PowerPoint - Apply and change a theme Tutorial

  • 5:13
  • 1036 views
00:00:07
and now you're thinking about slide design,
00:00:10
the look of the slides, the background design, font styles,
00:00:15
colors and layouts.
00:00:20
You want the slides to have a bit more visual pop.
00:00:23
How do you get that?
00:00:26
Now's the time to explore themes.
00:00:30
A theme provides a complete slide design for your presentation.
00:00:35
Let's look at some examples.
00:00:37
To find themes, click Design;
00:00:40
the different themes are shown by these thumbnails here.
00:00:45
Notice how when I point to a theme, it previews on the slide.
00:00:51
To see more themes, click this middle arrow which shows the themes row by row.
00:00:56
I'll point to some to show their preview.
00:01:08
To see the full themes gallery, click this bottom arrow
00:01:11
called the More arrow.
00:01:17
To apply a theme, click one of the thumbnails.
00:01:21
The theme is applied to all the slides.
00:01:26
Some details of this theme include a colorful background,
00:01:29
an artful design for the slide number and font styles.
00:01:34
You see a color scheme applied throughout and a range of layouts.
00:01:43
The aim of a theme is to give your presentation
00:01:45
a designer quality look with all the slide elements coordinated.
00:01:51
Another way to apply a theme is when you first open
00:01:53
PowerPoint to start work on a presentation
00:01:56
- in this opening view, you're shown all the themes from the themes gallery.
00:02:03
You'll notice that one of the choices
00:02:05
is this very basic design labelled Blank Presentation.
00:02:09
This also has a theme applied, just a more plain one.
00:02:14
A helpful aspect of this view is that when I click a theme,
00:02:17
I see a larger example of it
00:02:19
and I can click More images to see more examples of its color scheme and layouts.
00:02:26
I also see three additional choices of background design
00:02:29
and color scheme for the theme.
00:02:33
When I click one of these, I see its preview.
00:02:37
This is one way that PowerPoint offers alternatives
00:02:40
to help you get the theme you want.
00:02:43
I'll try this blue version of the theme which is called Ion;
00:02:48
when I click Create, PowerPoint applies the theme to
00:02:51
the new presentation starting with the first slide.
00:02:55
When I click New Slide, the new slide takes on that theme.
00:03:01
An advantage to starting out with the theme in place
00:03:04
is that I see how it looks with my slide content as I work.
00:03:10
If I want to try a different theme, I click Design
00:03:13
and apply another one from the gallery.
00:03:19
Now, maybe you're someone who prefers a more plain slide design.
00:03:24
To start with that, apply the most simple theme,
00:03:27
the Office theme
00:03:30
- this is the theme PowerPoint applies when you choose
00:03:33
Blank Presentation from the opening screen.
00:03:37
What's fun is that you can start with this basic theme and customize it.
00:03:41
PowerPoint gives you several ways to
00:03:43
change any themes design.
00:03:46
To start with, you have the three alternative backgrounds
00:03:49
and color schemes over here in variants
00:03:54
and when you click the More arrow on the lower right here,
00:03:57
you have more options for altering the theme.
00:04:01
Within Colors there's a range of other color schemes available.
00:04:07
Within Fonts, you'll find other font combinations for
00:04:10
the title and body text.
00:04:13
When I point to Fonts in the list,
00:04:15
notice how they preview on the slide.
00:04:28
Effects offer subtle style differences for graphics like shapes
00:04:35
and Background styles includes more background colors,
00:04:39
some light, some dark that go with the current color scheme.
00:04:46
If you alter some aspect of your theme and you want to
00:04:49
save it for future use, open the themes gallery and click
00:04:53
Save current theme at the bottom of the gallery,
00:04:57
then save the theme with a new name.
00:05:05
The customized theme now appears with all the other themes
00:05:07
in the gallery for use with other presentations.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Stel u voor dat u dia's voor uw presentatie hebt gemaakt
00:00:07
en nu denkt u aan dia ontwerp,
00:00:10
het uiterlijk van de dia's, het achtergrondontwerp, letterstijlen,
00:00:15
kleuren en layouts.
00:00:20
U wilt dat de dia's een beetje meer visueel eruit springen.
00:00:23
Hoe krijgt u dat?
00:00:26
Dit is het moment om thema's te verkennen.
00:00:30
Een thema biedt een compleet dia-ontwerp voor uw presentatie.
00:00:35
Laten we enkele voorbeelden bekijken.
00:00:37
Om thema's te vinden, klik op Ontwerp;
00:00:40
de verschillende thema's worden hier weergegeven door deze miniaturen.
00:00:45
Merk op dat wanneer ik naar een thema wijs, het een voorbeeld laat zien op de dia.
00:00:51
Als u meer thema's wilt bekijken, klikt u op deze middelste pijl die de thema's rij per rij weergeven.
00:00:56
Ik zal naar een paar wijzen om hun voorbeelden te laten zien.
00:01:08
Als u de volledige thema galerij wilt zien, klikt u op deze onderste pijl,
00:01:11
genaamd de Meer pijl.
00:01:17
Als u een thema wilt toepassen, klikt u op een van de miniaturen.
00:01:21
Het thema wordt toegepast op alle dia's.
00:01:26
Enkele details van dit thema hebben een kleurrijke achtergrond,
00:01:29
een kunstzinnig ontwerp voor het dia nummer en letterstijlen.
00:01:34
U ziet overal een kleurenschema toegepast en een reeks layouts.
00:01:43
Het doel van een thema is om uw presentatie
00:01:45
een designer kwaliteitsuitstraling te geven waarbij alle dia elementen worden gecoördineerd.
00:01:51
Een andere manier om een ​​thema toe te passen, is wanneer u
00:01:53
PowerPoint voor het eerst opent om aan een presentatie te werken
00:01:56
- in deze openingsweergave alle thema's uit de themagalerij getoond worden.
00:02:03
U zult merken dat een van de keuzes
00:02:05
dit basisontwerp is met het label Lege Presentatie.
00:02:09
Dit heeft ook een toegepast thema, alleen een meer eenvoudig thema.
00:02:14
Een nuttig aspect van deze weergave is dat wanneer ik op een thema klik,
00:02:17
ik er een groter exemplaar van zie
00:02:19
en ik op Meer afbeeldingen kan klikken om meer voorbeelden van het kleurenschema en de layouts te bekijken.
00:02:26
Ik zie ook drie extra keuzes van achtergrondontwerp
00:02:29
en kleurenschema voor het thema.
00:02:33
Wanneer ik op een van deze klik, zie ik het voorbeeld ervan.
00:02:37
Op deze manier biedt PowerPoint alternatieven
00:02:40
om u te helpen het gewenste thema te krijgen.
00:02:43
Ik zal deze blauwe versie proberen van het thema dat Ion wordt genoemd;
00:02:48
wanneer ik op Maken klik, past PowerPoint het thema toe
00:02:51
op de nieuwe presentatie, beginnend bij de eerste dia.
00:02:55
Wanneer ik op Nieuwe Dia klik, krijgt de nieuwe dia dat thema.
00:03:01
Een voordeel van het beginnen met het ingevoerde thema is
00:03:04
dat ik zie hoe het eruit ziet met mijn dia inhoud terwijl ik werk.
00:03:10
Als ik een ander thema wil proberen, klik ik op Ontwerp
00:03:13
en pas een andere toe vanuit de galerij.
00:03:19
Misschien bent u iemand die de voorkeur geeft aan een meer eenvoudig dia ontwerp.
00:03:24
Om te beginnen, past u het meest eenvoudige thema toe,
00:03:27
het Office thema
00:03:30
- dit is het thema dat PowerPoint toepast wanneer u
00:03:33
Lege presentatie kiest in het openingsscherm.
00:03:37
Wat leuk is, is dat u kunt beginnen met dit basisthema en het kunt aanpassen.
00:03:41
PowerPoint biedt u verschillende manieren om
00:03:43
elk themaontwerp te wijzigen.
00:03:46
Om te beginnen, heeft u de drie alternatieve achtergronden
00:03:49
en kleurenschema's hier in varianten
00:03:54
en wanneer u hier op de Meer pijl rechtsonder klikt,
00:03:57
heeft u meer opties voor het wijzigen van het thema.
00:04:01
Binnen Kleuren is er een reeks andere kleurenschema's beschikbaar.
00:04:07
Binnen Lettertypen vindt u andere lettertype combinaties voor
00:04:10
de titel en hoofdtekst.
00:04:13
Wanneer ik naar Lettertypen in de lijst wijs,
00:04:15
merk dan op hoe ze een voorbeeld van de dia geven.
00:04:28
Effecten bieden subtiele stijl verschillen voor grafische afbeeldingen zoals vormen
00:04:35
en Achtergrondstijlen bevatten meer achtergrondkleuren,
00:04:39
sommige licht, sommige donker die bij het huidige kleurenschema passen.
00:04:46
Als u een bepaald aspect van uw thema wijzigt en u het
00:04:49
voor toekomstig gebruik wilt opslaan, open de themagalerij en klik op
00:04:53
huidige thema Opslaan onderaan de galerij,
00:04:57
vervolgens slaat u het thema op onder een nieuwe naam.
00:05:05
Het aangepaste thema wordt nu weergegeven met alle andere thema's
00:05:07
in de galerij voor gebruik met andere presentaties.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Stellen Sie sich vor, Sie haben Folien für Ihre Präsentation erstellt
00:00:07
und denken jetzt über das Foliendesign, das Aussehen der Folien,
00:00:10
das Hintergrunddesign, Schriftarten, Farben und Layouts
00:00:15
nach.
00:00:20
Sie möchten, dass die Folien optisch herausstehen.
00:00:23
Wie schaffen Sie das?
00:00:26
Jetzt ist es an der Zeit, Designs zu entdecken.
00:00:30
Ein Design stellt Ihnen eine vollständige Foliengestaltung für Ihre Präsentation bereit.
00:00:35
Sehen wir uns einige Beispiele an.
00:00:37
Um Designs zu finden, klicken Sie auf „Design”.
00:00:40
Die verschiedenen Designs werden mit diesen Miniaturansichten hier angezeigt.
00:00:45
Beachten Sie, dass ein Design als Voransicht auf der Folie angezeigt wird, wenn ich darauf zeige.
00:00:51
Um mehr Designs anzusehen, klicken Sie auf diesen Pfeil in der Mitte, der die Designs Reihe für Reihe anzeigt.
00:00:56
Ich zeige auf einige, um deren Voransicht anzusehen.
00:01:08
Um den vollständigen Designkatalog anzusehen, klicken Sie auf diesen Pfeil nach unten,
00:01:11
der als „Mehr” bezeichnet ist.
00:01:17
Um ein Design anzuwenden, klicken Sie auf eine der Miniaturansichten.
00:01:21
Das Design wird auf alle Folien angewendet.
00:01:26
Einige Details dieses Designs enthalten einen farbigen Hintergrund,
00:01:29
eine künstlerische Gestaltung der Foliennummer und Schriftarten.
00:01:34
Sie sehen ein durchgängig angewendetes Farbschema und eine Reihe von Layouts.
00:01:43
Das Ziel eines Designs ist es, Ihrer Präsentation ein hochwertiges
00:01:45
Designer-Aussehen zu verleihen, bei dem alle Folienelemente aufeinander abgestimmt sind.
00:01:51
Eine weitere Möglichkeit, ein Design anzuwenden, ist beim erstmaligen Öffnen von
00:01:53
PowerPoint, um die Arbeit an einer Präsentation zu beginnen
00:01:56
– in dieser Startansicht werden Ihnen alle Designs aus dem Designkatalog angezeigt.
00:02:03
Sie werden feststellen, dass eine der Möglichkeiten
00:02:05
dieses sehr grundlegende Design ist, das den Namen „Leere Präsentation” trägt.
00:02:09
Auch dieses hat ein Design, lediglich ein sehr einfacheres.
00:02:14
Ein hilfreicher Aspekt dieser Ansicht ist, dass ich mit einem Klick auf ein Design
00:02:17
ein größeres Beispiel davon ansehen kann
00:02:19
und auf „Mehr Bilder” klicken kann, um mehr Beispiele seines Farbschemas und der Layouts zu sehen.
00:02:26
Ich sehe außerdem drei weitere Auswahlmöglichkeiten für das Hindergrunddesign und das
00:02:29
Farbschema des Designs.
00:02:33
Wenn ich auf eines davon klicke, sehe ich die entsprechende Voransicht.
00:02:37
Dies ist ein Weg, auf dem PowerPoint Alternativen anbietet, um Ihnen
00:02:40
zu helfen, das gewünschte Design zu finden.
00:02:43
Ich probiere diese blaue Version des Designs aus, die Ion heißt;
00:02:48
Wenn ich auf „Erstellen” klicke, wendet PowerPoint das Design auf
00:02:51
die neue Präsentation an, beginnend mit der ersten Folie.
00:02:55
Wenn ich auf „Neue Folie” klicke, erhält die neue Folie dieses Design.
00:03:01
Ein Vorteil, von Beginn an mit dem entsprechenden Design
00:03:04
zu arbeiten, ist, dass ich während der Bearbeitung sehe, wie es mit meinem Folieninhalt aussieht.
00:03:10
Wenn ich ein anderes Design ausprobieren möchte, klicke ich auf „Design” und
00:03:13
wende ein anderes aus dem Katalog an.
00:03:19
Jetzt sind Sie vielleicht jemand, der ein simpleres Foliendesign bevorzugt.
00:03:24
Um damit zu beginnen, wenden Sie das grundlegendste Design an,
00:03:27
das Office-Design
00:03:30
– das ist das Design, das PowerPoint verwendet, wenn Sie im Startbildschirm
00:03:33
„Leere Präsentation” auswählen.
00:03:37
Es macht Spaß, mit diesem grundlegenden Design zu beginnen und es dann anzupassen.
00:03:41
PowerPoint bietet Ihnen verschiedene Möglichkeiten,
00:03:43
um ein Design zu verändern.
00:03:46
Zunächst haben Sie die drei alternativen Hintergründe
00:03:49
und Farbschemata hier drüben in Varianten
00:03:54
und wenn Sie hier rechts unten auf den Pfeil „Mehr” klicken,
00:03:57
haben Sie weitere Optionen, um das Design zu verändern.
00:04:01
In „Farben” ist eine Reihe anderer Farbschemata verfügbar.
00:04:07
In „Schriftarten” finden Sie andere Schriftartkombinationen für
00:04:10
Titel und Textkörper.
00:04:13
Wenn ich auf „Schriftarten” in der Liste zeige, können Sie sehen,
00:04:15
wie sie auf der Folie in einer Vorschau angezeigt werden.
00:04:28
„Effekte” ermöglicht subtilere Designunterschiede für Grafiken, wie Formen
00:04:35
und „Hintergrundformate” enthält mehr Hintergrundfarben,
00:04:39
– einige hell, andere dunkel – die zum aktuellen Farbschema passen.
00:04:46
Wenn Sie einen Aspekt Ihres Designs verändern und für den
00:04:49
späteren Gebrauch speichern wollen, öffnen Sie den Designkatalog und klicken Sie auf
00:04:53
„Aktuelles Design speichern” am unteren Ende des Katalogs und speichern Sie
00:04:57
dann das Design unter einem neuen Namen.
00:05:05
Das angepasste Design erscheint jetzt mit allen anderen Designs
00:05:07
im Katalog für den Gebrauch mit anderen Präsentationen.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Imagine que ha creado diapositivas para su presentación
00:00:07
y ahora está pensando en el diseño,
00:00:10
el aspecto de las diapositivas, el diseño del fondo, los estilos de fuente,
00:00:15
los colores y la composición.
00:00:20
Quiere que sus diapositivas tengan un mayor impacto vidual.
00:00:23
¿Cómo se puede lograr eso?
00:00:26
A continuación, vamos a descubrir los temas.
00:00:30
Un tema proporciona un diseño integral a las diapositivas de su presentación.
00:00:35
Veamos algunos ejemplos.
00:00:37
Para encontrar los temas, haga clic en Diseño.
00:00:40
Los distintos temas se muestran en estas miniaturas.
00:00:45
Fíjese que cuando coloco el cursor sobre un tema, se muestra una vista previa en la diapositiva.
00:00:51
Para ver más temas, haga clic en esta flecha del centro que muestra los temas línea a línea.
00:00:56
Pasaré el cursor por algunos para mostrar sus vistas previas.
00:01:08
Para ver la galería de temas al completo, haga clic en la flecha situada más abajo
00:01:11
denominada Más.
00:01:17
Para aplicar el tema, haga clic en una de las miniaturas.
00:01:21
El tema se aplica a todas las diapositivas.
00:01:26
Algunos detalles de este tema incluyen un fondo colorido,
00:01:29
un diseño artístico para el número de diapositiva y estilos de fuente.
00:01:34
Puede ver un esquema de color aplicado y un rango de diseños.
00:01:43
El objetivo de un tema es dar a su presentación
00:01:45
un diseño de calidad aportando homogeneidad a todos los elementos de la diapositiva.
00:01:51
Otra forma de aplicar un tema es hacerlo en el momento de abrir
00:01:53
PowerPoint para empezar a trabajar en una presentación:
00:01:56
en esta vista inicial, se muestran todos los temas de la galería de temas.
00:02:03
Podrá ver que una de las opciones
00:02:05
es este diseño, que es muy básico, denominado Presentación en blanco.
00:02:09
También incluye un tema, aunque es el mucho más básico que el resto.
00:02:14
Uno de los aspectos más útiles de esta vista es que cuando hago clic en un tema,
00:02:17
veo un ejemplo ampliado del mismo
00:02:19
y puedo hacer clic en Más imágenes para ver más ejemplos del esquema de color y los diseños.
00:02:26
También veo tres opciones adicionales de diseños de fondo
00:02:29
y esquemas de color para este tema.
00:02:33
Cuando hago clic en uno de ellos, veo su vista previa.
00:02:37
Esta es una de las formas en las que PowerPoint ofrece alternativas
00:02:40
para ayudarle a encontrar el tema que busca.
00:02:43
Probaré esta versión azul del tema llamado Ion.
00:02:48
Cuando hago clic en Crear, PowerPoint aplica el tema
00:02:51
a la nueva presentación comenzando por la primera diapositiva.
00:02:55
Cuando hago clic en Nueva diapositiva, la nueva diapositiva incluye ese tema.
00:03:01
Una de las ventajas de comenzar con el tema ya establecido
00:03:04
es que puedo ver cómo queda mi diapositiva mientras trabajo.
00:03:10
Si quiero probar un tema diferente, hago clic en Diseño
00:03:13
y selecciono otro tema de la galería.
00:03:19
Quizás, prefiere un diseño más sencillo para sus diapositivas.
00:03:24
Si es su caso, seleccione el tema más sencillo,
00:03:27
el tema Office:
00:03:30
es el tema que PowerPoint aplica cuando selecciona
00:03:33
Presentación en blanco en la pantalla inicial.
00:03:37
Lo más divertido de esto es que puede comenzar con este tema básico y personalizarlo.
00:03:41
PowerPoint le ofrece varias maneras
00:03:43
de cambiar el diseño de cualquier tema.
00:03:46
Para empezar, tiene los tres esquemas alternativos
00:03:49
de fondos y esquemas de color con sus variantes
00:03:54
y cuando hace clic en la flecha Más situada en la esquina inferior derecha,
00:03:57
tiene más opciones para modificar el tema.
00:04:01
En Colores hay disponible un rango de opciones con otros esquemas de color.
00:04:07
En Fuentes, encontrará otras combinaciones de fuentes
00:04:10
para el título y el cuerpo del texto.
00:04:13
Cuando paso el cursor por las fuentes en la lista,
00:04:15
puede ver cómo se previsualizan en la diapositiva.
00:04:28
Efectos ofrece diferencias sutiles de estilo para los gráficos, como formas,
00:04:35
y Estilos de fondo incluye más colores de fondo,
00:04:39
algunos claros, otros oscuros, que combinan con el actual esquema de color.
00:04:46
Si modifica cualquier aspecto de su tema y desea
00:04:49
guardarlo para el futuro, abra la galería de temas y haga clic en
00:04:53
Guardar tema actual, situado en la parte inferior de la galería,
00:04:57
luego guarde el tema con un nuevo nombre.
00:05:05
El tema personalizado aparece ahora junto al resto de temas
00:05:07
en la galería para su uso en futuras presentaciones.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Imagine que você criou slides para a sua apresentação
00:00:07
e agora está pensando sobre o design dos slides,
00:00:10
a aparência deles, o design do plano de fundo, o estilo das fontes,
00:00:15
cores e layouts.
00:00:20
Você quer que os slides tenham um visual um pouco mais pop.
00:00:23
Como fazer isso?
00:00:26
Agora é a hora de explorar os temas.
00:00:30
Um tema fornece um design de slide completo para a sua apresentação.
00:00:35
Vamos ver alguns exemplos.
00:00:37
Para encontrar os temas, clique em Design;
00:00:40
os diferentes temas são mostrados por estas miniaturas aqui.
00:00:45
Observe que quando eu aponto para um tema, consigo pré-visualizá-lo no slide.
00:00:51
Para ver mais temas, clique nesta seta central que mostra os temas linha a linha.
00:00:56
Vou apontar para alguns para exibir seus previews.
00:01:08
Para ver todos os temas da galeria, clique nesta seta inferior,
00:01:11
chamada seta Mais.
00:01:17
Para aplicar um tema, clique em uma das miniaturas.
00:01:21
O tema é aplicado para todos os slides.
00:01:26
Alguns detalhes deste tema incluem um plano de fundo colorido,
00:01:29
um design artístico para o número do slide e estilos de fonte.
00:01:34
Você vê um esquema de cor aplicado ao longo e uma faixa de layouts.
00:01:43
O objetivo de um tema é dar à sua apresentação
00:01:45
uma aparência de qualidade de projetista com todos os elementos do slide coordenados.
00:01:51
Outra forma de aplicar um tema é quando você abre
00:01:53
o PowerPoint para começar a trabalhar na apresentação.
00:01:56
Nesta exibição inicial é mostrado para você todos os temas da galeria de temas.
00:02:03
Você observará que uma das escolhas
00:02:05
é este design muito básico, chamado Apresentação em branco.
00:02:09
Ela também tem um tema aplicado, mas um mais simples.
00:02:14
Um aspecto útil desta exibição é que quando clico em um tema,
00:02:17
vejo um exemplo maior dele
00:02:19
e posso clicar em Mais imagens para ver mais exemplos de seus esquemas de cores e layouts.
00:02:26
Eu também vejo três escolhas adicionais de design do plano de fundo
00:02:29
e do esquema de cores para o tema.
00:02:33
Quando clico em um deles, vejo seu preview.
00:02:37
Esta é uma forma do PowerPoint oferecer alternativas
00:02:40
para ajudar você a obter o tema que deseja.
00:02:43
Vou experimentar esta versão azul do tema chamado Ion;
00:02:48
quando clico em Criar, o PowerPoint aplica o tema
00:02:51
à nova apresentação, começando com o primeiro slide.
00:02:55
Quando clico em Novo slide, o novo slide assume este tema.
00:03:01
Uma vantagem de começar com o tema implantado
00:03:04
é que eu vejo como o conteúdo do meu slide fica enquanto trabalho.
00:03:10
Se eu quiser tentar um tema diferente, clico em Design
00:03:13
e aplico outro a partir da galeria.
00:03:19
Agora, talvez você seja alguém que preferia um design mais simples para o slide.
00:03:24
Para começar com isso, aplique o tema mais simples,
00:03:27
o tema Office.
00:03:30
Este é o tema que o PowerPoint aplica quando você escolhe
00:03:33
apresentação em branco na tela de abertura.
00:03:37
O divertido aqui é que você pode começar com este tema básico e personalizá-lo.
00:03:41
O PowerPoint oferece a você diversas formar para
00:03:43
mudar qualquer design de tema.
00:03:46
Para começar, você tem três planos de fundo alternativos
00:03:49
e esquemas de cores aqui em variantes
00:03:54
e quando você clica na seta Mais no canto inferior direito aqui,
00:03:57
você tem mais opções para alterar o tema.
00:04:01
Dentro de Cores há uma gama de outros esquemas de cores disponíveis.
00:04:07
Dentro de Fontes, você vai encontrar outras combinações de fontes para
00:04:10
o título e o corpo do texto.
00:04:13
Quando aponto para Fonte na lista,
00:04:15
observe como as pré-visualizo no slide.
00:04:28
Efeitos oferecem diferenças sutis de estilo para gráficos, como formas
00:04:35
e estilos de plano de fundo incluem mais cores de planos de fundo,
00:04:39
alguns claros, alguns escuros, dependendo do esquema de cor atual.
00:04:46
Se você alterar alguns aspecto do seu tema e quiser
00:04:49
salvar para uso futuro, abra a galeria de temas e clique em
00:04:53
Salvar tema atual na parte inferior da galeria,
00:04:57
e salve o tema com um novo nome.
00:05:05
O tema personalizado agora aparece com todos os outros temas
00:05:07
na galeria para uso com outras apresentações.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Immagina di aver creato diapositive per la presentazione.
00:00:07
e ora stai pensando sul design delle diapositive, .
00:00:10
l'aspetto delle diapositive, il background design, stili di carattere,.
00:00:15
colori e layout.
00:00:20
Si desidera che le diapositive hanno un po 'più pop visivo..
00:00:23
Come si ottiene?
00:00:26
Ora è il momento di esplorare i temi.
00:00:30
Un tema fornisce un struttura della diapositiva per la presentazione..
00:00:35
Diamo un'occhiata ad alcuni esempi.
00:00:37
Per trovare i temi, fare clic su Progettazione;
00:00:40
i diversi temi sono mostrate da queste miniature qui..
00:00:45
Si noti come quando si punta a un tema, viene visualizzato in anteprima sulla diapositiva..
00:00:51
Per visualizzare altri temi, fare clic su questo freccia che mostra i temi riga per riga. .
00:00:56
Indicherò alcuni per mostrare la loro anteprima.
00:01:08
Per visualizzare i temi completi raccolta, fare clic su questa freccia inferiore.
00:01:11
chiamata freccia Altro.
00:01:17
Per applicare un tema, fare clic su una delle miniature..
00:01:21
Il tema è applicato a tutte le diapositive..
00:01:26
Alcuni dettagli di questo tema includere uno sfondo colorato,.
00:01:29
un design abile per il numero di diapositiva e gli stili dei caratteri..
00:01:34
Viene applicata una combinazione di colori in tutto e una gamma di layout..
00:01:43
L'obiettivo di un tema è quello di dare la vostra presentazione.
00:01:45
un look di qualità di design con tutti gli elementi di scorrimento coordinati..
00:01:51
Un altro modo per applicare un tema è quando si apre per la prima volta.
00:01:53
PowerPoint per iniziare a lavorare in una presentazione .
00:01:56
- in questa vista di apertura, ti vengono mostrati tutti i temi della galleria dei temi..
00:02:03
Noterete che una delle scelte
00:02:05
è questo disegno molto semplice con l'etichetta Presentazione vuota..
00:02:09
Questo ha anche un tema applicato, solo uno più semplice..
00:02:14
Un aspetto utile di questo vista è che quando clicche su un tema,.
00:02:17
Vedo un esempio più ampio di esso
00:02:19
e posso fare clic su Altre immagini per vedere di più esempi della combinazione di colori e dei layout..
00:02:26
Vedo anche altri tre scelte di progettazione dello sfondo.
00:02:29
e la combinazione di colori per il tema.
00:02:33
Quando faccio clic su uno dei questi, vedo la sua anteprima..
00:02:37
Questo è un modo che PowerPoint offre alternative .
00:02:40
per aiutarti a ottenere il tema che desideri.
00:02:43
Proverò questa versione blu del tema che si chiama Ion; .
00:02:48
quando clicche con Crea, PowerPoint applica il tema a.
00:02:51
la nuova presentazione a partire dalla prima diapositiva..
00:02:55
Quando si fa clic su Nuova diapositiva, nuova diapositiva assume quel tema..
00:03:01
Un vantaggio per iniziare con il tema in atto .
00:03:04
è che vedo come appare con il mio contenuto di diapositiva mentre lavoro..
00:03:10
Se voglio provare un tema diverso, faccio clic su Progettazione .
00:03:13
e applicarne un altro dalla galleria.
00:03:19
Ora, forse sei qualcuno che preferisce un design slide più semplice..
00:03:24
Per cominciare, applicare il tema più semplice, .
00:03:27
tema di Office
00:03:30
- questo è il tema PowerPoint si applica quando si sceglie .
00:03:33
Presentazione vuota dalla schermata di apertura.
00:03:37
La cosa divertente è che puoi iniziare con questo tema di base e personalizzarlo..
00:03:41
PowerPoint offre diversi modi per
00:03:43
cambiare qualsiasi disegno dei temi.
00:03:46
Per cominciare, hai il tre sfondi alternativi.
00:03:49
e combinazioni di colori qui in varianti.
00:03:54
e quando si fa clic sul pulsante Più freccia in basso a destra qui, .
00:03:57
hai più opzioni per modificare il tema..
00:04:01
All'interno di Colori c'è una gamma di altre combinazioni di colori disponibili..
00:04:07
All'interno di Fonts, troverete altre combinazioni di caratteri per.
00:04:10
il titolo e il corpo del testo.
00:04:13
Quando punto Font nell'elenco,
00:04:15
notare come l'anteprima sulla diapositiva.
00:04:28
Gli effetti offrono uno stile sottile differenze per la grafica come le forme.
00:04:35
e stili di sfondo include più colori di sfondo,.
00:04:39
un po 'di luce, un po 'buio che vanno con la combinazione di colori corrente..
00:04:46
Se si modifica qualche aspetto della il tuo tema e vuoi.
00:04:49
salvarlo per un uso futuro, aprirlo la galleria dei temi e fare clic su.
00:04:53
Salvare il tema corrente al fondo della galleria,.
00:04:57
quindi salvare il tema con un nuovo nome.
00:05:05
Il tema personalizzato ora appare con tutti gli altri temi.
00:05:07
nella galleria per utilizzare con altre presentazioni..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
想像您已創建 演示文稿的幻燈片.
00:00:07
現在你在想 關於幻燈片設計,.
00:00:10
幻燈片的外觀, 背景設計,字體樣式,.
00:00:15
顏色和佈局。
00:00:20
您希望幻燈片 有更多的視覺流行。.
00:00:23
你怎麼弄到的?
00:00:26
現在是探索主題的時候了。
00:00:30
主題提供完整的 演示文稿的幻燈片設計。.
00:00:35
讓我們來看看一些例子。
00:00:37
要查找主題,請按一下"設計";按一下"設計";按一下"設計",按一下"設計"。
00:00:40
不同的主題是 此處顯示這些縮略圖。.
00:00:45
請注意,當我指向 主題,它會在幻燈片上預覽。.
00:00:51
要查看更多主題,請按一下此中間 箭頭,顯示主題行。.
00:00:56
我將指向一些顯示他們的預覽。
00:01:08
查看完整主題 庫,按一下此底部箭頭.
00:01:11
稱為更多箭頭。
00:01:17
要應用主題,請按一下 縮略圖之一。.
00:01:21
主題是 應用於所有幻燈片。.
00:01:26
這個主題的一些細節 包括一個豐富多彩的背景,.
00:01:29
巧妙的設計 幻燈片編號和字體樣式。.
00:01:34
您將看到應用了色彩配置 和一系列的佈局。.
00:01:43
主題的目的是 提供您的演示文稿.
00:01:45
設計師品質的外觀與所有 幻燈片元素協調。.
00:01:51
應用 主題是當你第一次打開.
00:01:53
電源點開始工作 在演示文稿上.
00:01:56
- 在此開放視圖中,顯示所有 主題庫中的主題。.
00:02:03
你會注意到,其中一個選擇
00:02:05
是這個非常基本的設計 標記為空白演示文稿。.
00:02:09
這也有一個主題 應用,只是一個更平原的。.
00:02:14
一個有用的方面 觀點是,當我點擊一個主題,.
00:02:17
我看到一個更大的例子
00:02:19
我可以點擊更多圖片查看更多 其色彩配置和佈局的示例。.
00:02:26
我還看到另外三個 背景設計的選擇.
00:02:29
和主題的色彩配置。
00:02:33
當我按一下其中 這些,我看到它的預覽。.
00:02:37
這是一種方法, PowerPoint 提供替代方案.
00:02:40
説明您獲得所需的主題。
00:02:43
我會試試這個藍色版本 主題,這被稱為Ion;.
00:02:48
當我按一下"創建"時, PowerPoint 將主題應用於.
00:02:51
新的演示文稿 從第一張幻燈片開始。.
00:02:55
按一下"新建幻燈片"時, 新的幻燈片採取這個主題。.
00:03:01
開始的優勢 出主題到位.
00:03:04
是我看到它看起來如何 我的工作幻燈片內容。.
00:03:10
如果我想嘗試 不同的主題,我點擊設計.
00:03:13
並從庫中應用另一個。
00:03:19
現在,也許你是一個人誰 喜歡更普通的幻燈片設計。.
00:03:24
首先,請應用 最簡單的主題,.
00:03:27
辦公室主題
00:03:30
- 這是主題 PowerPoint 當您選擇時應用.
00:03:33
從打開螢幕的空白演示文稿。
00:03:37
有趣的是,你可以 從這個基本主題開始,並對其進行自訂。.
00:03:41
PowerPoint 為您提供了多種方法
00:03:43
更改任何主題設計。
00:03:46
首先,您有 三個替代背景.
00:03:49
和色彩配置 在這裡的變種.
00:03:54
當您按一下 右下角的更多箭頭,.
00:03:57
你有更多的 更改主題的選項。.
00:04:01
在顏色中有一個範圍 提供的其他色彩配置。.
00:04:07
在字體中,你會發現 其他字體組合.
00:04:10
標題和正文文本。
00:04:13
當我指向清單中的字體時,
00:04:15
注意它們如何在幻燈片上預覽。
00:04:28
效果提供微妙的風格 圖形(如形狀)的差異.
00:04:35
和背景樣式 包括更多的背景顏色,.
00:04:39
一些光,一些黑暗去 與當前色彩配置。.
00:04:46
如果你改變某些方面 你的主題,你想.
00:04:49
保存以供將來使用,打開 主題庫,然後按一下.
00:04:53
在 畫廊的底部,.
00:04:57
然後用新名稱保存主題。
00:05:05
自訂主題 與所有其他主題一起出現.
00:05:07
在畫廊 與其他演示文稿一起使用。.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
作成した想像 プレゼンテーション用のスライド.
00:00:07
そして今、あなたは考えている スライドデザインについて.
00:00:10
スライドの外観、 背景デザイン、フォントスタイル、.
00:00:15
色とレイアウト。
00:00:20
スライドを もう少し視覚的なポップを持っています。.
00:00:23
どうやったんだ?
00:00:26
今はテーマを探求する時間です。
00:00:30
テーマは、完全なを提供します プレゼンテーション用のスライドデザインを使用します。.
00:00:35
いくつかの例を見てみましょう。
00:00:37
テーマを検索するには、[デザイン] をクリックします。
00:00:40
異なるテーマは、 これらのサムネイルがここに表示されます。.
00:00:45
を指し込むときに注意してください。 テーマは、スライド上でプレビューします。.
00:00:51
その他のテーマを表示するには、この中央をクリックします。 行でテーマを表示する矢印。.
00:00:56
私は彼らのプレビューを表示するためにいくつかを指します。
00:01:08
完全なテーマを表示するには ギャラリーをクリックし、この下の矢印をクリックします。.
00:01:11
[モア矢印" と呼ばれています。
00:01:17
テーマを適用するには、 サムネイルの 1 つ。.
00:01:21
テーマは すべてのスライドに適用されます。.
00:01:26
このテーマのいくつかの詳細 カラフルな背景を含む、.
00:01:29
のための芸術的なデザイン スライド番号とフォントスタイル。.
00:01:34
配色パターンが適用されている 全体とレイアウトの範囲。.
00:01:43
テーマの目的は、 プレゼンテーションを行う.
00:01:45
すべてのデザイナーの品質の外観 スライド要素が調整されます。.
00:01:51
を適用する別の方法 テーマは、あなたが最初に開くときです.
00:01:53
作業を開始する PowerPoint プレゼンテーションで.
00:01:56
- このオープニングビューでは、すべてを表示します テーマギャラリーからのテーマ。.
00:02:03
あなたは選択肢の1つに気づくでしょう
00:02:05
これは非常に基本的なデザインです 空白のプレゼンテーションというラベルが付いています。.
00:02:09
これもテーマを持っています 適用され、より単純なもの。.
00:02:14
これの役に立つ側面 ビューは、テーマをクリックすると、.
00:02:17
私はそれのより大きな例を参照してください。
00:02:19
[その他の画像] をクリックすると、詳細を表示できます。 その配色とレイアウトの例。.
00:02:26
私はまた、3つの追加を参照してください 背景デザインの選択.
00:02:29
テーマの配色。
00:02:33
のいずれかをクリックすると、 これら、私はそのプレビューを参照してください。.
00:02:37
これは、その一つの方法です。 パワーポイントは、代替手段を提供しています.
00:02:40
あなたが望むテーマを得るのを助けるために。
00:02:43
私はこの青いバージョンを試してみます イオンと呼ばれるテーマの;.
00:02:48
[作成] をクリックすると、 パワーポイントは、テーマを適用します.
00:02:51
新しいプレゼンテーション 最初のスライドから始まります。.
00:02:55
[新しいスライド] をクリックすると、 新しいスライドは、そのテーマを取ります。.
00:03:01
開始する利点 テーマを合わせて出かける.
00:03:04
私はそれがどのように見えるかを見る 私の仕事として私のスライドの内容。.
00:03:10
私は試してみたい場合は、 異なるテーマをクリックして[デザイン]をクリックします。.
00:03:13
ギャラリーから別のものを適用します。
00:03:19
さて、多分あなたは誰か よりプレーンなスライドデザインを好みます。.
00:03:24
まず、適用します。 最もシンプルなテーマ、.
00:03:27
オフィスのテーマ
00:03:30
- これはテーマパワーポイントです 選択時に適用されます。.
00:03:33
開画面画面から空白のプレゼンテーション。
00:03:37
楽しいのは、できることです。 この基本的なテーマから始めてカスタマイズしてください。.
00:03:41
パワーポイントはあなたにいくつかの方法を提供します
00:03:43
任意のテーマのデザインを変更します。
00:03:46
まず、次の操作を行います。 3つの代替背景.
00:03:49
および配色 バリアントでこっちへ.
00:03:54
をクリックすると、 右下の矢印が.
00:03:57
あなたはより多くを持っています テーマを変更するためのオプション。.
00:04:01
色内には範囲があります 利用可能な他の配色の。.
00:04:07
フォント内では、 その他のフォントの組み合わせ.
00:04:10
タイトルと本文。
00:04:13
リスト内のフォントを指すと、
00:04:15
スライド上でプレビューする方法に注目してください。
00:04:28
効果は微妙なスタイルを提供します 図形のようなグラフィックスの違い.
00:04:35
および背景スタイル より多くの背景色が含まれています,.
00:04:39
いくつかの光、いくつかの暗い行く 現在の配色を使用します。.
00:04:46
いくつかの側面を変更する場合 あなたのテーマとあなたがしたい.
00:04:49
将来の使用のためにそれを保存し、開く テーマギャラリーとクリック.
00:04:53
現在のテーマを保存する ギャラリーの下部,.
00:04:57
その後、テーマを新しい名前で保存します。
00:05:05
カスタマイズされたテーマ 他のすべてのテーマと共に表示される.
00:05:07
ギャラリーで 他のプレゼンテーションと一緒に使用します。.

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Hãy tưởng tượng bạn đã tạo slide cho bản trình bày của bạn.
00:00:07
và bây giờ bạn đang suy nghĩ về thiết kế slide, .
00:00:10
giao diện của các trang trình bày, thiết kế nền, kiểu phông chữ,.
00:00:15
màu sắc và bố cục.
00:00:20
Bạn muốn các trang trình bày để có hơn một chút trực quan pop..
00:00:23
Làm thế nào để bạn nhận được điều đó?
00:00:26
Bây giờ là thời gian để khám phá các chủ đề.
00:00:30
Một chủ đề cung cấp đầy đủ thiết kế slide cho bài thuyết trình của bạn..
00:00:35
Hãy xem xét một số ví dụ.
00:00:37
Để tìm chủ đề, hãy nhấp vào thiết kế;
00:00:40
Các chủ đề khác nhau được được hiển thị bởi những hình thu nhỏ này..
00:00:45
Chú ý như thế nào khi tôi trỏ đến một chủ đề, nó xem trước trên slide..
00:00:51
Để xem thêm chủ đề, bấm vào giữa mũi tên hiển thị các chủ đề hàng theo hàng. .
00:00:56
Tôi sẽ trỏ đến một số để hiển thị xem trước của họ.
00:01:08
Để xem các chủ đề đầy đủ thư viện ảnh, bấm vào mũi tên dưới.
00:01:11
gọi là mũi tên thêm.
00:01:17
Để áp dụng chủ đề, hãy nhấp vào một trong các hình thu nhỏ..
00:01:21
Chủ đề là áp dụng cho tất cả các trang trình bày..
00:01:26
Một số chi tiết của chủ đề này bao gồm một nền đầy màu sắc,.
00:01:29
một thiết kế Artful cho số slide và kiểu phông chữ..
00:01:34
Bạn thấy một lược đồ màu được áp dụng trong suốt và một loạt các bố trí..
00:01:43
Mục đích của một chủ đề là để cho bản trình bày của bạn.
00:01:45
một cái nhìn chất lượng thiết kế với tất cả Các yếu tố slide phối hợp..
00:01:51
Một cách khác để áp dụng một chủ đề là khi bạn lần đầu tiên mở.
00:01:53
PowerPoint để bắt đầu làm việc trên một bài thuyết trình .
00:01:56
-trong giao diện mở đầu này, bạn sẽ hiển thị tất cả Các chủ đề từ thư viện Chủ đề..
00:02:03
Bạn sẽ nhận thấy rằng một trong những lựa chọn
00:02:05
là thiết kế rất cơ bản này có nhãn Blank Presentation..
00:02:09
Điều này cũng có một chủ đề áp dụng, chỉ cần một đồng bằng hơn một..
00:02:14
Một khía cạnh hữu ích của điều này xem là khi tôi nhấp vào một chủ đề,.
00:02:17
Tôi thấy một ví dụ lớn hơn của nó
00:02:19
và tôi có thể nhấp vào thêm hình ảnh để xem chi Ví dụ về tông màu và bố cục của nó..
00:02:26
Tôi cũng thấy ba bổ sung sự lựa chọn của thiết kế nền.
00:02:29
và lược đồ màu cho chủ đề.
00:02:33
Khi tôi nhấp vào một trong các này, tôi thấy xem trước của nó..
00:02:37
Đây là một cách mà PowerPoint cung cấp các lựa chọn thay thế .
00:02:40
để giúp bạn có được chủ đề mà bạn muốn.
00:02:43
Tôi sẽ thử phiên bản này màu xanh của chủ đề được gọi là ion; .
00:02:48
Khi tôi nhấp vào tạo, PowerPoint áp dụng chủ đề để.
00:02:51
trình bày mới bắt đầu với slide đầu tiên..
00:02:55
Khi tôi nhấp vào slide mới, slide mới mất trên chủ đề đó..
00:03:01
Một lợi thế để bắt đầu ra với chủ đề tại chỗ .
00:03:04
là tôi thấy nó trông như thế nào với nội dung slide của tôi khi tôi làm việc..
00:03:10
Nếu tôi muốn thử một chủ đề khác nhau, tôi nhấp vào thiết kế .
00:03:13
và áp dụng một hình ảnh khác từ thư viện.
00:03:19
Bây giờ, có thể bạn là một người thích một thiết kế slide đồng bằng hơn..
00:03:24
Để bắt đầu với điều đó, áp dụng chủ đề đơn giản nhất, .
00:03:27
Các chủ đề văn phòng
00:03:30
-đây là PowerPoint chủ đề áp dụng khi bạn chọn .
00:03:33
Trình bày trống từ màn hình mở.
00:03:37
Điều thú vị là bạn có thể bắt đầu với chủ đề cơ bản này và tùy chỉnh nó..
00:03:41
PowerPoint cung cấp cho bạn một số cách để
00:03:43
thay đổi bất kỳ thiết kế chủ đề.
00:03:46
Để bắt đầu, bạn có ba nền thay thế.
00:03:49
và lược đồ màu trên đây trong các biến thể.
00:03:54
và khi bạn nhấp vào Thêm mũi tên ở phía dưới bên phải ở đây, .
00:03:57
bạn có nhiều tùy chọn để thay đổi chủ đề..
00:04:01
Trong màu sắc có một loạt của các lược đồ màu khác có sẵn..
00:04:07
Trong Fonts, bạn sẽ tìm thấy kết hợp phông chữ khác cho.
00:04:10
tiêu đề và văn bản cơ thể.
00:04:13
Khi tôi trỏ đến Fonts trong danh sách,
00:04:15
thông báo cách họ xem trước trên slide.
00:04:28
Hiệu ứng cung cấp phong cách tinh tế sự khác biệt cho đồ họa như hình dạng.
00:04:35
và phong cách nền bao gồm nhiều màu nền,.
00:04:39
một số ánh sáng, một số tối mà đi với lược đồ màu hiện tại..
00:04:46
Nếu bạn thay đổi một số khía cạnh của chủ đề của bạn và bạn muốn.
00:04:49
lưu nó để sử dụng trong tương lai, mở thư viện Chủ đề và nhấp vào.
00:04:53
Lưu chủ đề hiện tại ở dưới cùng của bộ sưu tập,.
00:04:57
sau đó lưu chủ đề với một tên mới.
00:05:05
Các chủ đề tùy chỉnh bây giờ xuất hiện với tất cả các chủ đề khác.
00:05:07
trong bộ sưu tập cho sử dụng với các bài thuyết trình khác..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Bayangkan Anda telah membuat slide untuk presentasi Anda.
00:00:07
dan sekarang Anda sedang berpikir tentang desain slide, .
00:00:10
tampilan slide, Desain latar belakang, gaya font,.
00:00:15
warna dan tata letak.
00:00:20
Anda ingin slide untuk memiliki sedikit lebih visual pop..
00:00:23
Bagaimana Anda mendapatkan itu?
00:00:26
Sekarang adalah waktu untuk mengeksplorasi tema.
00:00:30
Sebuah tema memberikan lengkap Desain slide untuk presentasi Anda..
00:00:35
Mari kita lihat beberapa contoh.
00:00:37
Untuk menemukan tema, klik disain;
00:00:40
tema yang berbeda ditunjukkan oleh thumbnail ini di sini..
00:00:45
Perhatikan bagaimana ketika saya menunjuk ke tema, itu preview pada slide..
00:00:51
Untuk melihat tema lainnya, klik tombol tengah ini panah yang menunjukkan tema baris demi baris. .
00:00:56
Saya akan menunjukkan beberapa untuk menampilkan preview mereka.
00:01:08
Untuk melihat tema lengkap Galeri, klik panah bawah ini.
00:01:11
disebut panah lebih.
00:01:17
Untuk menerapkan tema, klik salah satu thumbnail..
00:01:21
Tema ini diterapkan pada semua slide..
00:01:26
Beberapa rincian dari tema ini termasuk latar belakang warna-warni,.
00:01:29
Desain berseni untuk nomor slide dan gaya font..
00:01:34
Anda melihat skema warna diterapkan di seluruh dan berbagai tata letak..
00:01:43
Tujuan dari sebuah tema adalah untuk memberikan presentasi Anda.
00:01:45
kualitas desainer terlihat dengan semua elemen slide yang dikoordinasikan..
00:01:51
Cara lain untuk menerapkan tema adalah ketika Anda pertama kali membuka.
00:01:53
PowerPoint untuk mulai bekerja pada presentasi .
00:01:56
-dalam tampilan pembuka ini, Anda akan diperlihatkan semua tema dari Galeri Tema..
00:02:03
Anda akan melihat bahwa salah satu pilihan
00:02:05
adalah desain yang sangat mendasar ini berlabel presentasi kosong..
00:02:09
Ini juga memiliki tema diterapkan, hanya satu yang lebih polos..
00:02:14
Sebuah aspek yang membantu Tampilan adalah bahwa ketika saya klik tema,.
00:02:17
Saya melihat contoh yang lebih besar dari itu
00:02:19
dan saya bisa klik lebih gambar untuk melihat lebih banyak contoh skema warna dan tata letak..
00:02:26
Saya juga melihat tiga tambahan pilihan desain latar belakang.
00:02:29
dan skema warna untuk tema.
00:02:33
Ketika saya klik salah satu dari ini, saya melihat preview-nya..
00:02:37
Ini adalah salah satu cara yang PowerPoint menawarkan alternatif .
00:02:40
untuk membantu Anda mendapatkan tema yang Anda inginkan.
00:02:43
Saya akan mencoba versi biru ini dari tema yang disebut ion; .
00:02:48
Ketika saya klik buat, PowerPoint menerapkan tema untuk.
00:02:51
presentasi baru dimulai dengan slide pertama..
00:02:55
Ketika saya klik slide baru, slide baru mengambil tema itu..
00:03:01
Keuntungan untuk memulai dengan tema di tempat .
00:03:04
adalah bahwa saya melihat bagaimana tampilannya dengan konten slide saya saat saya bekerja..
00:03:10
Jika saya ingin mencoba tema yang berbeda, saya klik desain .
00:03:13
dan menerapkan satu lagi dari galeri.
00:03:19
Sekarang, mungkin Anda adalah seseorang yang lebih memilih desain slide yang lebih polos..
00:03:24
Untuk memulainya, Terapkan tema yang paling sederhana, .
00:03:27
tema Office
00:03:30
-ini adalah PowerPoint tema berlaku bila Anda memilih .
00:03:33
Presentasi kosong dari layar pembuka.
00:03:37
Apa yang menyenangkan adalah bahwa Anda dapat mulai dengan tema dasar ini dan menyesuaikannya..
00:03:41
PowerPoint memberi Anda beberapa cara untuk
00:03:43
mengubah desain tema.
00:03:46
Untuk mulai dengan, Anda memiliki tiga latar belakang alternatif.
00:03:49
dan skema warna di sini dalam varian.
00:03:54
dan ketika Anda mengklik Lebih panah di kanan bawah di sini, .
00:03:57
Anda memiliki lebih pilihan untuk mengubah tema..
00:04:01
Dalam warna ada berbagai skema warna lain yang tersedia..
00:04:07
Dalam font, Anda akan menemukan kombinasi font lainnya untuk.
00:04:10
judul dan teks tubuh.
00:04:13
Ketika saya menunjuk ke font dalam daftar,
00:04:15
melihat bagaimana mereka preview pada slide.
00:04:28
Efek menawarkan gaya halus perbedaan untuk grafis seperti bentuk.
00:04:35
dan gaya latar belakang mencakup lebih banyak warna latar belakang,.
00:04:39
beberapa cahaya, beberapa gelap yang pergi dengan skema warna saat ini..
00:04:46
Jika Anda mengubah beberapa aspek tema Anda dan Anda ingin.
00:04:49
menyimpannya untuk penggunaan masa depan, buka Galeri Tema dan klik.
00:04:53
Simpan tema saat ini di bawah Galeri,.
00:04:57
kemudian simpan tema dengan nama baru.
00:05:05
Tema yang disesuaikan sekarang muncul dengan semua tema lainnya.
00:05:07
dalam Galeri untuk digunakan dengan presentasi lainnya..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Представьте, что вы создали слайды для презентации.
00:00:07
и теперь вы думаете, о дизайне слайдов, .
00:00:10
внешний вид слайдов, фоновый дизайн, стили шрифтов,.
00:00:15
цвета и макеты.
00:00:20
Вы хотите, чтобы слайды есть немного больше визуального поп-музыки..
00:00:23
Как вы это получите?
00:00:26
Настало время изучить темы.
00:00:30
Тема обеспечивает полное слайд-дизайн для презентации..
00:00:35
Рассмотрим несколько примеров.
00:00:37
Чтобы найти темы, нажмите Дизайн;
00:00:40
различные темы показано на этих эскизов здесь..
00:00:45
Обратите внимание, как, когда я уаю на тема, он превью на слайде..
00:00:51
Чтобы увидеть больше тем, нажмите на эту середину стрелка, которая показывает темы строки за строкой. .
00:00:56
Я усмотрею некоторые, чтобы показать их предварительного просмотра.
00:01:08
Чтобы увидеть полные темы галерея, нажмите на эту нижнюю стрелку.
00:01:11
называется Больше стрелы.
00:01:17
Чтобы применить тему, нажмите один из эскизов..
00:01:21
Тема в том, применяется ко всем слайдам..
00:01:26
Некоторые детали этой темы включают красочный фон,.
00:01:29
хитрый дизайн для слайд-число и стили шрифтов..
00:01:34
Вы видите цветовую схему применяется во всем и ряд макетов..
00:01:43
Цель темы состоит в том, чтобы дать презентацию.
00:01:45
дизайнер качества смотреть со всеми элементы слайда скоординированы..
00:01:51
Еще один способ применения тема, когда вы впервые открыть.
00:01:53
PowerPoint для начала работы на презентации .
00:01:56
- В этом открытии зрения, вы показали все темы из галереи тем..
00:02:03
Вы заметите, что один из вариантов
00:02:05
это очень простой дизайн помечены Пустой Презентация..
00:02:09
Это также имеет тему применяется, просто более простой..
00:02:14
Полезный аспект этого мнение заключается в том, что, когда я нажимаю на тему,.
00:02:17
Я вижу более крупный пример этого
00:02:19
и я могу нажать больше изображений, чтобы увидеть больше примеры его цветовой гаммы и макетов..
00:02:26
Я также вижу три дополнительных выбор фонового дизайна.
00:02:29
и цветовая гамма для темы.
00:02:33
Когда я нажимаю на один из эти, я вижу его предварительного просмотра..
00:02:37
Это один из способов, что PowerPoint предлагает альтернативы .
00:02:40
, чтобы помочь вам получить тему, которую вы хотите.
00:02:43
Я попробую эту синюю версию темы, которая называется Ион; .
00:02:48
когда я нажимаю Создать, PowerPoint применяет тему к.
00:02:51
новая презентация начиная с первого слайда..
00:02:55
Когда я нажимаю на New Slide, новый слайд берет на себя эту тему..
00:03:01
Преимущество для начала с темой на месте .
00:03:04
является то, что я вижу, как это выглядит с мое содержание слайда, как я работаю..
00:03:10
Если я хочу попробовать различные темы, я нажимаю Дизайн .
00:03:13
и применить еще один из галереи.
00:03:19
Теперь, может быть, вы тот, кто предпочитает более простой дизайн слайда..
00:03:24
Для начала примените самая простая тема, .
00:03:27
Тема Управления
00:03:30
- это тема PowerPoint применяется при выборе .
00:03:33
Пустая презентация с экрана открытия.
00:03:37
Что забавно, так это то, что вы можете начните с этой основной темы и настроить его..
00:03:41
PowerPoint дает вам несколько способов
00:03:43
изменить любой дизайн тем.
00:03:46
Начнем с того, что у вас есть три альтернативных фона.
00:03:49
и цветовые схемы здесь в вариантах.
00:03:54
и когда вы нажмете на Больше стрелок на нижнем правом здесь, .
00:03:57
у вас есть больше варианты изменения темы..
00:04:01
В цветах есть диапазон других доступных цветовых схем..
00:04:07
В шрифтах вы найдете другие комбинации шрифтов для.
00:04:10
название и текст тела.
00:04:13
Когда я указать на шрифты в списке,
00:04:15
обратите внимание, как они просматриваются на слайде.
00:04:28
Эффекты предлагают тонкий стиль различия для графики, как формы.
00:04:35
и фоновые стили включает в себя больше фоновых цветов,.
00:04:39
некоторые светлые, некоторые темные, которые идут с текущей цветовой гаммой..
00:04:46
Если вы измените некоторые аспекты ваша тема, и вы хотите.
00:04:49
сохранить его для использования в будущем, открыть галерея тем и нажмите.
00:04:53
Сохранить текущую тему на нижней части галереи,.
00:04:57
затем сохраните тему с новым именем.
00:05:05
Настраиваемая тема сейчас появляется со всеми другими темами.
00:05:07
в галерее для использовать с другими презентациями..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Представете си, че сте създали слайдове за вашата презентация.
00:00:07
и сега си мислиш относно дизайна на слайдовете, .
00:00:10
на слайдовете, фон, стилове на шрифта,.
00:00:15
цветове и оформления.
00:00:20
Искате слайдовете да се има малко по-визуално поп..
00:00:23
Как го разбра?
00:00:26
Сега е времето да изследваме теми.
00:00:30
Темата предоставя пълна слайд дизайн за вашата презентация..
00:00:35
Нека да разгледаме някои примери.
00:00:37
За да намерите теми, щракнете върху "Дизайн";
00:00:40
различните теми са показани от тези миниатюри тук..
00:00:45
Забележете как, когато сочя към то визуализира на слайда..
00:00:51
За да видите още теми, кликнете върху това стрелка, която показва реда на темите по ред. .
00:00:56
Ще посоча някои, за да се покаже визуализацията им.
00:01:08
За да видите пълните теми галерия, щракнете върху тази стрелка отдолу.
00:01:11
наречена "Повече стрелка".
00:01:17
За да приложите тема, щракнете върху една от миниатюрите..
00:01:21
Темата е всички слайдове..
00:01:26
Някои детайли от тази тема разноцветен фон,.
00:01:29
дизайн за номера на слайда и стиловете на шрифта..
00:01:34
Виждате приложена цветова схема и редица оформления..
00:01:43
Целта на темата е да се представянето ви.
00:01:45
дизайн качество на вид с всички ните елементи на слайда..
00:01:51
Друг начин за прилагане на темата е, когато за първи път отворите.
00:01:53
PowerPoint за стартиране на работа на представянето .
00:01:56
- в този изглед на отваряне, вие сте показани всички темите от галерията с теми..
00:02:03
Ще забележите, че един от
00:02:05
е този много основен дизайн етикет "Празно представяне"..
00:02:09
Това също така има тема, която по-обикновени..
00:02:14
Полезен аспект на тази изглед е, че когато щракнете върху тема,.
00:02:17
Виждам по-голям пример от него.
00:02:19
и мога да кликна още снимки, за да видя повече примери за своята цветова схема и оформления..
00:02:26
Виждам също така три допълнителни избор на фон дизайн.
00:02:29
цветовата схема за темата.
00:02:33
Когато щракна върху един от тези, виждам визуализацията му..
00:02:37
Това е един от начините, по които PowerPoint предлага алтернативи .
00:02:40
за да ви помогне да получите темата, която искате.
00:02:43
Ще се опитам тази синя версия на темата, която се нарича Йон; .
00:02:48
когато щракна върху Създаване, PowerPoint прилага темата към.
00:02:51
новото представяне започвайки с първия слайд..
00:02:55
Когато щракна върху Нов слайд, нов слайд се на тази тема..
00:03:01
Предимство за стартиране на с темата на място .
00:03:04
е, че виждам как изглежда с слайд съдържанието, докато работя..
00:03:10
Ако искам да опитам различна тема, щракнете върху Дизайн .
00:03:13
и да приложи друг от галерията.
00:03:19
Може би си някой, който да е предпочита по-обикновен дизайн на слайдове..
00:03:24
За да започнете с това, най-простата тема, .
00:03:27
темата на Office
00:03:30
- това е темата PowerPoint се прилага, когато изберете .
00:03:33
Празна презентация от началния екран.
00:03:37
Забавно е, че можеш да си го натопяш. започнете с тази основна тема и я персонализирайте..
00:03:41
PowerPoint ви дава няколко начина да
00:03:43
да промените дизайна на темите.
00:03:46
За начало имате три алтернативни фонове.
00:03:49
и цветови схеми тук във варианти.
00:03:54
и когато щракнете върху Още стрела в долния десен ъгъл, .
00:03:57
имате повече опции за промяна на темата..
00:04:01
В цветовете има обхват цветови схеми..
00:04:07
Шрифтовете ще намерите други комбинации от шрифтове за.
00:04:10
заглавието и основния текст.
00:04:13
Когато сочя към "Шрифтове" в списъка,
00:04:15
забележете как визуализират слайда.
00:04:28
Ефектите предлагат фина стил разлики за графики като фигури.
00:04:35
и стилове за фон включва повече фонови цветове,.
00:04:39
някои светлина, някои тъмни, с текущата цветова схема..
00:04:46
Ако промените някои аспекти на и искате да.
00:04:49
го запишете за бъдеща употреба, отворете галерията с теми и кликнете върху.
00:04:53
Запис на текущата тема в в долната част на галерията,.
00:04:57
след това запишете темата с ново име.
00:05:05
Персонализираната тема сега се появява с всички други теми.
00:05:07
в галерията за да се използва с други презентации..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Imaginați-vă că ați creat diapozitive pentru prezentare.
00:00:07
și acum te gândești despre proiectarea diapozitivelor, .
00:00:10
aspectul diapozitivelor, design de fundal, stiluri de font,.
00:00:15
culori și aspecte.
00:00:20
Doriți ca diapozitivele să au un pic mai mult pop vizual..
00:00:23
faci rost de asta?
00:00:26
Acum e momentul pentru a explora teme.
00:00:30
O temă oferă o design de diapozitive pentru prezentare..
00:00:35
Să ne uităm la câteva exemple.
00:00:37
Pentru a găsi teme, faceți clic pe Proiectare;
00:00:40
diferite teme sunt afișate de aceste miniaturi aici..
00:00:45
Observați, atunci când am punctul de la un temă, se previzualizează pe diapozitiv..
00:00:51
Pentru a vedea mai multe teme, faceți clic pe acest mijloc săgeată care afișează temele rând cu rând. .
00:00:56
Voi indica spre unii pentru a arăta previzualizarea lor.
00:01:08
Pentru a vedea temele complete galerie, faceți clic pe această săgeată de jos.
00:01:11
numit săgeata Mai mult.
00:01:17
Pentru a aplica o temă, faceți clic pe una dintre miniaturi..
00:01:21
Tema este aplicate tuturor diapozitivelor..
00:01:26
Unele detalii ale acestei teme includ un fundal colorat,.
00:01:29
un design artistic pentru numărul diapozitivului și stilurile de font..
00:01:34
Vedeți o schemă de culori aplicată de-a lungul și o serie de machete..
00:01:43
Scopul unei teme este de a oferiți prezentarea.
00:01:45
un aspect de calitate designer cu toate elementele de diapozitiv coordonate..
00:01:51
Un alt mod de a aplica o tema este atunci când deschideți pentru prima dată.
00:01:53
PowerPoint pentru a începe lucrul pe o prezentare .
00:01:56
- în această vizualizare de deschidere, vi se arată toate temele din galeria de teme..
00:02:03
Veți observa că una dintre opțiunile
00:02:05
este acest design foarte de bază etichetate Prezentare necompletată..
00:02:09
Acest lucru are, de asemenea, o temă aplicat, doar unul mai simplu..
00:02:14
Un aspect util al acestei vedere este că, atunci când am faceți clic pe o temă,.
00:02:17
Văd un exemplu mai mare de ea
00:02:19
și pot face clic pe Mai multe imagini pentru a vedea mai multe exemple de schema de culori și machete..
00:02:26
Văd, de asemenea, trei suplimentare alegeri de design de fundal.
00:02:29
și schema de culori pentru tema.
00:02:33
Când fac clic pe una dintre acestea, văd previzualizarea sa..
00:02:37
Aceasta este o modalitate prin care PowerPoint oferă alternative .
00:02:40
pentru a vă ajuta să obțineți tema dorită.
00:02:43
Voi încerca această versiune albastră a temei care se numește Ion; .
00:02:48
când fac clic pe Creare, PowerPoint aplică tema.
00:02:51
noua prezentare începând cu primul diapozitiv..
00:02:55
Când fac clic pe Diapozitiv nou, slide nou ia pe această temă..
00:03:01
Un avantaj pentru a începe afară cu tema în loc .
00:03:04
este că văd arată cu conținutul diapozitivului în timp ce lucrez..
00:03:10
Dacă vreau să încerc o temă diferită, fac clic pe Proiectare .
00:03:13
și se aplică un altul de la galerie.
00:03:19
Acum, poate că ești cineva care. preferă un design mai simplu diapozitiv..
00:03:24
Pentru a începe cu asta, se aplică cea mai simplă temă, .
00:03:27
tema Office
00:03:30
- aceasta este tema PowerPoint se aplică atunci când alegeți .
00:03:33
Prezentare necompletată din ecranul de deschidere.
00:03:37
Ce e distractiv este că puteți începe cu această temă de bază și personalizați-l..
00:03:41
PowerPoint vă oferă mai multe moduri de a
00:03:43
schimba orice teme de proiectare.
00:03:46
Pentru a începe cu, aveți trei fundaluri alternative.
00:03:49
și scheme de culori aici, în variante.
00:03:54
și când faceți clic pe Mai multă săgeată în partea de jos aici, .
00:03:57
aveți mai multe pentru modificarea temei..
00:04:01
În cadrul culorilor există o gamă alte scheme de culori disponibile..
00:04:07
În cadrul Fonturilor, veți găsi alte combinații de fonturi pentru.
00:04:10
titlul și corpul textului.
00:04:13
Când arăt spre Fonturi din listă,
00:04:15
observați modul în care acestea previzualizați pe diapozitiv.
00:04:28
Efectele oferă stil subtil diferențe pentru reprezentări grafice, ar fi forme.
00:04:35
și stiluri de fundal include mai multe culori de fundal,.
00:04:39
unele lumina, unele întuneric care merg cu schema de culori curentă..
00:04:46
Dacă modificați un anumit aspect al tema dumneavoastră și doriți să.
00:04:49
salvați-l pentru utilizare viitoare, deschideți galeria de teme și faceți clic pe.
00:04:53
Salvare temă curentă la partea de jos a galeriei,.
00:04:57
apoi salvați tema cu un nume nou.
00:05:05
Tema personalizată acum apare cu toate celelalte teme.
00:05:07
în galeria pentru utilizarea cu alte prezentări..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Уявіть, що ви створили слайди для презентації.
00:00:07
і тепер ви думаєте про оформлення слайдів, .
00:00:10
вигляд слайдів, оформлення тла, стилі шрифтів,.
00:00:15
кольори та макети.
00:00:20
Потрібно, щоб слайди мають трохи більш візуальний поп..
00:00:23
Як ти це робиш?
00:00:26
Тепер настав час, щоб вивчити теми.
00:00:30
Тема містить повний оформлення слайдів для презентації..
00:00:35
Давайте розглянемо деякі приклади.
00:00:37
Щоб знайти теми, натисніть кнопку Конструктор;
00:00:40
різні теми показано цими мініатюрами тут..
00:00:45
Зверніть увагу, як, коли я вказати на на слайді..
00:00:51
Щоб переглянути інші теми, клацніть цю середину стрілка, яка показує рядок тем за рядком. .
00:00:56
Я покажу деяким, щоб показати їх попередній перегляд.
00:01:08
Перегляд повних тем клацніть цю стрілку внизу.
00:01:11
називається стрілка "Додатково".
00:01:17
Щоб застосувати тему, натисніть кнопку один з ескізів..
00:01:21
Тема застосовано до всіх слайдів..
00:01:26
Деякі деталі цієї теми включати барвистий фон,.
00:01:29
мистецький дизайн для номер слайда та стилі шрифтів..
00:01:34
Ви бачите колірну схему, застосовану по всій і діапазоні макетів..
00:01:43
Метою теми є презентацію.
00:01:45
дизайнера якість виглядати з усіма узгоджені елементи слайда..
00:01:51
Ще один спосіб застосувати тема під час першого відкриття.
00:01:53
PowerPoint для початку роботи на презентації .
00:01:56
- у цьому відкритому поданні ви показали всі теми з галереї тем..
00:02:03
Ви помітите, що один з варіантів
00:02:05
це дуже базовий дизайн з міткою Пуста презентація..
00:02:09
Це також має тему застосовується, просто більш простий..
00:02:14
Корисний аспект цього подання полягає в тому, що при натишку теми.
00:02:17
Я бачу більший приклад його
00:02:19
і я можу натиснути більше зображень, щоб побачити більше приклади колірної схеми та макетів..
00:02:26
Я також бачу три додаткові вибір дизайну тла.
00:02:29
і колірну схему для теми.
00:02:33
Коли я натиснаю один з ці, я бачу його попередній перегляд..
00:02:37
Це один із способів, які У програмі PowerPoint передбачено варіанти .
00:02:40
, щоб допомогти вам отримати потрібну тему.
00:02:43
Я постараюся цю синю версію теми, яку називають Іон; .
00:02:48
після натискання кнопки Створити, Застосунок PowerPoint застосовує тему до.
00:02:51
нова презентація починаючи з першого слайда..
00:02:55
Після натискання кнопки Створити слайд новий слайд бере на цю тему..
00:03:01
Перевага початку з темою на місці .
00:03:04
є те, що я бачу, як вона виглядає з вміст слайда під час роботи..
00:03:10
Якщо я хочу спробувати інша тема, я натиму кнопку Конструктор .
00:03:13
і застосуйте ще одну з галереї.
00:03:19
Може бути, ви той, хто віддає перевагу більш простий дизайн слайдів..
00:03:24
Для початку цього застосуйте найпростіша тема, .
00:03:27
тема Office
00:03:30
- Це тема PowerPoint застосовується при виборі .
00:03:33
Пуста презентація з екрана відкриття.
00:03:37
Що весело, що ви можете почати з цієї основної теми і налаштувати її..
00:03:41
У програмі PowerPoint можна кількома способами
00:03:43
змінити будь-який дизайн тем.
00:03:46
Для початку у вас є три альтернативні фони.
00:03:49
і колірні схеми тут, в варіантах.
00:03:54
і коли ви натискаєте кнопку Більше стрілки внизу праворуч тут, .
00:03:57
у вас є більше для зміни теми..
00:04:01
У кольорах є діапазон інших колірних схем..
00:04:07
У межах шрифтів ви знайдете інші комбінації шрифтів для.
00:04:10
заголовок і основний текст.
00:04:13
Коли я наведіть вказівник на пункт Шрифти у списку,
00:04:15
зверніть увагу, як вони попередньо говорять на слайді.
00:04:28
Ефекти пропонують тонкий стиль відмінності для графіки, як-ть фігури.
00:04:35
і стилі тла містить більше кольорів тла,.
00:04:39
світло, деякі темні, які йдуть з поточною колірною схемою..
00:04:46
Якщо змінити певний аспект тему, і ви хочете.
00:04:49
зберегти його для подальшого використання, відкрити колекції тем і натисніть кнопку.
00:04:53
Зберегти поточну тему на в нижній частині галереї,.
00:04:57
потім збережіть тему з новим ім'ям.
00:05:05
Налаштована тема зараз з'явиться з усіма іншими темами.
00:05:07
в галереї для використовувати з іншими презентаціями..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Oluşturduğunuzu düşünün sununuzun slaytları.
00:00:07
ve şimdi düşünüyorsun slayt tasarımı hakkında, .
00:00:10
slaytların görünümü, arka plan tasarımı, yazı tipi stilleri,.
00:00:15
renkler ve düzenler.
00:00:20
Slaytların biraz daha görsel pop var..
00:00:23
Bunu nasıl elde ediyorsun?
00:00:26
Şimdi temaları keşfetme zamanı.
00:00:30
Bir tema tam bir sağlar sununiz için slayt tasarımı..
00:00:35
Bazı örneklere bakalım.
00:00:37
Temaları bulmak için Tasarım'ı tıklatın;
00:00:40
farklı temalar vardır burada bu küçük resimler tarafından gösterilmiştir..
00:00:45
Bir tema, slaytüzerinde önizlemeleri..
00:00:51
Daha fazla tema görmek için bu orta temaları satır satır gösteren ok. .
00:00:56
Önizlemelerini göstermek için bazılarını işaret edeceğim.
00:01:08
Tam temaları görmek için galeri, bu alt ok tıklayın.
00:01:11
Daha fazla ok denir.
00:01:17
Bir tema uygulamak için, küçük resimlerden biri..
00:01:21
Tema tüm slaytlara uygulanır..
00:01:26
Bu temanın bazı ayrıntıları renkli bir arka plan içerir,.
00:01:29
için sanatsal bir tasarım slayt numarası ve yazı tipi stilleri..
00:01:34
Uygulanan bir renk düzeni görüyorsunuz boyunca ve düzenleri bir dizi..
00:01:43
Bir temanın amacı, sunumunuzu yapın.
00:01:45
tüm bir tasarımcı kaliteli bir görünüm slayt öğeleri koordine edilir..
00:01:51
Bir uygulamak için başka bir yol tema ilk açtığınızda.
00:01:53
Çalışmaya başlamak için PowerPoint bir sunumda .
00:01:56
- Bu açılış görünümünde, tüm gösterilir temalar galerisinden temalar..
00:02:03
Fark edeceksiniz ki seçeneklerden biri
00:02:05
Bu çok temel tasarım Boş Sunum olarak etiketlendi..
00:02:09
Bu da bir tema vardır uygulanan, sadece daha düz bir..
00:02:14
Bu yararlı bir yönü bir tema tıklattığınızda,.
00:02:17
Bunun daha büyük bir örneğini görüyorum.
00:02:19
ve daha fazla görmek için daha fazla resim tıklayabilirsiniz renk düzeni ve düzenleri örnekleri..
00:02:26
Ben de üç ek bakın arka plan tasarımı seçenekleri.
00:02:29
ve tema için renk düzeni.
00:02:33
Birini tıklattığınızda Bu, ben önizleme bakın..
00:02:37
Bu bir yoludur. PowerPoint alternatifler sunuyor .
00:02:40
istediğiniz temayı elde yardımcı olmak için.
00:02:43
Ben bu mavi sürümü deneyeceğim ion olarak adlandırılan temanın; .
00:02:48
Oluştur'u tıklattığınızda, PowerPoint temayı.
00:02:51
yeni sunu ilk slayt ile başlar..
00:02:55
Yeni Slayt'ı tıklattığınızda, yeni slayt bu tema alır..
00:03:01
Başlamak için bir avantaj yerinde tema ile dışarı .
00:03:04
ben nasıl göründüğünü görmek olduğunu çalışırken slayt içeriğim..
00:03:10
Eğer denemek istersem farklı tema, Ben Tasarım tıklayın .
00:03:13
ve galeriden başka bir uygulayın.
00:03:19
Şimdi, belki sen. daha sade bir slayt tasarımı tercih eder..
00:03:24
Bununla başlamak için, uygulayın en basit tema, .
00:03:27
Ofis teması
00:03:30
- Bu tema PowerPoint olduğunu seçtiğinizde geçerlidir .
00:03:33
Açılış ekranından Boş Sunu.
00:03:37
Eğlenceli olan şey, bu temel tema ile başlayın ve özelleştirin..
00:03:41
PowerPoint size çeşitli yollar sunar
00:03:43
herhangi bir tema tasarımı değiştirin.
00:03:46
Başlangıç olarak, üç alternatif arka plan.
00:03:49
ve renk şemaları burada varyantları.
00:03:54
ve tıklattığınızda Alt tabakada daha fazla ok var. .
00:03:57
daha fazla var tema değiştirme seçenekleri..
00:04:01
Renkler içinde bir aralık var diğer renk şemaları kullanılabilir..
00:04:07
Fonts içinde, için diğer yazı tipi kombinasyonları.
00:04:10
başlık ve gövde metni.
00:04:13
Listedeki Fontları işaret ettiğimde,
00:04:15
slaytta nasıl önizleme yaptıklarına dikkat edin.
00:04:28
Efektler ince bir stil sunar şekiller gibi grafikler için farklılıklar.
00:04:35
ve Arka plan stilleri daha fazla arka plan rengi içerir,.
00:04:39
biraz ışık, bazı karanlık gitmek geçerli renk düzeni ile..
00:04:46
Eğer bazı yönünü değiştirirseniz tema ve istediğiniz.
00:04:49
ileride kullanmak için kaydedin, açık temalar galerisi ve tıklayın.
00:04:53
Geçerli teonu şu anda kaydet galerinin alt,.
00:04:57
sonra tema yeni bir ad ile kaydedin.
00:05:05
Özelleştirilmiş tema şimdi diğer tüm temalarla birlikte görünür.
00:05:07
için galeride diğer sunularla birlikte kullanın..

No elements match your search in this video....
Do another search or back to content !

 

00:00:04
Imagine que criou slides para a sua apresentação.
00:00:07
e agora estás a pensar sobre design de diapositivos, .
00:00:10
o olhar dos slides, o design de fundo, estilos de fonte,.
00:00:15
cores e layouts.
00:00:20
Quer que os slides. ter um pouco mais de pop visual..
00:00:23
Como é que se consegue isso?
00:00:26
Agora é a hora de explorar temas.
00:00:30
Um tema fornece um completo slide design para a sua apresentação..
00:00:35
Vejamos alguns exemplos.
00:00:37
Para encontrar temas, clique em Design;
00:00:40
os diferentes temas são mostrado por estas miniaturas aqui..
00:00:45
Reparem como quando aponto para um tema, pré-visualiza no slide..
00:00:51
Para ver mais temas, clique neste meio seta que mostra os temas linha a linha. .
00:00:56
Vou apontar para alguns para mostrar a sua pré-estreia.
00:01:08
Para ver todos os temas galeria, clique nesta seta inferior.
00:01:11
chamado de Mais Seta.
00:01:17
Para aplicar um tema, clique em uma das miniaturas..
00:01:21
O tema é aplicado a todos os slides..
00:01:26
Alguns detalhes deste tema incluir um fundo colorido,.
00:01:29
um design artístico para o número de diapositivos e estilos de fonte..
00:01:34
Vê-se um esquema de cores aplicado em toda e uma gama de layouts..
00:01:43
O objetivo de um tema é dar a sua apresentação.
00:01:45
um look de qualidade designer com todos os elementos de diapositivos coordenados..
00:01:51
Outra forma de aplicar um tema é quando se abre pela primeira vez.
00:01:53
PowerPoint para começar a trabalhar em uma apresentação .