ่งเป็นรูปลูกศรของผมตรงนี้
00:01:34
ตอนนี้ลูกศรเป็นตัวจุดชนวน
00:01:39
ทริกเกอร์มีประโยชน์สําหรับ เริ่มไฟล์เสียงและวิดีโอ.
00:01:42
มุมมอง PowerPoint ใด เป็นเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหว.
00:01:46
แทนที่จะคลิกปุ่ม สื่อเสียงบนภาพนิ่งนี้เพื่อเล่น .
00:01:50
ฉันสามารถดึงมันออกจาก เพื่อไม่ให้แสดงภาพนิ่ง .
00:01:53
และตั้งค่าทริกเกอร์เพื่อเล่น คือรูปร่างปุ่มนี้.
00:01:58
บนสไลด์ เมื่อฉันคลิกปุ่ม มันจะทริกเกอร์เอฟเฟกต์เสียง.
00:02:04
บนสไลด์ที่มีวิดีโอ ฉันก็ทําแบบเดียวกันได้.
00:02:07
ดึงสื่อวิดีโอออก เลื่อนตั้งค่าให้เล่นเต็มหน้าจอ.
00:02:12
และสร้างทริกเกอร์เพื่อ เริ่มเลย ลูกศรสีเขียวอันใหญ่.
00:02:20
บนสไลด์ เมื่อฉัน คลิกลูกศรสีเขียวขนาดใหญ่.
00:02:23
มันกระตุ้นให้วิดีโอเล่น

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !