Outlook Online - Create and use rules Tutorial

  • 2:35
  • 678 views
00:00:06
your inbox classification.
00:00:08
A rule is an action that Outlook makes automatically on incoming or outgoing
00:00:13
messages based on conditions you specify.
00:00:17
One of the most useful rules and the most used is automatic classification.
00:00:21
Here are the two ways to create a rule.
00:00:24
First way is to simply right click on a message and use the Create Rule option.
00:00:29
Here, the advantage is that I will
00:00:31
have some predefined elements made by Outlook.
00:00:35
For example, it gives me the possibility to create a
00:00:37
rule from a received or sent message with some recovered words from the message.
00:00:43
So the first thing to do is to
00:00:44
add a name for your rule and delete some criteria that I
00:00:49
don't need to create my rule.
00:00:52
Once the message is received by someone, move this
00:00:54
message to a folder with the name of the person and I can save this rule.
00:01:02
Automatically when I receive a message from this person,
00:01:04
Outlook will sort it in the right folder.
00:01:08
Second way, if you want to start again and create a new
00:01:11
rule, you can click on the Wheel in Email options.
00:01:16
Click on Inbox and Sweep Rules on the left menu.
00:01:20
I can add one by clicking on Plus, create a new rule when the new message comes.d
00:01:26
We have to specify some
00:01:27
conditions, actions and exceptions or you can start from a predefined rule.
00:01:32
Move a message from a sender to a folder, move messages
00:01:35
which contain specific words, etc.
00:01:38
I want to create my own rules, so I choose the first option.
00:01:41
In my example, I want to automatically categorise
00:01:44
messages which contain a specific word in the object or
00:01:47
the body of the message. I give a name to this rule.
00:01:50
I specify the word to Outlook so I can take it into account.
00:01:57
I can add several eventualities.
00:01:59
By clicking on the Plus, I can add other words or expressions.
00:02:03
Now we have to specify what Outlook has to do when it
00:02:06
identifies this word in the message.
00:02:08
I want to mark this message in a category.
00:02:11
I use the category I have created and click OK.
00:02:16
I can display more options and add more actions.
00:02:18
We can go further when writing a rule, but that needs
00:02:21
reflection before starting to make a rule.
00:02:23
I can save it. It's created, it's activated and I can deactivate it at any time.
00:02:30
We can have several rules
00:02:31
activated, but also deactivate or delete them.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
U kunt regels aanmaken die uw dagelijkse gebruik of
00:00:06
uw inboxclassificatie zullen vergemakkelijken.
00:00:08
Een regel is een actie die Outlook automatisch uitvoert bij inkomende of uitgaande
00:00:13
berichten op basis van voorwaarden die u opgeeft.
00:00:17
Een van de meest nuttige en veelgebruikte regels is automatische classificatie.
00:00:21
Hier volgen twee manieren om een regel aan te maken.
00:00:24
De eerste manier is door simpel weg met rechts op een bericht te klikken en de Regel Aanmaken optie te gebruiken.
00:00:29
Het voordeel hiervan is dat er
00:00:31
enkele vooraf gedefinieerde elementen zijn gemaakt door Outlook.
00:00:35
Dat geeft me bijvoorbeeld de mogelijkheid om een regel
00:00:37
aan te maken vanaf een ontvangen of verstuurd bericht met enkele woorden die uit het bericht zijn gehaald.
00:00:43
Het eerste dat u moet doen is
00:00:44
een naam aan uw regel geven en enkele voorwaarden verwijderen die ik
00:00:49
niet nodig heb om mijn regel aan te maken.
00:00:52
Als het bericht door iemand is ontvangen, verplaats
00:00:54
ik dit bericht naar een map met de naam van die persoon en kan ik deze regel opslaan.
00:01:02
Als ik vervolgens een bericht van deze persoon ontvang
00:01:04
sorteert Outlook het automatisch in de juiste map.
00:01:08
De tweede manier, als u opnieuw wilt beginnen en een
00:01:11
nieuwe regel aan wilt maken, dan klikt u op het Wiel in de Emailopties.
00:01:16
Klik op Inbox en dan Regels Opruimen in het linkermenu.
00:01:20
Ik kan er dan een toevoegen door op Plus te klikken en een nieuwe regel aan te maken als het bericht binnenkomt.
00:01:26
We moeten enkele voorwaarden,
00:01:27
acties en uitzonderingen specificeren, of u kunt beginnen met een vooraf gedefinieerde regel.
00:01:32
Verplaats een bericht van een afzender naar een map, verplaats berichten
00:01:35
die specifieke woorden bevatten, etc.
00:01:38
Ik wil mijn eigen regels aanmaken, dus ik kies de eerste optie.
00:01:41
In mijn voorbeeld wil ik berichten waarbij een specifiek woord
00:01:44
in het onderwerp of de hoofdtekst staat
00:01:47
automatisch categoriseren. Ik geef deze regel een naam.
00:01:50
Ik specificeer het woord in Outlook zodat ik hier rekening mee kan houden.
00:01:57
Ik kan verschillende eventualiteiten toevoegen.
00:01:59
Door op de Plus te klikken kan ik andere woorden of uitdrukkingen toevoegen.
00:02:03
Nu moeten we specificeren wat Outlook moet doen als het
00:02:06
een woord in het bericht vindt.
00:02:08
Ik wil dit bericht in een categorie labelen.
00:02:11
Ik gebruik de categorie die ik aan hebt gemaakt en klik op OK.
00:02:16
Ik kan meer opties weergeven en meer acties toevoegen.
00:02:18
We kunnen verder gaan bij het schrijven van een regel, maar daar
00:02:21
is meer reflectie voor nodig voor het maken van een regel.
00:02:23
Ik kan hem opslaan. Hij is aangemaakt, geactiveerd en ik kan hem op ieder moment deactiveren.
00:02:30
Er kunnen meerdere regels
00:02:31
tegelijk actief zijn, maar we kunnen ze ook deactiveren of verwijderen.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Sie können Regeln erstellen, die Ihre tägliche Nutzung oder die
00:00:06
Ordnung Ihres Posteingangs vereinfacht.
00:00:08
Eine Regel ist eine Aktion, die Outlook automatisch mit ein- oder ausgehenden Nachrichten durchführt
00:00:13
und die von bestimmten Bedingungen abhängt, die Sie festlegen.
00:00:17
Eine der nützlichsten und am häufigsten genutzten Regeln ist die automatische Einordnung.
00:00:21
Das sind die beiden Möglichkeiten, um eine Regel zu erstellen:
00:00:24
Zum einen können Sie einfach mit einem Rechtsklick auf eine Nachricht klicken und die Option Regel erstellen wählen.
00:00:29
Der Vorteil besteht hier darin, dass ich bereits
00:00:31
einige Elemente habe, die Outlook vordefiniert hat.
00:00:35
Es gibt mir zum Beispiel die Möglichkeit, eine Regel von einer erhaltenenen oder
00:00:37
gesendeten Nachricht mit einigen Wörtern aus der Nachricht zu erstellen.
00:00:43
Als erstes gebe ich der Regel
00:00:44
einen Namen und lösche einige Kriterien, die ich für
00:00:49
meine Regel nicht benötige.
00:00:52
Sobald die Nachricht von jemandem ankommt, verschiebe ich
00:00:54
die Nachricht in den Ordner mit dem Namen der Person und schon kann ich die Regel speichern.
00:01:02
Wenn ich nun eine Nachricht von der Person erhalte, wird Outlook
00:01:04
sie automatisch in den richtigen Ordner verschieben.
00:01:08
Wenn Sie eine neue Regel erstellen möchten, können
00:01:11
Sie auch auf das Rad in E-Mail-Optionen klicken.
00:01:16
Klicken Sie auf Posteingangs- und Aufräumregeln im linken Menü.
00:01:20
Ich kann eine Regel hinzufügen, indem ich auf Plus klicke: eine neue Regel erstellen, wenn eine Nachricht eintrifft.
00:01:26
Wir müssen einige Bedingungen,
00:01:27
Aktionen und Ausnahmen festlegen oder Sie beginnen mit einer vordefinierten Regel.
00:01:32
Eine Nachricht von einem Absender in einen Ordner verschieben, Nachrichten mit
00:01:35
bestimmten Wörtern verschieben etc.
00:01:38
Ich möchte meine eigene Regel erstellen, deshalb wähle ich die erste Option.
00:01:41
In meinem Beispiel möchte ich automatisch Nachrichten kategorisieren,
00:01:44
die ein bestimmts Wort im Betreff oder
00:01:47
der Nachricht enthalten. Ich gebe dieser Regel einen Namen.
00:01:50
Ich bestimmte das Wort für Outlook, sodass ich es berücksichtigen kann.
00:01:57
Ich kann verschiedene Eventualitäten hinzufügen.
00:01:59
Wenn ich auf das Plus klicke, kann ich weitere Wörter oder Ausdrücke hinzufügen.
00:02:03
Jetzt muss ich angeben, was Outlook machen soll, wenn
00:02:06
es das Wort in einer Nachricht identifiziert.
00:02:08
Ich möchte diese Nachricht einer Kategorie zuordnen.
00:02:11
Ich verwende die Kategorie, die ich erstellt habe und klicke OK.
00:02:16
Ich kann noch mehr Optionen und Aktionen auswählen.
00:02:18
Man kann Regeln noch weiter ausbauen, doch dafür
00:02:21
muss man vor dem Erstellen ein bisschen mehr überlegen.
00:02:23
Ich speichere sie. Sie ist erstellt und aktiviert. Ich kann sie jederzeit deaktivieren.
00:02:30
Man kann mehrere Regeln gleichzeitig
00:02:31
aktiviert haben, sie aber auch deaktivieren oder löschen.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Puede crear reglas que mejorarán el uso diario o
00:00:06
la clasificación de su bandeja de entrada.
00:00:08
Una regla es una acción que Outlook ejecuta automáticamente en los mensajes
00:00:13
entrantes o salientes según las condiciones que especifique.
00:00:17
Una de las reglas más útiles y empleadas es la clasificación automática.
00:00:21
Estas son las dos formas de crear una regla.
00:00:24
La primera es hacer clic con el botón derecho en un mensaje y usar la opción Crear regla.
00:00:29
Aquí la ventaja es que tendré
00:00:31
algunos elementos predefinidos creados por Outlook.
00:00:35
Por ejemplo, me da la posibilidad de crear una regla
00:00:37
a partir de un mensaje recibido o enviado con algunas palabras extraídas del mensaje.
00:00:43
Lo primero que debo hacer es
00:00:44
ponerle un nombre a la regla y borrar algunos criterios que
00:00:49
no necesito para crear mi regla.
00:00:52
Cuando alguien recibe el mensaje, lo envío a una
00:00:54
carpeta con el nombre de la persona y puedo guardar esta regla.
00:01:02
Automáticamente, cuando reciba un mensaje de esta persona,
00:01:04
Outlook lo clasificará en la carpeta correcta.
00:01:08
La segunda forma: si quiere empezar de nuevo y crear una nueva
00:01:11
regla, puede hacer clic en la Rueda de las opciones de Correo electrónico.
00:01:16
Haga clic en Reglas de bandeja de entrada y barrido en el menú de la izquierda.
00:01:20
Puedo añadir una haciendo clic en el símbolo + para crear una nueva regla cuando llegue el nuevo mensaje.
00:01:26
Debemos especificar algunas
00:01:27
condiciones, acciones y excepciones o puedo empezar con una regla predefinida:
00:01:32
mover un mensaje de un remitente a una carpeta, mover mensajes
00:01:35
que contengan palabras específicas, etc.
00:01:38
Como quiero crear mis propias reglas, elijo la primera opción.
00:01:41
En mi ejemplo, quiero categorizar automáticamente
00:01:44
los mensajes que contienen una palabra específica en el asunto
00:01:47
o el cuerpo del mensaje. Le pongo un nombre a esta regla.
00:01:50
Especifico la palabra en Outlook para que pueda tenerla en cuenta.
00:01:57
Puedo añadir varias eventualidades.
00:01:59
Haciendo clic en el símbolo +, puedo añadir otras palabras y expresiones.
00:02:03
Ahora debo especificar lo que hará Outlook cuando
00:02:06
identifique esta palabra en el mensaje.
00:02:08
Quiero marcar este mensaje en una categoría.
00:02:11
Uso la categoría que he creado y hago clic en OK.
00:02:16
Puedo mostrar más opciones y añadir más acciones.
00:02:18
Podemos ir más lejos al escribir una regla, pero debemos
00:02:21
reflexionar antes de empezar a crearla.
00:02:23
Puedo guardarla. Ya está creada y activada, y puedo desactivarla en cualquier momento.
00:02:30
Podemos tener varias reglas
00:02:31
activadas, pero también desactivarlas o borrarlas.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Você pode criar regras que vão melhorar seu uso diário ou a
00:00:06
classificação de sua caixa de entrada.
00:00:08
Uma regra é uma ação que o Outlook faz automaticamente nas mensagens de entrada ou
00:00:13
de saída baseada nas condições que você especifica.
00:00:17
Uma das regras mais úteis e a mais usada é a classificação automática.
00:00:21
Veja dois modos de criar uma regra.
00:00:24
O primeiro modo é simplesmente clicar com o botão direito em uma mensagem e usar a opção Criar Regra.
00:00:29
Aqui, a vantagem é que terei
00:00:31
alguns elementos predefinidos feitos pelo Outlook.
00:00:35
Por exemplo, me dá a possibilidade de criar uma regra
00:00:37
a partir de uma mensagem recebida ou enviada com algumas palavras recuperadas da mensagem.
00:00:43
A primeira coisa a fazer é
00:00:44
adicionar um nome para sua regra e apagar alguns critérios que não
00:00:49
preciso para criar minha regra.
00:00:52
Quando a mensagem é recebida por alguém, movo esta
00:00:54
mensagem para uma pasta com o nome da pessoa e posso salvar esta regra.
00:01:02
Automaticamente, quando recebo uma mensagem desta pessoa,
00:01:04
o Outlook coloca-a na pasta correta.
00:01:08
No segundo modo, se você quiser começar novamente e criar uma nova
00:01:11
regra, pode clicar na Roda nas opções de E-mail.
00:01:16
Clique na Caixa de Entrada e em Varrer Regras no menu do lado esquerdo.
00:01:20
Posso adicionar uma, clicando em Mais, criar uma nova regra quando a mensagem chega.
00:01:26
Temos de especificar algumas
00:01:27
condições, ações e exceções ou você pode começar a partir de uma regra predefinida.
00:01:32
Mova uma mensagem de um remetente para uma pasta, mova mensagens
00:01:35
que contêm palavras específicas, etc.
00:01:38
Quero criar minhas próprias regras, por isso, escolho a primeira opção.
00:01:41
Em meu exemplo, quero categorizar automaticamente
00:01:44
as mensagens que contêm uma palavra especifica no assunto ou
00:01:47
no corpo da mensagem. Dou um nome a esta regra.
00:01:50
Especifico a palavra ao Outlook para que possa tê-la em consideração.
00:01:57
Posso adicionar várias eventualidades.
00:01:59
Clicando em Mais, posso adicionar outras palavras ou expressões.
00:02:03
Agora, temos de especificar o que o Outlook tem de fazer quando
00:02:06
identifica esta palavra na mensagem.
00:02:08
Quero assinalar esta mensagem em uma categoria.
00:02:11
Uso esta categoria que criei e clico em OK.
00:02:16
Posso exibir mais opções e adicionar mais ações.
00:02:18
Podemos ir mais longe escrevendo uma regra, mas isso precisa de reflexão
00:02:21
antes de começar a criar uma regra.
00:02:23
Posso salvá-la. Está criada, está ativada e pode desativá-la a qualquer momento.
00:02:30
Podemos ter várias regras ativadas,
00:02:31
mas também desativá-las ou apagá-las.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
È possibile creare regole che migliorerà l'uso quotidiano o.
00:00:06
classificazione della posta in arrivo.
00:00:08
Una regola è un'azione che Outlook automaticamente in entrata o in uscita.
00:00:13
messaggi basati su condizioni specificate..
00:00:17
Una delle regole più utili e più utilizzato è la classificazione automatica..
00:00:21
Ecco i due come creare una regola..
00:00:24
Il primo modo è quello di fare semplicemente clic destro su un messaggio e utilizzare l'opzione Crea regola. .
00:00:29
Qui, il vantaggio è che io
00:00:31
hanno alcuni predefiniti elementi realizzati da Outlook..
00:00:35
Per esempio, mi dà la possibilità di creare un.
00:00:37
regola da un messaggio ricevuto o inviato con alcune parole recuperate dal messaggio. .
00:00:43
Quindi la prima cosa da fare è
00:00:44
aggiungere un nome per la regola e eliminare alcuni criteri che ho.
00:00:49
non c'è bisogno di creare la mia regola.
00:00:52
Una volta che il messaggio è ricevuto da qualcuno, spostare questo.
00:00:54
messaggio in una cartella con il nome di la persona e io possiamo salvare questa regola..
00:01:02
Automaticamente quando ricevo un messaggio di questa persona,.
00:01:04
Outlook lo ordinerà nella cartella a destra..
00:01:08
In secondo luogo, se si vuole ricominciare e creare un nuovo.
00:01:11
regola, è possibile fare clic su la ruota nelle opzioni E-mail..
00:01:16
Fare clic su Posta in arrivo e Sweep Regole nel menu a sinistra..
00:01:20
Posso aggiungerne uno cliccando su Inoltre, creare una nuova regola quando arriva il nuovo messaggio..
00:01:26
Dobbiamo specificare alcuni
00:01:27
condizioni, azioni ed eccezioni o è possibile iniziare da una regola predefinita..
00:01:32
Spostare un messaggio da un mittente in una cartella, spostare i messaggi.
00:01:35
che contengono parole specifiche, ecc.
00:01:38
Voglio creare le mie regole, quindi scelgo la prima opzione..
00:01:41
Nel mio esempio, voglio categorizzare automaticamente.
00:01:44
messaggi che contengono un parola specifica nell'oggetto o.
00:01:47
il corpo del messaggio. Ho assegnare un nome a questa regola..
00:01:50
Specificare la parola per Outlook così posso tenerne conto..
00:01:57
Posso aggiungere diverse eventualità.
00:01:59
Cliccando sul Plus, posso aggiungere altre parole o espressioni..
00:02:03
Ora dobbiamo specificare cosa ha a che fare Outlook quando.
00:02:06
identifica questa parola nel messaggio.
00:02:08
Voglio segnare questo messaggio in una categoria..
00:02:11
Io uso la categoria I hanno creato e fare clic su OK..
00:02:16
Posso visualizzare più opzioni e aggiungere altre azioni..
00:02:18
Possiamo andare oltre quando scrivere una regola, ma che ha bisogno.
00:02:21
riflessione prima cominciando a fare una regola..
00:02:23
Posso salvarlo. E 'creato, è attivato e posso disattivarlo in qualsiasi momento..
00:02:30
Possiamo avere diverse regole
00:02:31
attivato, ma anche disattivarli o eliminarli..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
您可以創建規則, 將提高您的日常使用,或.
00:00:06
您的收件箱分類。
00:00:08
規則是一個操作,Outlook 傳入或傳出時自動進行.
00:00:13
基於 指定的條件。.
00:00:17
最有用規則之一和 最常用的是自動分類。.
00:00:21
這裡是兩個 創建規則的方法。.
00:00:24
第一種方法是簡單地右鍵按一下 消息並使用"創建規則"選項。.
00:00:29
在這裡,好處是我會
00:00:31
有一些預定義的 Outlook 的元素。.
00:00:35
例如,它給了我 建立.
00:00:37
信件已接收或寄件的規則 從郵件中恢復一些單詞。.
00:00:43
所以,要做的第一件事是
00:00:44
新增規則加入名稱,並加入您的規則 刪除一些條件,我.
00:00:49
不需要創建規則。
00:00:52
消息一旦 被某人接收,移動這個.
00:00:54
信件到資料夾的名稱 人和我可以保存這個規則。.
00:01:02
收到時自動 此人發來的消息,.
00:01:04
Outlook 將排序 在正確的資料夾中。.
00:01:08
第二種方式,如果你想 重新開始並建立新.
00:01:11
規則,您可以點擊 電子郵件中的車輪選項。.
00:01:16
點選收件匣和掃描 左側功能表上的規則。.
00:01:20
我可以通過單擊 此外,在新消息出現時創建新規則。.
00:01:26
我們必須指定一些
00:01:27
條件、操作及例外或 可以從預定義的規則開始。.
00:01:32
從 寄件者到資料夾,移動郵件.
00:01:35
包含特定單詞等。
00:01:38
我想建立自己的規則 所以我選擇第一個選項。.
00:01:41
在我的示例中,我想 自動分類.
00:01:44
包含 物件或.
00:01:47
消息的正文。I. 給這條規則起名字。.
00:01:50
我向 Outlook 指定單字 這樣我就可以考慮了.
00:01:57
我可以添加幾個可能性。
00:01:59
通過點擊加號,我可以 添加其他單詞或表達式。.
00:02:03
現在,我們必須指定 Outlook 在它時必須做什麼.
00:02:06
在郵件中標識此單詞。
00:02:08
我想標記這個 類別中的消息。.
00:02:11
我使用第一類 已創建並單擊".
00:02:16
我可以顯示更多 選項並添加更多操作。.
00:02:18
我們可以走得更遠,當 編寫規則,但需要.
00:02:21
反射前 開始制定規則。.
00:02:23
我可以保存它。它是創造的,它是 啟動,我可以隨時停用它。.
00:02:30
我們可以有幾個規則
00:02:31
已啟動,但也 停用或刪除它們。.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
ルールを作成できます。 あなたの毎日の使用を改善します.
00:00:06
受信トレイの分類。
00:00:08
ルールは Outlook が操作を行う 着信または発信時に自動的に行う.
00:00:13
に基づくメッセージ 指定した条件。.
00:00:17
最も有用なルールの1つ 最も使用されるのは自動分類です。.
00:00:21
ここに2つがあります ルールを作成する方法を示します。.
00:00:24
最初の方法は、単に右クリックして をクリックし、[ルールの作成] オプションを使用します。.
00:00:29
ここでの利点は、私が
00:00:31
いくつかの事前定義を持っています Outlook によって作成された要素。.
00:00:35
例えば、それは私に与える 作成する可能性.
00:00:37
受信または送信されたメッセージからのルール メッセージからいくつかの回復された単語で。.
00:00:43
だから、最初に行うことは
00:00:44
ルールの名前を追加し、 いくつかの条件を削除する.
00:00:49
ルールを作成する必要はありません。
00:00:52
メッセージが 誰かに受け取られた、これを移動.
00:00:54
という名前のフォルダにメッセージを送信します。 人と私はこのルールを保存することができます。.
00:01:02
受信時に自動的に この人からのメッセージ、.
00:01:04
Outlook はそれを並べ替えます を右のフォルダに保存します。.
00:01:08
第二の方法、あなたがしたい場合 もう一度起動して新しい作成.
00:01:11
ルール、あなたは [メール] オプションのホイール。.
00:01:16
受信トレイとスイープをクリック 左側のメニューのルール。.
00:01:20
私はクリックして1つを追加することができます さらに、新しいメッセージが来たときに新しいルールを作成します。.
00:01:26
いくつか指定する必要があります
00:01:27
条件、アクション、例外、または 定義済みのルールから開始できます。.
00:01:32
からメッセージを移動する 送信者をフォルダに移動し、メッセージを移動する.
00:01:35
特定の単語などを含む
00:01:38
自分でルールを作りたいのです。 だから私は最初のオプションを選択します。.
00:01:41
私の例では、私は 自動的に分類.
00:01:44
を含むメッセージ オブジェクト内の特定の単語または.
00:01:47
メッセージの本文。私 この規則に名前を付ける.
00:01:50
Outlook に単語を指定する 私はそれを考慮にすることができます。.
00:01:57
私はいくつかの結果を追加することができます。
00:01:59
プラスをクリックすると、私は 他の単語や式を追加します。.
00:02:03
ここで指定する必要があります Outlook が実行する必要がある場合.
00:02:06
メッセージ内のこの単語を識別します。
00:02:08
私はこれをマークしたい カテゴリ内のメッセージ。.
00:02:11
私はカテゴリIを使用します をクリックし、[OK]をクリックします。.
00:02:16
私はより多くを表示することができます オプションを選択し、さらにアクションを追加します。.
00:02:18
私たちは、次の時に、さらに進むことができます ルールを書くが、それは必要.
00:02:21
前の反射 ルールを作り始める。.
00:02:23
私はそれを保存することができます。それは作成され、それは アクティブにし、私はいつでもそれを無効にすることができます。.
00:02:30
私たちはいくつかのルールを持つことができます
00:02:31
活性化されますが、また 非アクティブ化または削除します。.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Bạn có thể tạo các quy tắc sẽ cải thiện sử dụng hàng ngày hoặc.
00:00:06
phân loại hộp thư đến của bạn.
00:00:08
Quy tắc là một hành động mà Outlook tự động gửi đến hoặc đi.
00:00:13
tin nhắn dựa trên điều kiện bạn chỉ định..
00:00:17
Một trong những quy tắc hữu ích nhất và sử dụng nhiều nhất là phân loại tự động..
00:00:21
Dưới đây là hai cách để tạo ra một quy tắc..
00:00:24
Cách đầu tiên là chỉ cần nhấp chuột phải vào một thông báo và sử dụng tùy chọn tạo quy tắc. .
00:00:29
Ở đây, lợi thế là tôi sẽ
00:00:31
có một số xác định trước phần tử được thực hiện bởi Outlook..
00:00:35
Ví dụ, nó mang lại cho tôi khả năng tạo ra một.
00:00:37
quy tắc từ một tin nhắn đã nhận hoặc đã gửi với một số từ thu hồi từ tin nhắn. .
00:00:43
Vì vậy, điều đầu tiên cần làm là
00:00:44
Thêm tên cho quy tắc của bạn và xóa một số tiêu chí mà tôi.
00:00:49
không cần phải tạo quy tắc của tôi.
00:00:52
Khi tin nhắn được người nào đó nhận được, di chuyển.
00:00:54
tin nhắn đến một thư mục có tên người và tôi có thể lưu quy tắc này..
00:01:02
Tự động khi tôi nhận được tin nhắn từ người này,.
00:01:04
Outlook sẽ sắp xếp nó trong thư mục bên phải..
00:01:08
Cách thứ hai, nếu bạn muốn bắt đầu lại và tạo một mới.
00:01:11
quy tắc, bạn có thể nhấp vào Bánh xe trong tùy chọn email..
00:01:16
Nhấp vào hộp thư đến và Sweep Quy tắc trên menu bên trái..
00:01:20
Tôi có thể thêm một bằng cách nhấp vào Ngoài ra, hãy tạo một quy tắc mới khi thư mới đến. d.
00:01:26
Chúng ta phải xác định một số
00:01:27
điều kiện, hành động và ngoại lệ hoặc bạn có thể bắt đầu từ một quy tắc được xác định trước..
00:01:32
Di chuyển tin nhắn từ một người gửi vào một thư mục, di chuyển thư.
00:01:35
có chứa các từ cụ thể, v.v.
00:01:38
Tôi muốn tạo quy tắc của riêng mình, Vì vậy tôi chọn tùy chọn đầu tiên..
00:01:41
Trong ví dụ của tôi, tôi muốn tự động phân loại.
00:01:44
tin nhắn có chứa một từ cụ thể trong đối tượng hoặc.
00:01:47
cơ thể của tin nhắn. I cho một tên cho quy tắc này..
00:01:50
Tôi chỉ định từ Outlook Vì vậy tôi có thể đưa nó vào tài khoản..
00:01:57
Tôi có thể thêm một số eventualities.
00:01:59
Bằng cách nhấp vào Plus, tôi có thể Thêm các từ hoặc biểu thức khác..
00:02:03
Bây giờ chúng ta phải chỉ định những gì Outlook đã làm khi nó.
00:02:06
xác định từ này trong thư.
00:02:08
Tôi muốn đánh dấu này tin nhắn trong một danh mục..
00:02:11
Tôi sử dụng các loại tôi đã tạo và nhấn OK..
00:02:16
Tôi có thể hiển thị nhiều hơn và thêm các hành động khác..
00:02:18
Chúng ta có thể đi xa hơn khi viết một quy tắc, nhưng điều đó cần.
00:02:21
phản ánh trước khi bắt đầu thực hiện một quy tắc..
00:02:23
Tôi có thể cứu nó. Nó được tạo ra, nó kích hoạt và tôi có thể tắt nó bất cứ lúc nào..
00:02:30
Chúng tôi có thể có một số quy tắc
00:02:31
kích hoạt, nhưng cũng tắt hoặc xóa chúng..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Anda dapat membuat aturan yang akan meningkatkan penggunaan harian Anda atau.
00:00:06
klasifikasi kotak masuk Anda.
00:00:08
Aturan adalah tindakan yang Outlook secara otomatis pada saat masuk atau keluar.
00:00:13
pesan berdasarkan kondisi yang Anda tentukan..
00:00:17
Salah satu aturan yang paling berguna dan paling banyak digunakan adalah klasifikasi otomatis..
00:00:21
Berikut adalah dua cara untuk membuat aturan..
00:00:24
Cara pertama adalah dengan hanya klik kanan pada pesan dan gunakan opsi Buat aturan. .
00:00:29
Di sini, keuntungannya adalah bahwa saya akan
00:00:31
memiliki beberapa standar elemen yang dibuat oleh Outlook..
00:00:35
Sebagai contoh, itu memberi saya kemungkinan untuk membuat.
00:00:37
aturan dari pesan yang diterima atau dikirim dengan beberapa kata pulih dari pesan. .
00:00:43
Jadi, hal pertama yang harus dilakukan adalah
00:00:44
menambahkan nama untuk aturan dan menghapus beberapa kriteria yang saya.
00:00:49
tidak perlu membuat aturan saya.
00:00:52
Setelah pesan diterima oleh seseorang, Pindahkan.
00:00:54
pesan ke folder dengan nama orang dan saya dapat menyimpan aturan ini..
00:01:02
Secara otomatis ketika saya menerima pesan dari orang ini,.
00:01:04
Outlook akan mengurutkan di folder kanan..
00:01:08
Cara kedua, jika Anda ingin mulai lagi dan membuat yang baru.
00:01:11
aturan, Anda dapat mengklik Opsi wheel in email..
00:01:16
Klik Inbox dan Sweep Aturan di menu sebelah kiri..
00:01:20
Saya dapat menambahkan satu dengan mengklik Plus, buat aturan baru ketika pesan baru datang. d.
00:01:26
Kita harus menentukan beberapa
00:01:27
kondisi, tindakan dan pengecualian atau Anda dapat memulai dari aturan yang telah ditetapkan..
00:01:32
Memindahkan pesan dari pengirim ke folder, memindahkan pesan.
00:01:35
yang berisi kata tertentu, dsb.
00:01:38
Saya ingin membuat aturan sendiri, Jadi saya memilih opsi pertama..
00:01:41
Dalam contoh saya, saya ingin secara otomatis mengkategorikan.
00:01:44
pesan yang berisi kata tertentu dalam objek atau.
00:01:47
badan pesan. I beri nama pada aturan ini..
00:01:50
Saya menentukan kata ke Outlook sehingga saya bisa memperhitungkan..
00:01:57
Saya dapat menambahkan beberapa kemungkinan.
00:01:59
Dengan mengklik pada Plus, saya dapat menambahkan kata atau ekspresi lainnya..
00:02:03
Sekarang kita harus menentukan apa yang harus dilakukan Outlook saat.
00:02:06
mengidentifikasi kata ini dalam pesan.
00:02:08
Saya ingin menandai pesan dalam sebuah kategori..
00:02:11
Saya menggunakan kategori I telah dibuat dan klik OK..
00:02:16
Saya dapat menampilkan lebih banyak opsi dan menambahkan lebih banyak tindakan..
00:02:18
Kita bisa melangkah lebih jauh saat menulis aturan, tetapi kebutuhan.
00:02:21
refleksi sebelum mulai membuat aturan..
00:02:23
Aku bisa menyimpannya. Ini dibuat, itu diaktifkan dan saya dapat menonaktifkannya setiap saat..
00:02:30
Kita dapat memiliki beberapa aturan
00:02:31
diaktifkan, tetapi juga menonaktifkan atau menghapusnya..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Вы можете создать правила, которые улучшит ваше ежедневное использование или.
00:00:06
классификация почтового ящика.
00:00:08
Правило - это действие, которое Outlook автоматически делает на входящем или исходящем.
00:00:13
сообщения, основанные на условия, которые вы указываете..
00:00:17
Одно из самых полезных правил и наиболее часто используемой является автоматическая классификация..
00:00:21
Вот два способы создания правила..
00:00:24
Первый способ заключается в том, чтобы просто право нажмите на сообщение и использовать опцию «Правило создания». .
00:00:29
Здесь преимущество в том, что я буду
00:00:31
есть некоторые предопределенные элементы, сделанные Outlook..
00:00:35
Например, это дает мне возможность создания.
00:00:37
правило из полученного или отправленное сообщение с некоторыми восстановленными словами из сообщения. .
00:00:43
Поэтому первое, что нужно сделать, это
00:00:44
добавить имя для вашего правила и удалить некоторые критерии, которые я.
00:00:49
не нужно создавать свое правило.
00:00:52
Как только сообщение получил кто-то, переместить это.
00:00:54
сообщение в папку с именем человек, и я могу сохранить это правило..
00:01:02
Автоматически, когда я получаю сообщение от этого человека,.
00:01:04
Outlook будет сортировать его в правой папке..
00:01:08
Второй способ, если вы хотите начать все сначала и создать новый.
00:01:11
правило, вы можете нажать на Колесо в вариантах электронной почты..
00:01:16
Нажмите на почтовый ящик и подметать Правила в левом меню..
00:01:20
Я могу добавить один, нажав на Кроме того, создать новое правило, когда новое сообщение comes.d.
00:01:26
Мы должны указать некоторые
00:01:27
условия, действия и исключения или вы можете начать с предопределенного правила..
00:01:32
Перемещение сообщения из отправитель в папку, перемещение сообщений.
00:01:35
которые содержат конкретные слова и т.д.
00:01:38
Я хочу создать свои собственные правила, поэтому я выбираю первый вариант..
00:01:41
В моем примере я хочу автоматически классифицировать.
00:01:44
сообщения, содержащие конкретное слово в объекте или.
00:01:47
тело сообщения. Я дать название этому правилу..
00:01:50
Я указать слово Outlook так что я могу принять это во внимание..
00:01:57
Я могу добавить несколько вариантов.
00:01:59
Нажав на Plus, я могу добавить другие слова или выражения..
00:02:03
Теперь мы должны указать, что Outlook должен делать, когда он.
00:02:06
идентифицирует это слово в сообщении.
00:02:08
Я хочу отметить это сообщение в категории..
00:02:11
Я использую категорию I создали и нажмите OK..
00:02:16
Я могу отображать больше вариантов и добавить больше действий..
00:02:18
Мы можем пойти дальше, когда написание правила, но это необходимо.
00:02:21
отражение перед начинают делать правила..
00:02:23
Я могу спасти его. Он создан, он активирован, и я могу отключить его в любое время..
00:02:30
У нас может быть несколько правил
00:02:31
активирован, но и деактивировать или удалить их..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Можете да създадете правила, които ще подобри ежедневната Ви употреба или.
00:00:06
вашата класификация на входящата поща.
00:00:08
Правилото е действие, което Outlook автоматично на входящи или изходящи.
00:00:13
съобщения, базирани на условията, които сте посочили..
00:00:17
Едно от най-полезните правила и най-често се използва автоматична класификация..
00:00:21
Ето и двете начини за създаване на правило..
00:00:24
Първият начин е просто да кликнете с десния бутон върху и използвайте опцията Създаване на правило. .
00:00:29
Тук предимството е, че ще
00:00:31
имат някои предварително определени елементи, направени от Outlook..
00:00:35
Например, това ми дава възможността да се създаде.
00:00:37
правило от получено или изпратено съобщение с някои възстановени думи от съобщението. .
00:00:43
Така че първото нещо, което трябва да направите, е да
00:00:44
добавете име за правилото си и да изтриете някои критерии, които.
00:00:49
не е нужно да създавате моето правило.
00:00:52
След като съобщението е получени от някого, преместете.
00:00:54
съобщение в папка с името на и аз можем да спасим това правило..
00:01:02
Автоматично, когато получа съобщение от този човек,.
00:01:04
Outlook ще го сортира в правилната папка..
00:01:08
Вторият начин, ако искате да и да създадете нов.
00:01:11
правило, можете да кликнете върху опциите колело в имейл..
00:01:16
Кликнете върху "Входящи" и "Помете" Правила в менюто отляво..
00:01:20
Мога да добавя един, като кликнете върху Освен това създайте ново правило, когато пристигне новото съобщение.d.
00:01:26
Трябва да посочим някои
00:01:27
условия, действия и изключения или можете да започнете от предварително дефинирано правило..
00:01:32
Преместване на съобщение от изпращач в папка, преместване на съобщения.
00:01:35
които съдържат конкретни думи и др.
00:01:38
Искам да създам свои собствени правила, така че аз изберете първата опция..
00:01:41
В моя пример искам да автоматично категоризиране.
00:01:44
съобщения, които съдържат конкретна дума в обекта или.
00:01:47
на съобщението. I дайте име на това правило..
00:01:50
Задавам думата в Outlook за да мога да го взема под внимание..
00:01:57
Мога да добавя няколко възможности.
00:01:59
Като кликнете върху бутона Plus, мога да добавяне на други думи или изрази..
00:02:03
Сега трябва да уточним какво трябва да направи Outlook, когато тя.
00:02:06
тази дума в съобщението.
00:02:08
Искам да отбележа това. съобщение в категория..
00:02:11
Аз използвам категорията I сте създали и щракнете върху OK..
00:02:16
Мога да показвам повече и да добавят още действия..
00:02:18
Можем да продължим, когато да се напише правило, но това.
00:02:21
размисъл преди започва да се прави правило..
00:02:23
Мога да го спася. Той е създаден, той е и мога да го деактивирам по всяко време..
00:02:30
Можем да си направим няколко правила.
00:02:31
активиран, но също така и да ги деактивирате или изтриете..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Aveți posibilitatea să creați reguli care să va îmbunătăți utilizarea zilnică sau.
00:00:06
clasificarea inboxului.
00:00:08
O regulă este o acțiune pe care Outlook face automat la intrare sau la ieșire.
00:00:13
mesaje bazate pe condițiile specificate..
00:00:17
Una dintre cele mai utile norme și cea mai utilizată este clasificarea automată..
00:00:21
Aici sunt cele două moduri de a crea o regulă..
00:00:24
Primul mod este de a pur și simplu faceți clic dreapta pe un și utilizați opțiunea Creare regulă. .
00:00:29
Aici, avantajul este că voi
00:00:31
au unele predefinite elemente realizate de Outlook..
00:00:35
De exemplu, îmi dă posibilitatea de a crea o.
00:00:37
regulă dintr-un mesaj primit sau trimis cu unele cuvinte recuperate din mesaj. .
00:00:43
Deci, primul lucru pe care trebuie să-l faci este să
00:00:44
adăugați un nume pentru regulă și șterge unele criterii pe care am.
00:00:49
nu trebuie să-mi creez regula.
00:00:52
Odată ce mesajul este primit de cineva, mutați acest.
00:00:54
mesaj într-un folder cu numele persoana și cu mine putem salva această regulă..
00:01:02
Automat când primesc un mesaj de la această persoană,.
00:01:04
Outlook îl va sorta în folderul din dreapta..
00:01:08
În al doilea rând, dacă doriți să începe din nou și de a crea un nou.
00:01:11
regulă, puteți să faceți clic pe roată în opțiunile de e-mail..
00:01:16
Faceți clic pe Inbox și Matura Reguli în meniul din stânga..
00:01:20
Pot adăuga unul făcând clic pe În plus, creați o regulă nouă atunci când vine noul mesaj.d.
00:01:26
Trebuie să specificăm unele
00:01:27
condiții, acțiuni și excepții sau puteți porni de la o regulă predefinită..
00:01:32
Mutarea unui mesaj dintr-un expeditor într-un folder, mutare mesaje.
00:01:35
care conțin cuvinte specifice etc.
00:01:38
Vreau să-mi creez propriile reguli. așa că am ales prima opțiune..
00:01:41
În exemplul meu, vreau să se clasifică automat.
00:01:44
mesaje care conțin un anumit cuvânt din obiect sau.
00:01:47
corpul mesajului. I da un nume la această regulă..
00:01:50
Specific cuvântul în Outlook ca să pot lua în considerare..
00:01:57
Pot adăuga mai multe posibilități.
00:01:59
Făcând clic pe Plus, pot adăugați alte cuvinte sau expresii..
00:02:03
Acum trebuie să specificăm ce trebuie să facă Outlook atunci când.
00:02:06
identifică acest cuvânt în mesaj.
00:02:08
Vreau să marchez asta. într-o categorie..
00:02:11
Eu folosesc categoria I au creat și faceți clic pe OK..
00:02:16
Pot afișa mai multe opțiuni și adăugați mai multe acțiuni..
00:02:18
Putem merge mai departe atunci când scris o regulă, dar care are nevoie de.
00:02:21
reflexie înainte de începe să facă o regulă..
00:02:23
Pot să-l salvez. Este creat, este activat și îl pot dezactiva în orice moment..
00:02:30
Putem avea mai multe reguli
00:02:31
activat, dar, de asemenea, dezactivați-le sau ștergeți-le..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Можна створити правила, які поліпшити щоденне використання або.
00:00:06
класифікації папки "Вхідні".
00:00:08
Правило — це дія, яку Outlook автоматично входить або виходить.
00:00:13
повідомлення на основі умови, які ви вказали..
00:00:17
Одне з найбільш корисних правил і найбільш часто використовуваних є автоматична класифікація..
00:00:21
Ось два способи створення правила..
00:00:24
По-перше, це просто клацніть правою кнопкою миші на повідомлення та скористайтеся параметром Створити правило. .
00:00:29
Тут перевага в тому, що я буду
00:00:31
мають деякі попередньо визначені елементи, зроблені Outlook..
00:00:35
Наприклад, це дає мені можливість створення.
00:00:37
правило отриманого або надісланого повідомлення з деякими відновлені слова з повідомлення. .
00:00:43
Отже, перше, що потрібно зробити, це
00:00:44
додати ім'я правила та видалити деякі критерії, які я.
00:00:49
не потрібно створювати моє правило.
00:00:52
Після того, як повідомлення отримані кимось, перемістіть це.
00:00:54
повідомлення до папки з іменем користувач, і я можу зберегти це правило..
00:01:02
Автоматично, коли я отримую повідомлення від цієї особи,.
00:01:04
Outlook відсортуватиме його у правій папці..
00:01:08
По-друге, якщо ви хочете почати знову і створити новий.
00:01:11
правило, ви можете натиснути на "Колесо" в параметрах електронної пошти..
00:01:16
Натисніть на Вхідні і організувати Правила в меню ліворуч..
00:01:20
Я можу додати один, натиснувши на Крім того, створіть нове правило, коли з'явиться нове повідомлення.d.
00:01:26
Ми повинні вказати деякі
00:01:27
умов, дій і винятків або можна почати з попередньо визначеного правила..
00:01:32
Переміщення повідомлення з відправника до папки, переміщення повідомлень.
00:01:35
які містять конкретні слова і т.д.
00:01:38
Я хочу створити власні правила, так що я вибираю перший варіант..
00:01:41
У моєму прикладі я хочу автоматично категоризувати.
00:01:44
повідомлення, які містять конкретне слово в об'єкті або.
00:01:47
в тілі повідомлення. Я дати ім'я цьому правилу..
00:01:50
Я вказую слово в Outlook так що я можу взяти до уваги..
00:01:57
Я можу додати кілька можливих подій.
00:01:59
Натиснувши на плюс, я можу додати інші слова або вирази..
00:02:03
Тепер ми повинні вказати що Outlook має робити, коли він.
00:02:06
ідентифікує це слово в повідомленні.
00:02:08
Я хочу відзначити це повідомлення в категорії..
00:02:11
Я використовую категорію I і натисніть кнопку "ОК"..
00:02:16
Я можу показати більше і додати інші дії..
00:02:18
Ми можемо йти далі, коли написання правила, але це потребує.
00:02:21
відображення перед починають приймати правило..
00:02:23
Я можу врятувати його. Він створений, це активовано, і я можу відключити його в будь-який час..
00:02:30
Ми можемо мати кілька правил
00:02:31
активовано, але й вимкнути або видалити їх..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Kurallar oluşturabilirsiniz günlük kullanımınızı artıracak veya.
00:00:06
gelen kutusu sınıflandırmanız.
00:00:08
Kural, Outlook'un gelen veya giden otomatik olarak yapar.
00:00:13
dayalı iletiler belirttiğiniz koşullar..
00:00:17
En yararlı kurallardan biri ve en çok kullanılan otomatik sınıflandırmadır..
00:00:21
İşte iki bir kural oluşturma yolları..
00:00:24
İlk yol sadece sağ tıklamak için bir iletin ve Kural Oluştur seçeneğini kullanın. .
00:00:29
Burada, avantajı ben olacak olmasıdır
00:00:31
bazı önceden tanımlanmış var Outlook tarafından yapılan öğeler..
00:00:35
Örneğin, bana verir bir oluşturma olasılığı.
00:00:37
alınan veya gönderilen iletiden kural iletiden bazı kurtarılan sözcüklerle. .
00:00:43
Bu yüzden yapılacak ilk şey.
00:00:44
kuralınız için bir ad ekleyin ve bazı ölçütleri silme.
00:00:49
benim kuralımı oluşturmama gerek yok.
00:00:52
İleti bir kez birisi tarafından alınan, bu taşımak.
00:00:54
adı olan bir klasöre ileti kişi ve ben bu kuralı kaydedebilirsiniz..
00:01:02
Aldığımda otomatik olarak bu kişiden bir mesaj,.
00:01:04
Outlook bunu sıralar doğru klasörde..
00:01:08
İkinci yol, eğer istersen. yeniden başlatın ve yeni bir.
00:01:11
kural, tıklayabilirsiniz E-posta seçeneklerinde Tekerlek..
00:01:16
Gelen Kutusu ve Süpürme'ye tıklayın Sol menüdeki kurallar..
00:01:20
Ben tıklayarak bir ekleyebilirsiniz Ayrıca, yeni ileti geldiğinde yeni bir kural oluşturun.d.
00:01:26
Biz bazı belirtmek zorunda
00:01:27
koşullar, eylemler ve istisnalar veya önceden tanımlanmış bir kuraldan başlayabilirsiniz..
00:01:32
İletiyi bir iletiden taşıma gönderenin bir klasöre taşınması, iletileri taşıma.
00:01:35
belirli kelimeler, vb içeren
00:01:38
Kendi kurallarımı oluşturmak istiyorum. bu yüzden ilk seçeneği seçin..
00:01:41
Benim örneğimde, ben istiyorum otomatik olarak kategorize.
00:01:44
içeren iletiler nesnedeki belirli bir sözcük veya.
00:01:47
iletinin gövdesi. Ⅰ bu kurala bir ad verin..
00:01:50
Sözcüğü Outlook'a belirtirim Böylece bunu hesaba katabilirim..
00:01:57
Birkaç olasılık ekleyebilirim.
00:01:59
Plus'a tıklayarak, başka sözcükler veya ifadeler ekleyin..
00:02:03
Şimdi belirtmemiz gerekiyor. Outlook ne zaman yapmak zorunda.
00:02:06
iletideki bu sözcüğü tanımlar.
00:02:08
Bunu işaretlemek istiyorum. bir kategorideki ileti..
00:02:11
I kategorisini kullanıyorum oluşturduk ve Tamam'ı tıklatın..
00:02:16
Daha fazlasını görüntüleyebilirim seçenekleri ve daha fazla eylem ekleyin..
00:02:18
Daha ileri gidebiliriz. bir kural yazma, ancak bu ihtiyacı.
00:02:21
önce yansıma bir kural yapmaya başladı..
00:02:23
Kurtarabilirim. Yaratıldı, bu. etkinleştirir ve ben herhangi bir zamanda devre dışı bırakabilirsiniz..
00:02:30
Birkaç kuralımız olabilir.
00:02:31
aktif, ama aynı zamanda devre dışı bırakın veya silinin..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Pode criar regras que vai melhorar o seu uso diário ou.
00:00:06
sua classificação de caixa de entrada.
00:00:08
Uma regra é uma ação que o Outlook faz automaticamente na entrada ou saída.
00:00:13
mensagens baseadas em condições que especifica..
00:00:17
Uma das regras mais úteis e o a maioria usada é a classificação automática..
00:00:21
Aqui estão os dois. formas de criar uma regra..
00:00:24
A primeira maneira é simplesmente clicar no clique direito em um mensagem e utilizar a opção Criar Regra. .
00:00:29
Aqui, a vantagem é que eu vou
00:00:31
ter alguns predefinidos elementos feitos pelo Outlook..
00:00:35
Por exemplo, dá-me a possibilidade de criar um.
00:00:37
regra de uma mensagem recebida ou enviada com algumas palavras recuperadas da mensagem. .
00:00:43
Então a primeira coisa a fazer é
00:00:44
adicionar um nome para a sua regra e eliminar alguns critérios que eu.
00:00:49
não preciso criar a minha regra.
00:00:52
Uma vez que a mensagem é recebido por alguém, mover este.
00:00:54
mensagem para uma pasta com o nome de a pessoa e eu podemos salvar esta regra..
00:01:02
Automaticamente quando recebo uma mensagem desta pessoa,.
00:01:04
Outlook vai serdená-lo na pasta certa..
00:01:08
Segundo, se quiser. começar de novo e criar um novo.
00:01:11
regra, pode clicar em as opções "Roda no E-mail"..
00:01:16
Clique na Caixa de Entrada e Varrimento Regras no menu esquerdo..
00:01:20
Posso adicionar um clicando em Além disso, crie uma nova regra quando a nova mensagem chegar..
00:01:26
Temos que especificar alguns
00:01:27
condições, ações e exceções ou pode começar por uma regra predefinida..
00:01:32
Mover uma mensagem de um remetente para uma pasta, mover mensagens.
00:01:35
que contêm palavras específicas, etc.
00:01:38
Quero criar as minhas próprias regras. então escolho a primeira opção..
00:01:41
No meu exemplo, quero categorização automática.
00:01:44
mensagens que contêm um palavra específica no objeto ou.
00:01:47
o corpo da mensagem. I. dar um nome a esta regra..
00:01:50
Especifiquei a palavra para Outlook para que eu possa levá-lo em conta..
00:01:57
Posso acrescentar várias eventualidades.
00:01:59
Clicando no Plus, posso adicionar outras palavras ou expressões..
00:02:03
Agora temos que especificar o que o Outlook tem a fazer quando.
00:02:06
identifica esta palavra na mensagem.
00:02:08
Quero marcar isto. mensagem numa categoria..
00:02:11
Uso a categoria I criaram e clicar em OK..
00:02:16
Posso mostrar mais opções e adicionar mais ações..
00:02:18
Podemos ir mais longe quando escrever uma regra, mas que precisa.
00:02:21
reflexão antes começando a fazer uma regra..
00:02:23
Posso salvá-lo. É criado, é ativado e posso desativá-lo a qualquer momento..
00:02:30
Podemos ter várias regras
00:02:31
ativado, mas também desativá-los ou eliminá-los..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:03
Možete da kreirate pravila koja poboljšaće vašu dnevnu upotrebu ili.
00:00:06
klasifikaciju prijemnog poštanskog sandučeta.
00:00:08
Pravilo je radnja koju Outlook automatski na dolaznoj ili odlaznoj.
00:00:13
poruke zasnovane na uslove koje navedete..
00:00:17
Jedno od najkorisnijih pravila i najčešće se koristi automatska klasifikacija..
00:00:21
Evo vas dvojice načini kreiranja pravila..
00:00:24
Prvi način je da jednostavno kliknete desnim tasterom miša na poruku i koristite opciju Kreiraj pravilo. .
00:00:29
Evo, prednost je u tome što ću
00:00:31
Imaju neke unapred definisane elemente koje je napravio Outlook..
00:00:35
Na primer, to mi daje mogućnost kreiranja.
00:00:37
pravilo iz primljene ili poslate poruke sa nekim spasenim rečima iz poruke. .
00:00:43
1.
00:00:44
dodajte ime za vaše pravilo i brisanje nekih kriterijuma koje.
00:00:49
Ne moram da stvaram moje pravilo.
00:00:52
Jednom kada se poruka primljeno od nekoga, pomeri ovo.
00:00:54
poruka fascikli sa imenom Osoba i ja možemo da sačuvamo ovo pravilo..
00:01:02
Automatski kada primim poruka od ove osobe,.
00:01:04
Outlook će ga sortirate u desnoj fascikli..
00:01:08
2. ponovo počnite i kreirajte novi.
00:01:11
pravilo, možete da kliknete na opcije točka u e-poruci..
00:01:16
Kliknite na dugme "Prijemno poštansko sanduče i pretraži" Pravila na levom meniju..
00:01:20
Mogu da dodam jednu tako što ću kliknuti Plus, kreirajte novo pravilo kada nova poruka dođe.d.
00:01:26
Moramo da navedemo neke.
00:01:27
uslove, radnje i izuzetke ili Moћeљ poиeti od unapred definisanog pravila..
00:01:32
Premeštanje poruke iz pošiljalac u fasciklu, premesti poruke.
00:01:35
koje sadrže određene reči, itd.
00:01:38
Ћelim da stvorim svoja pravila. Zato biram prvu opciju..
00:01:41
Na mom primeru, želim automatsko kategorizacija.
00:01:44
poruke koje sadrže određena reč u objektu ili.
00:01:47
Telo poruke. Sam Daj ime ovom pravilu..
00:01:50
Ja navedem reč programu Outlook Tako da mogu to da uzmem u obzir..
00:01:57
Mogu da dodam nekoliko moguжnosti.
00:01:59
Klikom na Plus, mogu dodajte druge reči ili izraze..
00:02:03
Sada moramo da preciziramo šta Outlook treba da uradi kada.
00:02:06
identifikuje ovu reč u poruci.
00:02:08
Želim da obeležim ovo u kategoriji..
00:02:11
Koristim kategoriju I kreirali i kliknite na dugme U redu..
00:02:16
Mogu više da prikažu opcije i dodaj još radnji..
00:02:18
Moћemo iжi dalje kada. pisanje pravila, ali to je potrebno.
00:02:21
odraz pre Poиinje da pravi pravilo..
00:02:23
Mogu da ga spasem. Stvoreno je, to je aktiviran i mogu da ga deaktiviram u bilo kom trenutku..
00:02:30
Možemo imati nekoliko pravila
00:02:31
aktiviran, ali takođe i deaktivirajte ili ih izbrišite..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:06
تصنيف البريد الوارد الخاص بك.
00:00:08
القاعدة هي إجراء Outlook يجعل تلقائيا على الواردة أو الصادرة.
00:00:13
الرسائل التي تستند إلى الشروط التي تحددها..
00:00:17
واحدة من القواعد الأكثر فائدة و الأكثر استخداما هو التصنيف التلقائي..
00:00:21
هنا هما طرق لإنشاء قاعدة..
00:00:24
الطريقة الأولى هي ببساطة انقر بزر الماوس الأيمن على رسالة واستخدام الخيار إنشاء قاعدة. .
00:00:29
هنا، الميزة هي أنني سوف
00:00:31
بعض محددة مسبقا العناصر التي أدلى بها Outlook..
00:00:35
على سبيل المثال، يعطيني إمكانية إنشاء.
00:00:37
قاعدة من رسالة تم تلقيها أو إرسالها مع بعض الكلمات المستردة من الرسالة. .
00:00:43
لذا فإن أول شيء نفعله هو
00:00:44
إضافة اسم للقاعدة الخاصة بك و حذف بعض المعايير التي I.
00:00:49
لا أحتاج إلى إنشاء قاعدتي
00:00:52
بمجرد أن تكون الرسالة تلقى من قبل شخص ما، نقل هذا.
00:00:54
رسالة إلى مجلد يحمل اسم الشخص وأنا يمكن أن ينقذ هذه القاعدة..
00:01:02
تلقائيا عندما أتلقى رسالة من هذا الشخص،.
00:01:04
سوف Outlook فرزها في المجلد الأيمن..
00:01:08
الطريقة الثانية، إذا كنت تريد ابدأ من جديد، ثم أنشئ جديدا.
00:01:11
قاعدة، يمكنك النقر على عجلة في خيارات البريد الإلكتروني..
00:01:16
انقر على علبة الوارد واكتساح قواعد القائمة اليمنى..
00:01:20
يمكنني إضافة واحدة من خلال النقر على بالإضافة إلى ذلك، إنشاء قاعدة جديدة عندما تأتي الرسالة الجديدة.d.
00:01:26
علينا ان نحدد بعض
00:01:27
الشروط والإجراءات والاستثناءات أو يمكنك البدء من قاعدة معرفة مسبقا..
00:01:32
نقل رسالة من المرسل إلى مجلد، نقل الرسائل.
00:01:35
التي تحتوي على كلمات محددة، الخ.
00:01:38
أريد أن أخلق قواعدي الخاصة لذا اخترت الخيار الأول..
00:01:41
في مثالي، أريد تصنيف تلقائيا.
00:01:44
الرسائل التي تحتوي على كلمة معينة في الكائن أو.
00:01:47
نص الرسالة. أنا إعطاء اسم لهذه القاعدة..
00:01:50
أنا تحديد كلمة إلى Outlook حتى أستطيع أن آخذه في الاعتبار..
00:01:57
يمكنني إضافة العديد من الاحتمالات.
00:01:59
من خلال النقر على Plus ، يمكنني إضافة كلمات أو تعبيرات أخرى..
00:02:03
الآن علينا أن نحدد ما Outlook يجب القيام به عندما.
00:02:06
تعريف هذه الكلمة في الرسالة.
00:02:08
أريد أن أسجل هذا رسالة في فئة..
00:02:11
يمكنني استخدام الفئة الأولى تم إنشاء ثم انقر فوق موافق..
00:02:16
يمكنني عرض المزيد خيارات وإضافة المزيد من الإجراءات..
00:02:18
يمكننا أن نذهب أبعد من ذلك عندما كتابة قاعدة، ولكن هذا يحتاج.
00:02:21
انعكاس قبل بدأت في وضع قاعدة..
00:02:23
يمكنني حفظه. لقد تم إنشاؤه، إنه تفعيلها وأنا يمكن تعطيله في أي وقت..
00:02:30
يمكن أن يكون لدينا العديد من القواعد
00:02:31
تنشيط، ولكن أيضا إلغاء تنشيطها أو حذفها..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:06
받은 편지함 분류.
00:00:08
규칙은 Outlook이 하는 작업입니다. 수신 또는 외향적 시 자동으로.
00:00:13
에 따라 메시지 지정한 조건입니다..
00:00:17
가장 유용한 규칙 중 하나이며 가장 많이 사용되는 것은 자동 분류입니다..
00:00:21
다음은 두 가지입니다. 규칙을 만드는 방법입니다..
00:00:24
첫 번째 방법은 단순히 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하는 것입니다. 규칙 만들기 옵션을 사용하여 메시지를 사용합니다. .
00:00:29
여기서, 장점은 내가 할 것입니다
00:00:31
미리 정의된 몇 가지 Outlook에서 만든 요소입니다..
00:00:35
예를 들어, 그것은 나에게 제공합니다 만들 수 있는 가능성.
00:00:37
수신또는 보낸 메시지의 규칙 메시지에서 일부 복구 된 단어와 함께. .
00:00:43
그래서 가장 먼저 해야 할 일은
00:00:44
규칙의 이름을 추가하고 I의 일부 기준삭제.
00:00:49
내 규칙을 만들 필요가 없습니다.
00:00:52
메시지가 있는 후에 누군가에 의해 수신, 이쪽을 이동.
00:00:54
이름이 있는 폴더에 메시지 사람과 나는이 규칙을 저장할 수 있습니다..
00:01:02
수신시 자동으로 이 사람의 메시지,.
00:01:04
Outlook은 정렬합니다. 오른쪽 폴더에 있습니다..
00:01:08
두 번째 방법, 당신이 원하는 경우 다시 시작하고 새 만들기.
00:01:11
규칙, 당신은 클릭 할 수 있습니다 이메일 옵션의 휠입니다..
00:01:16
받은 편지함을 클릭하고 스윕 왼쪽 메뉴의 규칙입니다..
00:01:20
클릭하여 추가할 수 있습니다. 또한 새 메시지가 올 때 새 규칙을 만듭니다.d.
00:01:26
우리는 몇 가지를 지정해야
00:01:27
조건, 작업 및 예외 또는 미리 정의된 규칙부터 시작할 수 있습니다..
00:01:32
메시지에서 메시지 이동 폴더에 보낸, 메시지를 이동.
00:01:35
특정 단어 등을 포함하는
00:01:38
나만의 규칙을 만들고 싶습니다. 그래서 첫 번째 옵션을 선택합니다..
00:01:41
내 예에서, 나는 자동으로 분류.
00:01:47
메시지 본문입니다. 나는 이 규칙에 이름을 지정합니다..
00:01:50
Outlook에 단어를 지정합니다. 그래서 나는 그것을 고려할 수 있습니다..
00:01:57
나는 몇 가지 사태를 추가 할 수 있습니다.
00:01:59
플러스를 클릭하여, 나는 할 수 있습니다 다른 단어 나 식을 추가합니다..
00:02:03
이제 우리는 지정해야 Outlook이 할 때 해야 할 일.
00:02:06
메시지에서 이 단어를 식별합니다.
00:02:08
나는 이것을 표시하고 싶다. 범주의 메시지입니다..
00:02:11
카테고리 I를 사용 확인을 만들고 클릭했습니다..
00:02:16
더 많이 표시할 수 있습니다 옵션을 추가하고 더 많은 작업을 추가합니다..
00:02:18
우리는 언제 더 갈 수 있습니다 규칙을 작성하지만.
00:02:21
전에 반사 규칙을 만들기 시작합니다..
00:02:23
나는 그것을 저장할 수 있습니다. 그것은 만들어졌습니다, 그것은 활성화하 고 언제든지 비활성화할 수 있습니다..
00:02:30
우리는 몇 가지 규칙을 가질 수 있습니다
00:02:31
활성화된 것뿐만 아니라 비활성화하거나 삭제합니다..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:06
您的收件箱分类。
00:00:08
规则是 Outlook 执行的操作 在传入或传出时自动进行.
00:00:13
消息基于 您指定的条件。.
00:00:17
最有用的规则之一和 最常用的是自动分类。.
00:00:21
这是两个 创建规则的方法。.
00:00:24
第一种方法是简单地右键单击 消息,然后使用"创建规则"选项。.
00:00:29
在这里,优点是我会
00:00:31
有一些预定义的 元素由 Outlook 制作。.
00:00:35
例如,它给了我 创建一个.
00:00:37
来自已接收或已发送邮件的规则 从消息中恢复一些单词。.
00:00:43
所以首先要做的就是
00:00:44
为规则添加名称,然后 删除一些我.
00:00:49
不需要创建我的规则。
00:00:52
一旦消息是 被某人接收,移动这个.
00:00:54
发送到名称为 的文件夹的邮件 这个人和我可以保存这个规则。.
00:01:02
当我收到时自动 此人的消息,.
00:01:04
Outlook将对其进行排序 在正确的文件夹中。.
00:01:08
第二种方式,如果你想 重新开始并创建一个新的.
00:01:11
规则,您可以单击 电子邮件中的滚轮选项。.
00:01:16
点击收件箱并扫描 左侧菜单上的规则。.
00:01:20
我可以通过单击添加一个 另外,在新邮件出现时创建新规则。.
00:01:26
我们必须指定一些
00:01:27
条件、行动和异常或 您可以从预定义的规则开始。.
00:01:32
将邮件从 发件人到文件夹,移动邮件.
00:01:35
包含特定单词等。
00:01:38
我想创建自己的规则, 所以我选择了第一个选项。.
00:01:41
在我的例子中,我想 自动分类.
00:01:44
包含 对象中的特定单词或.
00:01:47
邮件的正文。我 为此规则命名。.
00:01:50
我指定单词到Outlook 所以我可以把它考虑在内。.
00:01:57
我可以添加几种可能性。
00:01:59
通过点击加号,我可以 添加其他字词或表达式。.
00:02:03
现在我们必须指定 Outlook 在它.
00:02:06
标识邮件中的此单词。
00:02:08
我想标记这个 类别中的消息。.
00:02:11
我使用类别 I 已创建,然后单击确定。.
00:02:16
我可以显示更多 选项并添加更多操作。.
00:02:18
我们可以走得更远,当 编写规则,但这需要.
00:02:21
反射前 开始制定规则。.
00:02:23
我可以保存它。它被创造出来了,它是 已激活,我可以随时停用它。.
00:02:30
我们可以有几条规则
00:02:31
激活,但也 停用或删除它们。.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:06
การจัดประเภทกล่องจดหมายเข้าของคุณ
00:00:08
กฎคือการกระทําที่ Outlook ทําให้โดยอัตโนมัติเมื่อขาเข้าหรือขาออก.
00:00:13
ข้อความโดยยึดตาม เงื่อนไขที่คุณระบุ.
00:00:17
หนึ่งในกฎที่มีประโยชน์ที่สุดและ ที่ใช้มากที่สุดคือการจําแนกประเภทอัตโนมัติ.
00:00:21
นี่คือสอง วิธีการสร้างกฎ.
00:00:24
วิธีแรกคือการคลิกขวาที่ และใช้ตัวเลือก สร้างกฎ .
00:00:29
ที่นี่ข้อได้เปรียบคือฉันจะ
00:00:31
มีบางที่กําหนดไว้ล่วงหน้า องค์ประกอบที่ทําโดย Outlook.
00:00:35
ตัวอย่างเช่นมันทําให้ฉัน ความเป็นไปได้ในการสร้าง.
00:00:37
กฎจากข้อความที่ได้รับหรือที่ส่ง ด้วยคําที่กู้คืนจากข้อความ .
00:00:43
ดังนั้นสิ่งแรกที่ต้องทําคือ
00:00:44
เพิ่มชื่อสําหรับกฎของคุณและ ลบเกณฑ์บางอย่างที่ฉัน.
00:00:49
ไม่จําเป็นต้องสร้างกฎของฉัน
00:00:52
เมื่อข้อความเป็น ได้รับจากใครบางคนให้ย้ายสิ่งนี้.
00:00:54
ข้อความไปยังโฟลเดอร์ที่มีชื่อของ บุคคลและฉันสามารถรักษากฎนี้ไว้ได้.
00:01:02
โดยอัตโนมัติเมื่อฉันได้รับ ข้อความจากบุคคลนี้.
00:01:04
Outlook จะเรียงลําดับ ในโฟลเดอร์ด้านขวา.
00:01:08
วิธีที่สอง ถ้าคุณต้องการ เริ่มต้นอีกครั้งและสร้างใหม่.
00:01:11
กฎคุณสามารถคลิกที่ ตัวเลือกวงล้อในอีเมล.
00:01:16
คลิกที่กล่องจดหมายเข้าและกวาด กฎบนเมนูด้านซ้าย.
00:01:20
ฉันสามารถเพิ่มได้โดยคลิกที่ นอกจากนี้สร้างกฎใหม่เมื่อข้อความใหม่มา.d.
00:01:26
เราต้องระบุบางอย่าง
00:01:27
เงื่อนไข การกระทํา และข้อยกเว้น หรือ คุณสามารถเริ่มต้นจากกฎที่กําหนดไว้ล่วงหน้า.
00:01:32
ย้ายข้อความจาก ผู้ส่งไปยังโฟลเดอร์ ย้ายข้อความ.
00:01:35
ซึ่งมีคําเฉพาะ ฯลฯ
00:01:38
ฉันต้องการสร้างกฎของฉันเอง ดังนั้นฉันจึงเลือกตัวเลือกแรก.
00:01:41
ในตัวอย่างของฉันฉันต้องการ จัดประเภทโดยอัตโนมัติ.
00:01:44
ข้อความที่มี คําที่ระบุในวัตถุหรือ.
00:01:47
เนื้อความของข้อความ ผม ตั้งชื่อให้กับกฎนี้.
00:01:50
ฉันระบุคําไปยัง Outlook ดังนั้นผมจึงสามารถนํามาพิจารณาได้.
00:01:57
ฉันสามารถเพิ่มหลายเหตุการณ์
00:01:59
เมื่อคลิกที่ Plus ฉันสามารถ เพิ่มคําหรือนิพจน์อื่นๆ.
00:02:03
ตอนนี้เราต้องระบุ สิ่งที่ Outlook ต้องทําเมื่อมัน.
00:02:06
ระบุคํานี้ในข้อความ
00:02:08
ฉันต้องการทําเครื่องหมายนี้ ข้อความในประเภท.
00:02:11
ฉันใช้ประเภท I ได้สร้างและคลิก ตกลง.
00:02:16
ฉันสามารถแสดงได้มากขึ้น ตัวเลือกและเพิ่มการดําเนินการเพิ่มเติม.
00:02:18
เราสามารถไปต่อเมื่อ การเขียนกฎ แต่นั่นต้องการ.
00:02:21
สะท้อนก่อน เริ่มสร้างกฎ.
00:02:23
ฉันเก็บมันไว้ได้ มันถูกสร้างขึ้นมา เปิดใช้งานและฉันสามารถปิดการใช้งานได้ตลอดเวลา.
00:02:30
เราสามารถมีกฎได้หลายข้อ
00:02:31
เปิดใช้งาน แต่ยัง ปิดใช้งานหรือลบออก.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !