Word - Insert and customize a footnote Tutorial

  • 3:04
  • 562 views
00:00:06
Let's start by showing you how to insert one.
00:00:09
I'm going to click my cursor to the right
00:00:11
of the text that I wanna add a footnote for.
00:00:13
And then up here on the 'References' tab,
00:00:15
I'm going to click 'Insert Footnote.'
00:00:18
Now, that does two things.
00:00:20
That puts a little superscript number, of course, up here.
00:00:23
That's great, and then down here at the bottom
00:00:25
of that page we have a notes area,
00:00:28
where we can type the citation
00:00:31
or whatever we want to in this footnote area.
00:00:35
Footnotes are put at the bottom of the page that they're on.
00:00:38
Here's the footnote number here, the superscript three.
00:00:41
And the corresponding note for that footnote
00:00:44
is at the bottom of this page here.
00:00:46
Okay, here's that corresponding footnote.
00:00:49
Now, what if you want to change the location of a footnote?
00:00:52
For example, let's say you wanted this footnote
00:00:55
to be at the end of the document.
00:00:57
That's usually called an endnote.
00:00:59
If you inserted an endnote, you could have done that
00:01:01
by clicking the 'Insert Endnote' button,
00:01:03
but you probably didn't do that.
00:01:04
You'd probably want to convert your footnotes to endnotes.
00:01:08
So, we'll go ahead and do that.
00:01:09
What you do is you right-click a footnote
00:01:12
and you choose 'Convert to Endnote.'
00:01:15
And then you'll scroll down here
00:01:17
and you'll see that the footnote
00:01:18
is definitely now an endnote.
00:01:20
It's at the end of the document.
00:01:22
Now, you probably don't want a mix
00:01:24
of footnotes and endnotes in your document,
00:01:26
so I'm gonna undo that and I'm gonna show you that you can
00:01:30
convert all your footnotes to endnotes in one go.
00:01:33
So I'll go ahead and right-click that note area,
00:01:35
click 'Note Options,' and then over here click 'Convert.'
00:01:41
And 'Convert All Footnotes to Endnotes,'
00:01:44
that's exactly what we want, so we'll click 'OK.'
00:01:46
And then close.
00:01:48
And then when we scroll to the bottom
00:01:50
you can see all your footnotes are now endnotes, okay?
00:01:54
So, what if you wanna change the numbering
00:01:57
for your footnotes or endnotes?
00:01:58
For example, we've got footnote one, two, and three here,
00:02:02
but maybe we wanna use letters instead.
00:02:04
Maybe we wanna use an A, B, or C,
00:02:07
or maybe we wanna use some symbols, like an asterisk.
00:02:10
You can do that.
00:02:12
Go ahead and just right-click your notes area
00:02:14
and click 'Note Options.'
00:02:17
And then over here on the right under 'Number Format,'
00:02:19
choose the options you want.
00:02:21
I'm gonna choose A, B, and C,
00:02:22
but you could also choose these options here
00:02:25
or you could choose these symbols here.
00:02:28
Those are very common.
00:02:29
I'll click there and click 'Apply,' and there we go.
00:02:32
We've got our numbering system changed to A, B, and c.
00:02:35
And then it's all throughout the document
00:02:36
that that change occurred.
00:02:37
So we've got the A here, kay.
00:02:41
We've got the B here and the C right here.
00:02:46
So, we've changed the footnote numbering,
00:02:49
but what about the size of that little footnote?
00:02:51
Can we change that?
00:02:52
And what about the text down here?
00:02:55
Can we change the way this text looks?
00:02:56
Can it be bigger?
00:02:57
Can it be a different font?
00:02:58
Can it have different spacing?
00:03:00
It sure can and we'll show you how in the next video.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
In deze videoreeks gaan we het hebben over voetnoten.
00:00:06
We beginnen met laten zien hoe je ze invoegt.
00:00:09
Ik klik met mijn cursor rechts...
00:00:11
van de tekst waar ik de voetnoot aan wil toevoegen.
00:00:13
En daarna hier in het tabblad Verwijzingen,...
00:00:15
Ik klik op Voetnoot invoegen.
00:00:18
Dit doet twee dingen.
00:00:20
Dit voegt het kleine superscript-nummer in, hier.
00:00:23
Geweldig, en dan hier onder aan de pagina...
00:00:25
verschijnt een gedeelte voor notities...
00:00:27
waar we de voetnoot kunnen invoeren...
00:00:31
of wat dan ook in dit voetnootgedeelte.
00:00:35
Voetnoten worden onder aan de juiste pagina geplaatst.
00:00:38
Hier is het voetnootnummer, de superscript drie.
00:00:41
En de opmerking voor die voetnoot...
00:00:44
staat onder aan de pagina hier.
00:00:46
Oké, dit is de gekoppelde voetnoot.
00:00:49
Wat als ik de locatie van de voetnoot wil wijzigen?
00:00:52
Bijvoorbeeld, stel dat je deze voetnoot...
00:00:55
wil verplaatsen naar het einde van het document.
00:00:57
Dat heet normaal gesproken een eindnoot.
00:00:59
Als je een eindnoot wilde invoeren, kan dat...
00:01:01
door op Eindnoot invoegen te klikken,...
00:01:03
maar dat heb je vast niet gedaan.
00:01:04
Je wil waarschijnlijk je voetnoten omzetten in eindnoten.
00:01:08
Dat gaan we dus doen.
00:01:09
Je klikt met rechts op een voetnoot...
00:01:12
en kiest Omzetten naar eindnoot.
00:01:15
En dan scrol je hier omlaag...
00:01:17
en zie je dat de eindnoot...
00:01:18
nu ook echt een eindnoot is.
00:01:20
Hij staat aan het einde van het document.
00:01:22
Je wil waarschijnlijk geen mix van...
00:01:24
voet- en eindnoten in je document,...
00:01:26
dus ik maak dit ongedaan en ga laten zien dat je...
00:01:29
alle voetnoten in één klap kunt omzetten in eindnoten.
00:01:33
Dus rechtsklik ik op het notitiegedeelte,...
00:01:35
klik op Opties voor notities hier en klik op Omzetten.
00:01:41
En dan Alle voetnoten omzetten naar eindnoten,...
00:01:44
en dat is precies wat we willen, dus klik ik op Oké.
00:01:47
En dan Sluiten.
00:01:49
En als we dan omlaag scrollen...
00:01:50
zie je dat alle voetnoten zijn omgezet naar eindnoten.
00:01:55
Wat nu als je de nummering wil wijzigen...
00:01:56
van je voetnoten en eindnoten?
00:01:58
Bijvoorbeeld, hier zie je voetnoten één, twee en drie,...
00:02:01
maar misschien wil je liever letters gebruiken.
00:02:04
Misschien wil je A, B en C gebruiken,...
00:02:07
of andere symbolen zoals sterretjes.
00:02:10
Dat kan.
00:02:12
Rechtsklik op het gedeelte voor notities...
00:02:14
en klik op Opties voor notities.
00:02:17
En dan hier rechts onder Nummering,...
00:02:20
en selecteer de gewenste optie.
00:02:21
Ik selecteer A, B en C,...
00:02:23
maar je kunt ook deze opties hier kiezen...
00:02:25
of je kunt deze symbolen hier kiezen.
00:02:28
Dit wordt heel vaak gebruikt.
00:02:30
Ik klik daar en selecteer Toepassen.
00:02:32
We hebben het nummersysteem verandert naar A, B en C.
00:02:35
En die wijziging wordt...
00:02:37
door het hele document doorgevoerd.
00:02:38
Dus hier hebben we een A...
00:02:41
Daar een B en daar een C.
00:02:46
We hebben de voetnootnummering gewijzigd,...
00:02:49
maar als we het formaat willen aanpassen?
00:02:51
Kan dat?
00:02:53
En de tekst hieronder?
00:02:55
Kunnen we de weergave daarvan wijzigen?
00:02:57
Kan het groter?
00:02:57
Een ander lettertype?
00:02:58
Andere afstanden?
00:03:00
Dat kan en we laten dit zien in de volgende video.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Nesta série de vídeos, vamos falar de notas de rodapé.
00:00:06
Vamos começar mostrando como inserir uma.
00:00:09
Vou clicar à direita do texto
00:00:11
onde quero adicionar uma nota de rodapé.
00:00:13
Depois, aqui no menu «Referências»,
00:00:15
vou clicar em «Inserir Nota de rodapé».
00:00:18
Agora, duas coisas.
00:00:20
Isto coloca um pequeno número sobrescrito, claro, aqui em cima.
00:00:23
Isso é ótimo e, depois, aqui em baixo no fundo
00:00:25
dessa página, temos uma área para notas,
00:00:28
onde podemos inserir a citação
00:00:31
ou o que quisermos na área da nota de rodapé.
00:00:35
As notas de rodapé são colocadas na parte inferior da página em que estão.
00:00:38
Aqui está o número da nota de rodapé, o três sobrescrito.
00:00:41
E a nota correspondente para essa nota de rodapé
00:00:44
está no fundo desta página.
00:00:46
Ok, aqui está a nota de rodapé correspondente.
00:00:49
Agora, e se você quiser alterar a localização de uma nota de rodapé?
00:00:52
Por exemplo, digamos que você queria que esta nota de rodapé
00:00:55
ficasse no fim do documento.
00:00:57
Isto se chama nota de fim.
00:00:59
Se você inseriu uma nota de fim, pode tê-lo feito
00:01:01
clicando no botão «Inserir Nota de Fim»,
00:01:03
mas provavelmente não o fez.
00:01:04
Provavelmente gostaria de converter suas notas de rodapé em notas de fim.
00:01:08
Portanto, vamos fazer isso.
00:01:09
Você precisa clicar com o botão direito em uma nota de rodapé
00:01:12
e escolher «Converter para Nota de Fim».
00:01:15
E, depois, desliza até aqui
00:01:17
e verá que a nota de rodapé
00:01:18
agora é, definitivamente, uma nota de fim.
00:01:20
Está no fim do documento.
00:01:22
Agora, é provável que você não queira uma mistura
00:01:24
de notas de rodapé e de notas de fim em seu documento, portanto,
00:01:26
vou anular isso e vou mostrar que você pode
00:01:30
converter todas as notas de rodapé em notas de fim de uma vez.
00:01:33
Clico na área da nota,
00:01:35
clique em «Opções de Nota» e, depois, aqui, clico em «Converter».
00:01:41
E «Converter todas as notas de rodapé em notas de fim»,
00:01:44
que é exatamente o que queremos e, por isso, clicamos em OK.
00:01:46
E, depois, fechamos.
00:01:48
Em seguida, deslizando para baixo,
00:01:50
você consegue ver que todas as suas notas de rodapé são agora notas de fim, certo?
00:01:54
Então, e se quiser mudar a numeração
00:01:57
de suas notas de rodapé ou notas de fim?
00:01:58
Por exemplo, temos a nota de rodapé um, dois e três aqui,
00:02:02
mas talvez prefiramos usar letras.
00:02:04
Talvez queiramos usar um A, B ou C,
00:02:07
ou talvez queiramos usar alguns símbolos, como um asterisco.
00:02:10
Você pode fazê-lo.
00:02:12
Clique com o botão direito na área das notas
00:02:14
e clique em «Opções de Nota».
00:02:17
E, depois, aqui no lado direito abaixo de «Formato do Número»,
00:02:19
escolha as opções que você quer.
00:02:21
Vou escolher A, B e C,
00:02:22
mas você também pode escolher estas opções aqui
00:02:25
ou pode escolher estes símbolos aqui.
00:02:28
Estes são muito comuns.
00:02:29
Vou clicar ali e em «Aplicar» e pronto!
00:02:32
Mudamos nosso sistema de numeração para A, B e C.
00:02:35
E a alteração ocorreu
00:02:36
em todo o documento.
00:02:37
Temos o A aqui, ok.
00:02:41
O B está aqui e o C aqui.
00:02:46
Mudamos a numeração das notas de rodapé,
00:02:49
mas e o tamanho daquela pequena nota de rodapé?
00:02:51
É possível mudar?
00:02:52
E este texto aqui?
00:02:55
Podemos alterar a aparência deste texto?
00:02:56
Pode ser maior?
00:02:57
Pode estar em uma fonte diferente?
00:02:58
Posso ter um espaçamento diferente?
00:03:00
Claro que pode e eu vou mostrar como no próximo vídeo.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
In dieser Videoreihe werden wir Fußnoten behandeln.
00:00:06
Beginnen wir damit, Ihnen zu zeigen, wie Sie eine Fußnote einfügen.
00:00:09
Ich klicke mit meinem Cursor rechts
00:00:11
neben den Text, in den ich eine Fußnote einfügen möchte.
00:00:13
Und dann hier oben in der Registerkarte „Verweise”
00:00:15
klicke ich auf „Fußnote einfügen”.
00:00:18
Dies bewirkt zwei Dinge.
00:00:20
Zum einen wird natürlich eine kleine, hochgestellte Zahl positioniert.
00:00:23
Das ist schon einmal sehr gut. Und hier am unteren
00:00:25
Seitenrand haben wir den Fußnotenbereich,
00:00:28
in den wir das Zitat,
00:00:31
oder was auch immer wir in diesem Fußnotenbereich möchten, eingeben.
00:00:35
Fußnoten werden an das Seitenende der Seite gesetzt, auf der sie sich befinden.
00:00:38
Hier ist die Fußnotenzahl, die hochgestellte Drei.
00:00:41
Und die entsprechende Anmerkung für diese Fußnote
00:00:44
ist am Ende der Seite hier.
00:00:46
Ok, hier ist die entsprechende Fußnote.
00:00:49
Was müssen Sie aber tun, wenn Sie die Stelle der Fußnote ändern möchten?
00:00:52
Wenn Sie beispielsweise möchten, dass diese Fußnote
00:00:55
ans Ende des Dokuments kommt.
00:00:57
Das nennt man normalerweise eine Endnote.
00:00:59
Wenn Sie eine Endnote hinzufügen wollten, hätten Sie das durch
00:01:01
Klicken auf die Schaltfläche „Endnote einfügen” tun können,
00:01:03
aber Sie haben es vermutlich nicht getan.
00:01:04
Sie möchten wahrscheinlich Ihre Fußnoten in Endnoten umwandeln.
00:01:08
Dann machen wir das also.
00:01:09
Sie rechtsklicken dazu auf eine Fußnote
00:01:12
und wählen „In Endnote konvertieren”.
00:01:15
Und dann scrollen Sie hier nach unten
00:01:17
und Sie sehen, dass die Fußnote
00:01:18
jetzt definitiv eine Endnote ist.
00:01:20
Sie befindet sich am Ende des Dokuments.
00:01:22
Jetzt wollen Sie vermutlich keine Mischung
00:01:24
aus Fußnoten und Endnoten in Ihrem Dokument haben.
00:01:26
Ich mache das also rückgängig und zeige Ihnen, dass Sie
00:01:30
all Ihre Fußnoten auf einmal in Endnoten umwandeln können.
00:01:33
Ich mache das also und rechtsklicke auf den Notzibereich,
00:01:35
klicke auf „Notizoptionen” und dann auf „Konvertieren”.
00:01:41
Und „Alle Fußnoten in Endnoten umwandeln”.
00:01:44
Das ist genau das, was wir wollen, also klicken wir auf „OK”.
00:01:46
Und dann schließen.
00:01:48
Wenn wir jetzt nach unten scrollen,
00:01:50
sehen Sie, dass all Ihre Fußnoten jetzt Endnoten sind.
00:01:54
Aber was müssen Sie tun, wenn Sie die Nummerierung
00:01:57
Ihrer Fußnoten oder Endnoten ändern möchten?
00:01:58
Wir haben zum Beispiel Fußnote eins, zwei und drei hier,
00:02:02
aber vielleicht möchten wir stattdessen Buchstaben verwenden.
00:02:04
Möglicherweise wollen wir A, B oder C verwenden
00:02:07
oder wir möchten Symbole, wie ein Sternchen verwenden.
00:02:10
Das können Sie tun.
00:02:12
Klicken Sie mit der rechten Maustaste einfach in den Fußnotenbereich
00:02:14
und klicken Sie auf „Fußnoten/Endnoten-Optionen”.
00:02:17
Und dann hier direkt unter „Zahlenformat”
00:02:19
wählen Sie die Optionen, die Sie möchten.
00:02:21
Ich werde A, B und C auswählen,
00:02:22
aber Sie könnten auch diese Optionen hier wählen
00:02:25
oder Sie könnten diese Zeichen verwenden.
00:02:28
Diese sind sehr gebräuchlich.
00:02:29
Ich klicke dort und klicke auf „Anwenden” und das war's.
00:02:32
Wir haben unser Nummerierungssystem in A, B und C geändert.
00:02:35
Diese Änderung zieht
00:02:36
sich jetzt durch das gesamte Dokument.
00:02:37
Wir haben hier also das A, ok.
00:02:41
Wir haben hier das B und direkt hier das C.
00:02:46
Wir haben also die Fußnotennummerierung geändert,
00:02:49
aber was ist mit der Größe dieser kleinen Fußnote?
00:02:51
Können wir diese ändern?
00:02:52
Und was ist mit dem Text hier unten?
00:02:55
Können wir das Aussehen des Textes ändern?
00:02:56
Können wir ihn vergrößern?
00:02:57
Können wir die Schriftart ändern?
00:02:58
Können wir den Abstand ändern?
00:03:00
Natürlich können wir das – und wie das geht, zeigen wir Ihnen im nächsten Video.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
En esta serie de vídeos vamos a tratar las notas al pie.
00:00:06
Vamos a empezar enseñándole cómo insertar una.
00:00:09
Voy a hacer clic a la derecha
00:00:11
del texto para el que quiero añadir la nota al pie.
00:00:13
Y ahora aquí, en la pestaña Referencias,
00:00:15
voy a hacer clic en Insertar nota al pie.
00:00:18
Pasarán dos cosas.
00:00:20
Una, que sale un numerito en superíndice aquí arriba.
00:00:23
Otra, que aquí al fondo de la página tenemos
00:00:25
una zona para poner notas,
00:00:28
donde podemos escribir la cita
00:00:31
o lo que queramos que aparezca en el pie de página.
00:00:35
Las notas al pie salen al final de la página correspondiente.
00:00:38
Aquí está el número de la nota al pie, un tres en superíndice.
00:00:41
Y el texto correspondiente a la nota al pie está aquí,
00:00:44
al final de la página.
00:00:46
Vale, aquí está la nota al pie.
00:00:49
¿Y qué pasa si queremos cambiar el lugar para la nota al pie?
00:00:52
Digamos, por ejemplo, que usted quiere que la nota al pie
00:00:55
esté al final del documento.
00:00:57
Es lo que se suele llamar una nota al final.
00:00:59
Se puede hacer directamente desde el principio, con el botón
00:01:01
Insertar nota al final,
00:01:03
pero ahora no es el caso,
00:01:04
así que queremos convertir las notas al pie en notas al final.
00:01:08
Vamos a ver cómo se hace.
00:01:09
Hay que hacer clic con el botón derecho
00:01:12
en la nota al pie y elegir Convertir en nota al final.
00:01:15
Ahora bajamos hasta aquí
00:01:17
y vemos que, definitivamente,
00:01:18
ahora la nota al pie es una nota al final.
00:01:20
Se ha ido al final del documento.
00:01:22
Pero no queremos tener un revoltijo
00:01:24
de notas al pie y notas al final en el mismo documento,
00:01:26
así que voy a deshacerlo y explicar cómo convertir
00:01:30
todas las notas al pie en notas al final de un plumazo.
00:01:33
Hago clic con el botón derecho en la zona de las notas,
00:01:35
hago clic en Opciones de notas y después aquí en Convertir.
00:01:41
Convertir las notas al pie en notas al final,
00:01:44
justo lo que queríamos, así que hacemos clic
00:01:46
y cerramos.
00:01:48
Después, si bajamos hasta el final,
00:01:50
veremos que todas las notas al pie son ahora notas al final.
00:01:54
¿Y si queremos cambiar
00:01:57
la numeración de las notas?
00:01:58
Por ejemplo, tenemos aquí las notas al pie uno, dos y tres,
00:02:02
pero quizá preferimos usar letras,
00:02:04
en plan A, B y C,
00:02:07
o quizá queramos usar símbolos, como asteriscos.
00:02:10
Se puede hacer.
00:02:12
También se hace con el botón derecho en la zona de las notas
00:02:14
y pinchando en Opciones de notas.
00:02:17
Después, aquí a la derecha, justo debajo de Formato de número,
00:02:19
elija la opción que quiera.
00:02:21
Yo voy a elegir A, B, C,
00:02:22
pero usted puede escoger cualquiera de estas opciones
00:02:25
o estos símbolos de aquí.
00:02:28
Son bastante comunes.
00:02:29
Hago clic ahí y después en Aplicar. ¡Listo!
00:02:32
Ya tenemos nuestro sistema numérico cambiado a A, B, C.
00:02:35
El cambio se ha hecho efectivo
00:02:36
a lo largo de todo el documento.
00:02:37
Aquí tenemos la A,
00:02:41
aquí la B y por aquí la C.
00:02:46
Hemos cambiado la numeración,
00:02:49
pero, ¿y si cambiamos el tamaño de esa nota al pie pequeñita?
00:02:51
¿Se puede?
00:02:52
¿Y el texto de aquí abajo?
00:02:55
¿Podemos cambiar la apariencia del texto?
00:02:56
¿Podemos agrandarlo?
00:02:57
¿Podemos usar una fuente diferente?
00:02:58
¿Puede llevar un espaciado distinto?
00:03:00
Desde luego que sí, y se lo enseñamos en el próximo vídeo.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
In questa serie di video, stiamo andando a coprire le note a piè di pagina..
00:00:06
Iniziamo mostrando come inserirne uno..
00:00:09
Ho intenzione di fare clic sul cursore a destra
00:00:11
del testo che voglio aggiungere una nota a piè di pagina per..
00:00:13
E poi qui sulla scheda 'Riferimenti',
00:00:15
Ho intenzione di fare clic su 'Inserisci nota a piè di pagina.'
00:00:18
Ora, questo fa due cose.
00:00:20
Che mette un piccolo apice numero, naturalmente, fino qui..
00:00:23
Questo è grande, e poi qui in basso.
00:00:25
di quella pagina abbiamo un'area note,
00:00:28
dove possiamo digitare la citazione
00:00:31
o qualsiasi altra cosa che vogliamo in quest'area..
00:00:35
Le note a piè di pagina vengono inserite nella parte inferiore della pagina in cui si trovano..
00:00:38
Ecco il numero della nota a piè di pagina qui, l'apice tre..
00:00:41
E il corrispondente nota per quella nota a piè di pagina.
00:00:44
è in fondo a questa pagina qui.
00:00:46
Ok, ecco la corrispondente nota a piè di pagina.
00:00:49
Ora, cosa succede se si vuole cambiare la posizione di una nota a piè di pagina?.
00:00:52
Ad esempio, diciamo si voleva questa nota a piè di pagina.
00:00:55
alla fine del documento.
00:00:57
Di solito si chiama nota di chiusura.
00:00:59
Se è stata inserita una nota di chiusura, si potrebbe avere fatto che.
00:01:01
facendo clic sul pulsante 'Inserisci nota di chiusura',
00:01:03
ma probabilmente non l'hai fatto.
00:01:04
Probabilmente vorrete convertire note a piè di pagina alle note di chiusura..
00:01:08
Quindi, andremo avanti e lo faremo.
00:01:09
Quello che fai è fare clic con il pulsante destro del mouse su una nota a piè di pagina
00:01:12
e si sceglie 'Converti in nota di chiusura'.
00:01:15
E poi si scorre verso il basso qui
00:01:17
e vedrete che la nota a piè di pagina
00:01:18
è sicuramente ora una nota di chiusura.
00:01:20
È alla fine del documento.
00:01:22
Ora, probabilmente non si vuole un mix
00:01:24
di note a piè di pagina e di chiusura nel documento,.
00:01:26
quindi ho intenzione di annullare che e Vi mostrerò che potete.
00:01:30
convertire tutte le note a piè di pagina per le note di chiusura in una sola volta..
00:01:33
Quindi vado avanti e fare clic con il pulsante destro del mouse sull'area della nota,.
00:01:35
fare clic su 'Opzioni nota', quindi qui clicca su 'Converti'..
00:01:41
E 'Converti tutte le note a piè di pagina in note di chiusura',
00:01:44
questo è esattamente quello che abbiamo vogliamo, quindi faremo clic su 'OK.'.
00:01:46
E poi chiudi.
00:01:48
E poi quando scorriamo verso il basso
00:01:50
puoi vedere tutte le tue note a piè di pagina sono ora note di chiusura, ok?.
00:01:54
Quindi, cosa succede se si desidera modificare la numerazione
00:01:57
per le note a piè di pagina o di chiusura?
00:01:58
Per esempio, abbiamo la nota a piè di pagina uno, due e tre qui,.
00:02:02
ma forse vogliamo usare le lettere invece.
00:02:04
Forse vogliamo usare un A, B, o C,
00:02:07
o forse vogliamo usare un po' simboli, come un asterisco..
00:02:10
Puoi farlo.
00:02:12
Vai avanti e solo fare clic con il pulsante destro del mouse sull'area note.
00:02:14
e fare clic su 'Opzioni nota'.
00:02:17
E poi qui sul proprio sotto 'Formato numero',.
00:02:19
scegliere le opzioni desiderate.
00:02:21
Scelgo A, B e C,
00:02:22
ma si potrebbe anche scegliere queste opzioni qui.
00:02:25
oppure puoi scegliere questi simboli qui.
00:02:28
Sono molto comuni.
00:02:29
Faccio clic lì e fare clic su 'Applica', e ci siamo..
00:02:32
Abbiamo la nostra numerazione sistema cambiato in A, B e c..
00:02:35
E poi è tutto in tutto il documento
00:02:36
che quel cambiamento si è verificato.
00:02:37
Quindi abbiamo la A qui, kay.
00:02:41
Abbiamo la B qui e la C proprio qui.
00:02:46
Quindi, abbiamo cambiato la numerazione delle note a piè di pagina,
00:02:49
ma per quanto riguarda le dimensioni di quella piccola nota a piè di pagina?.
00:02:51
Possiamo cambiarlo?
00:02:52
E il testo quaggiù?
00:02:55
Possiamo cambiare l'aspetto di questo testo?
00:02:56
Può essere più grande?
00:02:57
Può essere un tipo di carattere diverso?
00:02:58
Può avere una spaziatura diversa?
00:03:00
Si è verificato un problema sconosciuto. come nel prossimo video..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
在這一系列視頻中, 我們將涵蓋註腳。.
00:00:06
讓我們從顯示 如何插入一個。.
00:00:09
我要點擊游標的右邊
00:00:11
我想的文本 添加註腳。.
00:00:13
然後在"參考"選項卡上,
00:00:15
我將按一下"插入註腳"。
00:00:18
現在,這能做兩件事。
00:00:20
這把一個小上標 數位,當然,在這裡。.
00:00:23
那太好了,然後 在這裡的底部.
00:00:25
有一個筆記區,
00:00:28
我們可以鍵入引文
00:00:31
或任何我們想要的 在此註腳區域。.
00:00:35
註腳放在底部 他們所上的頁面。.
00:00:38
這是註腳編號 在這裡,上標三。.
00:00:41
和相應的 該註腳的說明.
00:00:44
位於此頁面的底部。
00:00:46
好的,這是相應的註腳。
00:00:49
現在,如果你想改變 註腳的位置?.
00:00:52
例如,假設 你想要這個註腳.
00:00:55
在文檔的末尾。
00:00:57
這通常稱為章節附註。
00:00:59
如果插入章節附註, 你可以這樣做.
00:01:01
通過按一下"插入章節附註"按鈕,
00:01:03
但你可能沒有那樣做
00:01:04
您可能需要轉換 您的註腳結束。.
00:01:08
因此,我們繼續這樣做。
00:01:09
您所做的是按右鍵註腳
00:01:12
並選擇"轉換為章節附註"。
00:01:15
然後你會向下滾動
00:01:17
你會看到註腳
00:01:18
絕對是現在一個結束說明。
00:01:20
它在文檔的末尾。
00:01:22
現在,你可能不想要一個混合
00:01:24
註腳和章節附註 在您的文檔中,.
00:01:26
所以我要撤銷,並 我要告訴你,你可以.
00:01:30
轉換所有註腳 結束筆記在一去。.
00:01:33
所以,我會繼續前進, 按右鍵該注釋區域,.
00:01:35
按一下"注意選項",然後按一下 在此處按一下"轉換"。.
00:01:41
和'將所有註腳轉換為結束筆記,'
00:01:44
這正是我們 想,所以我們將點擊'確定'。.
00:01:46
然後關閉。
00:01:48
然後當我們滾動到底部
00:01:50
你可以看到你所有的註腳 是章節附註,好嗎?.
00:01:54
所以,如果你想改變編號
00:01:57
你的註腳或章節附註?
00:01:58
例如,我們有註腳 一,二,三在這裡,.
00:02:02
但也許我們想用字母代替。
00:02:04
也許我們想用A,B或C,
00:02:07
或者我們想用一些 符號,如星號。.
00:02:10
你可以這樣做。
00:02:12
繼續,只是 按右鍵筆記區域.
00:02:14
然後按一下"注意選項"。
00:02:17
然後在這裡 在"數位格式"下.
00:02:19
選擇所需的選項。
00:02:21
我將選擇 A、B 和 C,
00:02:22
但您也可以 在此處選擇這些選項.
00:02:25
或者你可以在這裡選擇這些符號。
00:02:28
這些都是很常見的。
00:02:29
我將按一下該點並按一下 "申請,"我們走。.
00:02:32
我們有我們的編號 系統更改為 A、B 和 c。.
00:02:35
然後,它貫穿整個文檔
00:02:36
發生的變化。
00:02:37
所以,我們有A在這裡,凱。
00:02:41
我們這裡有B,C在這裡。
00:02:46
所以,我們改變了註腳編號,
00:02:49
但大小如何 那個小註腳?.
00:02:51
我們能改變一下嗎?
00:02:52
下面那文字呢?
00:02:55
我們能改變這個文本的外觀嗎?
00:02:56
能更大嗎?
00:02:57
可以是不同的字體嗎?
00:02:58
它能有不同的間距嗎?
00:03:00
它肯定可以,我們將顯示 你如何在下一個視頻。.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
この一連のビデオでは、 脚注を取り上げるつもりです。.
00:00:06
見せることから始めましょう 1 つを挿入する方法を使用します。.
00:00:09
右にカーソルをクリックします
00:00:11
私がしたいテキストの の脚注を追加します。.
00:00:13
そして、ここまでの「参照」タブで、
00:00:15
[脚注を挿入] をクリックします。
00:00:18
さて、それは2つのことを行います。
00:00:20
それは少し上書きを置く もちろん、ここまで。.
00:00:23
それは素晴らしいです、そして、その後 一番下の下に.
00:00:25
そのページのメモ領域があります。
00:00:28
引用文献を入力できる場所
00:00:31
または私たちが望むものは何でも この脚注領域に含めます。.
00:00:35
脚注は下部に配置されます。 上にあるページの。.
00:00:38
脚注番号は次の通り ここでは、上付き文字3を使用します。.
00:00:41
そして、対応する その脚注のメモ.
00:00:44
このページの下部にある。
00:00:46
さて、これに対応する脚注があります。
00:00:49
さて、あなたが変更したい場合は何 脚注の場所?.
00:00:52
たとえば、次のようにします。 この脚注が欲しかった.
00:00:55
は、ドキュメントの最後に含まれる必要があります。
00:00:57
これは通常、エンドノートと呼ばれています。
00:00:59
エンドノートを挿入した場合、 あなたはそれを行うことができた.
00:01:01
[末脚注を挿入] ボタンをクリックすると、
00:01:03
しかし、あなたはおそらくそれをしませんでした。
00:01:04
あなたはおそらく変換したいと思うでしょう 脚注を文末脚注にします。.
00:01:08
それでは、先に進んで、それを行います。
00:01:09
脚注を右クリックします。
00:01:12
[末脚注に変換] を選択します。
00:01:15
そして、あなたはここにスクロールします
00:01:17
脚注が表示されます。
00:01:18
は間違いなく今はエンドノートです。
00:01:20
ドキュメントの最後にあります。
00:01:22
今、あなたはおそらくミックスを望んでいない
00:01:24
脚注と文末脚注の ドキュメントでは、.
00:01:26
だから私はそれを取り消すつもりです 私はあなたができることを見せるつもりです.
00:01:30
すべての脚注を変換する 一度に文末脚注を行います。.
00:01:33
だから私は先に行くと そのノート領域を右クリックし、.
00:01:35
[メモオプション] をクリックし、 こちらから「変換」をクリックしてください。.
00:01:41
そして「すべての脚注を文末脚注に変換する」
00:01:44
それはまさに私たちです [OK] をクリックします。.
00:01:46
そして閉じる。
00:01:48
そして、一番下までスクロールすると
00:01:50
あなたはすべての脚注を見ることができます 今は文末脚注だ.
00:01:54
したがって、番号を変更する場合はどうすればいいですか。
00:01:57
あなたの脚注や文末脚注のために?
00:01:58
たとえば、脚注があります。 1,2,3人はここ.
00:02:02
しかし、私たちは代わりに文字を使用したいかもしれません。
00:02:04
A、B、C を使いたいのかもしれません。
00:02:07
または多分我々はいくつかを使用したい アスタリスクのようなシンボル。.
00:02:10
あなたはそれを行うことができます。
00:02:12
先に行くとちょうど ノート領域を右クリックします。.
00:02:14
をクリックし、[メモオプション] をクリックします。
00:02:17
そして、こっちの [番号形式] の下に.
00:02:19
必要なオプションを選択します。
00:02:21
私はA、B、Cを選ぶ
00:02:22
しかし、あなたはまた、 ここでこれらのオプションを選択してください.
00:02:25
または、ここでこれらのシンボルを選択することができます。
00:02:28
これらは非常に一般的です。
00:02:29
私はそこにクリックしてクリックします 「応募」と行く。.
00:02:32
私たちは、私たちの番号を持っている システムが A、B、および c に変更されました。.
00:02:35
そして、それは文書全体です
00:02:36
その変化が起こったこと。
00:02:37
ここがAだ
00:02:41
ここにはBとCがある
00:02:46
脚注の番号を変更しました
00:02:49
しかし、サイズはどうですか その小さな脚注の?.
00:02:51
変えようか?
00:02:52
下のテキストは?
00:02:55
このテキストの表示方法を変更できますか?
00:02:56
もっと大きくなるの?
00:02:57
別のフォントにすることはできますか?
00:02:58
異なる間隔を持つことができますか?
00:03:00
それは確かにできると我々は表示されます あなたは次のビデオでどのように。.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Trong loạt video này, chúng ta sẽ bao gồm các chú thích..
00:00:06
Hãy bắt đầu bằng Hiển thị bạn làm thế nào để chèn một..
00:00:09
Tôi sẽ nhấp vào con trỏ của tôi ở bên phải
00:00:11
của văn bản mà tôi muốn Thêm một chú thích cho..
00:00:13
Và sau đó lên ở đây trên tab ' tham chiếu ',
00:00:15
Tôi sẽ nhấp vào ' Insert footnote '.
00:00:18
Bây giờ, có hai điều.
00:00:20
Điều đó đặt một ít superscript số lượng, tất nhiên, lên đây..
00:00:23
Đó là tuyệt vời, và sau đó xuống dưới đây ở dưới cùng.
00:00:25
của trang đó chúng tôi có một khu vực ghi chú,
00:00:28
nơi chúng ta có thể gõ
00:00:31
hoặc bất cứ điều gì chúng tôi muốn trong khu vực cước chú này..
00:00:35
Chú thích được đặt ở dưới cùng của trang mà họ đang ở trên..
00:00:38
Đây là số cước chú ở đây, các superscript ba..
00:00:41
Và tương ứng lưu ý cho rằng cước chú.
00:00:44
là ở dưới cùng của trang này ở đây.
00:00:46
Được rồi, đây là chú thích tương ứng.
00:00:49
Bây giờ, những gì nếu bạn muốn thay đổi vị trí của một chú thích?.
00:00:52
Ví dụ: giả sử bạn muốn chú ý này.
00:00:55
ở cuối tài liệu.
00:00:57
Đó thường được gọi là một EndNote.
00:00:59
Nếu bạn đã chèn một chú thích, bạn có thể đã làm được điều đó.
00:01:01
bằng cách nhấp vào nút ' Insert EndNote ',
00:01:03
nhưng có lẽ bạn đã không làm điều đó.
00:01:04
Bạn có thể muốn chuyển đổi chú thích của bạn để ghi chú..
00:01:08
Vì vậy, chúng tôi sẽ tiếp tục và làm điều đó.
00:01:09
Những gì bạn làm là bạn nhấp chuột phải vào một chú thích
00:01:12
và bạn chọn ' Convert to EndNote '.
00:01:15
Và sau đó bạn sẽ cuộn xuống ở đây
00:01:17
và bạn sẽ thấy rằng cước chú
00:01:18
là chắc chắn bây giờ là một EndNote.
00:01:20
Nó ở cuối tài liệu.
00:01:22
Bây giờ, bạn có thể không muốn một hỗn hợp
00:01:24
ghi chú và chú thích trong tài liệu của bạn,.
00:01:26
Vì vậy tôi sẽ lùi lại điều đó và Tôi sẽ cho bạn thấy rằng bạn có thể.
00:01:30
chuyển đổi tất cả các chú thích để chú thích trong một đi..
00:01:33
Vì vậy, tôi sẽ đi trước và nhấp chuột phải vào khu vực lưu ý,.
00:01:35
nhấp vào ' tuỳ chọn lưu ý ' và sau đó trên đây nhấp vào ' chuyển đổi '..
00:01:41
Và ' chuyển đổi tất cả chú thích để ghi chú, '
00:01:44
đó là chính xác những gì chúng tôi muốn, vì vậy chúng tôi sẽ nhấp vào ' OK '..
00:01:46
Và sau đó đóng.
00:01:48
Và sau đó khi chúng tôi di chuyển đến phía dưới
00:01:50
bạn có thể xem tất cả các chú thích bây giờ là chú thích, okay?.
00:01:54
Vì vậy, nếu bạn muốn thay đổi số
00:01:57
cho chú thích của bạn hoặc ghi chú?
00:01:58
Ví dụ, chúng tôi đã có chú thích một, hai, và ba ở đây,.
00:02:02
nhưng có lẽ chúng ta muốn sử dụng các chữ cái thay thế.
00:02:04
Có lẽ chúng ta muốn sử dụng A, B, hoặc C,
00:02:07
hoặc có thể chúng ta muốn sử dụng một số biểu tượng, như dấu hoa thị..
00:02:10
Bạn có thể làm điều đó.
00:02:12
Đi trước và chỉ nhấp chuột phải vào khu vực ghi chú của bạn.
00:02:14
và nhấp vào ' Note Options '.
00:02:17
Và sau đó trên đây trên ngay dưới ' định dạng số ',.
00:02:19
chọn các tùy chọn mà bạn muốn.
00:02:21
Tôi sẽ chọn A, B, và C,
00:02:22
nhưng bạn cũng có thể chọn các tùy chọn này ở đây.
00:02:25
hoặc bạn có thể chọn những biểu tượng này ở đây.
00:02:28
Đó là những người rất phổ biến.
00:02:29
Tôi sẽ nhấp vào đó và nhấp vào ' Áp dụng, ' và ở đó chúng tôi đi..
00:02:32
Chúng tôi đã có số của chúng tôi Hệ thống đã thay đổi thành A, B và c..
00:02:35
Và sau đó là tất cả các tài liệu trong suốt
00:02:36
rằng thay đổi xảy ra.
00:02:37
Vì vậy, chúng tôi đã có một ở đây, Kay.
00:02:41
Chúng tôi đã có B ở đây và C ngay ở đây.
00:02:46
Vì vậy, chúng tôi đã thay đổi số cước chú,
00:02:49
nhưng những gì về kích thước của chú thích nhỏ đó?.
00:02:51
Chúng ta có thể thay đổi điều đó không?
00:02:52
Và những gì về văn bản xuống ở đây?
00:02:55
Chúng ta có thể thay đổi cách văn bản này trông?
00:02:56
Nó có thể được lớn hơn?
00:02:57
Nó có thể là một phông chữ khác nhau?
00:02:58
Nó có thể có khoảng cách khác nhau?
00:03:00
Nó chắc chắn có thể và chúng tôi sẽ hiển thị bạn làm thế nào trong video tiếp theo..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Dalam rangkaian video ini, kita akan membahas catatan kaki..
00:00:06
Mari kita mulai dengan menunjukkan cara memasukkan satu..
00:00:09
Saya akan mengklik kursor saya ke kanan
00:00:11
teks yang ingin saya menambahkan catatan kaki untuk..
00:00:13
Dan kemudian di sini pada ' referensi ' tab,
00:00:15
Aku akan mengklik ' Masukkan nota kaki. '
00:00:18
Sekarang, yang melakukan dua hal.
00:00:20
Yang menempatkan sedikit superscript nomor, tentu saja, di sini..
00:00:23
Itu bagus, dan kemudian di sini di bagian bawah.
00:00:25
Halaman itu kita memiliki area catatan,
00:00:28
dimana kita bisa mengetikkan kutipan
00:00:31
atau apapun yang ingin kita di area catatan kaki ini..
00:00:35
Catatan kaki diletakkan di bagian bawah Halaman yang mereka gunakan..
00:00:38
Berikut adalah nomor catatan kaki di sini, superscript tiga..
00:00:41
Dan yang sesuai Catatan untuk itu catatan kaki.
00:00:44
adalah di bagian bawah halaman ini di sini.
00:00:46
Oke, inilah catatan kaki yang sesuai.
00:00:49
Sekarang, bagaimana jika Anda ingin mengubah Lokasi catatan kaki?.
00:00:52
Sebagai contoh, katakanlah Anda ingin catatan kaki ini.
00:00:55
untuk berada di akhir dokumen.
00:00:57
Itu biasanya disebut catatan akhir.
00:00:59
Jika Anda memasukkan catatan akhir, Anda bisa melakukan itu.
00:01:01
dengan mengklik tombol ' sisipkan EndNote ',
00:01:03
tetapi Anda mungkin tidak melakukan itu.
00:01:04
Anda mungkin ingin mengkonversi Catatan kaki Anda untuk catatan akhir..
00:01:08
Jadi, kita akan pergi ke depan dan melakukan itu.
00:01:09
Apa yang Anda lakukan adalah Anda klik kanan catatan kaki
00:01:12
dan Anda memilih ' Convert to EndNote '.
00:01:15
Dan kemudian Anda akan menggulir ke bawah di sini
00:01:17
dan Anda akan melihat bahwa catatan kaki
00:01:18
pasti sekarang catatan akhir.
00:01:20
Ini di akhir dokumen.
00:01:22
Sekarang, Anda mungkin tidak ingin campuran
00:01:24
Catatan kaki dan catatan akhir dalam dokumen Anda,.
00:01:26
Jadi aku akan membatalkan itu dan Saya akan menunjukkan bahwa Anda dapat.
00:01:30
mengubah semua catatan kaki Anda untuk catatan akhir dalam satu pergi..
00:01:33
Jadi saya akan pergi ke depan dan Klik kanan area catatan,.
00:01:35
Klik ' catatan pilihan, ' dan kemudian di sini klik ' Convert '..
00:01:41
Dan ' mengkonversi semua catatan kaki ke Endnotes, '
00:01:44
Itulah yang kami inginkan, jadi kita akan klik ' OK '..
00:01:46
Dan kemudian tutup.
00:01:48
Dan kemudian ketika kita menggulir ke bagian bawah
00:01:50
Anda dapat melihat semua catatan kaki Anda Sekarang catatan akhir, oke?.
00:01:54
Jadi, bagaimana jika Anda ingin mengubah penomoran
00:01:57
untuk catatan kaki atau catatan akhir?
00:01:58
Sebagai contoh, kita punya catatan kaki satu, dua, dan tiga di sini,.
00:02:02
tapi mungkin kita ingin menggunakan huruf sebagai gantinya.
00:02:04
Mungkin kita ingin menggunakan A, B, atau C,
00:02:07
atau mungkin kita ingin menggunakan beberapa simbol, seperti tanda bintang..
00:02:10
Anda dapat melakukannya.
00:02:12
Pergi ke depan dan hanya Klik kanan area catatan Anda.
00:02:14
dan klik ' catatan pilihan. '
00:02:17
Dan kemudian di sini di tepat di bawah ' format angka ',.
00:02:19
Pilih opsi yang Anda inginkan.
00:02:21
Saya akan memilih A, B, dan C,
00:02:22
tetapi Anda juga dapat Pilih opsi ini di sini.
00:02:25
atau Anda bisa memilih simbol ini di sini.
00:02:28
Mereka sangat umum.
00:02:29
Saya akan klik di sana dan klik ' Apply, ' dan di sana kita pergi..
00:02:32
Kami punya penomoran kami sistem berubah menjadi A, B, dan c..
00:02:35
Dan kemudian semuanya di seluruh dokumen
00:02:36
bahwa perubahan itu terjadi.
00:02:37
Jadi kita punya A di sini, Kay.
00:02:41
Kami punya B di sini dan C di sini.
00:02:46
Jadi, kita telah mengubah penomoran catatan kaki,
00:02:49
Tapi bagaimana dengan ukuran Catatan kaki kecil itu?.
00:02:51
Bisakah kita mengubahnya?
00:02:52
Dan bagaimana dengan teks di sini?
00:02:55
Bisakah kita mengubah cara teks ini terlihat?
00:02:56
Apakah bisa lebih besar?
00:02:57
Dapatkah font yang berbeda?
00:02:58
Dapat memiliki jarak yang berbeda?
00:03:00
Itu pasti bisa dan kami akan menunjukkan Anda bagaimana dalam video berikutnya..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
В этой серии видео, мы собираемся охватить сноски..
00:00:06
Начнем с показа как вставить один..
00:00:09
Я собираюсь нажать курсор вправо
00:00:11
текста, который я хочу добавить сноску для..
00:00:13
А потом здесь, на вкладке "Ссылки",
00:00:15
Я собираюсь нажать кнопку "Вставьте сноску".
00:00:18
Теперь, что делает две вещи.
00:00:20
Это ставит немного суперскрипт число, конечно, здесь..
00:00:23
Это здорово, а потом здесь, внизу.
00:00:25
этой страницы у нас есть заметки области,
00:00:28
где мы можем ввести цитату
00:00:31
или все, что мы хотим в этой области сноски..
00:00:35
Сноски ставятся внизу страницы, на которую они находятся..
00:00:38
Вот номер сноски здесь, суперскрипт три..
00:00:41
И соответствующие примечание для этой сноски.
00:00:44
находится в нижней части этой страницы здесь.
00:00:46
Хорошо, вот соответствующая сноска.
00:00:49
Теперь, что, если вы хотите изменить расположение сноски?.
00:00:52
Например, скажем, Вы хотели эту сноску.
00:00:55
быть в конце документа.
00:00:57
Обычно это называется энднотом.
00:00:59
Если вы вставили энднот, Вы могли бы сделать это.
00:01:01
Нажав на кнопку "Вставьте Endnote",
00:01:03
но вы, вероятно, не делать этого.
00:01:04
Вы, вероятно, хотите преобразовать ваши сноски к endnotes..
00:01:08
Итак, мы пойдем дальше и сделаем это.
00:01:09
То, что вы делаете, это вы право нажмите сноски
00:01:12
и вы выбираете 'Преобразование в Endnote.'
00:01:15
А потом вы прокрутите здесь
00:01:17
и вы увидите, что сноска
00:01:18
это, безусловно, в настоящее время endnote.
00:01:20
Это в конце документа.
00:01:22
Теперь, вы, вероятно, не хотите смесь
00:01:24
сносок и энднотов в документе,.
00:01:26
так что я собираюсь отменить это и Я покажу вам, что вы можете.
00:01:30
конвертировать все ваши сноски endnotes на одном ходу..
00:01:33
Так что я пойду вперед и право нажмите, что примечание области,.
00:01:35
нажмите кнопку "Примечание Варианты", а затем здесь нажмите кнопку "Преобразовать"..
00:01:41
И "Преобразовать все сноски в Endnotes, '
00:01:44
это именно то, что мы хочу, так что мы будем нажимать "Хорошо"..
00:01:46
А потом близко.
00:01:48
А потом, когда мы прокручиваем на дно
00:01:50
Вы можете увидеть все ваши сноски теперь endnotes, хорошо?.
00:01:54
Итак, что делать, если вы хотите изменить проем
00:01:57
для ваших сносок или энднотов?
00:01:58
Например, у нас есть сноска один, два и три здесь,.
00:02:02
но, возможно, мы хотим использовать буквы вместо этого.
00:02:04
Может быть, мы хотим использовать A, B, или C,
00:02:07
или, может быть, мы хотим использовать некоторые символы, как звездочка..
00:02:10
Ты можешь это сделать.
00:02:12
Идите вперед и просто право нажмите ваши заметки области.
00:02:14
и нажмите кнопку "Примечание Варианты".
00:02:17
А потом здесь, на прямо под "Номер Формат",.
00:02:19
выбрать варианты, которые вы хотите.
00:02:21
Я выберу A, B и C,
00:02:22
но вы также можете выбрать эти варианты здесь.
00:02:25
или вы можете выбрать эти символы здесь.
00:02:28
Это очень распространено.
00:02:29
Я найму туда и нажмите кнопку "Применить", и там мы идем..
00:02:32
У нас есть номер система изменена на A, B и c..
00:02:35
И тогда это все по всему документу
00:02:36
что это изменение произошло.
00:02:37
Итак, у нас есть "А", Кей.
00:02:41
У нас есть B здесь и C прямо здесь.
00:02:46
Итак, мы изменили сноски,
00:02:49
но как насчет размера этой маленькой сноски?.
00:02:51
Мы можем это изменить?
00:02:52
А как же текст здесь?
00:02:55
Можем ли мы изменить внешний вид этого текста?
00:02:56
Может ли он быть больше?
00:02:57
Это может быть другой шрифт?
00:02:58
Может ли он иметь различные интервалы?
00:03:00
Он уверен, может, и мы покажем как в следующем видео..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
В тази серия от видеоклипове, ще покрием бележките под линия..
00:00:06
Да започнем с показването да въведете един..
00:00:09
Ще кликна върху курсора си отдясно
00:00:11
текста, който искам да добавяне на бележка под линия за..
00:00:13
И после тук, в раздела "Препратки",
00:00:15
Ще натисна "Вмъкни бележка под линия".
00:00:18
Това прави две неща.
00:00:20
Това е малко по-добро. номер, разбира се, тук..
00:00:23
Това е чудесно, и тогава Долу долу.
00:00:25
на тази страница имаме област за бележки,
00:00:28
където можем да напишем цитата
00:00:31
или каквото искаме в тази област под линия..
00:00:35
Бележките под линия се поставят в долната част на страницата, на която са..
00:00:38
Ето номера на бележката под линия Ето, горният 3..
00:00:41
И съответните бележката под линия.
00:00:44
е в долната част на тази страница тук.
00:00:46
Добре, ето тази бележка под линия.
00:00:49
Сега, какво ако искаш да се промениш? местоположението на бележката под линия?.
00:00:52
Например, да кажем, че искате тази бележка под линия.
00:00:55
да бъде в края на документа.
00:00:57
Това обикновено се нарича бележка.
00:00:59
Ако сте вмъкнали бележка в края, ти си можел да го направиш.
00:01:01
като щракнете върху бутона "Вмъкни бележка в края",
00:01:03
Но ти вероятно не си го направил.
00:01:04
Вероятно ще искате да конвертирате бележките под линия към бележките в края..
00:01:08
Така че, ние ще продължим и да направим това.
00:01:09
Това, което правите, е да щракнете с десния бутон на мишката върху бележка под линия
00:01:12
и изберете "Конвертиране в бележка в края".
00:01:15
И след това ще превъртите тук
00:01:17
и ще видите, че бележката под линия
00:01:18
определено е в края на документа.
00:01:20
В края на документа е.
00:01:22
Вероятно не искаш микс.
00:01:24
бележки под линия и бележки в края във вашия документ,.
00:01:26
така че ще го поправя и Ще ти покажа, че можеш да се справиш..
00:01:30
конвертирате всички бележки под линия за бележки в края наведнъж..
00:01:33
Така че аз ще вървя напред и щракнете с десния бутон върху тази област за бележки,.
00:01:35
щракнете върху "Опции за бележки", след което Кликнете тук, кликнете върху "Конвертиране"..
00:01:41
И "Конвертиране на всички бележки под линия в бележки в края".
00:01:44
това е точно това, което ние искате, така че ние ще кликнете върху "OK.".
00:01:46
И след това близо.
00:01:48
И тогава, когато превъртаме до дъното
00:01:50
можете да видите всички ваши бележки под линия сега са крайните бележки, нали?.
00:01:54
Та, какво ще стане, ако искате да промените номерирането
00:01:57
за бележките под линия или бележките в края?
00:01:58
Например имаме бележка под линия едно, две и три тук,.
00:02:02
но може би искаме да използваме писма вместо това.
00:02:04
Може би искаме да използваме 5, 5 или 5,
00:02:07
или може би ние искаме да използваме някои символи, като звездичка..
00:02:10
Можеш да го направиш.
00:02:12
Давай, просто щракнете с десния бутон върху областта за бележките.
00:02:14
и кликнете върху "Опции за бележки".
00:02:17
И после тук, на под "Формат на номерата"..
00:02:19
изберете желаните опции.
00:02:21
Ще избера А, Б и С,
00:02:22
но вие също бихте могли да изберете тези опции тук.
00:02:25
или можете да изберете тези символи тук.
00:02:28
Тези са много чести.
00:02:29
Ще кликна там и кликнете "Кандидатствай" и ето..
00:02:32
Имаме си номера. система се промени на A, B и c..
00:02:35
И тогава всичко е в целия документ
00:02:36
че тази промяна е настъпила.
00:02:37
Ето, че имаме "А", Кей.
00:02:41
Тук са Б и С.
00:02:46
Променихме номерирането на бележките.
00:02:49
но какво ще кажете за размера на тази малка бележка под линия?.
00:02:51
Може ли да го променим?
00:02:52
Ами текста тук долу?
00:02:55
Може ли да променим начина, по който изглежда този текст?
00:02:56
Може ли да е по-голям?
00:02:57
Може ли да е различен шрифт?
00:02:58
Може ли да има различна разредка?
00:03:00
Със сигурност можем и ще покажем как в следващия видеоклип..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
În această serie de videoclipuri, Vom acoperi notele de subsol..
00:00:06
Să începem prin a arăta să introduceți unul..
00:00:09
O să dau clic pe cursor la dreapta
00:00:11
a textului pe care doresc să-l adăugați o notă de subsol pentru..
00:00:13
Și apoi aici, pe fila "Referințe",
00:00:15
Voi face clic pe 'Inserare notă de subsol'.
00:00:18
Asta face două lucruri.
00:00:20
Asta pune un pic exponent numărul, desigur, aici..
00:00:23
Asta e grozav, și apoi. aici jos, în partea de jos.
00:00:25
din acea pagină avem o zonă de note,
00:00:28
unde putem tasta citatul
00:00:31
sau orice vrem să în această zonă de notă de subsol..
00:00:35
Notele de subsol sunt puse în partea de jos a paginii pe care se întățiesc..
00:00:38
Iată numărul notei de subsol aici, superscript-ul trei..
00:00:41
Și corespunzătoare notă pentru nota de subsol.
00:00:44
este în partea de jos a acestei pagini aici.
00:00:46
Bine, aici e nota de subsol corespunzătoare.
00:00:49
Acum, ce se întâmplă dacă doriți să schimbați locația unei note de subsol?.
00:00:52
De exemplu, să spunem ai vrut această notă de subsol.
00:00:55
la sfârșitul documentului.
00:00:57
Asta se numește de obicei notă de final.
00:00:59
Dacă ați inserat o notă de final, ai fi putut face asta.
00:01:01
făcând clic pe butonul "Inserare notă de final",
00:01:03
Dar probabil nu ai făcut asta.
00:01:04
Probabil ai vrea să te convertești. notele de subsol la notele de final..
00:01:08
Deci, vom merge mai departe și de a face asta.
00:01:09
Ceea ce faci este să faci clic cu dreapta pe o notă de subsol
00:01:12
și alegeți 'Conversie în notă de final'.
00:01:15
Și apoi vei defila aici.
00:01:17
și veți vedea că nota de subsol
00:01:18
este cu siguranta acum o notă de final.
00:01:20
E la sfârșitul documentului.
00:01:22
Acum, probabil că nu vrei un amestec
00:01:24
note de subsol și note de final în document,.
00:01:26
așa că am de gând să anulați că și O să-ți arăt că poți..
00:01:30
conversia tuturor notelor de subsol pentru a endnotes într-un du-te..
00:01:33
Așa că voi merge mai departe și. faceți clic cu dreapta pe zona de notă,.
00:01:35
faceți clic pe 'Opțiuni notă",apoi aici faceți clic pe 'Convert.'.
00:01:41
Și "Conversia toate notele de subsol la note de final,"
00:01:44
asta e exact ceea ce am doriți, așa că vom face clic pe "OK.".
00:01:46
Și apoi închide.
00:01:48
Și apoi, când vom defila în partea de jos
00:01:50
puteți vedea toate notele de subsol sunt acum note de final, bine?.
00:01:54
Deci, ce se întâmplă dacă doriți să modificați numerotarea
00:01:57
pentru notele de subsol sau notele de final?
00:01:58
De exemplu, avem nota de subsol unu, doi și trei aici,.
00:02:02
Dar poate vrem să folosim litere în schimb.
00:02:04
Poate vrem să folosim un A, B sau C,
00:02:07
sau poate vrem să folosim unele simboluri, ca un asterisc..
00:02:10
Poți s-o faci.
00:02:12
Dă-i drumul și doar. faceți clic cu butonul din dreapta pe zona notelor.
00:02:14
și faceți clic pe 'Opțiuni notă'.
00:02:17
Și apoi aici, pe. chiar sub 'Format număr',.
00:02:19
alegeți opțiunile dorite.
00:02:21
Voi alege A, B, și C,
00:02:22
dar ai putea, de asemenea, alegeți aceste opțiuni aici.
00:02:25
sau ai putea alege aceste simboluri aici.
00:02:28
Acestea sunt foarte frecvente.
00:02:29
Voi face clic acolo și faceți clic pe "Aplică, " și acolo vom merge..
00:02:32
Avem numerotarea noastră. sistem schimbat la A, B și c..
00:02:35
Și apoi e peste tot în document.
00:02:36
că această schimbare a avut loc.
00:02:37
Deci avem 10 aici, Kay.
00:02:41
Avem B aici și C chiar aici.
00:02:46
Deci, am schimbat numerotarea notei de subsol,
00:02:49
dar ce zici de dimensiunea din acea mică notă de subsol?.
00:02:51
Putem schimba asta?
00:02:52
Și rămâne cu textul de aici?
00:02:55
Putem schimba modul în care arată acest text?
00:02:56
Poate fi mai mare?
00:02:57
Poate fi un font diferit?
00:02:58
Poate avea spațiere diferită?
00:03:00
Este sigur că poate și vom arăta vă în video următoare..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
У цій серії відео, ми покриємо виноски..
00:00:06
Початок з відображенням як вставити його..
00:00:09
Я збираюся натиснути курсор праворуч
00:00:11
тексту, який потрібно додайте виноску для..
00:00:13
А потім сюди, на вкладці "Посилання",
00:00:15
Я збираюся натиснути "Вставити виноску".
00:00:18
Тепер, це робить дві речі.
00:00:20
Це ставить трохи надрядкового символу число, звичайно, тут..
00:00:23
Це здорово, а потім внизу внизу внизу.
00:00:25
на цій сторінці у нас є область примііці,
00:00:28
де ми можемо ввести цитату
00:00:31
або все, що ми хочемо в цій області виноски..
00:00:35
Виноски ставлять внизу сторінки, на яку вони вміюся..
00:00:38
Ось номер виноски тут, надрядковий три..
00:00:41
І відповідні зауважте, що виноска.
00:00:44
знаходиться в нижній частині цієї сторінки тут.
00:00:46
Гаразд, ось що відповідна виноска.
00:00:49
Тепер, що робити, якщо ви хочете змінити розташування виноски?.
00:00:52
Наприклад, скажімо, Ви хотіли цю виноску.
00:00:55
бути в кінці документа.
00:00:57
Це зазвичай називається кінцевою виноскою.
00:00:59
Якщо кінцеву виноску вставлено, ви могли б зробити це.
00:01:01
натиснувши кнопку "Вставити кінцеву виноску",
00:01:03
але ви, напевно, не зробили цього.
00:01:04
Ви, напевно, хочете перетворити виноски для кінцевих виносок..
00:01:08
Отже, ми підемо вперед і зробимо це.
00:01:09
Що ви робите, клацнувши виноску правою кнопкою миші
00:01:12
і ви вибираєте "Перетворити на кінцеву виноску".
00:01:15
І тоді ви прокрутите вниз тут
00:01:17
і ви побачите, що виноска
00:01:18
безумовно, тепер кінцева виноска.
00:01:20
Це в кінці документа.
00:01:22
Тепер, ви, ймовірно, не хочете суміші
00:01:24
звичайних і кінцевих виносок у документі,.
00:01:26
так що я збираюся скасувати це і Я покажу вам, що ви можете.
00:01:30
перетворити всі ваші виноски до кінцевих виносок за один перехід..
00:01:33
Так що я піду вперед і Клацніть правою кнопкою миші цю область нотатки,.
00:01:35
натисніть кнопку "Параметри нотаток", а потім тут натисніть "Перетворити"..
00:01:41
І "Перетворити всі виноски на кінцеві виноски",
00:01:44
це саме те, що ми хочете, так що ми натиснемо "ОК"..
00:01:46
А потім близько.
00:01:48
А потім, коли ми перейдемо до нижньої частини
00:01:50
Ви можете побачити всі свої виноски тепер кінцеві виноски, добре?.
00:01:54
Отже, що робити, якщо ви хочете змінити нумерація
00:01:57
для звичайних або кінцевих виносок?
00:01:58
Наприклад, у нас є виноска один, два і три тут,.
00:02:02
але, можливо, ми хочемо використовувати листи замість цього.
00:02:04
Може бути, ми хочемо використовувати A, B або C,
00:02:07
або, може бути, ми хочемо використовувати деякі символи, як зірочка..
00:02:10
Ви можете це зробити.
00:02:12
Ідіть вперед і просто Клацніть правою кнопкою миші область нотатки.
00:02:14
і натисніть "Параметри нотатки".
00:02:17
А потім сюди, на прямо в розділі "Формат номера",.
00:02:19
виберіть потрібні параметри.
00:02:21
Я збираюся вибрати A, B і C,
00:02:22
але ви могли б також тут ви можете обрати ці параметри.
00:02:25
або ви можете вибрати ці символи тут.
00:02:28
Це дуже поширені.
00:02:29
Я натисш там і натисніть кнопку "Застосувати", і там ми йдемо..
00:02:32
У нас є нумерація система змінилася на A, B і c..
00:02:35
І тоді все це по всьому документу
00:02:36
що ця зміна сталася.
00:02:37
Отже, у нас тут, Кей.
00:02:41
У нас тут і С.
00:02:46
Отже, ми змінили нумерацію виносок,
00:02:49
але як щодо розміру цієї маленької виноски?.
00:02:51
Чи можемо ми змінити це?
00:02:52
А як щодо тексту тут?
00:02:55
Чи можемо ми змінити вигляд цього тексту?
00:02:56
Чи може він бути більше?
00:02:57
Чи може він бути іншим шрифтом?
00:02:58
Чи може він мати різний інтервал?
00:03:00
Він упевнений, може і ми покажемо як у наступному відео..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Bu video serisinde, Dipnotları kapatacağız..
00:00:06
Göstererek başlayalım nasıl bir eklemek için..
00:00:09
İmlecimi sağdaki tıklatacağım.
00:00:11
istediğim metnin için bir dipnot ekleyin..
00:00:13
Ve sonra burada 'Referanslar' sekmesinde,
00:00:15
'Dipnot Ekle'yi tıklatacağım.
00:00:18
Şimdi, bu iki şey yapar.
00:00:20
Bu biraz üst yazı koyar. numara, tabii ki, burada..
00:00:23
Bu harika, ve sonra. Aşağıda, en altta.
00:00:25
bu sayfanın biz bir notlar alanı var
00:00:28
alıntıyı yazabileceğimiz yer
00:00:31
ya da ne istersek Bu dipnot alanında..
00:00:35
Dipnotlar en alta konur oldukları sayfanın..
00:00:38
İşte dipnot numarası Burada, üst yazı üç..
00:00:41
Ve ilgili bu dipnot için not.
00:00:44
bu sayfanın alt kısmında burada.
00:00:46
Tamam, işte o dipnot.
00:00:49
Şimdi, ya değişmek istersen. dipnotun yeri?.
00:00:52
Örneğin, diyelim ki Bu dipnot istedin..
00:00:55
belgenin sonunda olmak.
00:00:57
Buna genellikle son not denir.
00:00:59
Bir son not eklediyseniz, Bunu yapabilirdin..
00:01:01
'Endnote Ekle' düğmesine tıklayarak,
00:01:03
Ama muhtemelen bunu sen yapmadın.
00:01:04
Muhtemelen dönüştürmek isterdim dipnotlarınızı son notlara kadar..
00:01:08
O yüzden devam edeceğiz ve bunu yapacağız.
00:01:09
Yaptığınız şey, bir dipnota sağ tıklamaktır.
00:01:12
'Endnote'a dönüştür'ü seçin.
00:01:15
Sonra da buraya ineceksin.
00:01:17
ve göreceksiniz ki dipnot
00:01:18
kesinlikle şimdi bir son not.
00:01:20
Belgenin sonunda.
00:01:22
Şimdi, muhtemelen bir karışım istemiyorum
00:01:24
dipnotlar ve sonnotlar belgenizde,.
00:01:26
Bu yüzden bunu geri alacağım ve Sana göstereceğim..
00:01:30
tüm dipnotlarınızı dönüştürme tek bir vuruşta son notlara..
00:01:33
Ben de devam edeceğim ve. bu not alanına sağ tıklayın,.
00:01:35
'Not Seçenekleri'ni tıklatın ve ardından burada 'Dönüştür'e tıklayın..
00:01:41
Ve 'Tüm Dipnotları Son Notalara Dönüştürün'.
00:01:44
bu tam olarak ne istediğiniz, bu yüzden 'Tamam'ı tıklatacağız..
00:01:46
Ve sonra kapat.
00:01:48
Ve sonra dibe doğru kaydırdığımızda
00:01:50
tüm dipnotlarınızı görebilirsiniz şimdi son notlar, tamam mı?.
00:01:54
Peki, numaralandırmayı değiştirmek istiyorsanız ne olur?
00:01:57
dipnotlarınız veya son notlarınız için mi?
00:01:58
Örneğin, dipnotvar. burada bir, iki ve üç,.
00:02:02
Ama belki de onun yerine harfleri kullanmak istiyoruz.
00:02:04
Belki A, B veya C kullanmak istiyoruz.
00:02:07
ya da belki bazı kullanmak istiyorum semboller, yıldız işareti gibi..
00:02:10
Bunu yapabilirsin.
00:02:12
Devam et ve sadece. notlar alanınızı sağ tıklatın.
00:02:14
ve 'Not Seçenekleri'ni tıklatın.
00:02:17
Ve sonra burada. 'Sayı Biçimi' altında.
00:02:19
istediğiniz seçenekleri seçin.
00:02:21
A, B ve C'yi seçeceğim.
00:02:22
ama aynı zamanda olabilir burada bu seçenekleri seçin.
00:02:25
ya da burada bu sembolleri seçebilirsiniz.
00:02:28
Bunlar çok yaygındır.
00:02:29
Oraya tıklayıp tıklatacağım. 'Uygula', ve işte devam ediyoruz..
00:02:32
Numaralandırmamız var. sistem A, B ve c olarak değiştirildi..
00:02:35
Ve sonra tüm belge boyunca
00:02:36
bu değişikliğin meydana geldiğini.
00:02:37
Burada A var, Kay.
00:02:41
B burada, C de burada.
00:02:46
Dipnot numarasını değiştirdik.
00:02:49
ama boyutu hakkında ne O küçük dipnottan mı?.
00:02:51
Bunu değiştirebilir miyiz?
00:02:52
Peki ya buradaki metin?
00:02:55
Bu metnin görünüşüni değiştirebilir miyiz?
00:02:56
Daha büyük olabilir mi?
00:02:57
Farklı bir yazı tipi olabilir mi?
00:02:58
Farklı bir boşluk olabilir mi?
00:03:00
Kesinlikle yapabilir ve biz göstereceğiz nasıl bir sonraki video..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Nesta série de vídeos, Vamos cobrir notas de rodapé..
00:00:06
Vamos começar por mostrar como inserir um..
00:00:09
Vou clicar no meu cursor para a direita
00:00:11
do texto que quero adicionar uma nota de rodapé para..
00:00:13
E então aqui em cima no separador 'Referências',
00:00:15
Vou clicar em "Inserir nota de rodapé".
00:00:18
Agora, isto faz duas coisas.
00:00:20
Isso coloca um pouco de super-escrito número, é claro, aqui em cima..
00:00:23
Isso é ótimo, e depois. aqui em baixo no fundo.
00:00:25
dessa página temos uma área de notas,
00:00:28
onde podemos escrever a citação
00:00:31
ou o que quisermos nesta área de nota de rodapé..
00:00:35
Notas de rodapé são colocadas na parte inferior da página em que estão..
00:00:38
Aqui está o número da nota de rodapé. aqui, o superscript três..
00:00:41
E o correspondente nota para que nota de rodapé.
00:00:44
está na parte inferior desta página aqui.
00:00:46
Ok, aqui está a nota de rodapé correspondente.
00:00:49
E se quiser mudar? a localização de uma nota de rodapé?.
00:00:52
Por exemplo, digamos você queria esta nota de rodapé.
00:00:55
estar no final do documento.
00:00:57
Normalmente chama-se nota final.
00:00:59
Se inseriu uma nota final, podia ter feito aquilo..
00:01:01
clicando no botão 'Inserir Nota Final',
00:01:03
Mas provavelmente não fizeste isso.
00:01:04
Provavelmente quereria converter-se. suas notas de rodapé para notas finais..
00:01:08
Então, vamos em frente e fazer isto.
00:01:09
O que você faz é clicar direito numa nota de rodapé
00:01:12
e escolhe 'Converta-se para Endnote'.
00:01:15
E depois vais rolar para baixo aqui.
00:01:17
e verá que a nota de rodapé
00:01:18
é definitivamente agora uma nota final.
00:01:20
Está no fim do documento.
00:01:22
Provavelmente não quer uma mistura.
00:01:24
de notas de rodapé e notas finais no seu documento,.
00:01:26
então eu vou desfazer que e Vou mostrar-lhe que pode..
00:01:30
converter todas as suas notas de rodapé para notas finais de uma só vez..
00:01:33
Então, vou em frente e clique à direita na área da nota,.
00:01:35
clique em 'Opções de nota', e depois aqui clique em 'Converter'..
00:01:41
E 'Converter todas as notas de rodapé em notas finais',
00:01:44
que é exatamente o que nós quer, então vamos clicar em 'OK'..
00:01:46
E depois fechar.
00:01:48
E então, quando rolamos para o fundo
00:01:50
você pode ver todas as suas notas de rodapé agora são notas finais, ok?.
00:01:54
Então, e se quiser alterar a numeragem
00:01:57
para as suas notas de rodapé ou notas finais?
00:01:58
Por exemplo, temos nota de rodapé um, dois, e três aqui,.
00:02:02
mas talvez queiramos usar cartas em vez disso.
00:02:04
Talvez queiramos usar um A, B ou C,
00:02:07
ou talvez queiramos usar alguns símbolos, como um asterisco..
00:02:10
Podes fazer isso.
00:02:12
Vá em frente e apenas clique à direita na área de notas.
00:02:14
e clique em 'Opções de nota'.
00:02:17
E, em seguida, aqui no direito em 'Formato de Número',.
00:02:19
escolha as opções que quiser.
00:02:21
Vou escolher A, B e C,
00:02:22
mas também poderia escolha estas opções aqui.
00:02:25
ou pode escolher estes símbolos aqui.
00:02:28
São muito comuns.
00:02:29
Vou clicar lá e clicar "Aplicar", e lá vamos nós..
00:02:32
Temos a nossa numeragem sistema alterado para A, B e c..
00:02:35
E então é tudo em todo o documento
00:02:36
que essa mudança ocorreu.
00:02:37
Então temos o A aqui, Kay.
00:02:41
Temos o B aqui e o C aqui.
00:02:46
Então, mudamos a numeragem de nota de rodapé,
00:02:49
mas o que sobre o tamanho daquela nota de rodapé?.
00:02:51
Podemos mudar isto?
00:02:52
E a mensagem aqui?
00:02:55
Podemos mudar a aparência deste texto?
00:02:56
Pode ser maior?
00:02:57
Pode ser uma fonte diferente?
00:02:58
Pode ter um espaçamento diferente?
00:03:00
Claro que pode e vamos mostrar como no próximo vídeo..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
U ovoj seriji video zapisa, Pokriжemo fusnote..
00:00:06
Poиnimo sa pokazivanjem. kako da umetnete jedan..
00:00:09
Kliknuću kursor nadesno
00:00:11
teksta koji želim da dodajte fusnotu za..
00:00:13
A onda ovde na kartici "Reference",
00:00:15
Kliknuću na "Umetni fusnotu".
00:00:18
To su dve stvari.
00:00:20
To stavlja mali eksponent Broj, naravno, ovde gore..
00:00:23
To je odlično, a onda Ovde dole na dnu.
00:00:25
te stranice imamo oblast beleški,
00:00:28
gde možemo da otkucamo citat
00:00:31
Ili šta god želimo u ovoj oblasti fusnote..
00:00:35
Fusnote se stavljaju na dno stranice na kojoj su..
00:00:38
Evo broja fusnote Ovde, eksponentni natpis 3..
00:00:41
I dopisivali napomena za tu fusnotu.
00:00:44
je na dnu ove stranice ovde.
00:00:46
Ok, evo te odgovarajuжe fusnote.
00:00:49
Šta ako želiš da se presvučeš Lokaciju fusnote?.
00:00:52
Na primer, recimo Želeo si ovu fusnotu.
00:00:55
da bude na kraju dokumenta.
00:00:57
To se obiиno zove endnota.
00:00:59
Ako ste umetnuli endnotu, Mogao si to da uradiš.
00:01:01
klikom na dugme "Umetni endnote",
00:01:03
Ali verovatno nisi to uradio.
00:01:04
Vjerojatno bi želeo da se preobratiš fusnote endnotama..
00:01:08
Pa, uradićemo to.
00:01:09
Ono što radite je da kliknete desnim tasterom miša na fusnotu
00:01:12
I izaberete opciju "Konvertuj u endnotu."
00:01:15
A onda жeљ se pomeriti ovde.
00:01:17
I videćeš da fusnota
00:01:18
Definitivno je sada endnota.
00:01:20
To je na kraju dokumenta.
00:01:22
Vjerojatno ne želiš mešavinu
00:01:24
fusnota i endnota u dokumentu,.
00:01:26
Poniљtiжu to i. Pokazaću ti da možeš.
00:01:30
konvertovanje svih fusnota endnotama u jednom od njih..
00:01:33
Zato жu ja da. Kliknite desnim tasterom miša na tu oblast beleške,.
00:01:35
kliknite na dugme "Opcije beleške", a zatim ovde kliknite na dugme "Konvertuj"..
00:01:41
I "Konvertuj sve fusnote u endnote",
00:01:44
To je upravo ono љto mi. Hoжeљ, pa жemo kliknuti na "OK"..
00:01:46
I onda zatvori.
00:01:48
A onda kada se pomerimo na dno
00:01:50
možete da vidite sve fusnote To su sada endnote, u redu?.
00:01:54
Pa, šta ako želiš da promeniš numerisanje
00:01:57
za fusnote ili endnote?
00:01:58
Na primer, imamo fusnotu Jedan, dva i tri ovde,.
00:02:02
Ali moћda ћelimo da koristimo pisma umesto toga.
00:02:04
Moћda ћelimo da koristimo A, B ili C,
00:02:07
Ili moћda ћelimo da iskoristimo malo. simbole, kao zvezdicu..
00:02:10
Moћeљ ti to da uradiљ.
00:02:12
Samo napred i samo. kliknite desnim tasterom miša na oblast beležaka.
00:02:14
i kliknite na dugme "Opcije beleške".
00:02:17
A onda ovde na tačno u okviru "Format broja",.
00:02:19
odaberite željene opcije.
00:02:21
Odabraжu A, B i C.
00:02:22
Ali takođe možeš odaberite ove opcije ovde.
00:02:25
Ili moћeљ da izabereљ ove simbole ovde.
00:02:28
To je veoma uobiиajeno.
00:02:29
Kliknuжu tamo i kliknuti. "Prijavi se", i eto ga..
00:02:32
Imamo numerisanje sistem promenjen u A, B i c..
00:02:35
I onda je sve u celom dokumentu
00:02:36
da je došlo do te promene.
00:02:37
Znaиi, imamo "A" ovde, kej.
00:02:41
Imamo B ovde i C ovde.
00:02:46
Pa, promenili smo numerisanje fusnota,
00:02:49
Ali šta je sa veličinom Te male fusnote?.
00:02:51
Moћemo li to da promenimo?
00:02:52
A šta je sa porukom ovde dole?
00:02:55
Moћemo li da promenimo naиin na koji ovaj tekst izgleda?
00:02:56
Moћe li biti veжe?
00:02:57
Moћe li biti drugaиiji font?
00:02:58
Moћe li da ima drugaиiji razmak?
00:03:00
Naravno da moћe i pokaћiжemo. Kako u sledećem videu..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:06
لنبدأ بعرض كيفية إدراج واحد..
00:00:09
سأضغط على المؤشر إلى اليمين
00:00:11
للنص الذي أريد إضافة حاشية سفلية ل..
00:00:13
ثم هنا في علامة التبويب "المراجع"
00:00:15
سأضغط على "إدراج حاشية سفلية".
00:00:18
الآن، هذا يفعل شيئين.
00:00:20
هذا يضع قليلا فوقي عدد، بالطبع، هنا..
00:00:23
هذا رائع، وبعد ذلك هنا في الأسفل.
00:00:25
من تلك الصفحة لدينا منطقة الملاحظات،
00:00:28
حيث يمكننا كتابة الاقتباس
00:00:31
أو أيا كان ما نريد في هذه المنطقة الحاشية..
00:00:35
يتم وضع الحواشي السفلية في الأسفل من الصفحة التي هم على..
00:00:38
هنا رقم الحاشية السفلية هنا، السوبرسكريبت ثلاثة..
00:00:41
والمقابلة ملاحظة لتلك الحاشية.
00:00:44
في أسفل هذه الصفحة هنا.
00:00:46
حسنا، هذه الحاشية المقابلة.
00:00:49
الآن، ماذا لو أردت أن تغير موقع حاشية؟.
00:00:52
على سبيل المثال، لنقل أردت هذه الحاشية.
00:00:55
أن تكون في نهاية الوثيقة.
00:00:57
هذا عادة ما يسمى ملاحظة ختامية.
00:00:59
إذا قمت بإدراج تعليق ختامي، كان بإمكانك فعل ذلك.
00:01:01
بالنقر على زر "إدراج تعليق ختامي"،
00:01:03
لكنك على الأرجح لم تفعل ذلك
00:01:04
ربما كنت ترغب في تحويل الحواشي السفلية الخاصة بك إلى الحواشي الختامية..
00:01:08
لذا، سنمضي قدما ونفعل ذلك.
00:01:09
ما تفعله هو النقر بزر الماوس الأيمن فوق حاشية سفلية
00:01:12
واخترت "تحويل إلى تعليق ختامي".
00:01:15
ثم ستنزل للأسفل هنا
00:01:17
وسترى أن الحاشية
00:01:18
هو بالتأكيد الآن تعليق ختامي.
00:01:20
إنه في نهاية الوثيقة
00:01:22
الآن، ربما لا تريد مزيج
00:01:24
الحواشي السفلية والتعليقات الختامية في المستند،.
00:01:26
لذا سأتراجع عن ذلك و سأريك أنه يمكنك.
00:01:30
تحويل جميع الحواشي الخاصة بك للتعليقات الختامية في وقت واحد..
00:01:33
لذا سأمضي قدما و انقر بزر الماوس الأيمن فوق منطقة الملاحظة هذه،.
00:01:35
انقر فوق "خيارات الملاحظات"، ثم هنا انقر على "تحويل"..
00:01:41
و "تحويل جميع الحواشي السفلية إلى ملاحظات ختامية"،
00:01:44
هذا بالضبط ما نريد، لذلك سوف انقر فوق 'موافق.'.
00:01:46
ثم أغلق.
00:01:48
وبعد ذلك عندما ننتقل إلى الأسفل
00:01:50
يمكنك أن ترى كل ما تبذلونه من الحواشي هي الآن ملاحظات ختامية، حسنا؟.
00:01:54
ماذا لو أردت تغيير الترقيم
00:01:57
الحواشي السفلية أو الحواشي الختامية؟
00:01:58
على سبيل المثال، لدينا حاشية واحد، اثنان، وثلاثة هنا،.
00:02:02
ولكن ربما نريد استخدام الحروف بدلا من ذلك.
00:02:04
ربما نريد استخدام A أو B أو C
00:02:07
أو ربما نريد استخدام بعض الرموز، مثل النجمة..
00:02:10
يمكنك فعل ذلك
00:02:12
المضي قدما وعادل انقر بزر الماوس الأيمن فوق منطقة الملاحظات.
00:02:14
وانقر على "خيارات الملاحظة".
00:02:17
ومن ثم هنا على الحق تحت 'تنسيق الرقم،'.
00:02:19
اختر الخيارات التي تريدها.
00:02:21
سأختار A و B و C
00:02:22
ولكن هل يمكن أيضا اختر هذه الخيارات هنا.
00:02:25
أو يمكنك اختيار هذه الرموز هنا.
00:02:28
هذه شائعة جدا.
00:02:29
سأضغط هناك وانقر فوق "تقدم بطلب"، وهناك نذهب..
00:02:32
لدينا ترقيمنا تغير النظام إلى A و B و c..
00:02:35
ومن ثم كل شيء في جميع أنحاء الوثيقة
00:02:36
أن هذا التغيير حدث.
00:02:37
إذا لدينا A هنا، كاي.
00:02:41
لدينا ال"بي" هنا و"سي" هنا
00:02:46
لذا، قمنا بتغيير ترقيم الحواشي
00:02:49
ولكن ماذا عن حجم من تلك الحاشية الصغيرة؟.
00:02:51
هل يمكننا تغيير ذلك؟
00:02:52
وماذا عن النص هنا؟
00:02:55
هل يمكننا تغيير شكل هذا النص؟
00:02:56
هل يمكن أن يكون أكبر؟
00:02:57
هل يمكن أن يكون خط مختلف؟
00:02:58
هل يمكن أن يكون لها تباعد مختلف؟
00:03:00
بالتأكيد يمكن وسوف نظهر كيف في الفيديو القادم..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:06
먼저 보여주겠습니다. 삽입하는 방법..
00:00:09
커서를 오른쪽으로 클릭합니다.
00:00:11
내가 원하는 텍스트의 각주를 추가합니다..
00:00:13
그리고 여기에 '참조' 탭에,
00:00:15
'각주 삽입'을 클릭합니다.
00:00:18
지금, 그것은 두 가지를 한다.
00:00:20
즉, 약간의 슈퍼 스크립트를 두고 물론, 여기까지..
00:00:23
그것은 훌륭합니다, 그리고 아래쪽.
00:00:25
그 페이지의 우리는 메모 영역이,
00:00:28
인용을 입력할 수 있는 곳
00:00:31
또는 우리가 원하는 대로 이 각주 영역에서..
00:00:35
각주 바닥에 놓습니다. 있는 페이지의 페이지입니다..
00:00:38
각주 번호는 다음과 같습니다. 여기서, 슈퍼스크립트 3..
00:00:41
그리고 해당 해당 각주에 대한 참고 사항.
00:00:44
이 페이지 하단은 여기 있습니다.
00:00:46
좋아, 여기에 해당 각주입니다.
00:00:49
지금, 당신이 변경하려는 경우 어떻게 각주 위치는?.
00:00:52
예를 들어, 가정해 봅시다. 이 각주를 원하십니까?.
00:00:55
문서의 끝에 있어야 합니다.
00:00:57
일반적으로 엔노트라고 합니다.
00:00:59
종료메모를 삽입한 경우 당신은 그렇게 할 수 있었다.
00:01:01
'삽입 끝주의' 버튼을 클릭하여
00:01:03
하지만 당신은 아마 그렇게하지 않았다.
00:01:04
변환하고 싶을 것입니다. 각주에서 종주..
00:01:08
그래서, 우리는 가서 그렇게 할 것입니다.
00:01:09
각주를 마우스 오른쪽 단추로 클릭하는 것이 당신이 하는 일입니다.
00:01:12
그리고 당신은 '엔드 노트로 변환'을 선택합니다.
00:01:15
그리고 당신은 여기 아래로 스크롤합니다
00:01:17
각주를 볼 수 있습니다.
00:01:18
확실히 지금 엔노트입니다.
00:01:20
문서의 끝에 있습니다.
00:01:22
지금, 당신은 아마 믹스를 원하지 않는다
00:01:24
각주와 끝주의 문서에서,.
00:01:26
그래서 나는 그것을 취소하고 당신이 할 수 있다는 것을 보여 드리겠습니다..
00:01:30
모든 각주를 변환 한 번으로 끝노트합니다..
00:01:33
그래서 나는 가서 갈거야 해당 메모 영역을 마우스 오른쪽 단추로 클릭합니다..
00:01:35
'메모 옵션'을 클릭한 다음 여기를 통해 '변환'을 클릭합니다..
00:01:41
그리고 '모든 각주를 끝주로 변환'.
00:01:44
이것이 바로 우리가 하는 것입니다. 원하는, 그래서 우리는 'OK'를 클릭합니다..
00:01:46
그리고 닫습니다.
00:01:48
그리고 바닥으로 스크롤할 때
00:01:50
당신은 당신의 모든 각주를 볼 수 있습니다 이제 끝노트인가요?.
00:01:54
그래서, 당신은 번호를 변경하려면 어떻게
00:01:57
각주 또는 끝주를 위해?
00:01:58
예를 들어 각주가 있습니다. 여기서 1, 2, 3,.
00:02:02
하지만 어쩌면 우리는 대신 문자를 사용 하 고 싶습니다.
00:02:04
어쩌면 우리는 A, B, 또는 C를 사용하고 싶습니다.
00:02:07
또는 어쩌면 우리는 몇 가지를 사용하려는 별표와 같은 기호입니다..
00:02:10
그렇게 할 수 있습니다.
00:02:12
가서 그냥 노트 영역을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하세요..
00:02:14
'메모 옵션'을 클릭합니다.
00:02:17
그리고 여기에 바로 아래 '숫자 형식,'.
00:02:19
원하는 옵션을 선택합니다.
00:02:21
A, B, C를 선택합니다.
00:02:22
하지만 당신은 또한 수 있습니다. 여기에서 이러한 옵션을 선택하십시오..
00:02:25
또는 여기에서 이러한 기호를 선택할 수 있습니다.
00:02:28
그들은 매우 일반적입니다.
00:02:29
나는 그것을 클릭하고 클릭합니다 '적용'하고 거기로 갑니다..
00:02:32
우리는 우리의 번호 매기기있어 시스템이 A, B 및 c로 변경되었습니다..
00:02:35
그리고 그것은 모든 문서 전체에
00:02:36
그 변화가 일어났습니다.
00:02:37
그래서 우리는 여기에 A를 가지고, 케이.
00:02:41
우리는 여기에 B와 C가 바로 여기에 있어.
00:02:46
그래서 각주 번호 매기기,
00:02:49
하지만 크기에 대 한 그 작은 각주?.
00:02:51
우리는 그것을 변경할 수 있습니까?
00:02:52
그리고 여기에 텍스트는 어떻습니까?
00:02:55
이 텍스트의 모양을 변경할 수 있습니까?
00:02:56
더 커질 수 있을까요?
00:02:57
다른 글꼴이 될 수 있습니까?
00:02:58
간격이 다를 수 있습니까?
00:03:00
그것은 확실히 할 수 있고 우리는 보여줄 것입니다 다음 비디오에서 는 어떻게 해야 합니다..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:06
让我们从展示开始 你如何插入一个。.
00:00:09
我要点击右边的光标
00:00:11
我想要的文本 添加脚注。.
00:00:13
然后在"参考"选项卡上,
00:00:15
我将单击"插入脚注"。
00:00:18
现在,这做了两件事。
00:00:20
这放了一点上标 数字,当然,在这里。.
00:00:23
那太好了,然后 在底部的下面.
00:00:25
在该页面中,我们有一个注释区域,
00:00:28
我们可以在哪里输入引文
00:00:31
或者我们想要的任何东西 在此脚注区域中。.
00:00:35
脚注放在底部 他们所在页面上的页面。.
00:00:38
这是脚注编号 这里,上标三。.
00:00:41
和相应的 该脚注的说明.
00:00:44
位于本页底部。
00:00:46
好的,这是相应的脚注。
00:00:49
现在,如果您想改变怎么办 脚注的位置?.
00:00:52
例如,假设 你想要这个脚注.
00:00:55
位于文档的末尾。
00:00:57
这通常被称为尾注。
00:00:59
如果插入了尾注, 你本可以做到的.
00:01:01
通过单击"插入尾注"按钮,
00:01:03
但你可能没有这样做。
00:01:04
您可能希望转换 从脚注到尾注。.
00:01:08
因此,我们将继续这样做。
00:01:09
您要做的就是右键单击脚注
00:01:12
,然后选择"转换为尾注"。
00:01:15
然后你会在这里向下滚动
00:01:17
你会看到脚注
00:01:18
现在绝对是一个尾注。
00:01:20
它位于文档的末尾。
00:01:22
现在,您可能不想要混合
00:01:24
脚注和尾注数量 在您的文档中,.
00:01:26
所以我要撤消它,并且 我要告诉你,你可以.
00:01:30
转换所有脚注 一次性结束笔记。.
00:01:33
所以我会继续和 右键单击该注释区域,.
00:01:35
单击"备注选项",然后 在这里点击"转换"。.
00:01:41
和"将所有脚注转换为尾注",
00:01:44
这正是我们 想要,所以我们会点击"确定"。.
00:01:46
然后关闭。
00:01:48
然后当我们滚动到底部时
00:01:50
您可以看到所有脚注 现在是尾注,好吗?.
00:01:54
那么,如果要更改编号,该怎么办?
00:01:57
您的脚注或尾注?
00:01:58
例如,我们有脚注 一,二,三在这里,.
00:02:02
但也许我们想用字母代替。
00:02:04
也许我们想使用A,B或C,
00:02:07
或者也许我们想使用一些 符号,如星号。.
00:02:10
你可以这样做。
00:02:12
来吧,只是 右键单击笔记区域.
00:02:14
,然后单击"备注选项"。
00:02:17
然后在这里 在"数字格式"下,.
00:02:19
选择所需的选项。
00:02:21
我将选择 A、B 和 C,
00:02:22
但你也可以 在此处选择这些选项.
00:02:25
或者你可以在这里选择这些符号。
00:02:28
这些都很常见。
00:02:29
我会点击那里,然后点击 "申请,"我们走了。.
00:02:32
我们有我们的编号 系统更改为 A、B 和 c。.
00:02:35
然后它遍布整个文档
00:02:36
发生了这种变化。
00:02:37
所以我们这里有A,凯。
00:02:41
我们这里有B,C在这里。
00:02:46
因此,我们更改了脚注编号,
00:02:49
但是尺寸呢? 那个小小的脚注?.
00:02:51
我们能改变这种状况吗?
00:02:52
那么下面的文字呢?
00:02:55
我们可以改变这个文本的外观吗?
00:02:56
它可以更大吗?
00:02:57
它可以是不同的字体吗?
00:02:58
它可以有不同的间距吗?
00:03:00
它肯定可以,我们将显示 你如何在下一个视频中。.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:06
เริ่มจากการแสดง คุณวิธีการแทรกหนึ่ง.
00:00:09
ฉันจะคลิกเคอร์เซอร์ของฉันไปทางขวา
00:00:11
ของข้อความที่ฉันต้องการ เพิ่มเชิงอรรถสําหรับ.
00:00:13
แล้วบนนี้บนแท็บ 'อ้างอิง'
00:00:15
ฉันจะคลิก 'แทรกเชิงอรรถ'
00:00:18
ทีนี้, นั่นทําสองอย่าง
00:00:20
นั่นทําให้ตัวยกเล็ก ๆ น้อย ๆ จํานวนแน่นอนบนนี้.
00:00:23
เยี่ยมเลย แล้วจากนั้น ข้างล่างนี่ที่ด้านล่าง.
00:00:25
ของหน้านั้นเรามีพื้นที่บันทึก
00:00:28
ที่ที่เราสามารถพิมพ์ข้อมูลอ้างอิง
00:00:31
หรืออะไรก็ตามที่เราต้องการ ในพื้นที่เชิงอรรถนี้.
00:00:35
เชิงอรรถจะวางที่ด้านล่าง ของหน้าที่พวกเขาอยู่.
00:00:38
นี่คือหมายเลขเชิงอรรถ นี่ ตัวยก 3 ตัวยก.
00:00:41
และสิ่งที่เกี่ยวข้อง หมายเหตุสําหรับเชิงอรรถนั้น.
00:00:44
อยู่ที่ด้านล่างของหน้านี้ที่นี่
00:00:46
โอเค นี่คือเชิงอรรถที่ตรงกัน
00:00:49
แล้วถ้าคุณอยากเปลี่ยนล่ะ ตําแหน่งของเชิงอรรถหรือไม่.
00:00:52
ตัวอย่างเช่น สมมติว่า คุณต้องการเชิงอรรถนี้.
00:00:55
จะอยู่ที่ส่วนท้ายของเอกสาร
00:00:57
ซึ่งมักจะเรียกว่าอ้างอิงท้ายเรื่อง
00:00:59
ถ้าคุณแทรกอ้างอิงท้ายเรื่อง คุณน่าจะทําแบบนั้นนะ.
00:01:01
โดยการคลิกปุ่ม 'แทรกอ้างอิงท้ายเรื่อง'
00:01:03
แต่คุณอาจไม่ได้ทําแบบนั้น
00:01:04
คุณอาจต้องการแปลง เชิงอรรถของคุณไปยังอ้างอิงท้ายเรื่อง.
00:01:08
ดังนั้นเราจะไปข้างหน้าและทําเช่นนั้น
00:01:09
สิ่งที่คุณทําคือคลิกขวาที่เชิงอรรถ
00:01:12
และเลือก 'แปลงเป็นอ้างอิงท้ายเรื่อง'
00:01:15
แล้วคุณจะเลื่อนลงมาตรงนี้
00:01:17
และคุณจะเห็นว่าเชิงอรรถ
00:01:18
ตอนนี้เป็นอ้างอิงท้ายเรื่องอย่างแน่นอน
00:01:20
มันอยู่ที่ส่วนท้ายของเอกสาร
00:01:22
ตอนนี้คุณอาจไม่ต้องการส่วนผสม
00:01:24
ของเชิงอรรถและอ้างอิงท้ายเรื่อง ในเอกสารของคุณ.
00:01:26
ผมจะยกเลิกมันและ ผมจะแสดงให้คุณเห็นว่าคุณสามารถ.
00:01:30
แปลงเชิงอรรถทั้งหมดของคุณ ไปยังอ้างอิงท้ายเรื่องในครั้งเดียว.
00:01:33
ดังนั้นฉันจะไปข้างหน้าและ คลิกขวาที่พื้นที่บันทึกย่อนั้น.
00:01:35
คลิก 'ตัวเลือกบันทึกย่อ' จากนั้น ที่นี่คลิก 'แปลง.'.
00:01:41
และ 'แปลงเชิงอรรถทั้งหมดเป็นอ้างอิงท้ายเรื่อง'
00:01:44
นั่นคือสิ่งที่เรา ต้องการดังนั้นเราจะคลิก 'ตกลง. '.
00:01:46
แล้วค่อยปิด
00:01:48
แล้วเมื่อเราเลื่อนไปด้านล่าง
00:01:50
คุณสามารถดูเชิงอรรถทั้งหมดของคุณได้ ตอนนี้เป็นอ้างอิงท้ายเรื่องโอเค?.
00:01:54
แล้วถ้าคุณต้องการเปลี่ยนลําดับเลขล่ะ
00:01:57
สําหรับเชิงอรรถหรืออ้างอิงท้ายเรื่องของคุณใช่หรือไม่
00:01:58
ตัวอย่างเช่น เรามีเชิงอรรถ 1, 2, และ 3 ตรงนี้.
00:02:02
แต่บางทีเราอาจจะใช้ตัวอักษรแทน
00:02:04
บางทีเราอยากใช้ A, B หรือ C
00:02:07
หรือบางทีเราอาจจะใช้ สัญลักษณ์ เช่น เครื่องหมายดอกจัน.
00:02:10
คุณทําได้
00:02:12
ไปข้างหน้าและเพียงแค่ คลิกขวาที่พื้นที่บันทึกย่อของคุณ.
00:02:14
แล้วคลิก 'ตัวเลือกหมายเหตุ. '
00:02:17
แล้วตรงนี้บน ภายใต้ 'รูปแบบตัวเลข'.
00:02:19
เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ
00:02:21
ผมจะเลือก A, B และ C
00:02:22
แต่คุณก็ทําได้ เลือกตัวเลือกเหล่านี้ที่นี่.
00:02:25
หรือคุณสามารถเลือกสัญลักษณ์เหล่านี้ได้ที่นี่
00:02:28
มันเป็นเรื่องธรรมดามาก
00:02:29
ฉันจะคลิกที่นั่นและคลิก 'สมัคร' แล้วเราก็ไปกัน.
00:02:32
เราได้เลขเด็ดแล้ว ระบบเปลี่ยนเป็น A, B และ c.
00:02:35
แล้วทุกอย่างก็หมดไปทั่วทั้งเอกสาร
00:02:36
ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดขึ้น
00:02:37
เราได้ตัว A ตรงนี้เคย์
00:02:41
เราได้ B ตรงนี้กับ C ตรงนี้
00:02:46
ดังนั้น เราจึงเปลี่ยนลําดับเลขเชิงอรรถ
00:02:49
แต่สิ่งที่เกี่ยวกับขนาด ของเชิงอรรถเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่?.
00:02:51
เราเปลี่ยนมันได้ไหม?
00:02:52
แล้วข้อความข้างล่างนี่ล่ะ?
00:02:55
เราสามารถเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏของข้อความนี้ได้หรือไม่?
00:02:56
มันจะใหญ่กว่านี้ได้ไหม?
00:02:57
สามารถเป็นแบบอักษรอื่นได้หรือไม่?
00:02:58
มันสามารถมีระยะห่างที่แตกต่างกันได้หรือไม่?
00:03:00
มันแน่นอนสามารถและเราจะแสดง คุณเป็นอย่างไรในวิดีโอหน้า.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !