Outlook - Sharing the calendar Tutorial

  • 2:11
  • 564 views
00:00:03
In Outlook können Sie
00:00:05
Kalenderinformationen mit anderen Personen
00:00:07
In Ihrer Organisation teilen.
00:00:08
Wenn Sie Outlook mit Office 365 nutzen,
00:00:11
teilen Sie bereits standardmäßig Ihre Verfügbarkeitsinformationen
00:00:14
mit Ihren Kollegen.
00:00:16
Wenn Sie zum Beispiel eine Besprechung erstellen,
00:00:18
zeigt Ihnen der Terminassistent diese Information
00:00:20
an.
00:00:22
Ohne dass es extra freigegeben werden muss, sehen Sie,
00:00:25
ob Ihre Kollegen verfügbar sind oder nicht, ohne dabei weitere Details angezeigt zu bekommen.
00:00:29
Wenn Sie jedoch weitere Informationen freigeben möchten,
00:00:32
sollten oder können Sie Ihren Kalender freigeben.
00:00:35
Dafür klicken Sie im Menüband auf „Kalender freigeben”.
00:00:39
Sie können dies auch mit einem Rechtsklick auf den ausgewählten Kalender durchführen.
00:00:44
Geben Sie den Namen der Person, mit der Sie den Kalender teilen möchten,
00:00:46
in dieses Feld ein.
00:00:48
Wählen Sie dann den Detailgrad, der angezeigt wird.
00:00:52
„Nur Verfügbarkeit” wird nur anzeigen, ob Sie Zeit haben,
00:00:55
beschäftigt sind oder sich nicht im Büro befinden.
00:00:58
Eingeschränkte Details beinhalten die Verfügbarkeit
00:01:01
und den Betreff Ihres Kalenderelements.
00:01:05
Komplette Details beinhalten alle Details Ihres Kalenderelements.
00:01:10
Diese drei Grade werden am häufigsten verwendet.
00:01:12
Sie können den Zugriff auf Ihren Kalender jedoch auch noch detaillierter verwalten.
00:01:16
Dafür benötigen Sie Zugriff auf die Kalenderberechtigungen.
00:01:21
Im Fenster, das sich öffnet, sehen Sie alle Personen,
00:01:24
für die Ihr Kalender freigegeben ist,
00:01:27
darunter sehen Sie die verschiedenen Berechtigungen.
00:01:30
Beachtenswert ist die Möglichkeit, jeweils Berechtigungen für Schreib-
00:01:33
und für Lese-Optionen zu erteilen.
00:01:36
Sie können zum Beispiel eine Person als Eigentümer definieren
00:01:40
und ihr damit erlauben, Elemente an Ihrer Stelle
00:01:42
in Ihrem Kalender zu erstellen oder zu bearbeiten.
00:01:45
Sie können auch benutzerdefinierte Berechtigungen
00:01:46
erstellen, indem Sie selber Optionen aus diesen Listen auswählen.
00:01:51
Hier können Sie entweder die Berechtigungen für
00:01:53
die aktuellen Freigaben ändern, indem Sie eine
00:01:54
Person aus der Liste auswählen, oder über die Schaltfläche „Hinzufügen”
00:01:57
eine neue Freigabe erstellen.
00:02:00
Jetzt kennen Sie Möglichkeiten für die Freigabe eines Kalenders.
00:02:03
In zwei Fällen haben die Freigabeempfänger
00:02:06
eine Benachrichtigung per E-Mail erhalten.
00:02:08
Das schauen wir uns im nächsten Video an.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:05
Calendar information with other people
00:00:07
in you organization.
00:00:08
If you use Outlook with Office 365,
00:00:11
by default you share the availability information
00:00:14
for your colleagues.
00:00:16
When you create a meeting, for example,
00:00:18
the Scheduling Assistant allows you to view
00:00:20
this information.
00:00:22
Without sharing, you see that the availability
00:00:25
or not of your colleagues without any other details.
00:00:29
However, if you want to share more information,
00:00:32
you should or you can share your calendar.
00:00:35
To do this, click on Share Calendar in the ribbon.
00:00:39
You can also do a right click on the selected calendar.
00:00:44
Enter the name of the people with whom you want
00:00:46
to share in this field.
00:00:48
And choose the level of detail that they can display.
00:00:52
Availability Only will only show if you're free,
00:00:55
busy or away from the office.
00:00:58
Limited Details will include availability
00:01:01
but also the object of your calendar items.
00:01:05
Full Details will include all details of calendar items.
00:01:10
These three levels are the most commonly used,
00:01:12
but you can configure Access to your calendar in more depth.
00:01:16
This requires access to calendar permissions.
00:01:21
In the window that opens, you will find people
00:01:24
who benefit from a share on your calendar,
00:01:27
with below the different permissions that are many.
00:01:30
Notably the opportunity to write down permissions
00:01:33
in addition to reading Writes permissions.
00:01:36
For example, you can define a person as Owner
00:01:40
to allow him to create or modify items
00:01:42
in your place on your calendar.
00:01:45
Or even apply custom permissions
00:01:46
by choosing yourself options to check in these lists.
00:01:51
Here you can either change the permissions
00:01:53
for the current shares by selecting
00:01:54
a person from the list or create your share
00:01:57
by using the Add button.
00:02:00
You saw the possibilities to create a calendar share.
00:02:03
In two cases sharing recipients received
00:02:06
a notification by email.
00:02:08
Let's see this in the next video.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Con Outlook, puede compartir
00:00:05
información del Calendario con otras personas
00:00:07
de su organización.
00:00:08
Si usa Outlook con Office 365,
00:00:11
comparte, por defecto, la información disponible
00:00:14
con sus compañeros.
00:00:16
Por ejemplo, cuando crea una reunión,
00:00:18
el Asistente de Planificación le permite ver
00:00:20
esta información.
00:00:22
Sin compartir, puede ver la disponibilidad
00:00:25
o no de sus compañeros sin ningún otro detalle.
00:00:29
Sin embargo, si quiere compartir más información,
00:00:32
debe o puede compartir su calendario.
00:00:35
Para hacerlo, haga clic en Compartir Calendario en la barra de herramientas.
00:00:39
También puede hacer clic con el botón derecho en el calendario seleccionado.
00:00:44
Introduzca en este campo el nombre de las personas con las que quiere
00:00:46
compartir.
00:00:48
Y elija el nivel de detalle que pueden visualizar.
00:00:52
Solo Disponibilidad mostrará únicamente si está libre,
00:00:55
ocupado o fuera de la oficina.
00:00:58
Detalles Limitados incluirá la disponibilidad
00:01:01
y también el asunto de los ítems de su calendario.
00:01:05
Detalles completos incluirá todos los detalles de los ítems del calendario.
00:01:10
Estos tres niveles son los más comúnmente utilizados,
00:01:12
pero puede configurar el Acceso a su calendario con más detalle.
00:01:16
Esto requier acceder a los permisos del calendario.
00:01:21
En la ventana que se abre, encontrará a las personas
00:01:24
que pueden compartir su calendario,
00:01:27
y debajo los diferentes permisos, que son muchos.
00:01:30
Especialmente la oportunidad de escribir permisos
00:01:33
de Escritura adicionales a los permisos de lectura.
00:01:36
Por ejemplo, puede definir a una persona como Propietario
00:01:40
para permitirle crear o modificar ítems
00:01:42
en su lugar en su calendario.
00:01:45
O incluso aplicar permisos personalizados
00:01:46
eligiendo usted mismo las opciones que marcar en estas listas.
00:01:51
Aquí también puede cambiar los permisos
00:01:53
de lo compartido actualmente, seleccionando
00:01:54
a una persona de la lista o crear una nueva opción de compartir
00:01:57
usando el botón Añadir.
00:02:00
Ha visto las posibilidades para compartir un calendario.
00:02:03
En los dos casos, los destinatarios recibieron
00:02:06
una notificación por email.
00:02:08
Vamos a ver esto en el siguiente video.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
- [Instructeur] Met Outlook kunt u
00:00:05
Agenda informatie met andere mensen delen
00:00:07
binnen uw organisatie.
00:00:08
Als u Outlook gebruikt met Office 365,
00:00:11
deelt u standaard de beschikbaarheidsinformatie
00:00:14
van uw collega's.
00:00:16
Wanneer u bijvoorbeeld een afspraak maakt,
00:00:18
kunt u met de Planning Assistent
00:00:20
deze informatie bekijken.
00:00:23
Zonder delen ziet u dat de beschikbaarheid
00:00:25
of niet van uw collega's zonder enige andere details.
00:00:29
Als u echter meer informatie wilt delen,
00:00:32
zou u of kunt u uw agenda delen.
00:00:36
Om dit te doen, klik op Agenda delen in het lint.
00:00:39
U kunt ook op de rechtermuisknop klikken
00:00:43
op de geselecteerde agenda
00:00:44
Voer de naam van de mensen in met wie u wilt
00:00:46
delen in dit veld
00:00:48
En kies het detail niveau dat ze kunnen weergeven.
00:00:52
Beschikbaarheid alleen zal u alleen laten zien
00:00:55
wanneer u vrij bent,
00:00:56
bezet of weg van kantoor.
00:00:59
Beperkte gegevens zijn beschikbaarheid
00:01:01
maar ook het object van uw agenda items.
00:01:05
Volledige details bevatten alle details van agenda-items.
00:01:10
Deze drie niveaus zijn de meest gebruikte,
00:01:13
Maar u kunt de toegang tot uw agenda
00:01:15
uitgebreider configureren.
00:01:17
Dit vereist toegang tot agenda machtigingen.
00:01:22
In het venster dat opent, vindt u mensen
00:01:24
die voordeel hebben van het delen met uw aganda,
00:01:27
met eronder de verschillende machtigingen wat er veel zijn.
00:01:30
Met name de mogelijkheid om machtigingen te schrijven
00:01:33
in aanvulling op het lezen van schrijf machtigingen.
00:01:36
U kunt bijvoorbeeld een persoon als eigenaar definiëren
00:01:40
door hem toe te staan ​​om items te maken of te wijzigen
00:01:42
in uw plaats op uw agenda.
00:01:45
Of pas aangepaste machtigingen toe
00:01:46
Door zelf te kiezen voor opties
00:01:48
om aan te vinken in deze lijsten.
00:01:51
Hier kunt u of de machtigingen wijzigen
00:01:53
voor de huidige delingen door het selecteren
00:01:54
van een persoon van de lijst of creëer het delen
00:01:57
door het gebruik van de knop Toevoegen.
00:02:01
U zag de mogelijkheden over hoe u een ​​agenda deelt.
00:02:04
In twee gevallen hebben deel ontvangers
00:02:06
een waarschuwing per e-mail ontvangen.
00:02:08
Laten we dit bekijken in de volgende video.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Com o Outlook você pode compartilhar
00:00:05
informações do Calendário com outra pessoa
00:00:07
em sua organização.
00:00:08
Se você usa o Outlook com o Office 365,
00:00:11
por padrão, você compartilha as informações de disponibilidade
00:00:14
com seus colegas.
00:00:16
Ao criar uma reunião, por exemplo,
00:00:18
o assistente de agendamento permite que você visualize
00:00:20
esta informação.
00:00:22
Sem o compartilhamento, você vê a disponibilidade
00:00:25
ou não de seus colegas sem qualquer outro detalhe.
00:00:29
No entanto, se quiser compartilhar mais informações,
00:00:32
você pode ou deve compartilhar seu calendário.
00:00:35
Para isso, clique em Compartilhar calendário, na faixa de opções.
00:00:39
Você também pode clicar com o botão direito no calendário selecionado.
00:00:44
Insira o nome da pessoa com quem deseja
00:00:46
compartilhar, neste campo.
00:00:48
E escolha o nível de detalhes que podem ser exibidos.
00:00:52
Apenas disponibilidade mostrará apenas se você está livre,
00:00:55
ocupado ou fora do escritório.
00:00:58
Detalhes limitados incluirão disponibilidade,
00:01:01
mas também o assunto dos itens do seu calendário.
00:01:05
Detalhes completos incluirão todos os detalhes dos itens do calendário.
00:01:10
Estes três níveis são os mais comumente usados,
00:01:12
mas você pode configurar Acesso ao seu calendário mais profundamente.
00:01:16
Isso requer acesso a permissões do calendário.
00:01:21
Na janela que se abre, você vai encontrar pessoas
00:01:24
que desfrutam de um compartilhamento do seu calendário,
00:01:27
com, abaixo, as diferentes permissões, se houver.
00:01:30
Principalmente a oportunidade de gravar permissões
00:01:33
além de ler e gravar permissões.
00:01:36
Por exemplo, você pode definir uma pessoa como Proprietária
00:01:40
para permitir que ela crie ou modifique itens
00:01:42
em seu lugar no seu calendário.
00:01:45
Ou ainda aplicar permissões personalizadas
00:01:46
escolhendo você mesmo opções para estas listas.
00:01:51
Aqui você ainda pode alterar permissões
00:01:53
para os compartilhamentos atuais, selecionando
00:01:54
uma pessoa da lista ou criar seu compartilhamento,
00:01:57
usando o botão Adicionar.
00:02:00
Você viu as possibilidades para criar um compartilhamento de calendário.
00:02:03
Nos dois casos os destinatários do compartilhamento recebem
00:02:06
uma notificação por e-mail.
00:02:08
Veremos isso no próximo vídeo.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Con Outlook è possibile condividere
00:00:05
Informazioni del calendario con altre persone
00:00:07
nella sua organizzazione.
00:00:08
Se si usa Outlook con Office 365,
00:00:11
per impostazione predefinita si condivide il informazioni sulla disponibilità.
00:00:14
per i tuoi colleghi.
00:00:16
Quando si crea una riunione, ad esempio,
00:00:18
assistente Pianificazione consente di visualizzare.
00:00:20
queste informazioni.
00:00:22
Senza condivisione, si vede che la disponibilità.
00:00:25
o no dei tuoi colleghi senza altri dettagli..
00:00:29
Tuttavia, se si desidera condividere maggiori informazioni,.
00:00:32
si dovrebbe o si può condividere il calendario.
00:00:35
A tale scopo, fare clic su Condividi Calendario nella barra multifunzione..
00:00:39
Si può anche fare un clic destro sul calendario selezionato..
00:00:44
Immettere il nome del persone con cui si desidera.
00:00:46
da condividere in questo campo.
00:00:48
E scegliere il livello di dettagli che possono visualizzare..
00:00:52
Solo disponibilità mostra solo se sei libero,.
00:00:55
occupato o lontano dall'ufficio.
00:00:58
I dettagli limitati includono la disponibilità
00:01:01
ma anche l'oggetto della gli elementi del calendario..
00:01:05
I dettagli completi includeranno tutti i i dettagli degli elementi del calendario..
00:01:10
Questi tre livelli sono la più comunemente utilizzata,.
00:01:12
ma è possibile configurare Access calendario in modo più approfondito..
00:01:16
Ciò richiede l'accesso autorizzazioni per il calendario..
00:01:21
Nella finestra che si apre, troverete persone.
00:01:24
che beneficiano di una quota sul calendario,
00:01:27
con sotto i diversi autorizzazioni che sono molte..
00:01:30
In particolare, l'opportunità per annotare le autorizzazioni.
00:01:33
oltre a leggere le autorizzazioni di scrittura.
00:01:36
Ad esempio, è possibile definire una persona come Proprietario.
00:01:40
per consentirgli di creare o modificare oggetti
00:01:42
nel tuo posto sul tuo calendario.
00:01:45
O anche applicare autorizzazioni personalizzate
00:01:46
scegliendo tu stesso opzioni per controllare in questi elenchi..
00:01:51
Qui è possibile modificare le autorizzazioni
00:01:53
per le azioni correnti selezionando
00:01:54
una persona dalla lista o creare la tua parte.
00:01:57
utilizzando il pulsante Aggiungi.
00:02:00
Hai visto le possibilità per creare una condivisione di calendario..
00:02:03
In due casi la condivisione i destinatari hanno ricevuto
00:02:06
una notifica via e-mail.
00:02:08
Vediamolo nel prossimo video.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
使用 Outlook,您可以共用
00:00:05
其他人的日曆資訊
00:00:07
在您的組織。
00:00:08
如果將 Outlook 與 Office 365 一起使用,
00:00:11
預設情況下,您共用 可用性資訊.
00:00:14
為你的同事。
00:00:16
例如,當您創建會議時,
00:00:18
排程助理 允許您查看.
00:00:20
此資訊。
00:00:22
如果不共用,您會看到 可用性.
00:00:25
或不你的同事 沒有其他細節。.
00:00:29
但是,如果您要 分享更多資訊,.
00:00:32
你應該或者你可以分享你的日曆。
00:00:35
為此,請按一下"共用" 功能區中的日曆。.
00:00:39
您也可以按右鍵 在所選日曆上。.
00:00:44
輸入 與你想要的人.
00:00:46
以在此欄位中共用。
00:00:48
並選擇 細節,他們可以顯示。.
00:00:52
僅限可用性 只顯示,如果你有空,.
00:00:55
忙碌或離開辦公室。
00:00:58
有限詳細資訊將包括可用性
00:01:01
但也的物件 日曆專案。.
00:01:05
完整詳細資訊將包括所有 日曆專案的詳細資訊。.
00:01:10
這三個級別是 最常用的,.
00:01:12
但您可以配置訪問 到您的日曆更深。.
00:01:16
這需要訪問 日曆許可權。.
00:01:21
在打開的視窗裡, 你會發現人.
00:01:24
從你的日曆上分享的人,
00:01:27
與下面的不同 多許可權。.
00:01:30
特別是機會 記下許可權.
00:01:33
除了讀取寫入權限。
00:01:36
例如,您可以 將某人定義為擁有者.
00:01:40
允許他創建或修改專案
00:01:42
在日曆上的位置。
00:01:45
甚至應用自訂許可權
00:01:46
通過選擇自己的選擇 簽入這些清單。.
00:01:51
在這裡,您可以更改許可權
00:01:53
通過選擇當前股份
00:01:54
名單上的人 或創建共用.
00:01:57
使用"添加"按鈕。
00:02:00
你看到了可能性 以創建日曆共用。.
00:02:03
在兩種情況下共用收到的收件者
00:02:06
通過電子郵件通知。
00:02:08
讓我們在下一個視頻中看到這一點。

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Outlook を使用すると、共有できます。
00:00:05
他のユーザーとのカレンダー情報
00:00:07
あなたの組織で。
00:00:08
Office 365 で Outlook を使用する場合は、
00:00:11
デフォルトでは、 可用性情報.
00:00:14
あなたの同僚のために。
00:00:16
たとえば、会議を作成する場合は、
00:00:18
スケジューリングアシスタント を表示できます。.
00:00:20
この情報。
00:00:22
共有せずに、 可用性.
00:00:25
同僚の 他の詳細なし。.
00:00:29
ただし、必要に応じて より多くの情報を共有する,.
00:00:32
カレンダーを共有するか、共有する必要があります。
00:00:35
これを行うには、[共有] をクリックします。 リボンのカレンダー。.
00:00:39
また、右クリックを行うことができます 選択したカレンダーに表示されます。.
00:00:44
の名前を入力します。 あなたが望む人.
00:00:46
を使用して、このフィールドで共有します。
00:00:48
のレベルを選択します。 表示できる詳細。.
00:00:52
可用性のみ あなたが自由である場合にのみ表示し、.
00:00:55
忙しいか、オフィスから離れている。
00:00:58
限られた詳細には、可用性が含まれます
00:01:01
だけでなく、のオブジェクト あなたのカレンダーアイテム。.
00:01:05
完全な詳細は、すべてが含まれます カレンダーアイテムの詳細。.
00:01:10
これら3つのレベルは、 最も一般的に使用される、.
00:01:12
しかし、あなたはアクセスを構成することができます より深くあなたのカレンダーに。.
00:01:16
これにはアクセスが必要です。 カレンダーのアクセス許可。.
00:01:21
開く窓の中で あなたは人々を見つけるでしょう.
00:01:24
カレンダー上のシェアの恩恵を受ける人、
00:01:27
以下の異なる 多くのアクセス許可。.
00:01:30
特に機会 アクセス許可を書き留めるには.
00:01:33
書き込み権限を読むだけでなく、
00:01:36
たとえば、次の操作を行うことができます。 人を所有者として定義する.
00:01:40
彼がアイテムを作成または変更できるようにするには
00:01:42
あなたのカレンダー上のあなたの場所に。
00:01:45
またはカスタムアクセス許可を適用する
00:01:46
自分自身のオプションを選択することによって を使用してこれらのリストをチェックインします。.
00:01:51
ここでは、アクセス許可を変更できます。
00:01:53
を選択して現在の株式に対して
00:01:54
リストから来た人 または共有を作成する.
00:01:57
[追加] ボタンを使用します。
00:02:00
あなたは可能性を見た を使用して、カレンダー共有を作成します。.
00:02:03
2 つのケースで受信者を共有する
00:02:06
電子メールによる通知。
00:02:08
これを次のビデオで見てみましょう。

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Với Outlook, bạn có thể chia sẻ
00:00:05
Thông tin lịch với người khác
00:00:07
trong tổ chức của bạn.
00:00:08
Nếu bạn sử dụng Outlook với Office 365,
00:00:11
Theo mặc định, bạn chia sẻ thông tin sẵn có.
00:00:14
cho đồng nghiệp của bạn.
00:00:16
Khi bạn tạo một cuộc họp, ví dụ,
00:00:18
Trợ lý lập lịch trình cho phép bạn xem.
00:00:20
thông tin này.
00:00:22
Nếu không có chia sẻ, bạn thấy rằng tính khả dụng.
00:00:25
hoặc không phải của đồng nghiệp không có bất kỳ chi tiết nào khác..
00:00:29
Tuy nhiên, nếu bạn muốn chia sẻ thêm thông tin,.
00:00:32
bạn nên hoặc bạn có thể chia sẻ lịch của bạn.
00:00:35
Để thực hiện việc này, nhấp vào chia sẻ Lịch trong ruy băng..
00:00:39
Bạn cũng có thể làm một nhấp chuột phải trên lịch đã chọn..
00:00:44
Nhập tên của những người mà bạn muốn.
00:00:46
để chia sẻ trong lĩnh vực này.
00:00:48
Và chọn mức độ chi tiết mà họ có thể hiển thị..
00:00:52
Tính khả dụng chỉ sẽ chỉ hiển thị nếu bạn đang miễn phí,.
00:00:55
bận hoặc ra khỏi văn phòng.
00:00:58
Chi tiết hạn chế sẽ bao gồm tính khả dụng
00:01:01
nhưng cũng là đối tượng của mục lịch của bạn..
00:01:05
Chi tiết đầy đủ sẽ bao gồm tất cả chi tiết các mục lịch..
00:01:10
Ba cấp độ này được phổ biến nhất được sử dụng,.
00:01:12
nhưng bạn có thể cấu hình Access vào lịch của bạn theo chiều sâu hơn..
00:01:16
Điều này đòi hỏi quyền truy cập vào quyền lịch..
00:01:21
Trong cửa sổ mở ra, bạn sẽ tìm thấy những người.
00:01:24
hưởng lợi từ một phần trên lịch của bạn,
00:01:27
với các quyền được nhiều..
00:01:30
Đáng chú ý là cơ hội để ghi lại quyền.
00:01:33
Ngoài việc đọc quyền ghi.
00:01:36
Ví dụ: bạn có thể xác định một người là chủ sở hữu.
00:01:40
để cho phép anh ta tạo ra hoặc sửa đổi các
00:01:42
ở địa chỉ của bạn trên lịch của bạn.
00:01:45
Hoặc thậm chí áp dụng quyền tùy chỉnh
00:01:46
bằng cách chọn cho mình tùy chọn để kiểm tra trong các danh sách này..
00:01:51
Ở đây bạn có thể thay đổi quyền
00:01:53
cho các cổ phiếu hiện tại bằng cách chọn
00:01:54
một người trong danh sách hoặc tạo chia sẻ của bạn.
00:01:57
bằng cách sử dụng nút Thêm.
00:02:00
Bạn thấy những khả năng để tạo một chia sẻ lịch..
00:02:03
Trong hai trường hợp, người nhận chia sẻ nhận
00:02:06
thông báo qua email.
00:02:08
Hãy xem điều này trong video tiếp theo.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Dengan Outlook, Anda dapat berbagi
00:00:05
Informasi kalender dengan orang lain
00:00:07
dalam organisasi Anda.
00:00:08
Jika Anda menggunakan Outlook dengan Office 365,
00:00:11
secara default Anda berbagi informasi ketersediaan.
00:00:14
untuk kolega Anda.
00:00:16
Saat Anda membuat pertemuan, misalnya,
00:00:18
Asisten Penjadwalan Anda dapat melihat.
00:00:20
informasi ini.
00:00:22
Tanpa berbagi, Anda melihat bahwa ketersediaan.
00:00:25
atau bukan dari kolega Anda tanpa rincian lainnya..
00:00:29
Namun, jika Anda ingin berbagi informasi lebih lanjut,.
00:00:32
Anda harus atau Anda dapat berbagi kalender.
00:00:35
Untuk melakukan ini, klik Share Kalender di pita..
00:00:39
Anda juga dapat melakukan klik kanan pada kalender yang dipilih..
00:00:44
Masukkan nama orang yang Anda inginkan.
00:00:46
untuk berbagi dalam bidang ini.
00:00:48
Dan pilih tingkat detail yang dapat mereka Tampilkan..
00:00:52
Hanya ketersediaan yang akan hanya menunjukkan jika Anda bebas,.
00:00:55
sibuk atau jauh dari kantor.
00:00:58
Rincian terbatas akan mencakup ketersediaan
00:01:01
tetapi juga objek item kalender Anda..
00:01:05
Rincian lengkap akan mencakup semua rincian item kalender..
00:01:10
Ketiga tingkat ini yang paling umum digunakan,.
00:01:12
tetapi Anda dapat mengkonfigurasi akses ke kalender Anda secara lebih mendalam..
00:01:16
Ini memerlukan akses ke izin kalender..
00:01:21
Pada jendela yang terbuka, Anda akan menemukan orang.
00:01:24
manfaat dari berbagi di kalender Anda,
00:01:27
dengan di bawah berbagai izin yang banyak..
00:01:30
Terutama kesempatan untuk menuliskan izin.
00:01:33
Selain membaca writes izin.
00:01:36
Misalnya, Anda dapat mendefinisikan seseorang sebagai pemilik.
00:01:40
untuk memungkinkan dia untuk membuat atau memodifikasi item
00:01:42
di tempat Anda di kalender.
00:01:45
Atau bahkan menerapkan izin kustom
00:01:46
dengan memilih sendiri pilihan untuk memeriksa daftar ini..
00:01:51
Di sini Anda dapat mengubah hak akses
00:01:53
untuk saham saat ini dengan memilih
00:01:54
seseorang dari daftar atau membuat Share Anda.
00:01:57
dengan menggunakan tombol Tambah.
00:02:00
Anda melihat kemungkinan untuk membuat berbagi kalender..
00:02:03
Dalam dua kasus, Penerima berbagi diterima
00:02:06
pemberitahuan melalui email.
00:02:08
Mari kita lihat ini di video berikutnya.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
С Outlook вы можете поделиться
00:00:05
Календарная информация с другими людьми
00:00:07
в вашей организации.
00:00:08
Если вы используете Outlook с Office 365,
00:00:11
по умолчанию вы разделяете информация о доступности.
00:00:14
для ваших коллег.
00:00:16
Например, при создании собрания
00:00:18
Помощник по планированию позволяет просматривать.
00:00:20
этой информации.
00:00:22
Без совместного использования вы видите что доступность.
00:00:25
или не ваших коллег без каких-либо других подробностей..
00:00:29
Однако, если вы хотите поделиться дополнительной информацией,.
00:00:32
вы должны или вы можете поделиться своим календарем.
00:00:35
Для этого нажмите на Share Календарь в ленте..
00:00:39
Вы также можете сделать правильный щелчок в выбранном календаре..
00:00:44
Введите имя людей, с которыми вы хотите.
00:00:46
поделиться в этой области.
00:00:48
И выберите уровень подробно, что они могут отображать..
00:00:52
Доступность только будет только показать, если вы свободны,.
00:00:55
занят или вдали от офиса.
00:00:58
Ограниченная информация будет включать в себя доступность
00:01:01
но и объект элементы календаря..
00:01:05
Полная информация будет включать в себя все детали элементов календаря..
00:01:10
Эти три уровня наиболее часто используемых,.
00:01:12
но вы можете настроить доступ к вашему календарю более подробно..
00:01:16
Это требует доступа к разрешения календаря..
00:01:21
В окне, которое открывается, Вы найдете людей.
00:01:24
которые получают выгоду от доли в вашем календаре,
00:01:27
с ниже различных разрешений, которых много..
00:01:30
Примечательно, что возможность записать разрешения.
00:01:33
в дополнение к чтению пишет разрешения.
00:01:36
Например, можно определить лицо как владельца.
00:01:40
чтобы позволить ему создавать или изменять элементы
00:01:42
на вашем месте в календаре.
00:01:45
Или даже применять пользовательские разрешения
00:01:46
выбирая себе варианты чтобы проверить в этих списках..
00:01:51
Здесь вы можете изменить разрешения
00:01:53
для текущих акций, выбрав
00:01:54
лицо из списка или создать свою долю.
00:01:57
с помощью кнопки Добавить.
00:02:00
Вы видели возможности для создания доли календаря..
00:02:03
В двух случаях получатели совместного использования получили
00:02:06
уведомление по электронной почте.
00:02:08
Давайте посмотрим это в следующем видео.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
С Помощта на Outlook можете да споделяте
00:00:05
Информация за календара с други хора
00:00:07
във вашата организация.
00:00:08
Ако използвате Outlook с Office 365,
00:00:11
по подразбиране, вие споделяте информация за наличността.
00:00:14
за вашите колеги.
00:00:16
Когато създавате събрание, например,
00:00:18
помощникът за планиране ви позволява да видите.
00:00:20
тази информация.
00:00:22
Без споделяне, виждате че наличието на.
00:00:25
или не на колегите ви без никакви други подробности..
00:00:29
Ако обаче искате да да споделяте повече информация,.
00:00:32
или да споделите календара си.
00:00:35
За да направите това, кликнете върху Споделяне Календар в лентата..
00:00:39
Можете също да направите десен клик на избрания календар..
00:00:44
Въведете името на хора, с които искате.
00:00:46
да споделят в тази област.
00:00:48
И изберете нивото на подробности, които могат да покажат..
00:00:52
Наличност Само ще само ако сте свободни,.
00:00:55
или далеч от офиса.
00:00:58
Ограничената информация ще включва наличността
00:01:01
но и целта на календара си..
00:01:05
Пълните подробности ще включват всички подробности за календарните елементи..
00:01:10
Тези три нива са най-често използваните,.
00:01:12
но можете да конфигурирате Access в календара ви в по-голяма дълбочина..
00:01:16
Това изисква достъп до разрешенията за календара..
00:01:21
В прозореца, който се отваря, ще намерите хора.
00:01:24
които се възползват от дял в календара ви,
00:01:27
под различните разрешения, които са много..
00:01:30
По-специално възможността за да запишете разрешения.
00:01:33
в допълнение към четенето Пише разрешения.
00:01:36
Например, можете да дефиниране на лице като собственик.
00:01:40
да му позволи да създава или променя елементи
00:01:42
на мястото си в календара.
00:01:45
Или дори да приложите потребителски разрешения
00:01:46
като изберете сами опции за да проверите в тези списъци..
00:01:51
Тук можете или да промените разрешенията
00:01:53
за текущите акции, като изберете
00:01:54
лице от списъка или да създадете своя дял.
00:01:57
с помощта на бутона Добавяне.
00:02:00
Ти видя възможностите за да създадете споделено от календара..
00:02:03
В два случая споделянето на получателите е
00:02:06
уведомяване по имейл.
00:02:08
Да видим това в следващия филм.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Cu Outlook, aveți posibilitatea să partajați
00:00:05
Informații despre calendar cu alte persoane
00:00:07
în organizația dumneavoastră.
00:00:08
Dacă utilizați Outlook cu Office 365,
00:00:11
în mod implicit partajați informații despre disponibilitate.
00:00:14
pentru colegii tăi.
00:00:16
Când creați o întâlnire, de exemplu,
00:00:18
Asistentul de planificare vă permite să vizualizați.
00:00:20
aceste informații.
00:00:22
Fără partajare, vedeți că disponibilitatea.
00:00:25
sau nu de colegii dvs. fără alte detalii..
00:00:29
Cu toate acestea, dacă doriți să să împărtășească mai multe informații;.
00:00:32
ar trebui sau puteți partaja calendarul.
00:00:35
Pentru aceasta, faceți clic pe Partajare Calendar în panglică..
00:00:39
De asemenea, puteți face un clic dreapta în calendarul selectat..
00:00:44
Introduceți numele persoanele cu care doriți.
00:00:46
pentru a partaja în acest câmp.
00:00:48
Și alegeți nivelul de detaliu pe care îl pot afișa..
00:00:52
Numai disponibilitatea va arată doar dacă ești liber,.
00:00:55
ocupat sau departe de birou.
00:00:58
Detalii limitate vor include disponibilitatea
00:01:01
dar, de asemenea, obiectul elementele de calendar..
00:01:05
Detalii complete vor include toate detalii ale elementelor de calendar..
00:01:10
Aceste trei niveluri sunt cele mai frecvent utilizate,.
00:01:12
dar aveți posibilitatea să configurați Access calendarului în profunzime..
00:01:16
Acest lucru necesită acces la permisiunile de calendar..
00:01:21
În fereastra care se deschide, veți găsi oameni.
00:01:24
care beneficiază de o parte din calendar,
00:01:27
cu mai jos diferite permisiuni care sunt multe..
00:01:30
În special, oportunitatea pentru a nota permisiunile.
00:01:33
în plus față de citirea scrie permisiuni.
00:01:36
De exemplu, puteți definirea unei persoane ca proprietar.
00:01:40
pentru a-i permite să creeze sau să modifice elemente
00:01:42
în locul tău în calendar.
00:01:45
Sau chiar să aplicați permisiuni particularizate
00:01:46
prin alegerea opțiunilor dvs. pentru a verifica în aceste liste..
00:01:51
Aici aveți posibilitatea să modificați permisiunile
00:01:53
pentru acțiunile curente prin selectarea
00:01:54
o persoană din listă sau creați-vă partajarea.
00:01:57
utilizând butonul Adăugare.
00:02:00
Ai văzut posibilitățile. pentru a crea o partajare de calendar..
00:02:03
În două cazuri, destinatarii de partajare au primit
00:02:06
o notificare prin e-mail.
00:02:08
Să vedem asta în următorul videoclip.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
У програмі Outlook можна надати спільний доступ
00:00:05
Відомості календаря з іншими людьми
00:00:07
в організації.
00:00:08
Якщо outlook використовується зі службою Office 365,
00:00:11
за промовчанням ви надати спільний доступ до відомості про доступність.
00:00:14
для ваших колег.
00:00:16
Під час створення наради, наприклад,
00:00:18
Помічник із планування надає вам змогу переглядати.
00:00:20
цієї інформації.
00:00:22
Без надання спільного доступу ви бачите що доступність.
00:00:25
або не з ваших колег без будь-яких інших деталей..
00:00:29
Однак, якщо ви хочете поділитися додатковою інформацією,.
00:00:32
ви повинні або ви можете надати спільний доступ до календаря.
00:00:35
Для цього натисніть кнопку Поділитися Календар на стрічці..
00:00:39
Ви також можете зробити клацання правою кнопкою миші у вибраному календарі..
00:00:44
Введіть ім'я люди, з якими ви хочете.
00:00:46
для спільного доступу в цьому полі.
00:00:48
І вибрати рівень докладно, що вони можуть відображати..
00:00:52
Доступність лише показувати лише якщо ви вільні,.
00:00:55
зайнятий або далеко від офісу.
00:00:58
Обмежені відомості будуть включати в себе доступність
00:01:01
але й об'єкт елементи календаря..
00:01:05
Повна інформація буде включати в себе всі відомості про елементи календаря..
00:01:10
Ці три рівні найбільш часто використовуваних,.
00:01:12
але можна настроїти доступ до календаря більш детально..
00:01:16
Для цього потрібен доступ до дозволів календаря..
00:01:21
У вікні, що відкриється, Ви знайдете людей.
00:01:24
які отримують вигоду від спільного ресурсу у вашому календарі,
00:01:27
знизу різних дозволи, багато..
00:01:30
Примітно, що потенційна угода запис дозволів.
00:01:33
На додаток до читання Записування дозволів.
00:01:36
Наприклад, можна визначити особу як власника.
00:01:40
щоб дозволити йому створювати або змінювати елементи
00:01:42
у вашому місці в календарі.
00:01:45
Або навіть застосувати настроювані дозволи
00:01:46
вибираючи собі варіанти , щоб повернути ці списки..
00:01:51
Тут ви можете або змінити дозволи
00:01:53
для поточних акцій, вибравши
00:01:54
особа зі списку або створіть спільний доступ.
00:01:57
за допомогою кнопки Додати.
00:02:00
Ви бачили можливості , щоб створити спільний ресурс календаря..
00:02:03
У двох випадках, коли одержувачі на спільному доступі отримали
00:02:06
повідомлення по електронній пошті.
00:02:08
Давайте подивимося це в наступному відео.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Outlook ile,
00:00:05
Diğer kişilerle takvim bilgileri
00:00:07
sizin organizasyon.
00:00:08
Outlook'u Office 365 ile kullanıyorsanız,
00:00:11
varsayılan olarak, kullanılabilirlik bilgileri.
00:00:14
Meslektaşların için.
00:00:16
Örneğin, bir toplantı oluşturduğunuzda,
00:00:18
Zamanlama Asistanı görüntülemenizi sağlar.
00:00:20
bu bilgiler.
00:00:22
Paylaşmadan, bu durumu.
00:00:25
ya da iş arkadaşlarınızın değil başka bir ayrıntı olmadan..
00:00:29
Ancak, isterseniz daha fazla bilgi paylaşmak,.
00:00:32
takviminizi paylaşabilirsiniz.
00:00:35
Bunu yapmak için Paylaş'a tıklayın Şeritteki takvim..
00:00:39
Ayrıca sağ tıklama yapabilirsiniz seçili takvimde..
00:00:44
Adını girin istediğiniz kişiler.
00:00:46
bu alanda paylaşmak için.
00:00:48
Ve düzeyini seçin görüntüleebilecekleri ayrıntı..
00:00:52
Kullanılabilirlik Yalnızca sadece özgürseniz gösterin,.
00:00:55
meşgul veya ofisten uzakta.
00:00:58
Sınırlı Ayrıntılar kullanılabilirliği içerecektir
00:01:01
aynı zamanda nesne takvim öğelerinizi..
00:01:05
Tüm Ayrıntılar tüm içerecektir takvim öğelerinin ayrıntıları..
00:01:10
Bu üç seviye en sık kullanılan,.
00:01:12
ancak Access'i yapılandırabilirsiniz takviminize daha derinlemesine..
00:01:16
Bu erişim gerektirir takvim izinleri..
00:01:21
Açılan pencerede, insanlar bulacaksınız.
00:01:24
takviminizdeki bir paydan yararlanan,
00:01:27
farklı aşağıda çok olan izinler..
00:01:30
Özellikle fırsat izinleri yazmak için.
00:01:33
okumaya ek olarak Yazma izinleri.
00:01:36
Örneğin, bir kişiyi Sahibi olarak tanımlayın.
00:01:40
öğeleri oluşturmasına veya değiştirmesine izin vermek için
00:01:42
takviminizdeki yerinize yerleştirin.
00:01:45
Hatta özel izinler uygulayın
00:01:46
kendiniz seçenekleri seçerek bu listeleri kontrol etmek için..
00:01:51
Burada izinleri değiştirebilirsiniz
00:01:53
seçerek geçerli hisseler için
00:01:54
listeden bir kişi veya payınızı oluşturun.
00:01:57
Ekle düğmesini kullanarak.
00:02:00
Olasılıkları gördün. bir takvim paylaşımı oluşturmak için..
00:02:03
Alınan paylaşım alıcıları iki durumda
00:02:06
e-posta ile bir bildirim.
00:02:08
Bunu bir sonraki videoda görelim.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Com o Outlook, podes partilhar
00:00:05
Informação do calendário com outras pessoas
00:00:07
na sua organização.
00:00:08
Se utilizar o Outlook com o Office 365,
00:00:11
por defeito partilha o informação de disponibilidade.
00:00:14
para os seus colegas.
00:00:16
Quando se cria uma reunião, por exemplo,
00:00:18
o Assistente de Agendamento permite-lhe ver.
00:00:20
esta informação.
00:00:22
Sem partilhar, vê que a disponibilidade.
00:00:25
ou não dos seus colegas sem quaisquer outros detalhes..
00:00:29
No entanto, se quiser partilhar mais informações,.
00:00:32
Deve ou pode partilhar o seu calendário.
00:00:35
Para isso, clique em Partilhar Calendário na fita..
00:00:39
Também pode fazer um clique direito no calendário selecionado..
00:00:44
Insira o nome do pessoas com quem quer.
00:00:46
para partilhar neste campo.
00:00:48
E escolher o nível de detalhe que podem exibir..
00:00:52
Disponibilidade Só irá só mostrar se estiver livre,.
00:00:55
ocupado ou longe do escritório.
00:00:58
Detalhes limitados incluirão disponibilidade
00:01:01
mas também o objeto de seus itens de calendário..
00:01:05
Todos os detalhes incluirão todos detalhes de itens de calendário..
00:01:10
Estes três níveis são o mais utilizado,.
00:01:12
mas pode configurar o Acesso para o seu calendário em mais profundidade..
00:01:16
Isto requer acesso a permissões de calendário..
00:01:21
Na janela que se abre, você vai encontrar pessoas.
00:01:24
que beneficiam de uma parte do seu calendário,
00:01:27
com abaixo do diferente permissões que são muitos..
00:01:30
Nomeadamente a oportunidade para escrever permissões.
00:01:33
além de ler Escreve permissões.
00:01:36
Por exemplo, pode definir uma pessoa como Proprietário.
00:01:40
para permitir-lhe criar ou modificar itens
00:01:42
no seu lugar no seu calendário.
00:01:45
Ou mesmo aplicar permissões personalizadas
00:01:46
escolhendo opções para verificar nestas listas..
00:01:51
Aqui pode alterar as permissões
00:01:53
para as atuais ações selecionando
00:01:54
uma pessoa da lista ou criar a sua parte.
00:01:57
utilizando o botão Adicionar.
00:02:00
Viu as possibilidades para criar uma partilha de calendário..
00:02:03
Em dois casos partilhando destinatários recebidos
00:02:06
uma notificação por e-mail.
00:02:08
Vamos ver isto no próximo vídeo.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Sa programom Outlook možete da delite
00:00:05
Informacije o kalendaru sa drugim osobama
00:00:07
u organizaciji.
00:00:08
Ako koristite Outlook sa programom Office 365,
00:00:11
podrazumevano delite informacije o dostupnosti.
00:00:14
Za vaše kolege.
00:00:16
Kada kreirate sastanak, na primer,
00:00:18
pomoćnik za planiranje vam omogućava da prikažete.
00:00:20
ove informacije.
00:00:22
Bez deljenja, vidiš da je dostupnost.
00:00:25
ili ne vaših kolega bez drugih detalja..
00:00:29
Međutim, ako želite deljenje više informacija,.
00:00:32
trebalo bi ili možeš da deliš svoj kalendar.
00:00:35
Da biste to uradite, kliknite na dugme "Deli" Kalendar na glavnoj traci..
00:00:39
Takođe možete da kliknete desnim tasterom miša u izabranom kalendaru..
00:00:44
Unesite ime Ljudi sa kojima želiš.
00:00:46
da biste ga delili u ovom polju.
00:00:48
I odaberite nivo detalje koje mogu da prikažu..
00:00:52
Samo dostupnost će Pokaћi samo ako si slobodan..
00:00:55
zauzet ili daleko od kancelarije.
00:00:58
Ograničeni detalji će uključivati dostupnost
00:01:01
ali i objekat stavke kalendara..
00:01:05
Svi detalji će obuhvatiti sve detalje stavki kalendara..
00:01:10
Ova tri nivoa su najčešće korišćenih,.
00:01:12
ali možete da konfigurišete Access u kalendar u dubini..
00:01:16
Ovo zahteva pristup dozvole kalendara..
00:01:21
U prozoru koji se otvara, Naжi жeљ ljude..
00:01:24
koji imaju koristi od dela u vašem kalendaru,
00:01:27
sa ispod različitih dozvole koje su mnogo..
00:01:30
Posebno mogućnost za poslovanje zappišeti dozvole.
00:01:33
pored čitanja dozvola "Piše".
00:01:36
Na primer, možete definisanje lica kao vlasnika.
00:01:40
da bi mu se omogućilo da kreira ili menja stavke
00:01:42
Na tvom mestu u tvom kalendaru.
00:01:45
Ili čak primenjivanje prilagođenih dozvola
00:01:46
izborom opcija da biste proverili ove liste..
00:01:51
Ovde možete da promenite dozvole
00:01:53
za trenutne akcije izborom
00:01:54
osoba sa liste ili kreirajte svoj deo.
00:01:57
pomoću dugmeta "Dodaj".
00:02:00
Video si mogućnosti da biste kreirali deljeni kalendar..
00:02:03
U dva slučaja primaoci deljenja primljeni
00:02:06
obaveštenje putem e-pošte.
00:02:08
Pogledajte ovo u sledećem videu.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:05
معلومات التقويم مع أشخاص آخرين
00:00:07
في أنت تنظيم.
00:00:08
إذا كنت تستخدم Outlook مع Office 365،
00:00:11
افتراضيا، تشارك معلومات التوافر.
00:00:14
لزملائك.
00:00:16
عندما تقوم بإنشاء اجتماع، على سبيل المثال،
00:00:18
مساعد الجدولة يسمح لك لعرض.
00:00:20
هذه المعلومات.
00:00:22
دون مشاركة، ترى أن توافر.
00:00:25
أو ليس من زملائك دون أي تفاصيل أخرى..
00:00:29
ومع ذلك، إذا كنت تريد مشاركة المزيد من المعلومات،.
00:00:32
يجب عليك أو يمكنك مشاركة التقويم الخاص بك.
00:00:35
للقيام بذلك، انقر على مشاركة التقويم في الشريط..
00:00:39
يمكنك أيضا القيام بالنقر بزر الماوس الأيمن في التقويم المحدد..
00:00:44
أدخل اسم الناس الذين تريد.
00:00:46
للمشاركة في هذا الحقل.
00:00:48
واختر مستوى التفاصيل التي يمكن عرضها..
00:00:52
التوفر فقط سوف أظهر فقط إذا كنت حرا،.
00:00:55
مشغول أو بعيدا عن المكتب.
00:00:58
التفاصيل المحدودة ستشمل التوافر
00:01:01
ولكن أيضا موضوع عناصر التقويم..
00:01:05
التفاصيل الكاملة سوف تشمل جميع تفاصيل عناصر التقويم..
00:01:10
هذه المستويات الثلاثة هي الأكثر استخداما،.
00:01:12
ولكن يمكنك تكوين Access إلى التقويم الخاص بك في عمق أكثر..
00:01:16
وهذا يتطلب الوصول إلى أذونات التقويم..
00:01:21
في النافذة التي تفتح، سوف تجد الناس.
00:01:24
الذين يستفيدون من حصة في التقويم الخاص بك،
00:01:27
مع أقل من مختلف الأذونات التي هي كثيرة..
00:01:30
لا سيما الفرصة لكتابة الأذونات.
00:01:33
بالإضافة إلى قراءة أذونات الكتابة.
00:01:36
على سبيل المثال، يمكنك تعريف الشخص على أنه المالك.
00:01:40
للسماح له بإنشاء أو تعديل العناصر
00:01:42
في مكانك في التقويم الخاص بك.
00:01:45
أو حتى تطبيق أذونات مخصصة
00:01:46
باختيار خيارات لنفسك للتحقق من هذه القوائم..
00:01:51
هنا يمكنك إما تغيير الأذونات
00:01:53
للأسهم الحالية عن طريق تحديد
00:01:54
شخص من القائمة أو إنشاء حصتك.
00:01:57
باستخدام الزر إضافة.
00:02:00
رأيت الاحتمالات لإنشاء مشاركة تقويم..
00:02:03
في حالتين تبادل المتلقين المتلقين
00:02:06
إعلام عن طريق البريد الإلكتروني.
00:02:08
دعونا نرى هذا في الفيديو القادم.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:05
다른 사람과 캘린더 정보
00:00:07
조직에서.
00:00:08
Office 365와 Outlook을 사용하는 경우
00:00:11
기본적으로 가용성 정보.
00:00:14
동료를 위해.
00:00:16
예를 들어 모임을 만들 때
00:00:18
스케줄링 도우미 당신이 볼 수 있습니다.
00:00:20
이 정보.
00:00:22
공유하지 않고 가용성.
00:00:25
동료의 여부 다른 세부 사항없이..
00:00:29
그러나, 당신이 원하는 경우 더 많은 정보를 공유하고,.
00:00:32
캘린더를 공유해야 하거나 공유할 수 있습니다.
00:00:35
이렇게 하려면 공유를 클릭합니다. 리본에 달력..
00:00:39
마우스 오른쪽 클릭도 할 수 있습니다. 선택한 달력에서..
00:00:44
이름을 입력합니다. 당신이 원하는 사람들과 함께.
00:00:46
이 필드를 공유할 수 있습니다.
00:00:48
그리고 의 수준을 선택 표시할 수 있는 세부 정보입니다..
00:00:52
가용성만 무료인 경우에만 표시하고,.
00:00:55
바쁘거나 사무실에서 멀리 떨어져 있습니다.
00:00:58
제한된 세부 정보에는 가용성이 포함됩니다.
00:01:01
또한 의 대상 캘린더 항목입니다..
00:01:05
전체 세부 정보에는 모든 정보가 포함됩니다. 캘린더 항목의 세부 정보입니다..
00:01:10
이 세 가지 수준은 가장 일반적으로 사용되는,.
00:01:12
하지만 액세스를 구성할 수 있습니다. 캘린더에 더 깊이 들어있습니다..
00:01:16
이를 위해서는 캘린더 사용 권한입니다..
00:01:21
열리는 창에서, 당신은 사람들을 찾을 수 있습니다.
00:01:24
캘린더의 공유를 통해 혜택을 받는 사람,
00:01:27
아래와 다른 많은 사용 권한입니다..
00:01:30
특히 기회 사용 권한을 적어 둡니다..
00:01:33
쓰기 사용 권한 쓰기 외에도.
00:01:36
예를 들어, 사람을 소유자로 정의합니다..
00:01:40
그가 항목을 만들거나 수정할 수 있도록
00:01:42
캘린더의 위치에 있습니다.
00:01:45
또는 사용자 지정 권한 적용
00:01:46
자신에게 옵션을 선택하여 이 목록을 확인합니다..
00:01:51
여기에서 사용 권한을 변경할 수 있습니다.
00:01:53
현재 주식을 선택하여
00:01:54
목록에서 온 사람 또는 공유 를 만들 수 있습니다..
00:01:57
추가 버튼을 사용하여.
00:02:00
당신은 가능성을 보았다 캘린더 공유를 만들 수 있습니다..
00:02:03
받는 사람을 공유하는 두 가지 경우에
00:02:06
이메일로 알림입니다.
00:02:08
다음 비디오에서 이 것을 살펴보겠습니다.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:05
与其他人共享的日历信息
00:00:07
在您的组织中。
00:00:08
如果您将 Outlook 与 Office 365 配合使用,
00:00:11
默认情况下,您共享 可用性信息.
00:00:14
为您的同事。
00:00:16
例如,当您创建会议时,
00:00:18
日程安排助理 允许您查看.
00:00:20
此信息。
00:00:22
没有共享,您会看到 可用性.
00:00:25
或者不是你的同事 没有任何其他细节。.
00:00:29
但是,如果您想要 分享更多信息,.
00:00:32
你应该或者你可以分享你的日历。
00:00:35
为此,请单击"共享" 功能区中的日历。.
00:00:39
您也可以右键单击 在所选日历上。.
00:00:44
输入的名称 与你想要的人在一起.
00:00:46
以在此字段中共享。
00:00:48
并选择级别 他们可以显示的详细信息。.
00:00:52
仅可用性将 只有当你有空时才显示,.
00:00:55
繁忙或远离办公室。
00:00:58
有限的详细信息将包括可用性
00:01:01
但也是对象 您的日历项目。.
00:01:05
完整详细信息将包括所有 日历项目的详细信息。.
00:01:10
这三个级别是 最常用的,.
00:01:12
但您可以配置访问 更深入地添加到您的日历中。.
00:01:16
这需要访问 日历权限。.
00:01:21
在打开的窗口中, 你会发现人.
00:01:24
谁从日历上的共享中受益,
00:01:27
与下面的不同 权限很多。.
00:01:30
特别是机会 记下权限.
00:01:33
除了读取写入权限。
00:01:36
例如,您可以 将人员定义为所有者.
00:01:40
以允许他创建或修改项目
00:01:42
在日历上的位置。
00:01:45
甚至应用自定义权限
00:01:46
通过选择自己的选项 以签入这些列表。.
00:01:51
您可以在此处更改权限
00:01:53
对于当前股票,请选择
00:01:54
列表中的人员 或创建您的共享.
00:01:57
通过使用"添加"按钮。
00:02:00
您看到了可能性 以创建日历共享。.
00:02:03
在两种情况下,共享收到的收件人
00:02:06
通过电子邮件发送通知。
00:02:08
让我们在下一个视频中看到这一点。

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:05
ข้อมูลปฏิทินกับบุคคลอื่น
00:00:07
ในองค์กรของคุณ
00:00:08
ถ้าคุณใช้ Outlook กับ Office 365
00:00:11
โดยค่าเริ่มต้น คุณจะใช้ ข้อมูลความพร้อมใช้งาน.
00:00:14
สําหรับเพื่อนร่วมงานของคุณ
00:00:16
เมื่อคุณสร้างการประชุม ตัวอย่างเช่น
00:00:18
ผู้ช่วยจัดกําหนดการ อนุญาตให้คุณดู.
00:00:20
ข้อมูลนี้
00:00:22
โดยไม่ต้องแบ่งปันคุณจะเห็น ว่าความพร้อมใช้งาน.
00:00:25
หรือไม่ของเพื่อนร่วมงานของคุณ โดยไม่มีรายละเอียดอื่น ๆ.
00:00:29
อย่างไรก็ตามถ้าคุณต้องการ แบ่งปันข้อมูลเพิ่มเติม.
00:00:32
คุณควรหรือคุณสามารถแชร์ปฏิทินของคุณ
00:00:35
เมื่อต้องการทําเช่นนี้ ให้คลิกที่ แชร์ ปฏิทินใน Ribbon.
00:00:39
คุณยังสามารถคลิกขวาได้อีกด้วย บนปฏิทินที่เลือก.
00:00:44
ป้อนชื่อของ บุคคลที่คุณต้องการด้วย.
00:00:46
เพื่อแบ่งปันในฟิลด์นี้
00:00:48
และเลือกระดับของ รายละเอียดที่พวกเขาสามารถแสดงได้.
00:00:52
ความพร้อมใช้งานเท่านั้นจะ แสดงเฉพาะเมื่อคุณว่าง.
00:00:55
ไม่ว่างหรืออยู่ห่างจากสํานักงาน
00:00:58
รายละเอียดที่ จํากัด จะรวมถึงความพร้อมให้บริการ
00:01:01
แต่ยังเป็นเป้าหมายของ รายการปฏิทินของคุณ.
00:01:05
รายละเอียดทั้งหมดจะรวมทั้งหมด รายละเอียดของรายการปฏิทิน.
00:01:10
ทั้งสามระดับนี้คือ ที่ใช้กันมากที่สุด.
00:01:12
แต่คุณสามารถกําหนดค่า Access ได้ ไปยังปฏิทินของคุณในเชิงลึกมากขึ้น.
00:01:16
สิ่งนี้ต้องการการเข้าถึง สิทธิ์ในปฏิทิน.
00:01:21
ในหน้าต่างที่เปิดขึ้น คุณจะพบผู้คน.
00:01:24
ผู้ที่ได้รับประโยชน์จากส่วนแบ่งบนปฏิทินของคุณ
00:01:27
กับด้านล่างที่แตกต่างกัน สิทธิ์ที่มีมากมาย.
00:01:30
โดยเฉพาะอย่างยิ่งโอกาส เพื่อจดบันทึกสิทธิ์.
00:01:33
นอกเหนือจากการอ่านสิทธิ์การเขียน
00:01:36
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถ กําหนดบุคคลเป็นเจ้าของ.
00:01:40
เพื่อให้เขาสร้างหรือปรับเปลี่ยนรายการ
00:01:42
ในสถานที่ของคุณบนปฏิทินของคุณ
00:01:45
หรือแม้แต่นําสิทธิ์แบบกําหนดเองไปใช้
00:01:46
โดยการเลือกตัวเลือกของคุณเอง เพื่อเช็คอินรายการเหล่านี้.
00:01:51
ที่นี่คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการอนุญาตอย่างใดอย่างหนึ่ง
00:01:53
สําหรับหุ้นปัจจุบันโดยการเลือก
00:01:54
บุคคลจากรายการ หรือสร้างส่วนแบ่งของคุณ.
00:01:57
โดยใช้ปุ่ม เพิ่ม
00:02:00
คุณเห็นความเป็นไปได้ เพื่อสร้างการแชร์ปฏิทิน.
00:02:03
ในสองกรณีที่ได้รับผู้รับร่วมกัน
00:02:06
การแจ้งเตือนทางอีเมล
00:02:08
ลองดูนี่ในวิดีโอหน้า

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !